Заведи ме в Скания България .

За повече информация посетете сайта на пазара на Скания.

Обработка лични данни

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ ОБРАБОТВАМЕ ЗА ВАС КАТО КЛИЕНТ?

 

Когато представлявате Вашата компания, трябва да обработваме Вашите лични данни за целите, изброени по-долу.

Защо обработваме Ваши лични данни?

Какви категории лични данни обработваме?

Правно

основание

За надлежно сключване, документиране, администриране и управление на договори и споразумения

 

 

За защита на наши права и законни интереси

 

За изпълнение на законови изисквания 

 • Информация за контакт като имена, имейл, телефонен номер, факс, адрес за кореспонденция
 • Данни от документ за самоличност, в т.ч. три имена, ЕГН, постоянен адрес
 •  Банкови данни (когато е приложимо)
 • Данни за кредитна оценка и кредитиране (когато е приложимо)
 • Данни като кредитна история, банкови сметки, плащания, данни за сключен договор, номер на поръчка, фактури, данни от осъществен документооборот, в това число свързани с гаранции, щети, оплаквания, запитвания и др.

Договорно задължение

 

 

 

Легитимен интерес

 

 

 

 

Законово задължение

За създаване на база данни от потенциални клиенти (пример: използване на  данни от трети страни или публична информация)

 • Организационни данни като име на фирмата, държава, фирмен адрес и телефонен номер
 •  Данни за контакт като име, имейл адрес, телефонен номер, адрес

Легитимен интерес

 

 

 

 

 

За да ви предоставим оферта

 •  Организационни данни като име на фирмата, държава, фирмен адрес и телефонен номер
 •  Данни за контакт като име, имейл адрес, телефонен номер, адрес 
 •  Ако сте едноличен търговец, в определени случаи може да обработваме финансови данни, като например кредитна история и кредитен рейтинг.
 • Предпочитана форма на контакт
 • Покупки и транзакции
 • Поведение на водача, например стил на шофиране, включително географско местонахождение, продължителност на шофиране, настройки за предпочитания
 • Идентификационни данни, например идентификационен № на МПС, ремарке, надстройка или двигател, също така идентификационен № на водача, IP номер, МАС адрес, потребителско име за ИТ-система 
 • Работни характеристики на превозното средство, ремаркето, надстройката, двигателя и други продукти, например информация от компонентите на превозните средства, консумация на гориво, използване на спирачка, превключване на скорости, използване на акумулатора, данни за двигателя, кодове за грешки

 

 

 

 

 

Легитимен интерес

 

 

 

 

За доставки по договор

 • Организационни данни като име на фирмата, държава, седалище, адрес за кореспонденция и уведомления, телефонен номер
 • Данни за контакт като име, имейл адрес, телефон, адрес 
 • Данни като кредитна история, кредитен рейтинг, банкови сметки, плащания, както и данни за договор, например номер на договора, номер на поръчка, фактури и др. данни от осъществен  документооборот, в това число свързани с гаранции, щети, оплаквания, обслужване, запитвания
 •  Поведение на водача, например стил на шофиране, включително географско местонахождение, продължителност на шофиране, настройки за предпочитания
 • Идентификационни данни, например идентификационен № на МПС, ремарке, надстройка или двигател, също така идентификационен № на водача, IP номер, МАС адрес, потребителско име за ИТ-система 
 • Работни характеристики на превозното средство, ремаркето, надстройката, двигателя и други продукти, например информация от компонентите на превозните средства, консумация на гориво, използване на спирачка, превключване на скорости, използване на акумулатора, данни за двигателя, кодове за грешки

 

 

 

Договорно задължение

 

 

 

 

 

За предоставяне на услуги и поддръжка и проследяване на договорните задължения

 • Информация за контакт като име, имейл, телефонен номер, адрес
 •   Организационни данни като име на фирмата, държава, фирмен адрес и телефонен номер
 •   Предпочитана форма на контакт
 • Покупки и транзакции
 •  Поведение на водача, например стил на шофиране, включително географско местонахождение, продължителност на шофиране, настройки за предпочитания
 •  Идентификационни данни, например идентификационен № на МПС, ремарке, надстройка или двигател, също така идентификационен № на водача, IP номер, МАС адрес, потребителско име за ИТ-система 
 • Работни характеристики на превозното средство, ремаркето, надстройката, двигателя и други продукти, например информация от компонентите на превозните средства, консумация на гориво, използване на спирачка, превключване на скорости, използване на акумулатора, данни за двигателя, кодове за грешки

 

 

 

 

 

Договорно задължение

За одобрение, отпускане и периодичен преглед на кредитен лимит 

 • Данни за кредитна оценка и кредитиране, документи и данни по списък, изготвен/актуализиран от отдел Кредит контрол 

Легитимен интерес

 

 

За да Ви информираме за актуализации на съществуващи или нови продукти и услуги, за които считаме, че биха  представлявали интерес за Вас 

 • Информация за контакт като име, имейл, телефонен номер, адрес
 • Предпочитана форма на контакт
 • Професия
 • Местоположение
 • Покупки и транзакции
 • Поведение на водача, например стил на шофиране, включително географско местонахождение, продължителност на шофиране, настройки за предпочитания
 • Идентификационни данни, например идентификационен № на МПС, ремарке, надстройка или двигател, също така идентификационен № на водача, IP номер, МАС адрес, потребителско име за ИТ-система
 • Работни характеристики на превозното средство,  ремаркето, надстройката, двигателя и други продукти, например информация от компонентите на превозните средства, консумация на гориво, използване на спирачка, превключване на скорости, използване на акумулатора, данни за двигателя, кодове за грешки

 

 

 

 

 

Легитимен интерес

 

 

 

 

За да проследяваме нашето представяне и Вашето удовлетворение от нашите продукти и услуги, в това число участие в проучвания

 •  Информация за контакт като име, имейл, телефонен номер, адрес
 •  Предпочитана форма на контакт

· Покупки и транзакции

 •   Поведение на водача, например стил на шофиране, включително географско местонахождение и продължителност на шофиране
 •  Идентификационни данни, например идентификационен № на МПС, ремарке, надстройка или двигател, също така идентификационен № на водача, IP номер, МАС адрес, потребителско име за ИТ-система 
 •   Работни характеристики на превозното средство,  ремаркето, надстройката, двигателя и други продукти, например информация от компонентите на превозните средства, консумация на гориво, използване на спирачка, превключване на скорости, използване на акумулатора, данни за двигателя, кодове за грешки
 •   IP адрес, операционна система, тип устройство, име и версия на използваното приложение, име и версия на браузъра и Вашите отговори на въпроси от анкети
 •  Локация (териториална регистрация на представляваното от Вас търговско дружество )

 

 

 

 

 

Легитимен интерес

 

 

 

За да управляваме процес по обратно изкупуване, възстановяване владението върху движима вещ и/или предприемане на коригиращи действия

