You seem to be located in .
Lai iegūtu vairāk informācijas, dodieties uz savu Scania tirgus vietni.
Latvija

atlasiet savu pārdošanas reģionu

Select production unit visit our global site

pārdošanas reģionā
Production units
Finansējums un apdrošināšana

FINANSĒJUMS

PIELĀGOTI RISINĀJUMI, LIELĀKI IENĀKUMI

Mūsu speciālistu zināšanas par riskiem transporta nozarē palīdz mums saprast kā skaitļi ietekmē jūsu uzņēmējdarbību. Tieši tāpēc mēs iesakām tieši jums piemērotus finanšu risinājumus, kas ir pielāgoti jūsu valsts nodokļu un likumdošanas videi.

Finanšu vai operatīvais līzings?

Līdz šim komerctransporta līzinga tirgū ir dominējis finanšu līzings jeb nomas pirkums. Komerctransporta līzinga risinājumiem attīstoties, bieži var dzirdēt par operatīvo līzingu jeb nomu. Izvēli par labu vienam vai otram finansējuma veidam visbiežāk nosaka ikmēneša maksājumu apjoms attiecībā pret ienākumiem, kas ir īpaši svarīgi pieaugošas konkurences apstākļos.

Galvenās atšķirības

Tabulā apkopotas galvenās finanšu un operatīvā līzinga atšķirības.
FINANŠU LĪZINGS
OPERATĪVAIS LĪZINGS
DARĪJUMA BŪTĪBA
Nomas pirkums
Noma
ATGŪSTAMAIS PVN
No pilnas pirkuma vērtības
No nomas maksājumiem
PVN MAKSĀJUMIEM
Neapliek
Nomas maksājumiem
PAMATLĪDZEKĻU UZSKAITE
Klienta bilancē
Līzinga bilancē
SAISTĪBU UZSKAITE
Klienta bilancē
Līzinga bilancē
PAMATLĪDZEKĻU NOLIETOJUMS
Klienta bilancē
Līzinga bilancē
PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
Nolietojums
Izmaksas
PROCENTI
Izmaksas
Ietilpst nomas maksājumos
ATLIKUSĪ VĒRTĪBA
Nulle
Atpakaļpirkuma vērtība
NOSKRĒJIENS
Neierobežots
Ierobežots
REMONTA UN APKOPJU LĪGUMS
Brīvprātīgs
Obligāts
ĪPAŠUMTIESĪBAS LĪGUMAM BEIDZOTIES
Klientam
Līzingam
SCANIA FINANŠU LĪZINGS
SCANIA OPERATĪVAIS LĪZINGS
Fakti
Priekšrocības

Jūs esat transportlīdzekļa turētājs. Jūs maksājat līzinga maksājumus atbilstoši saskaņotajam termiņam un plānam, un pēc līzinga termiņa beigām kļūstat par transportlīdzekļa īpašnieku. Jūs uzņematies atbildību par apkopi, nodokļiem un apdrošināšanu līzinga termiņa laikā.

Finanšu līzings jeb nomas pirkums ir preču piegādes darījums, kurā līzinga devējs, pamatojoties uz noslēgto nomas pirkuma līgumu, uz konkrētu laiku par līgumā noteiktiem līzinga maksājumiem nodod lietošanā līzinga ņēmējam konkrētu preci (līzinga objektu), nomas pirkuma līgumā paredzot, ka līzinga objekts pāriet līzinga ņēmēja īpašumā, ja līzinga ņēmējs ir veicis visus līgumā noteiktos maksājumus.

 

Finanšu līzinga vispārīgie noteikumi - spēkā līdz 09.09.2018

Finanšu līzinga vispārīgie noteikumi - spēkā no 10.09.2018 līdz 04.12.2019

Finanšu līzinga vispārīgie noteikumi – spēkā no 05.12.2019

• Jūs maksājat procentus tikai par atlikušo vērtību

• Iespējamas nodokļu un PVN priekšrocības

• Apmaiņas vērtība — rūpīgi uzturot un lietojot transportlīdzekli, jūs gūstat labumu.

• Bilancē transportlīdzeklis tiek uzrādīts kā aktīvs 

• Iespējams integrēt citus Scania pakalpojumus

Fakti
Priekšrocības

Transportlīdzekļa īpašnieks ir Scania līzings. Jūs maksājat fiksētu līzinga maksājumu mēnesī par transportlīdzekļa lietošanu un atgriežat transportlīdzekli pēc līguma termiņa beigām. Operatīvais līzings bieži tiek kombinēts ar apkopes līgumu. Jūs uzņematies atbildību par apkopi, nodokļiem un apdrošināšanu līzinga termiņa laikā.

Operatīvais līzings jeb noma ir līzinga veids, kura laikā līzinga ņēmējs līzinga objektu neizpērk pilnībā, bet transportlīdzeklis tiek nodots klientam lietošanā līdz noteiktam termiņam. Šajā laikā klients izmaksā tā amortizācijas vērtību. Līgumam beidzoties, klientam ir iespēja izvēlēties:

  1. pagarināt līgumu, turpinot maksāt ikmēneša nomas maksājumus;
  2. izmantot izpirkšanas tiesības par iepriekš atrunātu atlikušo vērtību;
  3. nodot izpirkšanas tiesības trešajai personai;
  4. atdot preci atpakaļ pārdevējam.

 

Operatīvā līzinga vispārīgie noteikumi - spēkā līdz 09.09.2018

Operatīvā līzinga vispārīgie noteikumi - spēkā no 10.09.2018 līdz 04.12.2019

Operatīvā līzinga vispārīgie noteikumi – spēkā no 05.12.2019

• Nav atlikušās vērtības riska 

• Paredzama naudas plūsma un naudas plūsmas priekšrocības, pateicoties fiksētām mēneša izmaksām

• Ikmēneša maksājums tiek veikts no pamatdarbības ienākumiem un pretstatīts ar nodokli apliekamajiem ienākumiem

• Finansējums ārpus grāmatvedības bilances

• Iespējams integrēt citus Scania pakalpojumus

SIA "Ligimant"

"Esam gandarīti par veiksmīgo sadarbību ar Scania Finans. Paldies par profesionālo attieksmi, precizitāti un nemainīgi kvalitatīvo servisu, ko nodrošiniet!"

Andris Ševkunovs

Valdes loceklis