Zdá se, že se nacházíte v .

Přejděte na stránky společnosti Scania pro více informací.

Vědecky podložené cíle společnosti Scania

Cíle společnosti Scania je snaha o posun směrem k udržitelnému systému přepravy. Jsme přesvědčeni, že naše společnost i celý přepravní svět může do roku 2050 přestat používat fosilní paliva, jak stanovuje Pařížská dohoda o klimatu.

Abychom dokázali, že svůj závazek zajišťovat transparentní pokrok myslíme vážně, stanovili jsme cíle redukce uhlíku založené na vědě (SBT). Tyto cíle nás zavazují ke snižování emisí v rozsahu a tempu, které věda vyžaduje k omezení globálního oteplování.

 

Tento závazek představuje radikální skok v našich cílech snižování emisí uhlíku – tyto cíle totiž zahrnují nejen emise z našich přímých globálních aktivit, ale také emise z vozidel používaných našimi zákazníky.

 

Jsou plně v souladu s našimi firemními cíli a budou ovlivňovat investiční rozhodnutí v našich obchodních oblastech – od výroby a logistiky až po vývoj produktů a priority prodeje. Tím to ale nekončí. Aby bylo možné dosáhnout stanovených cílů, zákazníci společnosti Scania budou muset u svých provozů zajistit menší dopad na klima než jejich konkurenti a průmysl jako celek.

Plán na sníží emisí skleníkových plynů

Při výpočtu dopadu činnosti společnosti Scania na klima se používá protokol o skleníkových plynech. Protokol o skleníkových plynech je nejčastěji používaným zmírňujícím opatřením a globálním standardem pro měření a řízení emisí skleníkových plynů (GHG) z obchodních provozů, hodnotových řetězců.

 

Protokol o skleníkových plynech bere v úvahu hned několik skleníkových plynů Nejen oxid uhličitý (CO2), ale také metan (CH4), oxid dusíku (N2O), fluorované uhlovodíky (HFC), perfluorované uhlovodíky (PFC) a fluorid sírový (SF6).

 

Protokol rozděluje emise společnosti na oblasti. Do první oblasti patří přímé emise uhlíku z našich vlastních provozů – například spalování fosilních paliv pro vytápění, zkoušky motorů a firemní vozidla. Do druhé oblasti patří nepřímé emise generované nakupovanou elektřinou, teplem a párou.

 

Do třetí oblasti patří naše nepřímé emise hodnotového řetězce. To jsou všechny emise generované výrobou dílů a komponentů v dodavatelském řetězci a emise generované používáním našich produktů po celou dobu životnosti.

 

Vědecky stanovené cíle, které jsme se zavázali plnit, se vztahují nejen k první a druhé oblasti, ale také k oblasti používání našich produktů (oblast 3). Třetí oblast sama o sobě představuje více než 96 procent našich celkových emisí.

 

Ve společnosti Scania jsme také stanovili cíle snižování uhlíku pokrývající naši globální pozemní přepravu (oblast 3, přeprava a distribuce). Mezi lety 2015 a 2025 snížíme emise CO2 na přepravenou tunu o 50 procent. 

Vědecky podložené klimatické cíle společnosti Scania

Oblast 1 a 2

Společnost Scania sníží své emise v oblasti 1 a 2 o 50 procent do roku 2025. Výchozím rokem bude rok 2015. Emise CO2 z těchto oblastí se sníží na polovinu bez ohledu na to, jak moc porosteme. Emise budeme snižovat například opatřeními v oblasti energetické účinnosti, přechodem od fosilních paliv k biopalivům a smlouvami o energii bez fosilních paliv.

 

Základními stavebními kameny tohoto cíle jsou nefosilní elektřina pro rok 2020 (2010) a energetická účinnost 33 procent/vozidlo pro rok 2020 (2010).

 

Podle iniciativy Science Based Target (SBTi) je 50 % snížení v oblastech 1 a 2 během tohoto desetiletého období velmi ambiciózní a v souladu se scénářem „1,5 stupně” – nejpřísnějším scénářem dekarbonizace stanoveným SBT.