 •   Информация за контакт като име, имейл, телефонен номер, адрес
 • Адрес за доставка
 •   Покупки и транзакции
 •  Поведение на водача, например стил на шофиране, включително географско местонахождение и продължителност на шофиране, настройки за предпочитания
 •   Идентификационни данни, например идентификационен № на МПС, ремарке, надстройка или двигател, също така идентификационен № на водача, IP номер, МАС адрес, потребителско име за ИТ-система 
 •  Работни характеристики на превозното средство,  ремаркето, надстройката, двигателя и други продукти, например информация от компонентите на превозните средства, консумация на гориво, използване на спирачка, превключване на скорости, използване на акумулатора, данни за двигателя, кодове за грешки
 •   Системните дневници от нашите ИТ-системи
 •    Условия за връщане, например проверка за тежести, запори и/или особен залог върху предмета; транзакции по изпълнение на договора за покупко-продажба; предявяване запис на заповед (когато е приложимо)
 • Банкови данни (когато е приложимо)

 

 

 

 

Легитимен интерес

 

или

 

Договорно задължение

 

 

 

 

 

За проучване, анализ, усъвършенстване на съществуващите, както и разработване на нови продукти, услуги и нашата организация като цяло

 •  Информация за контакт като име, имейл, телефонен номер, адрес
 • Фабрични регистрационни номера на превозни средства Скания
 • Адрес за доставка
 •  Покупки и транзакции
 •   Поведение на водача като стил на шофиране, географско местонахождение и продължителност на шофиране, настройки за предпочитания 
 • Идентификационни данни, например идентификационен № на МПС, ремарке, надстройка или двигател, също така идентификационен № на водача, IP номер, МАС адрес, потребителско име за ИТ-система 
 • Работни характеристики на превозното средство,  ремаркето, надстройката, двигателя и други продукти, например информация от компонентите на превозните средства, консумация на гориво, използване на спирачка, превключване на скорости, използване на акумулатора, данни за двигателя, кодове за грешки
 •  Случаи на пътна помощ
 •  Финансови данни като кредитна история, кредитен рейтинг, банкови сметки, плащания, както и данни за договор, например номер на договора, номер на поръчка, фактури и др. данни от осъществен документооборот
 •   Системните дневници от нашите ИТ-системи
 • Отговори на въпроси от анкети.

 

 

 

 

Легитимен интерес

 

За да изпълняваме законови задължения и законни искания от компетентни правоприлагащи органи, надзорни и други органи за управление и контрол

 •   Информация за контакт като име, имейл, телефонен номер, адрес
 •   Адрес за доставка
 •   Покупки и транзакции
 •  Финансови данни като кредитен рейтинг, банкови сметки и преводи, както и данни за сключени договори, оферти, поръчки, фактури и др. данни от осъществен документооборот
 • Поведение на водача като стил на шофиране, географско местонахождение и продължителност на шофиране и настройки за предпочитания
 •   Идентификационни данни, например идентификационен № на МПС, ремарке, надстройка или двигател, също така идентификационен № на водача, IP номер, МАС адрес, потребителско име за ИТ-система 
 • Работни характеристики на превозното средство,  ремаркето, надстройката, двигателя и други продукти, например информация от компонентите на превозните средства, консумация на гориво, използване на спирачка, превключване на скорости, използване на акумулатора, данни за двигателя, кодове за грешки
 • Системните дневници от нашите ИТ-системи

 

 

 

 

Легитимен интерес

За да предоставим искана от Вас информация и съответни актуализации
 •     Информация за контакт като име, имейл, телефонен номер, адрес
 •     Идентификационни данни, ннапример идентификационен № на МПС, ремарке, надстройка или двигател, също така идентификационен № на водача, IP номер, МАС адрес, потребителско име за ИТ-система
 • Местоположение 
 •     Работни характеристики на превозното средство,  ремаркето, надстройката, двигателя и други продукти, например информация от компонентите на превозните средства, консумация на гориво, използване на спирачка, превключване на скорости, използване на акумулатора, данни за двигателя, кодове за грешки
 • Системните дневници от нашите ИТ-системи
 • Длъжност на лицето, подпис
Легитимен интерес

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ ОБРАБОТВА СКАНИЯ ЗА ВАС КАТО ВОДАЧ НА ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО / ОПЕРАТОР/ ?

 

Администратор на данни е Скания България ЕООД в качеството си на съвместен администратор със СКАНИЯ СВ АБ, Швеция, Скания, 15187 Сьодертале. Уведомлението за поверителност на СКАНИЯ СВ АБ е достъпно на www.scania.com. Посочвайки „ние“, „нашите“ или „нас“ по-долу се има предвид Скания България ЕООД и СКАНИЯ СВ АБ като съвместни администратори на данни.

 

Вие управлявате превозно средство на Скания или оперирате с машина с компонент на Скания

 

Ние събираме различни типове оперативни данни от превозното средство, двигателя, ремаркето, надстройките или други продукти, които продаваме като например консумация на гориво, стил на шофиране, географско местонахождение, кодове за грешки и др. Всичко това се превръща в лични данни, когато можем да идентифицираме лицето, управляващо превозното средство или опериращо с машината. 

 

Ние обработваме лични данни, за да: 

 • доставим услугите, изискани от клиента (повече информация за обработката на данни може да се намери в съответните описания на услуги);
 • осигурим по заявка развлекателни услуги в превозното средство;
 • проведем дистанционна диагностика, както и планиране на ремонт и дейности по поддръжката;
 • осигурим подкрепа/съдействие, пътна помощ Scania Assistance;
 • изпълним договорни и законови задължения;
 • проучване, анализ, усъвършенстване на съществуващите, както и разработване на нови продукти, услуги и развитие на нашата организация като цяло;
 • изпълним законови задължения и законни искания от компетентни правоприлагащи органи, надзорни и други органи за управление и контрол;
 • ви информираме за налични или предстоящи актуализации.

 

Данните, които събираме, се предоставят от Вас, Вашия работодател, събират се от превозното средство двигателя, ремаркето, надстройките или други продукти, или се генерират в нашите ИТ-системи, които достъпвате и използвате.

 

ВИЕ СЕ ВКЛЮЧВАТЕ В СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ШОФЬОРИ, ОРГАНИЗИРАНО ОТ СКАНИЯ

 

Ако решите да вземете участие в състезание по шофиране, организирано от Скания, ние трябва да съберем определени лични данни за Вас – например Вашето име и данни за контакт, за да обработим регистрацията Ви и Вашето участие в състезанието. Тези и всички други целесъобразно обработени Ваши лични данни се предоставят директно от Вас или с Вашето изрично, информирано съгласие.

 

ВИЕ ИМАТЕ АВАРИЙНА СИТУАЦИЯ НА ПЪТЯ И СЕ ОБАЖДАТЕ НА ПЪТНА ПОМОЩ СКАНИЯ (SCANIA ASSISTANCE)

 

Ако имате авария на пътя и решите да се свържете с нас за незабавна помощ, ние трябва да обработим Вашите лични данни, за да Ви идентифицираме, да разберем в какво се състои аварията, да осигурим помощ и да се свързваме текущо с Вас, за да съобщаваме актуална информация относно Вашия инцидент.

Поради тези причини ни е необходима информация за контакт, идентификационен и регистрационен номер на превозното средство, Вашето географско местонахождение, описание на аварията и в някои случаи данни за превозното средство за дистанционна диагностика. 

