Zdá se, že se nacházíte v .

Přejděte na stránky společnosti Scania pro více informací.

Doprava a cíle 2030

Celosvětově se společně řeší 17 cílů udržitelného rozvoje – tyto cíle jsou společné všem lidem a všem sektorům společnosti. Příspěvek společnosti Scania k dosažení těchto cílů je převést je do udržitelných obchodních řešení. 

Agenda 2030 je společná agenda vyžadující spolupráci vládních organizací, firem a širší občanské společnosti. Jsme přesvědčeni o všech 17 cílech strategie a o tom, že tyto cíle opravdu mohou přinést změnu fungování obchodu i celé společnosti. 

Efektivní systém přepravy je základem konkurenceschopné a odolné ekonomiky. Efektivní tok zboží a lidí je rozhodujícím faktorem, který umožňuje rozvoj a přispívá k potravinovému zabezpečení, vzdělávání, snižování chudoby, inkluzivnímu růstu a dalším. Doprava ve své současné podobě je zároveň spojena s negativními dopady, jako jsou emise CO2, znečištění ovzduší, dopravní zácpy a dopravní nehody. Efektivní a ekologická řešení přepravy nejsou k dispozici všem. V nadcházejících letech budeme mít příležitost vyvinout udržitelný systém přepravy, který splní potřeby společností, měst a komunit v oblasti pohybu lidí i zboží. Systém přepravy, který spojuje lidi, buduje trhy a řídí ekonomický a sociální rozvoj přístupný všem. Systémy přepravy by se měly vyvíjet s cílem maximalizovat vliv na kvalitu života lidí tím, že budou bezpečné, cenově dostupné a přístupné. Systémy přepravy by dále měly také minimalizovat negativní dopady na lidi a jejich život. Musíme zvážit vliv řešení přepravy na cíle udržitelného rozvoje z pohledu životního cyklu – od těžby surovin až po konec životnosti.

Boj proti změně klimatu a souvisejícím dopadům je v současnosti hlavní prioritou odvětví přepravy. Strategickou cestou společnosti Scania je snaha o posun směrem k udržitelnému systému přepravy. V roce 2018 zahájila společnost Scania studii Pathways, jejímž cílem je zjistit, jak bude vypadat budoucí komerční systém přepravy bez fosilních paliv a jak takového systému dosáhnout do roku 2050. Jsme součástí problému, ale společně s ostatními jsme také součástí řešení.

SDG 1 – Žádná chudoba

Předpokladem inkluzivního rozvoje a zmírňování chudoby jsou spolehlivé a účinné systémy přepravy.

SDG 2 – Už žádný hlad

Efektivní logistické řetězce v zemědělství zajišťují přístup na trh a k finančně dostupným potravinám.

SDG 3 – Dobré zdraví a celková pohoda

Dopravní průmysl významně přispívá ke znečištění ovzduší v našich městech a způsobuje nemoci a předčasná úmrtí. Více než milion lidí je ročně zemře při dopravních nehodách.

SDG 4 – Kvalitní vzdělání

Dobře fungující a cenově dostupný místní systém přepravy poskytuje přístup ke vzdělávacím zařízením a podporuje rovné příležitosti ke vzdělávání.

SDG 5 – Rovnost pohlaví

Bezpečné a cenově dostupné možnosti přepravy jsou klíčem ke zvýšení zapojení žen, jejich vzdělávání, produktivity a zdraví. Ke zvýšení zaměstnanosti žen může přispět i odvětví přepravy. 

SDG 6 – Čistá voda a hygiena

Účinný a čistý systém přepravy zajišťuje přístup k vodě a hygienickým zařízením. Na druhou stranu emise z dopravy a výrobních odvětví mohou mít dopad na kvalitu vody. 

SDG 7 – Cenově dostupná a čistá energie

V současnosti se k pohonu v odvětví přepravy z velké části využívají fosilní paliva. Kombinace vývoje motorů a hnacích ústrojí, jakož i opatření pro účinnost přepravního systému a obnovitelná paliva mohou zajišťovat moderní energii pro všechny.

SDG 8 – Důstojná práce a hospodářský růst

Dopravní průmysl patří ke globálním hnacím silám v oblasti produktivity, tvorby pracovních míst a hospodářského růstu. Podpora důstojné práce jako součásti hodnotových řetězců však zůstává výzvou.

SDG 9 – Průmysl, inovace a infrastruktura

Inovace čistých a udržitelných technologií dnes představují lví podíl na investicích do výzkumu a vývoje v dopravním průmyslu. Přeprava má pozici hlavního odvětví a může tak urychlit zavádění inovací, jako jsou inteligentní přepravní systémy (ITS) a čisté technologie.

SDG 10 – Omezování nerovnosti

Dobře rozvinutá dopravní infrastruktura může propojit městské a venkovské oblasti dohromady a vytvořit rovnější přístup k příležitostem, jako jsou pracovní místa, vzdělání a služby. 

SDG 11 – Udržitelná města a komunity

Dobře naplánované a dobře navržené přepravní systémy spojují regiony a lidi dohromady a zajišťují přístup ke službám a zboží. Přístupná a cenově dostupná veřejná doprava a logistika podporují rozvoj a příležitosti.

SDG 12 – Odpovědná spotřeba a výroba

Inteligentní přepravní systémy jdou ruku v ruce s udržitelnou spotřebou a výrobou. Od logistických systémů plných odpadu k inteligentní, propojené a udržitelné logistice.

SDG 13 – Opatření v oblasti klimatu

Dnes je odvětví přepravy odpovědné za téměř čtvrtinu celkových emisí CO2 nějak souvisejících s energií. Změna klimatu je jednou z největších hrozeb pro naši planetu a dopravní průmysl je ve své současné podobě spojen s negativními dopady, jako jsou emise CO2, znečištění ovzduší, dopravní zácpy a dopravní nehody. V boji proti změně klimatu a souvisejícím dopadům bude mít zásadní význam vytvoření udržitelnějšího dopravního systému. 

SDG 14 – Život pod vodou

Rozšíření námořních systémů přepravy zhoršuje ekosystém moří i pobřeží. Emise CO2 z pozemní dopravy přispívají k acidifikaci oceánů. 

SDG 15 – Život na zemi

Současné přepravní systémy snižují kvalitu suchozemských ekosystémů. Aby byl život na souši udržitelný, musí se u budoucích postupů integrovat do včasného plánování rozvoje infrastruktury udržitelné faktory. 

SDG 16 – Mír, spravedlnost a silné instituce

Přeprava je klíčovým předpokladem k obnově společností po ukončení konfliktu.

SDG 17 – Partnerství pro dosažení cílů

Partnerství mnoha zúčastněných stran za účelem sdílení znalostí, odborných znalostí, technologií a zdrojů jsou klíčem k celosvětovému plnění cílů udržitelného rozvoje.