Zdá se, že se nacházíte v .
Přejděte na stránky společnosti Scania pro více informací.
Česká republika
prodejní oblasti
Výrobní místo

SCANIA CO₂NTROL CUP 2020

Mějte svůj vůz pod kontrolou

  Nová soutěž pro majitele a řidiče propojených vozidel Scania o hodnotné ceny

  V důsledku náročné situace související s krizí COVID 19, jsme se rozhodli přeložit na rok 2021 úspěšnou soutěž pro řidiče i majitele nákladních vozidel Scania Co2ntrol Cup. Už teď se těšíme na vaši účast v soutěži. Předpokládaný termín soutěže je duben - červen 2021, nicméně s ohledem na vývoj situace bude termín definitivně potvrzen až na začátku roku 2021.

  O co soutěžíme?
  Princip soutěže
  Propojené služby
  Registrace
  Podmínky soutěže
  Můžete to být právě vy!

  Můžete to být právě vy!

  Ukažte, že jste lepší, než ostatní! A máte to pod kontrolou!

  O co soutěžíme?

  • Každý měsíc soutěže vyhodnotíme nejlepšího z daného měsíce, který získá cenu z kolekce Scania Truck Gear v hodnotě 3 800 CZK
  • Po skončení soutěže obdrží 30 nejlepších pozvání na neformální večírek, kde bude na všechny čekat zajímavý a hlavně zábavný program a dárek z kolekce Scania Truck Gear
  • 3 nejlepší ze SCANIA CO₂NTROL CUP 2020 obdrží zájezd do výrobního závodu Scania ve Švédsku
  • Soutěž probíhá v každé ze zemí středoevropského regionu zvlášť, proto budou všechny uvedené ceny rozděleny v rámci národního hodnocení výhradně mezi řidiče z České republiky

  Registrace

  Registrace do soutěže právě probíhá! Vyplňte registrační formulář!

  Registrační Formulář

  Princip soutěže

  SCANIA CO₂NTROL CUP 2020

  • Soutěž je určena pro všechna vozidla Scania vybavená komunikátorem C200 nebo C300 (vozidla vyrobená po 7/2011), která mají aktivní alespoň základní monitorovací balíček.
  • Soutěž trvá 3 měsíce a nejlepší budou vyhodnocováni dle řady kritérií, jako jsou Scania Driver Support, přepravní výkon, volnoběh, spotřeba paliva a další
  • Pro zajištění objektivního průběhu soutěže musí každé registrované vozidlo ujet minimálně 5 000 km měsíčně
  • V závěrečném hodnocení oceníme nejen nejlepší vozidla, ale také ta, která v průběhu soutěže dosáhla největšího zlepšení
  Propojená vozidla

  Propojená vozidla

  Na celém světě je v provozu již více než 435 000 propojených vozidel Scania a údaje z nich získaná pomáhají v mnoha ohledech optimalizovat plánování a provoz. V neposlední řadě pak systémy vozidla pomáhají řidičům vyhodnocovat jejich umění, styl jízdy a pomáhají jim najít cestu, jak s vozidlem pracovat co nejlépe.

  Více o propojených službách Scania
  Driver Support

  Driver Support

  Velice nás těší, že ve středoevropském regionu Scania CER (Česká republika, Slovensko a Maďarsko) máme řidiče s nejvyšším hodnocením Driver Support nejen v Evropě, ale na celém světě, a proto jsme se rozhodli připravit soutěž založenou na mnoha ukazatelích z FMS (Fleet Management System) o hodnotné a velmi zajímavé ceny.

  Více o službách pro řidiče
  PŘÍSTUP K DATŮM ODKUDKOLI

  PŘÍSTUP K DATŮM ODKUDKOLI

  Vzhledem k vyhodnocování soutěže na základě dat z vozidla není třeba nikam cestovat, obětovat volný čas nebo se jakkoliv omezovat. Stačí jen jezdit jako obvykle a být lepší než ostatní!

  Vice o tachografových službách

  Re­gis­tra­ce prodloužena.

  Protože nechceme znevýhodňovat řidiče, kteří kvůli pandemii koronaviru nemohou naplno vykonávat svou práci, rozhodli jsme se posunout start soutěže. Zároveň se díky tomu také prodlužuje doba pro podávání přihlášek. 

  Re­gis­tro­vat se do Soutěže je možné přes elek­tro­nic­ký re­gis­trač­ní formulář níže.