Защо обработваме Ваши лични данни?

Какви категории лични данни обработваме?

Правно основание

За да изпълняваме нашите договорни задължения, като:

 

 • доставка на услуги, изискани от клиента (Вашия работодател) или от Вас лично
 • по заявка, доставка на развлекателни услуги в превозното средство
 • извършване на дистанционна диагностика, както и ремонт и планирана поддръжка
 • предоставяне на съдействие и помощ

 

 • Поведение на водача, например стил на шофиране, включително географско местонахождение, продължителност на шофиране и настройки за предпочитания
 • Идентификационни данни, например идентификационен № на МПС, ремарке, надстройка или двигател, също така идентификационен № на водача, IP номер, MAC адрес, потребителско име за ИТ-система 
 • Работни характеристики на превозното средство,  ремаркето, надстройката, двигателя и други продукти, например информация от компонентите на превозните средства, консумация на гориво, използване на спирачка, превключване на скорости, използване на акумулатора, данни за двигателя и кодове за грешки
 • Системните дневници от нашите ИТ-системи

 

Легитимен интерес

 

За да проследяваме договорните задължения на клиента

 • Информация за контакт като име, имейл, телефонен номер, адрес
 • Адрес за доставка
 • Покупки и транзакции
 • Поведение на водача като стил на шофиране, географско местонахождение и продължителност на шофиране, настройки за предпочитания 
 • Идентификационни данни, например идентификационен № на МПС, ремарке, надстройка или двигател, също така идентификационен № на водача, IP номер, МАС адрес, потребителско име за ИТ-система 
 • Работни характеристики на превозното средство,  ремаркето, надстройката, двигателя и други продукти, например информация от компонентите на превозните средства, консумация на гориво, използване на спирачка, превключване на скорости, използване на акумулатора, данни за двигателя, кодове за грешки
 • Системните дневници от нашите ИТ-системи

 

Легитимен интерес

За да обработваме Вашето участие в наши състезания за шофиране

 •   Информация за контакт като име, имейл, телефонен номер, адрес
 •          Вашата възраст
 •          Вашите предпочитания за език
 •          Наименование на фирмата на Вашия работодател
 •          Поведение на водача, например стил на шофиране, включително географско местонахождение, продължителност на шофиране и настройки за предпочитания
 •          Идентификационни данни, например идентификационен № на МПС, ремарке, надстройка или двигател, също така идентификационен № на водача, IP номер, MAC адрес, потребителско име за ИТ-система 
 •          Работни характеристики на превозното средство,  ремаркето, надстройката, двигателя и други продукти, например информация от компонентите на превозните средства, консумация на гориво, използване на спирачка, превключване на скорости, използване на акумулатора, данни за двигателя и кодове за грешки
 •         Системните дневници от нашите ИТ-системи

 

Съгласие

За да осигуряваме пътна помощ

Scania Assistance

 • Информация за контакт като име, имейл, телефонен номер, адрес
 • Организационни данни като име на фирмата, държава, фирмен адрес и телефонен номер
 • Идентификационни данни, например идентификационен № на МПС, ремарке, надстройка или двигател, също така идентификационен № на водача, IP номер, МАС адрес, потребителско име за ИТ-система

           Регистрационен номер на превозното средство

 • Описание на аварията, включително описание на всички физически наранявания и необходимост от медицинска помощ 
 • Географско местонахождение
 • Данни на превозното средство за дистанционна диагностика
 • Аудио или видео записи

 

Легитимен интерес

За предприемане на коригиращи действия
 • Информация за контакт като име, имейл, телефонен номер, адрес
 • Адрес за доставка
 • Покупки и транзакции
 • Поведение на водача, например стил на шофиране, включително географско местонахождение и продължителност на шофиране, настройки за предпочитания
 • Идентификационни данни, например идентификационен № на МПС, ремарке, надстройка или двигател, също така идентификационен № на водача, IP номер, МАС адрес, потребителско име за ИТ-система 
 • Работни характеристики на превозното средство,  ремаркето, надстройката, двигателя и други продукти, например информация от компонентите на превозните средства, консумация на гориво, използване на спирачка, превключване на скорости, използване на акумулатора, данни за двигателя, кодове за грешки
 • Системните дневници от нашите ИТ-системи

Легитимен интерес / Договорно задължение

За проучване, анализ, усъвършенстване на съществуващите, както и разработване на нови продукти, услуги и нашата организация като цяло

 • Информация за контакт като име, имейл, телефонен номер, адрес
 • Организационни данни като име на фирмата, държава, фирмен адрес и телефонен номер
 • Поведение на водача като стил на шофиране, географско местонахождение, продължителност на шофиране, настройки за предпочитания
 • Идентификационни данни, например идентификационен № на МПС, ремарке, надстройка или двигател, също така идентификационен № на водача, IP номер, МАС адрес, потребителско име за ИТ-система 
 • Работни характеристики на превозното средство,  ремаркето, надстройката, двигателя и други продукти, например информация от компонентите на превозните средства, консумация на гориво, използване на спирачка, превключване на скорости, използване на акумулатора, данни за двигателя, кодове за грешки
 • Случаи на пътна помощ
 • Системните дневници от нашите ИТ-системи
 • Отговори на въпроси от анкети.

 

Легитимен интерес

За да изпълняваме законови задължения и законни искания от компетентни правоприлагащи органи, надзорни и други органи за управление и контрол

 • Информация за контакт като име, имейл, телефонен номер, адрес
 • Адрес за доставка
 • Покупки и транзакции
 • Финансови данни като кредитен рейтинг, банкови сметки и преводи, както и данни за сключени договори, оферти, поръчки, фактури и др. данни от осъществен документооборот
 • Поведение на водача като стил на шофиране, географско местонахождение, продължителност на шофиране, настройки за предпочитания
 • Идентификационни данни, например идентификационен № на МПС, ремарке, надстройка или двигател, също така идентификационен № на водача, IP номер, МАС адрес, потребителско име за ИТ-система 
 • Работни характеристики на превозното средство,  ремаркето, надстройката, двигателя и други продукти, например информация от компонентите на превозните средства, консумация на гориво, използване на спирачка, превключване на скорости, използване на акумулатора, данни за двигателя, кодове за грешки
 • Системните дневници от нашите ИТ-системи

 

Законово задължение 

За да предоставим искана от Вас информация и съответни актуализации  

 • Информация за контакт като име, имейл, телефонен номер, адрес
 • Идентификационни данни, например идентификационен №
 • на МПС, ремарке, надстройка или двигател, също така идентификационен № на водача, IP номер, МАС адрес, потребителско име за ИТ-система 
 • Работни характеристики на превозното средство,  ремаркето, надстройката, двигателя и други продукти, например информация от компонентите на превозните средства, консумация на гориво, използване на спирачка, превключване на скорости, използване на акумулатора, данни за двигателя, кодове за грешки
 • Системните дневници от нашите ИТ-системи

Легитимен интерес

За проследяване нашето представяне и Вашето удовлетворение от нашите продукти и услуги, в това число участия в проучвания