Oblast 3

Více než 96 procent emisí uhlíku z našeho podnikání se vzniká samotným využíváním našich produktů. Společnost Scania vždy měří skutečný dopad na klima při využívání svých produktů (měření Well-to-Wheel, WtW, od zdroje ke kolům). Přihlíží rovněž k emisím generovaným při výrobě paliva nebo elektřiny.

 

Podle iniciativy Science Based Target (SBTi) je tento cíl dalekosáhlý a je v souladu s nejambicióznějším scénářem dekarbonizace, který společnost vyvinula.

 

Jedná se o cíl zaměřený na intenzitu a měřený v ekvivalentech CO2 na kilometr. Společnost Scania bude měřit dopad svých produktů na klima pomocí provozních údajů ze všech globálně propojených nákladních vozidel a autobusů. Cíl zajistí, že vozidla vyrobená v roce 2025 budou mít o 20% nižší emise CO2 na kilometr ve srovnání s vozidly vyrobenými v roce 2015. Během jednoho roku shromáždíme data z jednotlivých nákladních vozidel a autobusů a využijeme je při analýze skutečné spotřeby energie a počtu ujetých kilometrů. Poté přidáme informace o typu energie, která byla použita k výpočtu dopadu na klima.

Jak společnost Scania dosáhne klimatických cílů

50% snížení emisí CO2 z našich provozů do roku 2025

Abychom mezi lety 2015 a 2025 snížili emise z našich provozů o 50 procent, musíme být aktivní v několika oblastech. Jednou z hlavních hodnot společnosti Scania je Eliminace odpadu a tady to začíná.

 

Další důležitou součástí jsou opatření v oblasti energetické účinnosti v podobě neustálých investic do strojů a zařízení, která spotřebovávají méně energie než ta, která nahrazují.

 

Kromě odstranění veškerého energetického odpadu v neposlední řadě neustále zkoumáme příležitosti pro přechod naší výroby a center výzkumu a vývoje z fosilní energie na energii obnovitelnou. Elektřina zajišťující naši globální výrobu je již dnes nefosilní (od roku 2020). Tento trend se pak dále rozšiřuje i do naší celosvětové obchodní servisní sítě.

20% snížení emisí CO2 z našich produktů

Pro oblast číslo tři (využívání produktů) existují čtyři hlavní bloky aktivit, které nám pomohou dosáhnout cíle založeného na vědě.

 

V následujících letech ještě zvýšíme účinnost našich tradičních produktů. Největším dílem budou přispívat pohonné řetězce a připojené komponenty.

 

Spolu s našimi zákazníky musíme také hledat účinnost prostřednictvím optimalizovaných specifikací (lépe dimenzované pohonné řetězce, lepší pneumatiky atd.). Bude také nutné zajišťovat stále efektivnější provoz vozidel (služby řidičům, jako je školení a instruktáž).

 

Tento blok zahrnuje také přechod k obnovitelným zdrojům paliva nebo plynu pro spalovací motory. V porovnání s vozidlem spalujícím fosilní naftu snižuje vozidlo využívající bioplyn okamžité emise typu „Well-to-Wheel (WtW)“ až o 80 %. Toto ještě urychlíme posílením partnerství v přepravním ekosystému a úzkou spoluprací se zákazníky, nákupčími přepravy, poskytovateli infrastruktury, poskytovateli pohonných hmot a dalšími institucemi s rozhodovací pravomocí.

 

Rychlý přechod k elektrifikaci je klíčem k přechodu k udržitelnějšímu systému přepravy. Plug-in hybridní autobusy a nákladní vozidla a plně elektrické městské autobusy a nákladní vozidla pro městské aplikace nabízíme už dnes. Elektrifikovaná vozidla poháněná evropským energetickým mixem sníží emise CO2 na km o jednu polovinu.

 

Nakonec musíme zajistit, aby elektřina používaná v našich elektrifikovaných výrobcích pocházela z obnovitelných zdrojů. Elektrifikovaná vozidla provozovaná na ekologickou elektřinu sníží emise CO2 až o 98 % ve srovnání s konvenčními vznětovými vozidly na fosilní paliva.

Chcete-li obrázky zvětšit, klikněte na ně