You seem to be located in .

Lai iegūtu vairāk informācijas, dodieties uz savu Scania tirgus vietni.

Tahogrāfa maiņa

Pārej uz viedā tahogrāfa 2. versiju jau tagad uzņēmumā Scania

Skatīt

Scania trauksmes celšanas sistēma

Godīgums un atbilstība tiesību aktiem un noteikumiem, kā arī principiem, kas noteikti Scania Rīcības kodeksā, Scania Piegādātāja rīcības kodeksā, Scania Prakses kodeksā un Scania Neatkarīgā izplatītāja rīcības kodeksā, ir mūsu nozīmīgākās prioritātes un mūsu korporatīvās kultūras stūrakmens. 

Lai ievērotu šīs vērtības un izvairītos no iespējamiem riskiem, kas saistīti ar normatīvo aktu pārkāpumiem, vai mazinātu šādus riskus, ir būtiski, lai darbinieku un ārējo partneru iespējamie normatīvo aktu pārkāpumi tiktu atklāti, precizēti un apturēti jau agrīni un lai vajadzības gadījumā tiktu piemēroti disciplināri pasākumi.

 

Lai veicinātu ziņošanas kultūru un atklātu iespējamos pārkāpumus, TRATON GROUP uztur globālu, neatkarīgu, objektīvu un konfidenciālu trauksmes celšanas sistēmu, ko Scania Korporatīvais izmeklēšanas birojs pārvalda sadarbībā ar TRATON Izmeklēšanas biroju.  Papildus Scania Korporatīvajam izmeklēšanas birojam, kas ir pirmais trauksmes cēlēju kontaktpunkts uzņēmumā Scania, var vērsties arī pie TRATON Izmeklēšanas biroja kā pie centrālā kontaktpunkta, kas paredzēts visiem TRATON grupas zīmoliem.

 

Scania trauksmes celšanas sistēmu un iekšējās izmeklēšanas procedūras regulē Scania grupas politika 20. Mūsu trauksmes celšanas sistēma ir balstīta uz tādiem pamatprincipiem kā trauksmes cēlēju un personu, kas palīdz izmeklēšanā, aizsardzība. Mēs ievērojam trauksmes cēlēju tiesības uz konfidencialitāti, un mēs ticam nevainīguma prezumpcijai un godīgai izmeklēšanai saistībā ar visām attiecīgajām personām. Informācija, kas saņemta, izmantojot trauksmes celšanas sistēmu, tiks pārskatīta godīgi, ātri un iejutīgi un tiks uzskatīta par pilnībā konfidenciālu.  Netiek veiktas nekādas darbības, lai identificētu anonīmus trauksmes cēlējus. Mēs necietīsim nekādu vēršanos pret trauksmes cēlējiem. Tomēr jebkurš ļaunticīgi iesniegts ziņojums tiks uzskatīts par nopietnu normatīvu pārkāpumu.

 

Izmeklēšanu atbalsta īpaši darbinieki, kas stādā Scania pārvaldības, riska un atbilstības, drošības, revīzijas, juridiskajā, cilvēku un kultūras jomā. Izmeklēšana tiek uzsākta tikai pēc rūpīgas faktu izvērtēšanas un tad, ja ir pamatotas aizdomas par normatīvu pārkāpumu. Scania nodaļas, kas iesaistītas trauksmes celšanā un iekšējā izmeklēšanā, cieši sadarbojas ar kolēģiem no TRATON Izmeklēšanas biroja, jo īpaši saistībā ar smagiem iespējamiem normatīviem pārkāpumiem.

 

 

Mūsu trauksmes celšanas kanāli

Mūsu trauksmes celšanas sistēma nodrošina tālāk norādītos kanālus ziņošanai par iespējamiem darbinieku vai ārējo partneru izdarītiem pārkāpumiem, lai ātri veiktu izmeklēšanu un mūsu uzņēmums atbilstoši reaģētu. Tomēr tas neierobežo ar tiesību aktiem aizsargātās tiesības sazināties ar attiecīgajām iestādēm. 

 

Iekšējie un ārējie trauksmes cēlēji jebkurā laikā un valodā var tieši un konfidenciāli ziņot kolēģiem Scania Korporatīvajā izmeklēšanas birojā vai TRATON Izmeklēšanas birojā par iespējamiem normatīviem pārkāpumiem vai riskiem, kas saistīti ar cilvēktiesībām vai pienākumiem vides aizsardzības jomā:

 

Scania CV AB

Scania Corporate Investigation Office 

Vagnmakarvägen 1

151 32 Södertälje, Zviedrija

E-pasts: whistleblower@scania.com

 

 

TRATON SE

Investigation Office

Dachauer Strasse 641

80995 Munich, Vācija

E-pasts: investigation-office@traton.com

 

 

Attiecīgās grupas ir pieejamas, lai sazinātos ar jums personīgi, pa tālruni vai pa e-pastu.