 •  Информация за контакт като име, имейл, телефонен номер, адрес
 •  Организационни данни като име на фирмата, държава, фирмен адрес и телефонен номер
 •  Предпочитана форма на контакт
 •  Покупки и транзакции
 •  Поведение на водача, например стил на шофиране, включително географско местонахождение, продължителност на шофиране и настройки за предпочитания
 •  Идентификационни данни, например идентификационен № на МПС, ремарке, надстройка или двигател, също така идентификационен № на водача, IP номер, МАС адрес, потребителско име за ИТ-система 
 •  Работни характеристики на превозното средство,  ремаркето, надстройката, двигателя и други продукти, например информация от компонентите на превозните средства, консумация на гориво, използване на спирачка, превключване на скорости, използване на акумулатора, данни за двигателя, кодове за грешки
 • IP адрес, операционна система, тип устройство, име и версия на използваното приложение, име и версия на браузъра и Вашите отговори на въпроси от анкети

Легитимен интерес

За да предоставим оферта на клиент, който е Ваш работодател

 • Поведение на водача, например стил на шофиране, включително географско местонахождение, продължителност на шофиране, настройки за предпочитания
 • Идентификационни данни, например идентификационен № на МПС, ремарке, надстройка или двигател, също така идентификационен № на водача, IP номер, МАС адрес, потребителско име за ИТ-система 
 • Работни характеристики на превозното средство,  ремаркето, надстройката, двигателя и други продукти, например информация от компонентите на превозните средства, консумация на гориво, използване на спирачка, превключване на скорости, използване на акумулатора, данни за двигателя, кодове за грешки

Легитимен интерес

Да проследяваме сигурността на превозните средства, за да можем да идентифицираме атаки и пробиви в сигурността и да можем да предприемем действия.

 •      Идентификатори на превозни средства и идентификатори на електронни блокове за управление
Легитимен интерес

 

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ ОБРАБОТВА СКАНИЯ ЗА ВАС КАТО РАБОТНИК (СЛУЖИТЕЛ)? 

 

Като работодател Скания обработва лични данни на физически лица, които желае да привлече, кандидати за работа, работници (служители), консултанти и бивши работници (служители).

Когато кандидатствате за позиция в Скания, ние Ви молим да предоставите някои лични данни за обработване на Вашата кандидатура и допълнителни  данни, ако сте одобрени, необходими, за да подготвим съответния трудов или граждански договор.

По време на Вашето назначение в Скания, ние обработваме Ваши лични данни, за да:

 • администрираме Вашето назначение; 
 • изпълняваме нашите правни и законови задължения като работодател;
 • осъществяваме нашите легитимни интереси относно:
 • направляване, планиране и оценка на работата;
 • защита на служителите и активите на дружеството;
 • осъществяване на контакт и информираност на служителите;
 • прозрачност към собствениците и обществеността.

Всички работници и служители на Скания България ЕООД се информират надлежно за обработването на техните лични данни чрез изготвен специално за целта и актуализиран периодично вътрешнофирмен, информационен документ, допълнен от актуални отговори на въпроси, инструкции, правила и разяснения от отдел Човешки Ресурси (Хора и Култура) и СЗД.

След прекратено трудово-правно отношение, ние обработваме ограничено количество лични данни, необходими за изпълнение на нашите законови задължения (например лични данни за удостоверяване на периода на трудова заетост)  и право на защита на интересите ни при възникване на трудово-правен спор.

Защо обработваме Ваши лични данни?

Какви категории лични данни обработваме?

Правно основание

Работодателска марка (осъществяване на контакт с лица, притежаващи умения и компетенции, привлекателни за Скания, чрез изпращане на информация за събития и/или възможности за кариерно развитие, организиране и участия в състезания, стажантски програми, както и за създаване на целеви групи по определени критерии)

 

Всички лични данни се запазват до края на съответното събитие. Личните данни, необходими за контакт за последващи покани или анкети, ще бъдат запазени за максимум 4 години.

 •    Данни за контакт като име, имейл, телефонен номер, адрес 
 •    Данни за предишни отношения със Скания като сезонна работа, стаж, предишни работни места 
 •    Данни за завършено образование
 •    Лицензи, сертификати и/или свидетелства за правоспособност
 •    Данни за трудова заетост и трудов стаж
 •    Алергии (при организиране на събития - право на лицето да посочи тази информация)
 •    Данни от проучването като образователна степен, длъжност, възраст, пол, интереси, име, имейл адрес

Съгласие

 

или

 

Легитимен интерес

Подбор на персонал

 

Личните данни, обработвани във връзка с процеса по подбор и наемане на персонал, се запазват толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнение на българското трудово законодателство. Личните данни, необходими за създаване на трудов договор, се съхраняват до края на трудовия договор или за времето, необходимо за изпълнение на  българското трудово законодателство.

 •    Данни за контакт като име, имейл адрес, телефонен номер, домашен адрес 
 •    Данни за завършено образование
 •    Лицензи, сертификати и/или свидетелства за правоспособност
 •    Компетенции, опит и умения като професионален опит, препоръки, резултати от тестове за подбор
 •    Данни за трудова заетост и трудов стаж
 •    Данни за избрания кандидат за конкретна позиция, (необходими за трудов или граждански договор)

Съгласие

 

 

 

Легитимен интерес

 

 

 

или

 

 

 

 

Договорно задължение

За целите на администриране и управление на персонала и възнагражденията

 

Личните данни се съхраняват толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнение на българското законодателство.

 •   Данни за контакт като име, имейл, телефонен номер, адрес
 •   Данни за трудова заетост като трудов договор №, потребителско име (User ID), снимки, статус и др.
 •   Финансова информация заплата, данъци, разходи, времеви отчети, банкова сметка и др.
 •  Отпуск и работно време като вид отпуск и изискуеми документи за администрирането й, извънреден труд, отработени часове, одобрение на отпуск, право на труд и почивка
Договорно задължение

Управление на бизнес пътувания и командировки на работници и служители

 

Личните данни се съхраняват до възстановяване на разходите и толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнение на българското законодателство.

 •  Данни за контакт като име, имейл адрес, телефонен номер
 •  Данни за заетост (служебни данни)
 •  Данни от документ за самоличност (при законово задължение)
 •  Информация за организацията като отдел, разходен център и др.
 •  Език
 •  Националност
 •  Алергии (право на служителя да посочи тази информация)
 • Информация за пътуване като дестинация, транспортни документи, настаняване, командировъчни, цел на пътуване, времетраене и др.

Легитимен интерес

За да изпълняваме законови задължения (например докладване на властите, сигнали, спазване на колективни договори, напр. плащане на договорени осигуровки и пенсии, изплащане на застраховки и др.), както и за изпълнение на законни искания от компетентни правоприлагащи органи, надзорни и други органи за управление и контрол, отговор на искания от банкови и застрахователни институции

 

Личните данни се съхраняват толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнение на българското законодателство.