  V důsledku náročné situace související s krizí COVID 19, jsme se rozhodli přeložit na rok 2021 úspěšnou soutěž pro řidiče i majitele nákladních vozidel Scania Co2ntrol Cup.

  Už teď se těšíme na vaši účast v soutěži. Předpokládaný termín soutěže je duben - červen 2021, nicméně s ohledem na vývoj situace bude termín definitivně potvrzen až na začátku roku 2021.

  1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

  1.1 Předmětem tohoto dokumentu je úplná úprava pravidel („Pravidla“) soutěže „SCANIA CO2NTROL CUP 2020“ („Soutěž“). Tato Pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla Soutěže. Tato Pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků uveřejněných stejně jako tento dokument.

  1.2 Pořadatelem Soutěže je společnost Scania Czech Republic s.r.o., se sídlem Sobínská 186, 252 19 Chrášťany, IČO: 61251186, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 29097 („Pořadatel“).

  2. DOBA A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE

  2.1 Soutěž bude probíhat od 1. 4. 2020 do 30. 6. 2020 („Doba konání Soutěže“) na území České republiky („Místo konání Soutěže“). 

  3. ÚČAST V SOUTĚŽI

  3.1 Účastníkem Soutěže může být pouze provozovatel (právnická nebo fyzická osoba) způsobilého vozidla, který je podnikatelem a jehož vozidlo je registrované v programu Scania Fleet Management, a který splní další podmínky uvedené v těchto Pravidlech („Soutěžící“). 

  3.2 Ze Soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele a jeho dceřiných společností, dodavatelé Pořadatele, osoby jinak spolupracující s Pořadatelem na organizaci a realizaci Soutěže a osoby těmto osobám blízké ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se výhercem stane taková vyloučená osoba, výhra jí nebude předána a Pořadatel podle svého uvážení může výhru postupem dle článku 6.6. Pravidel poskytnout dalšímu Soutěžícímu, který splnil veškeré podmínky účasti v Soutěži, případně ji použít k jiným účelům.

  3.3 Jediná osoba se smí registrovat do Soutěže pouze jednou. V případě, že by se tentýž Soutěžící registroval vícekrát, bude do Soutěže zařazena pouze první registrace tohoto Soutěžícího. 

  3.4 Do Soutěže budou zařazeni a výherci se mohou stát pouze ti Soutěžící, kteří splní všechny stanovené podmínky Soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli dle svého uvážení posoudit splnění stanovených podmínek Soutěže jednotlivými Soutěžícími a Soutěžící nesplňující podmínky uvedené v těchto Pravidlech dle své úvahy ze Soutěže vyloučit.

  4. REGISTRACE DO SOUTĚŽE

  4.1 Základní podmínkou účasti v Soutěži je registrace Soutěžícího a přihlášení do Soutěže alespoň jednoho způsobilého vozidla, přičemž Soutěž je určena pro všechna vozidla Scania vybavená komunikátorem C200 nebo C300 (tj. vozidla vyrobená po 7/2011), která mají aktivní alespoň jeden monitorovací balíček („Soutěžní vozidlo“).

  4.2 Soutěžící může do Soutěže přihlásit neomezený počet Soutěžních vozidel, avšak každé vozidlo pouze jednou prostřednictvím registrace. 

  4.3 Registrovat se do Soutěže je možné přes elektronický registrační formulář na webové stránce www.scaniacontrolcup.cz („Webová stránka“), a to do 31. 3. 2020 („Registrační formulář“).

  4.4 Pro registraci do Soutěže je potřeba v Registračním formuláři uvést následující informace:

  a) obchodní firma Soutěžícího;

  b) kontaktní údaje Soutěžícího v rozsahu: adresa vč. PSČ, e-mail;

  c) VIN číslo Soutěžního vozidla.

  V případě, že Registrační formulář nebude obsahovat výše uvedené informace, nebude možné registrovat zájemce coby Soutěžícího a přihlásit jeho vozidlo coby Soutěžní vozidlo do Soutěže.

  4.5 Úspěšně provedená registrace Soutěžícího a přihlášení jeho Soutěžního vozidla do Soutěže budou Soutěžícímu potvrzeny notifikací zaslanou na e-mailovou adresu poskytnutou Pořadateli, nejpozději do osmi (8) dnů od odeslání vyplněného Registračního formuláře. 

