Заведи ме в Скания България .

За повече информация посетете сайта на пазара на Скания.

Често задавани въпроси

СКАНИЯ СПОДЕЛЯ ЛИ МОИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ С ТРЕТИ СТРАНИ?

 

За да предоставим най-добрите продукти и услуги, ние използваме нашата глобална организация и глобална мрежа от доверени партньори. Това означава, че ние - от време на време - споделяме Ваши лични данни (всички или част от тях, споменати в различните категории субекти на данни) в рамките на Групата TRATON, част от която е Скания, както и с доверени бизнес партньори, които ни помагат.

Типичните примери включват:

·         Ако извършвате покупка на стоки с доставка до посочен от Вас адрес, ние споделяме някои лични данни с партньори, които обработват плащането Ви или извършват доставката.

·         Ние можем да обработваме Ваши лични данни в ИТ-системи, които се разработват, доставят или хостват от наши външни ИТ-партньори.

·         Ние можем да използваме трети страни, които да ни помогнат да организираме мероприятия, в които участвате, да Ви осигурим настаняване, транспорт и т.н.

·         Когато се свържете с нас за оказване на услуга по пътна помощ, ние може да споделим Ваши лични данни с трети страни, като например фирма за пътна помощ, репатриране и др.

·         Когато нашият клиент (Вие или Вашият работодател) реши да ангажира доставчик на услуги (трета страна) и по този начин предостави достъп на такъв доставчик, Скания ще сподели лични данни, свързани с водача, превозното средство, двигателя, ремаркето, надстройката или други продукти.

·         Когато сключвате договор със Скания за предоставяне на финансов/застрахователен продукт или услуга, ние може да споделим информация с доверени страни с цел определяне на кредитоспособност.

·         Когато правим изследвания и разработки, можем да споделяме лични данни с университети, изследователски центрове или други надеждни партньори.

·         Ако решите да приемете бисквитки на трети страни, Вашите лични данни могат да бъдат споделени с тези трети страни (Повече информация в нашето Уведомление за бисквитки)

·         Може също така да споделим Ваши лични данни с публични органи, ако това се изисква от закона или е налице искане със законово основание от компетентни правоприлагащи органи, надзорни или други органи за управление и контрол или институции.

 

Ако Вашите лични данни се прехвърлят извън Европейския съюз („ЕС“) към държава „Трета страна“ (държава извън ЕС / ЕИП), това се извършва с помощта на подходящи механизми за прехвърляне, включително съответните предварителни оценки и подходящи предпазни мерки, вижте повече по-долу.

 

КЪДЕ СКАНИЯ OБРАБОТВА МОИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

 

Скания е глобална компания, осъществяваща дейност в над 100 държави. За да предоставим най-добрите продукти и услуги, ние използваме нашата глобална организация и глобална мрежа от доверени партньори. Това означава, че  понякога избираме да обработваме Ваши лични данни (всички или част от тях) в или извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство (EИП). Когато правим това, ние винаги спазваме съществуващите закони и разпоредби, както и съдебни решения, за да гарантираме, че Вашите лични данни се обработват по сигурен начин. Ако Вашите лични данни се прехвърлят извън Европейския съюз, това се извършва чрез подходящи механизми за прехвърляне, включително съответните предварителни оценки и подходящи предпазни мерки. Най-често се разчита на стандартните договорни клаузи (СДК), издадени от Европейската комисия. Имате право да получите копие от съответните сключени СДК, ако Вашите лични данни са част от прехвърляне, обезпечено с тях. Може да се свържете с нас на посочените в това Уведомление за поверителност данни за контакт.

В този контекст „Обработване" означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

 

КАК  СКАНИЯ ЗАЩИТАВА МОИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

 

Ние се ангажираме да защитаваме Вашите лични данни. Предприемаме всички подходящи и разумни правни, технически и организационни мерки за сигурност, за да защитим адекватно личните данни, които обработваме.

Нашите мерки за сигурност биват непрекъснато подобрявани в съответствие с усъвършенстването на наличните продукти и услуги, свързани със сигурността. 