 • Данни за контакт като име, имейл, телефонен номер, адрес 
 • Данни за трудова заетост  като трудов договор №, начална и крайна дата на трудови отношения, участие в колективен трудов договор
 • Гражданство
 • Дата на раждане
 • Лицензи, сертификати и/или свидетелства за правоспособност
 • Финансова информация заплата, данъци, разходи, отчети за изработено време, банкови сметки и др.
 • Работно време и отпуск
 • Записи на Вашите потребления на ИТ системи
 • Изображения и записи от видеонаблюдение
 • Длъжност на лицето, подпис

Законово задължение

 

или

 

Легитимен интерес

Работна среда (например провеждане на задължителни медицински прегледи, документиране на инциденти и събития, документиране на работна среда) и рехабилитация

 

Личните данни се съхраняват толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнение на българското законодателство.

 • Данни за контакт като име, имейл, телефонен номер, адрес, служебен номер
 • Организационни данни като отдел, име и информация за контакт на ръководителя
 • Здравни данни като данни за излагане на опасни вещества, здравословно състояние и прогноза за здравословното състояние
 • Данни за инциденти и събития като къде, кога, описание и последица от събитието
 • Данни за рехабилитация като мерки за връщане на работа и оценки на състоянието; профилактични прегледи, трудови злополуки, назначена и реализирана рехабилитация

Договорно задължение

Планиране и проследяване (например планиране на работна заетост, проверка на компетенции, планиране на приемственост, проследяване на резултатите от консултантска дейност). Създаване на статистически данни и анализ с цел подобряване и развитие на организацията, процесите и ИТ-системите

 

Личните данни се съхраняват до края на трудовото правоотношение и за допълнителни максимум 10 години. Личните данни, които трябва да бъдат запазени, във връзка с изпълнение на  българското законодателство, се съхраняват толкова дълго, колкото е необходимо съгласно него.

 • Данни за контакт като име, имейл адрес, телефонен номер
 • Организационна информация месторабота, разходно звено, пряк ръководител и др.
 • Данни за трудова заетост като трудов договор №, начална и крайна дата на трудови отношения, участие в колективен трудов договор.
 • Оценки на представянето
 • Информация за образование и компетентност като обучения, професионален опит, набори от умения
 • Данни за представяне и поведение
 • Работно време, извънреден труд и отпуски
 • Записи на Вашите потребления на нашите системи

Легитимен интерес

 

или

 

Законово задължение

Учене и развитие (например развитие на компетенции, P&D,  обмен на таланти, образование и обучения)

 

Личните данни за образование и обучения се съхраняват до края на трудовото правоотношение или толкова дълго, колкото е необходимо съгласно законодателството. Личните данни за представяне и развитие (P&D) се съхраняват за максимум 3 години.

 • Данни за контакт като име, имейл адрес, телефонен номер
 • Професионален опит, в т.ч в Скания
 • Информация за образование и компетентност като обучения, набор от умения, сертифициране
 • Данни за представяне
 • Планове за развитие

Легитимен интерес

Експатриране

 

Личните данни се съхраняват до 10 години след края на периода на експатриране.

 

 

 

 •  Данни за контакт като име, имейл, телефонен номер, адрес
 •  Националност
 •  Дата на раждане
 •  Данни от документ за самоличност (при законово задължение)
 •  Организационна информация служебни данни като насочваща и приемаща организация, име на ръководител, разходен център
 •  Финансова информация заплата, данъци, разходни отчети, времеви отчети, банкова сметка и др.
 •  Компетенции и професионален опит
 •  Данни за семейството като членове на семейството и тяхното гражданство, рождени дати, данни за настаняване и др. данни, съгласно предвиденото по договор

Договорно задължение

За да осигурим достъп до нашите ИТ-системи, за да актуализираме, интегрираме и усъвършенстваме нашите системи
 •  Данни за контакт като име, имейл, телефонен номер, адрес
 •  Потребителско име (User ID), снимка (при предпочитание на служителя)
 •  Настройки на предпочитанията на потребителите в системите
 •  Записи на Вашите потребления на нашите системи 
Легитимен интерес

С цел безопасност при аварийни ситуации

 

Личните данни се съхраняват до края на трудовите правоотношения.

 •   Данни за контакт като име, имейл адрес, телефонен номер, адрес
 •   Лице/а за контакт при спешен случай
 •   Организационни данни като име на ръководител, отдел, място на работа
 •   Алергии (право на служителя да посочи тази информация)
 •   Медицински особености и постоянно приемани лекарства (право на служителя да посочи тази информация)
 •   Географско местонахождение в случай на инцидент
 •   Националност
 •   Дата на раждане

Легитимен интерес

 

Или

 

Защита на Вашите основни интереси

За да защитаваме нашите служители и фирмените активи

 

Личните данни се съхраняват за максимум 2 години. Личните данни от камери за видеонаблюдение се съхраняват за максимум 30 дни.

 •   Данни за контакт като име, имейл, телефонен номер, адрес
 •   Данни за трудова заетост като трудов договор, участие в колективен трудов договор, потребителско име (User ID), снимки, статус и др.
 •   Дневници за достъп на ИТ-системите и системите за контрол на входа, 
 •   ИТ-дневници от приложения и мрежови услуги
 •   Видеонаблюдение
 •   Доклади за пробиви в сигурността
 •   Доклади за инциденти, свързани с нецелесъобразно или неправилно поведение

Легитимен интерес

Трансфер на лични данни извън организацията, за да бъдете идентифициран(а) като служител на Скания или за изпълнение на служебните Ви задължения

 

Личните данни се съхраняват до края на трудовите правоотношения.

 •   Данни за контакт като име, имейл, телефонен номер, адрес, служебна карта
 •   Данни за трудова заетост като трудов договор, участие в колективен трудов договор, потребителско име (User ID), снимки (при предпочитание на работника или служителя), статус и др.
 •   Лицензи, сертификати и/или свидетелства за правоспособност
 •   Лични данни, необходими за сключване на договори
 •   Снимки и видео материали
 •   ЕГН (в случай на законово задължение за легитимация)

 

Легитимен интерес

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За проучване, анализ, усъвършенстване на съществуващите, както и разработване на нови продукти и услуги

 

 •   Информация за контакт като име, имейл, телефонен номер, адрес
 •   Данни за трудова заетост като трудов договор, участие в колективен трудов договор, потребителско име (User ID), снимки (при предпочитание на служителя) , статус и др.
 •   Гражданство
 •   Дата на раждане
 •   Лицензи и/или свидетелства
 •   Дневници за достъп на ИТ-системите и системите за контрол на входа
 •   ИТ-дневници от приложения и мрежови услуги

Легитимен интерес

За да предоставим искана от Вас информация и актуализации

 •   Информация за контакт като име, имейл, телефонен номер, адрес

Легитимен интерес

За спазване на лицензите на програми с отворен код

 •   Информация за контакт на сътрудниците като име, имейл, телефонен номер, адрес

 

Договорно задължение

Прекратяване на трудово или гражанско  правоотношение

 

Личните данни се съхраняват до приключване на трудовото правоотношение и толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнение на българското трудово законодателство.