 

 

 

Trauksmes cēlējiem vienmēr ir iespēja informēt par savām bažām šādas iekšējās nodaļas vai personas:

  • Tiešais vadītājs
  • Cilvēku un kultūras/cilvēkresursu nodaļa (vietējā vai centrālā)
  • Grupas iekšējais audits
  • Korporatīvā drošība
  • Grupas atbilstība
  • Vietēji vai reģionāli nozīmēta kontaktpersona lielākajai daļai mūsu juridisko struktūru, kas atrodas ES. 

 

Pēc tam informāciju saņēmusī nodaļa nosūtīs to īpašajām trauksmes celšanas struktūrām, kā noteikts mūsu iekšējās procedūrās.

 

 

 

Trauksmes cēlēji visā pasaulē var izmantot TRATON rīku ¨Speak up!¨, kas visu diennakti ir pieejams vairākās valodās, lai varētu iesniegt ziņojumus par iespējamiem pārkāpumiem saistībā ar t. s. balto apkaklīšu noziegumiem, piemēram, korupciju vai monopolu novēršanas tiesību aktu pārkāpumiem un datu aizsardzības jautājumiem, kā arī riskiem un pārkāpumiem, kas saistīti ar cilvēktiesībām un vides aizsardzības pienākumiem vai citiem iekšējiem un normatīviem noteikumiem.

 

Trauksmes cēlēji var reģistrēties rīkā ¨Speak up!¨, norādot savu vārdu vai anonīmi. Visi ziņojumi tiek uzskatīti par konfidenciāliem. Pat tad, ja vēlamā valoda ziņošanas kanālā netiek piedāvāta, trauksmes cēlēji ziņojuma iesniegšanai var izmantot jebkuru valodu. Mūsu trauksmes celšanas portālu pārvalda trešā persona, kas mitina portālu ārējos, sertificētos serveros (kuri atrodas Vācijā), ļaujot trauksmes cēlējiem iesniegt mums ziņojumus anonīmi un neizsekojamā veidā.

 

Rīks ¨Speak up!¨ ir pieejams visos datoros ar interneta pieslēgumu. Noklikšķiniet šeit.

 

 

 

Par normatīvajiem pārkāpumiem var arī ziņot, izmantojot Volkswagen AG nodrošināto 24 h trauksmes cēlēju uzticības tālruni. Uzticības tālrunis ir pieejams visu diennakti, un tajā pieņem informāciju no visiem Volkswagen grupas zīmolu uzņēmumiem, tostarp anonīmi, ja to vēlaties. Visa informācija par mūsu uzņēmumu, kas tiek saņemta, izmantojot uzticības tālruni, tiek tieši pārsūtīta TRATON Izmeklēšanas birojam.


Ar trauksmes cēlēju uzticības tālruni varat sazināties šādi:

 

+ 800 444 46300, kas ir starptautisks bezmaksas numurs. Atkarībā no jūsu zvana valsts, iespējams, ka starptautiskais bezmaksas uzticības tālrunis nav pieejams, jo daži tālruņu pakalpojumu sniedzēji šo pakalpojumu neatbalsta. Ja tā ir, lūdzu, izmantojiet piedāvāto maksas numuru vai jūsu valstij paredzēto numuru. 

 

+ 49 5361 946300, kas ir maksas numurs, ja vietējais tālruņa pakalpojumu sniedzējs neatbalsta bezmaksas pakalpojumu. 

 

 

 

Valsts

 

Bezmaksas numurs

 

Vietējais tālruņa numurs

 

Brazīlija 0800-5912743 021-23911381
Meksika 001-800-4610242 0155-71000355
Slovākijas Republika 0800-002576 02-33325602
ASV 833-6571574 908-2198092
Dienvidāfrika 0800-994983 021-1003533
Malaizija 1-800-819523 0154-6000099
Argentīna 0800-6662992 011-52528632
Vācija 80 044 446 300 05361-946300

 

 

 

 

Volkswagen AG ir pilnvarojis divus ārējos juristus (ombudus), kuri var palīdzēt vai nodrošināt informācijas pārsūtīšanu uz TRATON Izmeklēšanas biroju. Pēc pieprasījuma arī anonīmi.

 

Informāciju par Volkswagen AG ombudiem skatiet šeit.

 

 


Mēs iedrošinām ziņot par pārkāpumiem, izmantojot iekšējos ziņošanas kanālus, kā aprakstīts iepriekš. Tomēr, ņemot vērā ES trauksmes celšanas direktīvu, ES dalībvalstis ir noteikušas (vai drīzumā noteiks) nozīmētās iestādes, kas kā ārējs ziņošanas kanāls arī pieņem ziņojumus par neatbilstošu darbību. Skatiet tālāk norādītās valstis, par kurām ziņojat, izmantojot šādu saiti.  