  4.6 Pokud Soutěžící nesplní podmínky pro účast v Soutěži, Pořadatel v závislosti na aktuálních možnostech vynaloží snahu, aby Soutěžícího o této skutečnosti informoval a poskytl podporu prostřednictvím kontaktujícího zaměstnance Pořadatele. 

  4.7 Účast v Soutěži je dobrovolná. Registrací do Soutěže vyjadřuje Soutěžící souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je v plné míře dodržovat. Soutěžící má povinnost o Pravidlech informovat též všechny osoby, které se Soutěže zúčastní na straně Soutěžícího (zejm. všechny řidiče jím so Soutěže přihlášených Soutěžních vozidel). 

  5. MECHANIKA SOUTĚŽE

  5.1 Po Dobu konání Soutěže bude Pořadatel u Soutěžních vozidel sledovat prostřednictvím komunikátoru C200/C300, jímž jsou vybavena, v bodě 5.3 uvedené parametry, a průběžně je vyhodnocovat v souladu s Pravidly, a to výhradně pro účely vyhodnocení Soutěže. 

  5.2 Výhercem Soutěže se stane Soutěžící, jehož Soutěžní vozidlo vyhodnotí jako nejúspěšnější dle v bodě 5.3 uvedených parametrů komise složená ze zástupců Pořadatele („Komise“). 

  5.3 Komise bude Soutěž vyhodnocovat na základě následujících parametrů:

  a) volnoběh;

  b) volný dojezd;

  c) přepravní výkon vypočítaný jako násobek hmotnosti Soutěžního vozidla a najetých kilometrů vydělený počtem litrů spotřebovaného paliva;

  d) hodnota dosažená v programu Scania Drivers Support v procentuálním vyjádření (%).

  („Soutěžní parametry“)

  5.4 Pro zajištění objektivního průběhu Soutěže musí každé Soutěžní vozidlo ujet minimálně 5 000 km během každého kalendářního měsíce Doby konání soutěže. 

  5.5 Pořadatel má výlučné právo posoudit splnění Soutěžních parametrů Soutěže jednotlivými Soutěžícími (viz článek 3.4 Pravidel). Pořadatel je oprávněn s konečnou platností vyloučit Soutěžícího v případě, že bude mít podezření, že Soutěžící (vč. osob vystupujících na straně Soutěžícího) dosáhl výsledku v Soutěži podvodným jednáním nebo jiným jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky Soutěže. Toto rozhodnutí o vyloučení Soutěžícího je konečné, bez možnosti odvolání.

  6. VÝHRA V SOUTĚŽI

  6.1 Soutěží se o dva druhy výher:

  a) hlavní výhru, kterou je zájezd do vybraného výrobního závodu Scania ve Švédsku („Hlavní výhra“); a

  b) měsíční výhru, kterou je možnost výběru produktu/produktů z kolekce Scania Truck Gear v hodnotě do 3 800,- Kč vč. DPH podle vlastního uvážení výherce měsíční výhry („Měsíční výhra“).

  6.2 Hlavní výhru získají tři (3) Soutěžící, jejichž Soutěžní vozidla vyhodnotí Komise dle výše uvedených parametrů za celou Dobu konání Soutěže jako nejúspěšnější. Každý Soutěžící může získat jen jednu Hlavní výhru. Pokud je konkrétní Soutěžící Komisí vyhodnocen jako nejúspěšnější s více než jedním Soutěžním vozidlem, bude mu Hlavní výhra udělena jen jednou.

  6.3 Hlavní výhrou je zájezd pro dvě osoby do jednoho z výrobních závodů Scania ve Švédsku. Součástí zájezdu je doprava do a z příslušného závodu Scania ve Švédsku, zajištění ubytování a stravy během cesty a v průběhu celého zájezdu, vše dle výběru Pořadatele, návštěva příslušného závodu Scania ve Švédsku a zajištění dalšího programu podle vlastního uvážení Pořadatele. Osoby pro účast na zájezdu nominuje Soutěžící, který získal Hlavní výhru. Obě účastnící se osoby však musejí být držiteli platného řidičského oprávnění typu C a CE. Soutěžící tedy nemůže nominovat osoby (osobu), které nejsou držiteli řidičského oprávnění typu C a CE. Soutěžící se zavazuje k tomu, že jím určené osoby prokáží kdykoli na vyžádání Pořadatele, nejpozději však při nástupu zájezdu, že jsou držiteli řidičského oprávnění typu C a CE. Soutěžící by pokud možno měl nominovat především řidiče úspěšného Soutěžního vozidla;  Pořadatel však toto nebude nijak prověřovat.