 •   Работно време
 •   Възраст
 •   Компетентност
 •   Молба за прекратяване на трудово правоотношение
 •   Основания за прекратяване като доклади за неправомерно поведение, данни за рехабилитация, оценки на работата, мерки в трудовото право, планове за действие, компетентност и умения
 •   Предложение за преместване
 •   Споразумение за прекратяване
 •   Клас прослужено време

Договорно задължение

 

Или

 

Законово задължение

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ ОБРАБОТВА СКАНИЯ ЗА ВАС, АКО СТЕ КАНДИДАТ ЗА СВОБОДНА ПОЗИЦИЯ?

 

Когато кандидатствате за свободна позиция в Скания, ние обработваме Ваши лични данни, за да вземем в процеса на подбор решения, съответстващи на целите на подбора. Ние обработваме личните данни, основно посочени в предоставената от Вас автобиография, както и информацията, получена в процеса на подбор чрез интервюта, обменени имейли, допълнително предоставена от Вас информация, проверка на знания в подкрепа на Вашето представяне на интервюто. Освен това, ако характеристиките на позицията го изискват, може да се изготви психологически доклад и/или анализ на професионалния профил, за да се открият силните Ви страни в работна среда и връзката между тях и характеристиката на свободната позиция. Правно основание е Вашето изрично съгласие, предоставено доброволно и информирано, относно конкретната цел и предназначение на резултатите от проучването в контекста на осъществявания подбор, в т.ч. до каква степен то ще навлезе в личното Ви пространство, кой ще извърши проучването, кой ще има достъп до Вашите резултати и каква е ролята на този инструмент. Вие имате възможност да оттеглите информирано съгласието си по всяко време или да не предоставите съгласие за прилагането му.

Защо обработваме Ваши лични данни?

 

В процеса на подбор, ние обработваме Вашите лични данни, за да:

 

·         регистрираме Вашата кандидатура;

·         извършим подбор по документи на кандидати за интервю;

·         осъществим контакт с Вас, когато сте одобрен по документи (автобиография и предоставена от Вас референтна информация като професионален опит, образование, сертификати);

·         насрочим и проведем интервю с Вас, което може да включва разговор(и) и практическа проверка на знания и умения;

·         оценим Вашия профил и кандидатура за длъжността, за която кандидатствате. Възможно е в процеса по подбор да Ви предложим друга свободна позиция;

·         изберем и назначим служител; 

·         При избран друг кандидат и при наличие на съгласие от Ваша страна, изразено доброволно по всяко време в процеса на подбор, Скания може да Ви включи в своята база данни за бъдещи свободни позиции, за посочения в съгласието период.

·         Ако не предоставите Вашето съгласие за включване в база данни за подбор на кандидати за бъдещи работни позиции, Скания ще заличи данните от Вашата кандидатура след назначаването на служител на длъжността, за която са обработени.

 

Какви Ваши лични данни обработваме и откъде ги получаваме?

 

Данните, обработени при провеждане на процес по подбор най-общо могат да се класифицират в следните направления:

 

·         Лични данни, посочени във Вашата кандидатура;

o   идентификационни (имена, дата на раждане)

o   данни за контакт (адрес по местоживеене, телефонен номер, електронна поща)

o   информация за образование, умения, професионален опит (придобити квалификационни степени, участия в обучения и курсове, предишни работодатели, работни позиции и длъжностни характеристики)

o   друга информация, посочена от Вас във Вашата кандидатура (или включени в самата автобиография).

·         Информация от проведени интервюта;

·         Резултати от тестове, проверка на знания и/или анализ на професионалния профил, ако са проведени такива, съобразно естеството на позицията, за която се провежда подбора и при наличие на съгласие, когато изрично е необходимо такова;

·         Препоръки от предишен работодател или трето лице, предоставени от Вас или с Ваше съгласие;

·         Обработена Ваша кандидатура от Агенция за подбор, ако процедурата е с такова посредничество;

·         Информация, необходима за сключване на договорни отношения, ако оттеглянето на кандидатурата се осъществи на преддоговорен етап.

 

На кого се предоставя Ваша информация?

 

Вашите данни могат да бъдат предоставени на друга компания от Групата на Скания, когато Вашият профил отговаря на изискванията на свободна работна позиция при тях, след предварително Ваше съгласие за това.

 

Принципи при защита на личните данни на кандидатите за работа

 

При осъществяване на обработването на лични данни Скания взема всички необходими мерки за гарантиране на сигурността на обработването им, предвидени в ОРЗД и законодателството на страната, в това число технически и организационни мерки, като обработва информацията, до която има достъп, при спазване на всички изисквания на европейския регламент и действащото национално законодателство.

 

Колко време ще съхраняваме данните Ви?

 

Личните данни се съхраняват на електронен и/или хартиен носител като се вземат предвид законоустановените давностни срокове, които произтичат от прилагането на българското законодателство и фирмени политики. Във всеки конкретен случай, съобразно вида на данните, както и целта на обработването им, Скания се ръководи от принципите за защитата на личните данни, посочени в европейския общ регламент за защита на данните и приложимото българско законодателство.

 

След като процесът на подбор приключи, Вашите данни ще бъдат заличени или ще се съхраняват за периода, за който е предоставено Вашето съгласие да бъдат вземани предвид при бъдещи свободни работни места и процеси по подбор. Заличаването (изтриването) на данните се извършва по законосъобразен начин и в законоустановените давностни срокове, приложими във всеки конкретен случай.

 

Какви са Вашите права?

 

Скания Ви информира, че имате право на достъп до Вашите лични данни и право да получите информация за това, какви лични данни се обработват, как и с какво предназначение се обработват. Ваше право е да поискате корекция на неточни данни без ненужно забавяне или по целесъобразност да поискате изтриването им, когато, наред с други причини, данните вече не са необходими за целите, за които са събрани от Скания.

 

При определени обстоятелства можете да поискате ограничаване на обработването или преносимост на данните при спазване на действащото законодателство. Можете да оттеглите предоставено от Вас съгласие за обработване на данни по всяко време с уведомление до Скания. Оттеглянето на съгласието няма да засегне законосъобразността на обработването на данните въз основа на съгласието, извършено до оттеглянето му.

 

Имате право на възражение срещу обработването на лични данни от Скания. Ако възражението е основателно, Скания ще прекрати обработването на Вашите лични данни. Възражението няма да се счете за основателно, ако лични данни се обработват на законосъобразно основание, което има предимство пред  интересите, правата и свободите на субекта на лични данни, както и ако се обработват за установяването, упражняването или защитата на законови претенции на Скания или свързани със Скания лица. 

За упражняването на някое от тези права е нужно да се изпрати писмено уведомление с гриф Относно "Защита на лични данни", като се приложи обосновано искане, на следния адрес:

 

Адрес за уведомление: с. Герман 1186, Столична община, район “Панчарево“, ул. “Манастирска воденица“ № 5.  

или имейлbg.privacy@scania.com

Информираме ви, че имате право на възражение до Комисията за защита на личните данни, ако считате, че правата Ви във връзка с обработването на лични данни или тяхната защита са нарушени от Скания.