 

 

Kā mēs apstrādājam jūsu ziņojumu?

Mūsu uzņēmumā darbinieki, klienti un citas trešās personas jebkurā laikā un jebkurā valodā var iesniegt ziņojumus par iespējamiem normatīviem pārkāpumiem, izmantojot dažādus kanālus. Pēc tam informāciju saņem Scania Korporatīvais izmeklēšanas birojs vai TRATON Izmeklēšanas birojs, kas nodrošina konfidenciālu, savlaicīgu, rūpīgu un atbilstošu izmeklēšanu.

 

Kvalificēti un pieredzējuši kolēģi Scania Korporatīvajā izmeklēšanas birojā vai TRATON Izmeklēšanas birojā rūpīgi izskata katru ziņojumu par iespējamu pārkāpumu un sistemātiski ievēro procesu atbilstoši piemērojamajai grupas politikai. Vispirms trauksmes cēlējiem nosūtīs saņemšanas apstiprinājumu no Scania Korporatīvā izmeklēšanas biroja vai TRATON Izmeklēšanas biroja, kas pēc tam novērtēs jūsu ziņojumu, lai noteiktu iespējamos juridiskos riskus. Tas ietver precizējošus jautājumus par ziņoto problēmu un pieejamo faktu vākšanu, jo īpaši no trauksmes cēlējiem. Ja šis sākotnējais novērtējums liecina, ka ir pamats aizdomām par smagu pārkāpumu, īpaša Scania izmeklēšanas vienība uzsāk izmeklēšanu. Pēc tam izmeklēšanas rezultātus juridiski izvērtē TRATON Izmeklēšanas birojs, kas iesaka atbilstošus pasākumus. Ja informācija liecina par mazāk nopietnu normatīvu pārkāpumu, lieta var tikt nodota piemērotai Scania struktūrai, lai tā pati izmeklētu un novērtētu šo lietu, dodot iespēju saņemt norādījumus no Scania Korporatīvā izmeklēšanas biroja. Trauksmes cēlēji vai iesaistītie darbinieki vienmēr var sazinieties ar Scania Korporatīvo izmeklēšanas biroju vai TRATON Izmeklēšanas biroju, lai uzzinātu par procedūras statusu un iznākumu. Rezultāts tiks arī kopīgots, ciktāl tas juridiski iespējams, ņemot vērā zinātvajadzības principu. Tomēr apstrādes laiks mainās atkarībā no procedūras tēmas. 

 

Par Scania Piegādātāju rīcības kodeksa un Scania Neatkarīgā izplatītāja rīcības kodeksa iespējamiem pārkāpumiem, ko izdarījuši piegādātāji un citas trešās personas, tostarp par riskiem un pārkāpumiem saistībā ar cilvēktiesībām un vides aizsardzības pienākumiem, var arī ziņot Scania Korporatīvajam izmeklēšanas birojam vai TRATON Izmeklēšanas birojam. Scania Korporatīvais izmeklēšanas birojs vai TRATON Izmeklēšanas birojs informēs atbildīgās nodaļas, kas attiecīgi apstrādās ziņojumu. Tas jo īpaši ietver nepieciešamo pasākumu veikšanu, lai ierobežotu vai pārtrauktu pārkāpumus un/vai riskus.

 

 

Vairāk informācijas par TRATON GROUP Sūdzību izskatīšanas procedūras reglamentu skatiet šeit. Papildus tam uzņēmums Scania ir arī publicējis Cilvēktiesību politiku, kurā aprakstīts, ko gaidām no organizācijas un piegādātājiem, lai aizsargātu un ievērotu cilvēktiesības.

 

 

Datu aizsardzība trauksmes cēlējiem

Scania apkopo un apstrādā jūsu sniegtos persondatus, lai novērtētu un apstrādātu jūsu iesniegto informāciju. Papildu informāciju par datu aizsardzību un jūsu tiesībām skatiet šeit

Vai jums ir kādas bažas vai atsauksmes par mūsu produktiem vai pakalpojumiem?

Ja jums ir jebkādi jautājumi vai vaicājumi par mūsu produktiem vai jūsu transportlīdzekli, atsauksmes vai sūdzības par mūsu vai mūsu darījuma partneru sniegtajiem pakalpojumiem (piemēram, automašīnu izplatītājiem vai darbnīcām), lūdzu, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas centriem. 

Vai jums ir vēl kādi jautājumi?

Ja jums ir jebkādi jautājumi vai ieteikumi par uzlabojumiem saistībā ar trauksmes celšanas sistēmu, lūdzu, jebkurā laikā sazinieties ar Scania Korporatīvo izmeklēšanas biroju. Varat sazinieties ar mums pa e-pastu whistleblower@scania.com