Näyttää siltä, että olet sijoittautunut .
Siirry Scania-markkinapaikkaasi saadaksesi lisätietoja.
Suomi
myyntialueella
Production units

Muut direktiivikoulutukset

Scania PRO kuorman varmistaminen, teoria ja käytäntö

Koulutus antaa perustiedot ja valmiudet kuormatilan tehokkaaseen käyttämiseen ja kuorman turvalliseen sitomiseen. Koulutus sisältää määräykset ja ohjeet erilaisten tavaroiden käsittelystä, kuormatilaan sijoittamisesta ja sitomisesta. Koulutus opettaa myös kuorman määrittämisen maksimikuormaan ja rahditusperusteiden ja -painojen oikean käyttämisen. Koulutuksen aikana toteutetaan käytännön harjoituksia.

Scania PRO hätäensiapu, käytäntö

Koulutus opettaa oikeaa toimintatapaa onnettomuustilanteissa. Luo auttamisrohkeutta ja antaa valmiuksia hätäensiavun antamiseen onnettomuuspaikalla välittömässä hengenvaarassa oleville potilaille. Runsaasti käytännönharjoitteita. Ryhmäkoko max. 20 osallistujaa.

Scania PRO trukkiturvallisuus, teoria ja käytäntö

Trukkikurssi antaa valmiudet turvalliseen mutta tehokkaaseen kuorman lastaamiseen ja purkamiseen trukkia ja muita apuvälineitä käyttäen. Kurssilla opetetaan trukin kuljettajan velvollisuudet ja vastuut kuorman turvallisessa siirtämisessä, lastaamisessa ja purkamisessa. Sisältää sekä teorian että käytännön harjoitukset. Kurssin suorittaneet saavat halutessaan trukkikortin (alle 6 tn. trukit). Trukkikortin suorittanut henkilö on vakuutusyhtiöiden yhteisen luokituksen mukaan luvallinen käyttämään trukkia työtehtävissään.

Scania PRO kaatumisonnettomuuksien ehkäisy, teoria ja käytäntö

Kurssi antaa kuljettajille tiedot ja taidot välttää ajoneuvon kaatumisonnettomuuksia. Koulutukseen sisältyy ajoharjoittelua suljetulla radalla erikoisvalmisteisilla kuorma-autoilla ja ajoneuvoyhdistelmillä. Teoriaosuudessa painotetaan asenteen ja oikean ajotavan merkitystä. Kurssilla suoritetaan myös lastausharjoituksia ja stabiliteettikokeita.

Scania PRO digipiirturi + ajo- ja lepoajat, teoria

Digipiirturin toiminta ja käyttö käydään seikkaperäisesti ja käytännönläheisesti läpi kurssin ensimmäisessä osiossa. Toisessa osiossa keskitytään ajo- ja lepoaikoihin, työaikalakiin ja ajo- ja lepoaika-asetukseen. Koulutuksessa suoritetaan käytännön tehtäviä ja esimerkkejä, joko luokassa tai auton ohjaamossa.

SCANIA PRO Digipiirturi + kuormaus

Kurssin tavoitteena on, että kuljettajat oppivat käyttämään digitaalista ajopiirturia oikein ja työtehtävien edellyttämällä tavalla. Lisäksi he tiedostavat kuljettajan ja yrityksen velvollisuudet digipiirturin käytössä. Kuljettajat tiedostavat myös kuorman sidonnan vaatimukset ja oppivat ymmärtämään kuljetusketjun vastuun kuorman varmistamisessa sekä ajo- ja lepoaikojen noudattamisessa.

Scania Tieturva

Koulutuksen tavoitteena on edistää kuljettajien tie-, liikenne- ja työturvallisuutta tiellä tapahtuvassa työssä. Koulutuksen kesto on 8h, joka sisältää kokeen. Hyväksytysti suoritetun kokeen jälkeen henkilön tiedot kirjataan SPEKin Tieturvarekisteriin ja hänelle myönnetään Tieturva 1 – kortti. Koulutus on hyväksytty kuorma – ja linja - auton kuljettajien ammattipätevyysdirektiivin mukaiseksi jatkokoulutuspäiväksi.

Scania Työturva

Koulutuksen tavoitteena on edistää kuljettajien työturvallisuutta yhteisillä työpaikoilla toimittaessa. Koulutuksessa opitaan tunnistamaan työympäristö vaaroja ja miten työsuojelu toimii yhteisellä työpaikalla, omat sekä yhteisellä työpaikalla toimivien osapuolten roolit ja vastuut. Koulutus ohjaa kuljettajia tunnistamaan ja arvioimaan ennakoivasti työturvallisuuteen liittyviä riskejä sekä kuormitustyöntekijöitä ja siten ennaltaehkäisemään vahinkojen syntymistä. Koulutuksesta on mahdollista saada virallinen työturvakortti.