 

Адрес на КЗЛД: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2; Ел. поща: kzld@cpdp.bg

 

Настоящата информация за обработване на лични данни може да бъде променяна, допълвана и актуализирана от страна на Скания.

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ ОБРАБОТВА СКАНИЯ ЗА ВАС КАТО БИЗНЕС ПАРТНЬОР/ЧЛЕН НА ОБЩЕСТВОТО?

Ако работите като представител на доставчик, който предоставя продукти и услуги за Скания, ние обработваме ограничен обем от Вашите лични данни, т.е. Ваша информация за контакт и идентификация. Това се прави, за да се оцени Вашата оферта, да се управлява сключването на договор и осигуряването на достъпа Ви до ИТ-системи, когато това е необходимо. 

Защо обработваме Ваши лични данни?

Какви категории лични данни обработваме?

Правно основание

За да оценим предложение от Вас или Вашия работодател, или да оценим нов бизнес партньор, в т.ч и в двата случая проверка на основна информация и бизнес история

 • Информация за контакт като име, имейл, телефонен номер, адрес
 • Организационни данни като име на фирмата, държава, фирмен адрес и телефонен номер; фирмена регистрация
 • Ако сте едноличен търговец, обработваме и финансови данни – сметки, плащания
 • Основна информация като лични или професионални условия и характеристики, финансови данни, свързани лица, ако е необходимо и разрешено по закон - информация за съдебни производства, в т.ч. валидно свидетелство за съдимост 

Легитимен интерес

За да изпълняваме договори с Вас или Вашия работодател

 • Информация за контакт като име, имейл, телефонен номер, адрес
 • Организационни данни като име на фирмата, държава, фирмен адрес и телефонен номер, фирмена регистрация
 • Ако сте едноличен търговец, обработваме и финансови данни, като кредитна история, банкови сметки и плащания

Договорно задължение

 

или

 

Легитимен интерес

За да осигурим достъп до нашите ИТ-системи

 • Информация за контакт като име, имейл, телефонен номер, адрес
 • Потребителско име (User ID)
 • Езикови настройки в системите
 • Записи на Вашите потребления на нашите системи 

Легитимен интерес

Трансфер на лични данни, за да бъдете  идентифицирани като бизнес партньор / доставчик на Скания

 • Данни за контакт като име, имейл, телефонен номер, адрес
 • Данни за трудова заетост като служебен номер, потребителско име (User ID), снимки

Легитимен интерес

За да осъществяваме комуникация с Вас или Вашия работодател 

 •  Информация за контакт като име, имейл, телефонен номер, адрес
 • Организационни данни като име на фирмата, държава, фирмен адрес и телефонен номер; фирмена регистрация

Легитимен интерес

За проучване, анализ, усъвършенстване на съществуващите, както и разработване на нови продукти, услуги и нашата организация като цяло

 • Информация за контакт като име, имейл, телефонен номер, адрес
 • Организационни данни като име на фирмата, държава, фирмен адрес и телефонен номерфирмена регистрация
 • Ако сте едноличен търговец, обработваме и финансови данни, като кредитна история, банкови сметки и плащания
 • Записи на Вашите потребления на нашите системи 

Легитимен интерес

За да изпълняваме законови задължения и законни искания от компетентни правоприлагащи органи, надзорни и други органи за управление и контрол

 • Информация за контакт като име, имейл, телефонен номер, адрес
 • Организационни данни като име на фирмата, държава, фирмен адрес и телефонен номерфирмена регистрация
 • Финансови данни като кредитна история, банкови сметки и плащания, както и данни, свързани с договор като номер на договор, номер на поръчка, фактури и др.
 • Гражданство
 • Дата на раждане
 • Лицензи и/или свидетелства
 • Дневници за достъп на ИТ-системите и системите за контрол на входа 
 • ИТ-дневници от приложения и мрежови услуги
 • Длъжност на лицето, подпис

Законово задължение

 

или

 

Легитимен интерес

За да предоставим искана от Вас информация и съответни актуализации

 • Информация за контакт като име, имейл, телефонен номер, адресЛегитимен интерес
Легитимен интерес
За спазване на лицензите на програми с отворен код
 • Информация за контакт на сътрудниците като име, имейл, телефонен номер, адрес
Договорно задължение

КАКВИ ВАШИ ЛИЧНИ ДАННИ ОБРАБОТВА СКАНИЯ, КОГАТО ПОСЕЩАВАТЕ НАШИЯ УЕБСАЙТ ИЛИ НАШИ ОФИСИ, СГРАДИ, СЕРВИЗИ?

 

Когато посещавате наши офиси, сгради, сервизи или събития ние трябва да обработим някои лични данни за Вас и за Ваши потенциални придружители, за да организираме Вашето посещение и да осигурим Вашата сигурност, безопасност и успешно осъществяване на Вашите ангажименти. Личните данни може да включват, но не са ограничени до данни за контакт, идентификация, свидетелство за управление на МПС, предпочитания към храна, алергии, данни за пътуване и / или настаняване и др.

 

Когато посещавате нашия уебсайт, Вашият уеб браузър ни предоставя определена информация, която ни помага да разберем как използвате нашия сайт, например дали използвате мобилно устройство или компютър, от кой район на света сърфирате и кой браузър използвате. Тези данни ни помагат да пригодим нашия уебсайт към Вашите нужди, като увеличим степента на Вашата удовлетвореност от използването му.

Ние използваме ограничен брой бисквитки, които ни помагат да разберем как използвате нашия уебсайт. За да получите повече информация относно употребата на бисквитки, вижте раздел БИСКВИТКИ.

Защо обработваме Ваши лични данни?

Какви категории лични данни обработваме?

Правно основание

За да подобряваме възможностите за сърфиране

 • IP-адрес
 • Местоположение
 • Вид и версия на браузъра
 • Операционна система
 • Дата и час на Вашето посещение
 • URL на референтния сайт
 • Вид устройство, използвано за достъп до сайта
 • Страна на сърфиране

Легитимен интерес

За да предоставим целенасочена информация, в т.ч за кампании

 • IP-адрес
 • Местоположение
 • Вид и версия на браузъра
 • Операционна система
 • Дата и час на Вашето посещение
 • URL на референтния сайт
 • Вид устройство, използвано за достъп до сайта
 • Страна на сърфиране

Легитимен интерес

 

или

 

Съгласие

За да оценим потреблението на уебсайта и усъвършенстваме нашия уебсайт

 • IP-адрес
 • Настройки на браузъра
 • Вид устройство, използвано за достъп до сайта
 • Области на интерес

Легитимен интерес

За да изпълните целта на физическото си посещението в офиси, сгради, сервизи, събития на Скания 

 

Личните данни се съхраняват максимум 5 години след края на посещението.