 


ЗА КАКЪВ СРОК СКАНИЯ СЪХРАНЯВАТЕ МОИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ? 

 

Специфичните дейности по обработване имат свои индивидуални срокове за съхранение на данни, приложими към тях, съгласно правното основание и/или целта на обработването. Съобразно това ние свеждаме до минимум или изтриваме Вашите лични данни веднага щом не са необходими, за да:

·         изпълним нашите договорни задължения към Вас;

·         изпълним целта, за която тези лични данни са събрани;

·         изпълним нашите законови задължения;

·         упражним и защитим нашите законни интереси.

За повече информация, вижте също така допълнителните уведомления за поверителност относно конкретни продукти или услуги, описания на услуги или политики достъпни на  www.scania.com и www.scania.bg. В определени случаи ще намерите допълнителна информация при достъп до съответно приложение, система или услуга.

 


КАКВИ СА МОИТЕ ПРАВА?

 

Право на информация

 

Имате право да бъдете информирани за личните данни, които обработваме за Вас. Освен това имате право да бъдете информирани относно спецификата на обработването, включително защо Вашите лични данни ще бъдат обработвани, колко време ще бъдат запазени, получатели или категории получатели на личните данни, легитимния интерес, преследван от нас (ако е приложимо) и всякакви извършващи се трансфери в „Трета страна“ (държава извън ЕС / ЕИП).

 

Предоставяме тази информация в настоящето Уведомление за поверителност, но както бе споменато по-горе, по-конкретна информация за това как се обработват Вашите лични данни, в определени случаи, може да бъде намерена в по-подробни уведомления за поверителност, включително приложения към договори и описания на услуги. В тези случаи ще намерите информацията при достъп до съответното приложение/система/услуга. Ако имате някакви въпроси или притеснения, винаги сте добре дошли да се свържете с нас на посочените в това Уведомление за поверителност данни за контакт.

 

 

Право на достъп

 

 

Имате право да получите потвърждение от нас дали обработваме Ваши лични данни. Можете да изискате извлечение от регистъра, което да Ви покаже, какви Ваши данни обработваме и в допълнение определена информация, в т.ч. целите на обработването, получатели на различните категории лични данни, предвиденото време за съхранение, наличието на автоматизирано вземане на решения (включително профилиране).

След като проверим и потвърдим Вашата самоличност (законово задължение за обработване на лични данни), извлечението ще Ви бъде предоставено надлежно, по защитен начин, в разбираема и лесно достъпна форма.

За да поискате информация за Вашите лични данни, моля свържете се с нас на имейл bg.privacy@scania.com

 

 

Право на коригиране

 

 

Вие имате право по всяко време да коригирате Вашата информация, ако считате, че тя е неточна, неактуална или непълна, в това число да промените/актуализирате Вашите маркетингови предпочитания, за да сте сигурни, че разполагаме с точна информация за Вас. Моля свържете се с нас, като използвате данните за контакт, посочени в настоящето уведомление. 

 

 

Право на заличаване

 

 

Вие можете да изискате, без излишно забавяне, Вашите лични данни да бъдат заличени, ако са налични някои от следните обстоятелства:

·         ако личните данни вече не са необходими за целите, за които са събрани или обработвани по друг начин;

·         ако сте възразили срещу обработване на данни и нямаме други законови основания за обработване, с предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни (какъвто се явявате Вие);

·         ако тяхното обработване се основава единствено на Вашето съгласие и Вие оттеглите това съгласие;

·         Ако изтриването е необходимо за изпълнение на законово задължение или ако личните данни са били обработени незаконосъобразно.

Възможно е да има ситуации, при които горното не се прилага, предвидени в ОРЗД, напр. ако трябва да обработваме личните данни, за да спазим правото на ЕС или приложимото право на държава членка, или за установяването, упражняването или защитата на правен иск.

 

Право на възражение

 

Винаги имате право да възразите срещу обработването на Ваши лични данни за директен маркетинг. Това е абсолютно право, което означава, че ако възразите или се отпишете активно от имейл комуникация, повече няма да обработваме Вашите лични данни за директен маркетинг.