  6.4 Měsíční výhra bude udělena za každý kalendářní měsíc v průběhu Doby konání Soutěže, tj. třikrát (3×). Měsíční výhra má podobu voucheru na zboží z kolekce Scania Truck Gear v hodnotě 3 800,- Kč vč. DPH, který lze uplatnit v servisech Scania v České republice.

  6.5 Měsíční výhru získá Soutěžící se Soutěžním vozidlem, které dle výše uvedených parametrů vyhodnotí Komise v daném kalendářním měsíci jako nejúspěšnější. Každý Soutěžící může získat jen jednu Měsíční výhru v jednom kalendářním měsíci. Pokud je konkrétní Soutěžící Komisí vyhodnocen jako nejúspěšnější s více než jedním Soutěžním vozidlem, bude mu Měsíční výhra za daný kalendářní měsíc udělena jen jednou.   

  6.6 Soutěžící, který získal Hlavní výhru nebo Měsíční výhru, bude o výhře informován e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu uvedenou při registraci do Soutěže. Nepřihlásí-li se Soutěžící, který získal Hlavní výhru nebo Měsíční výhru, o tuto výhru do deseti (10) dní od zaslání informačního e-mailu, ztrácí tento Soutěžící nárok na výhru a výhra připadne náhradnímu výherci, kterého pro tento účel dle stejných parametrů vybere Komise.

  6.7 Pořadatel na Webové stránce po vyhodnocení Soutěže uveřejní obchodní firmu výherců a jména jím na zájezd nominovaných osob v případě Hlavní výhry. V případě Měsíční výhry stejným způsobem zveřejní obchodní firmu výherců. Pořadatel neuveřejní pořadí dalších Soutěžících. 

  6.8 Soutěžící, kteří žádnou z výher nezískali, nebudou nijak vyrozuměni.

  6.9 Po skončení Soutěže dostane třicet (30) nejúspěšnějších Soutěžících (nehledě na počet jejich Soutěžních vozidel) vybraných Komisí dle parametrů v bodě 5.3 pozvánku pro dvě osoby na neformální společenské setkání, kde pro ně bude zajištěn poutavý kulturní program a dárek z kolekce Scania Truck Gear podle výběru Pořadatele.

  6.10 Případná daňová povinnost, která vznikne v souvislosti s výhrou výherci, jde k tíži výherce.

  7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SVOLENÍ K POŘÍZENÍ A UŽITÍ ZÁZNAMU

  7.1 Účastí v Soutěži Soutěžící bere na vědomí, že společnost Scania Czech Republic s.r.o., se sídlem Sobínská 186, 252 19 Chrášťany, IČO: 61251186 je, jakožto správce osobních údajů, oprávněna zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu údajů uvedených v Registračním formuláři, případně dalších údajů sdělených Pořadateli, pro účely účasti v Soutěži, jako například údaje o dalších osobách účastnících se na straně Soutěžícího, a to na dobu nezbytnou pro uspořádání Soutěže a případnou kontrolu ze strany veřejnoprávních orgánů, tedy po dobu šesti (6) měsíců od konce Doby konání Soutěže. Společnost Scania AB, SE-151 87 Södertälje, Sweden je ve vztahu k osobním údajům zpracovatelem pro Pořadatele.

  7.2 Účastí v Soutěži Soutěžící bere na vědomí, že ke zpracování dat o Soutěžním vozidle dochází prostřednictvím komunikátoru C200/C300, přičemž získaná data nejsou propojitelná s žádnými osobními údaji Soutěžícího nebo dalších osob účastnících se na straně Soutěžícího. V žádné fázi Soutěže nedochází ke zpracování osobních údajů nad rámec údajů uvedených v Registračním formuláři. Osobní údaje případných dalších účastníků na straně Soutěžícího jsou zpracovávány pouze pro účely předání a realizace zájezdu, který je předmětem Hlavní výhry.