 • Информация за контакт, в т.ч. и за придружители като име, имейл, телефонен номер, адрес
 • Организационни данни, като име на фирмата, държава, фирмен адрес и телефонен номер, фирмена регистрация
 • Говорим език (когато е приложимо)
 • Алергии (право да се посочи тази информация)
 • Предпочитания към храна
 • Детайли за пътуването и настаняването
 • Свидетелство за управление на МПС (когато е приложимо)
 • Хостинг детайли

Легитимен интерес

За да защитим нашите посетители и активите на компанията 

 • Информация за контакт, като име, имейл, телефонен номер, адрес
 • Дневници за достъп на ИТ-системите и системите за контрол на входа
 • ИТ-дневници от приложения и мрежови услуги
 • Видеонаблюдение
 • Доклади за пробиви в сигурността
 • Здравни данни

Легитимен интерес

За проучване, анализ, усъвършенстване на съществуващите, както и разработване на нови продукти, услуги и нашата организация като цяло

 

 • Информация за контакт, в т.ч. и за придружители, като име, имейл, телефонен номер, адрес
 • Организационни данни като име на фирмата, държава, фирмен адрес и телефонен номер, фирмена регистрация
 • Говорим език (когато е приложимо)
 • Детайли за пътуването и настаняването
 • Свидетелство за управление на МПС (когато е приложимо)
 • Хостинг детайли

Легитимен интерес

За да изпълняваме законови задължения и законни искания от компетентни правоприлагащи органи, надзорни и други органи за управление и контрол

 

 • Информация за контакт, в т.ч. и за придружители като име, имейл, телефонен номер, адрес
 • Организационни данни като име на фирмата, държава, фирмен адрес и телефонен номер, фирмена регистрация
 • Говорим език (когато е приложимо)
 • Детайли за пътуването и настаняването
 • Свидетелство за управление на МПС (когато е приложимо)
 • Хостинг детайли

Законово задължение

 

или

 

Легитимен интерес

За да предоставим искана от Вас информация и съответни актуализации, включително уебкастове и годишни отчети

 • Информация за контакт, в т.ч. и за придружители  като име, имейл, телефонен номер, адрес
 • Организационни данни като име на фирмата, държава, фирмен адрес и телефонен номер, фирмена регистрация
 • Говорим език (когато е приложимо)

Легитимен интерес

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ ОБРАБОТВА СКАНИЯ ЗА ВАС КАТО ЧЛЕН НА ОБЩЕСТВОТО?

Скания разработва системи за подпомагане на водачите, а също така и за автономно управление на превозно средство (без водач). Като част от работата по разработването наши превозни средства са оборудвани със сензори като камери, които могат например да заснемат Вашето изображение или регистрационна табела на автомобила Ви при преминаване наблизо. Данните, събрани от такива сензори, няма да бъдат използвани за проследяване или идентифициране като физическо лице, а само обработени за целите, посочени по-долу. 

Защо обработваме Ваши лични данни?

Какви категории лични данни обработваме?

Правно

основание

За да се предупреждава водача по различни поводи и критерии, за избягване на аварии и за  подобряване безопасността на движението

 • Видеозаписи на околната среда по пътищата, по които пътуват нашите превозни средства. Това включва други превозни средства, пешеходци и всеки или всяко нещо достатъчно близо до превозните средства.
 • Местоположение
 • Регистрационна табела

Легитимен интерес

Разработване и проверка на софтуер за автономно шофиране

 • Видеозаписи на околната среда по пътищата, по които пътуват нашите превозни средства. Това включва други превозни средства, пешеходци и всеки или всяко нещо достатъчно близо до превозните средства.
 • Местоположение
 • Регистрационна табела

Легитимен интерес

КАКВИ ВАШИ ЛИЧНИ ДАННИ ОБРАБОТВА СКАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕ НА ТЕРОРИЗМА? 

 

Съгласно чл. 4, т.19 от ЗМИП (отм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г.), търговецът на едро беше субект по ЗМИП и ЗМФТ, задължен да гарантира прилагането на мерки срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Информацията по-долу остава на разположение на всеки субект на данни, чиито данни са били обработвани от Скания България ЕООД, във връзка с изпълнението на закона.

В изпълнение на това законово задължение и ограничено до целите на превенцията срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, Скания България ЕООД обработваше следните категории лични данни на потенциални клиенти, съществуващи клиенти и действителни собственици на клиенти - юридически лица или други правни образувания и контрагенти, на управляващите тези дружества, както и на потенциални и съществуващи индивидуални клиенти - физически лица, в съответствие със законодателните изисквания:

·       данни за физическа идентичност: име; дата и място на раждане; номер на лична карта или друг уникален номер/елемент за удостоверяване на самоличност, съдържащ се в официален документ за самоличност, чийто срок на валидност не е изтекъл и който съдържа снимка на съответното лице; националност, гражданство на лицето; постоянно пребиваване и адрес; подпис;

·       данни от лична карта / паспортни данни, когато това се изисква от приложимото законодателство срещу изпирането на пари и законодателството срещу финансиране на тероризма;

·       съхраняват се копия на лична карта / паспортни данни, само ако е необходимо и позволено, съгласно приложимото законодателство срещу изпирането на пари и законодателството срещу финансиране на тероризма;

·       данни за социална идентичност: данни за професионална дейност;

·       данни за икономическа идентичност: собственост (декларация за действителен собственик); общо финансово състояние; номер на банкова сметка; произход на средства (когато е приложимо съгласно законодателството за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма).

 

ЗМИП изисква събирането, обработването и използването на лични данни за изпълнение на няколко основни задачи в процеса на противодействие на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари, които могат да бъдат обобщени по следния начин:

 

·       комплексна проверка на клиента (включително разширена и опростена проверка);

·       мониторинг на транзакции и на поведение;

·       вътрешно споделяне на данни (включително в рамките на група);

·       споделяне на данни извън организацията (включително с външни изпълнители, регулаторни органи и определени финансови институции);

·       трансгранично обработване на данни (особено при обработването на международни плащания).

 

За какви цели, на какво правно основание и за какъв срок обработваме Ваши лични данни за целите на прилагане на мерки срещу изпиране на пари и финансиране на тероризма?

 

По отношение на обработването на лични данни за целите на превенцията срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма се прилагат ОРЗД и ЗЗЛД, доколкото в Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма не е предвидено друго. Обработването на лични данни за целите на превенцията на изпирането на пари и финансирането на тероризма е въпрос от обществен интерес съгласно ОРЗД и не може да бъде ограничено от изискванията на чл. 12 – 22 и чл.34 от същия регламент.

 

Можем да използваме данните, посочени по-горе само за следните цели:

 

·       изпълнение на нашите законови задължения, свързани с идентифицирането на потенциални и съществуващи клиенти и действителни собственици на клиенти - юридически лица или други правни образувания, на управляващите тези дружества, както и на физически лица - клиенти на Скания;

·       предотвратяване на прането на пари;

·       предотвратяване на финансирането на тероризма.

         

Скания обработва тези данни въз основа на правно основание:

 

Изпълнение на законови задължения съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари, Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари.

 

Периодът за обработка на лични данни за тези цели е следният:

 

До шест (6) години от края на договорните или преддоговорните отношения на клиента със Скания, с изключение на случаите, когато закон, съдебен акт, акт на държавния орган, договор или търговска практика изискват друго. Например: след писмено указание от директора на дирекция „Финансово разузнаване“ към Държавната агенция за национална сигурност, горепосоченият срок може да бъде допълнително удължен с още 2 години.