Бихме могли да изпращаме съобщения, изисквани по закон или необходими, за да Ви информираме за промени в продуктите и услугите, както и в условията за използването и/или предоставянето им. Тези съобщенията за продукти и услуги няма да включват промоционално, рекламно съдържание и не изискват предварително съгласие, когато са изпратени по имейл или текстово съобщение. Това се отнася и до известия за безопасност на продуктите, които са от жизненоважно значение за Вас като клиент или водач на наше превозно средство.

 

Преустановяване обработването на данни за директен маркетинг

  • Може да спрете получаването на маркетингови имейли от нас по всяко време, като кликнете върху връзката „Отписване“ в долната част на нашите имейли;
  • Ние ще спрем директния маркетинг  към вас, ако изпратите по електронна поща Вашата заявка до bg.privacy@scania.com
  • Моля, обърнете внимание, че може да продължите да получавате съобщения за кратък период от време, след като промените предпочитанията си, докато обработваме заявката Ви.

Вие също имате право да възразите срещу всяко обработване, което основаваме на легитимен интерес или задача, изпълнявана в обществен интерес, включително профилиране въз основа на тези основания.

Ние ще прекратим по-нататъшно обработване на Ваши данни, ако не изложим убедителни легитимни основания за обработването, които имат приоритет пред интересите, правата и свободите на отделния индивид, или не покажем, че обработването от наша страна е за установяване, упражняване или защита на законови претенции. 

 

Право на ограничение

 

 

Вие имате право да поискате ограничаване на обработването на лични данни в следните ситуации:

·         Когато считате, че Вашите лични данни са неточни и сте изискали корекция. Тогава можете да поискате обработването на Вашите лични данни да бъде ограничено, докато установим дали Вашите лични данни са неточни;

·         Когато считате, че обработването на личните данни е неправомерно и Вие не желаете заличаване на личните данни, а вместо това искате употребата на тези лични данни да бъде ограничена;

·         Когато искате Вашите лични данни да могат да определят, налагат изпълнението или защитават законови претенции, дори ако вече не се нуждаем от тях с цел друго обработване;

·         Вие сте възразили срещу обработването на Вашите лични данни и очаквате отговор от нас;

·         В очакване на проверката дали нашите правни основания имат предимство пред правата и свободите на физическото лице, когато сте възразили срещу обработването, и обработването се основава на правно основание легитимен интерес или задача, изпълнявана в обществен интерес.

 

 

Права по отношение на автоматизирано вземане на решения относно физическо лице, включително профилиране

 

Имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включително профилиране, което може да доведе до правни последици или подобни, които значително ви засягат. Имате право да възразите срещу извършването на такова обработване.

Това обаче не важи, ако решението е необходимо, за да сключим или изпълним договор с Вас, или ако решението е разрешено от законодателството на Съюза или държавата членка, на което сме подчинени, или ако решението се основава на Вашето изрично съгласие.

 

Право на преносимост на данните

 

 

Вие имате право да получите личните данни, които сте ни предоставили, за да се обработват на друго място. Това право се прилага в случаи, когато обработването на Вашите лични данни се базира на правно основание, че сте дали съгласието си за обработване на данни или сте сключили договор с нас и обработването се извършва с автоматизирани средства.

 


Уведoмление за нарушение (жалба)

 

Ако считате, че Вашите лични данни се обработват в нарушение на настоящите разпоредби, моля, уведомете ни възможно най-скоро.  При всички случаи имате право да подадете жалба до Комисия за защита на лични данни с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2; Ел. поща: kzld@cpdp.bg


КАК ДА СЕ СВЪРЖА СЪС СКАНИЯ, АКО ИМАМ ВЪПРОСИ?

 

Винаги бихте могли да се свържете със служителя по защита на данните в Скания България или с Вашето лице за контакт със Скания.

Телефон:                  +359 2 970 54 00

за връзка със Служител по защита на данните

Имейл:                      bg.privacy@scania.com

Пощенски адрес:    Скания България ЕООД

Относно: Защита на лични данни

с. Герман 1186, Столична община, район “Панчарево“, ул. “Манастирска воденица“ 5