  7.3 Pokud Soutěžící při registraci dobrovolně zaškrtne příslušné políčko, souhlasí rovněž se zpracováním osobních údajů za účelem provádění marketingu, tedy zařazením do marketingové databáze pro nabízení zboží a služeb a zasílání informací o marketingových akcích Pořadatele a marketingových nabídkách výrobků a služeb Pořadatele, zahrnující i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků, zejména prostřednictvím SMS zpráv a e-mailů, s využitím všech kontaktních údajů poskytnutých při registraci.

  7.4 Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, uděluje se na dobu, než dojde k odvolání souhlasu. Soutěžící má právo souhlas kdykoliv odvolat na shora uvedené adrese Pořadatele nebo na e-mailu: marketing@scania.cz.

  7.5 Jako subjekt údajů má Soutěžící, případně další osoby účastnící se na straně Soutěžícího, níže uvedená práva, která pro ně vyplývají z právních předpisů, a která mohou kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů a doplnění neúplný (ch osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů a (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami dotčené osoby, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň má dotčená osoba možnost obrátit se se stížností na dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

  7.6 Účastí v Soutěži dává Soutěžící svolení s tím, aby Pořadatel v souvislosti s případnou Hlavní nebo Měsíční výhrou, a zejména jejím předáním, bezplatně zachycoval, zobrazoval, rozmnožoval a rozšiřoval podobu, podobiznu, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se Soutěžícího nebo jím nominované osoby, nebo projevy jejich osobní povahy, písemnosti, jméno, příjmení, použité v rámci účasti v Soutěži, včetně jejich zpracování a zařazení do díla audiovizuálního, a to ve sdělovacích prostředcích, na internetu nebo v propagačních materiálech Pořadatele, a to po dobu konání Soutěže a dále po dobu jednoho (1) roku od konce Doby konání Soutěže. Výše uvedené svolení má Soutěžící povinnost pro Pořadatele zajistit též od dalších osob účastnících se na straně Soutěžícího, a kdykoli je na požádání Pořadatele prokázat. 

  8. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

  8.1 Tato Pravidla budou po celou Dobu konání Soutěže dostupná na Webové stránce.

  8.2 Pořadatele je možné v souvislosti se Soutěží kontaktovat též na e-mailové adrese marketing@scania.cz.

  8.3 Účastí v Soutěži vyjadřuje Soutěžící svůj souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je plně dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti se Soutěží, která nejsou upravena v těchto Pravidlech, se řídí právními předpisy České republiky.

  8.4 Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. V případě pochybností o dodržení Pravidel leží povinnost prokázat rozhodné skutečnosti na Soutěžícím.

  8.5 Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit Pravidla Soutěže či Soutěž zkrátit, prodloužit či úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady, a to bez jakýchkoliv nároků Soutěžících vůči Pořadateli Soutěže. Každá taková změna Pravidel či Soutěže bude vyhlášena na Webové stránce. Změny bude Pořadatel provádět pouze z mimořádných důvodů, zejména v reakci na okolnosti mimo přiměřenou kontrolu Pořadatele, včetně technických či právních důvodů, a za podmínky, že Pořadatel bude vždy usilovat o minimalizaci dopadu na Soutěžící.

  8.6 Vyplacení peněžitého plnění namísto Hlavní nebo Měsíční výhry není možné a Soutěžící není oprávněn se domáhat výměny výhry. Pořadatel rovněž neodpovídá za jakoukoli škodu, kterou Soutěžící či další osoby účastnící se na jeho straně případně utrpí v souvislosti se svou účastí v Soutěži nebo s užitím získané výhry.

  8.7 Soutěžící účastí v Soutěži souhlasí s tím, že údaj o jeho obchodní firmě může Pořadatel v souvislosti se Soutěží použít k propagaci Pořadatele, včetně například zveřejněním obchodní firmy Soutěžícího na internetových stránkách Pořadatele.

  8.8 Soutěž není určena pro spotřebitele.

  8.9 Pořadatel si vyhrazuje právo na vyloučení Soutěžícího a/nebo Soutěžního vozidla ze Soutěže.

  8.10 Pořadatel neodpovídá za žádné technické problémy v souvislosti s účastí v Soutěži (včetně např. funkčnosti Scania Fleet Management, internetu nebo e-mailového spojení se Soutěžícím).

  Účinnost: 1. 2. 2020

  Každý měsíc

  Cena v hodnotě 3 800 CZK

  Super večírek

  Pro 30 nejlepších

  Zájezd Švédsko

  Pro 3 nejlepší