Заведи ме в Скания България .

За повече информация посетете сайта на пазара на Скания.

Често задавани въпроси

СКАНИЯ СПОДЕЛЯ ЛИ МОИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ С ТРЕТИ СТРАНИ?

 

За да осигурим най-добрите продукти и услуги, ние използваме нашата глобална организация и глобална мрежа от доверени партньори. Това означава, че можем периодично да споделяме Ваши данни (всички или част от тях) с ТРАТОН Груп, от която Скания е част, както и с доверени бизнес партньори, които ни помагат.

Типичните примери включват:

·         Ако извършвате покупка на стоки с доставка до посочен от Вас адрес, ние споделяме някои данни с партньори, които обработват плащането Ви или извършват доставката.

·         Ние можем да обработваме Ваши данни в ИТ-системи, които се разработват, доставят или хостват от наши външни ИТ-партньори.

·         Ние можем да използваме трети страни, които да ни помогнат да организираме мероприятия, в които участвате, да Ви осигурим настаняване, транспорт и т.н.

·         Когато се свържете с нас за оказване на услуга по пътна помощ, ние може да споделим Ваши данни с трети страни, като например фирма за пътна помощ, репатриране и др.

·         Когато нашият клиент (Вие или Вашият работодател) реши да ангажира доставчик на услуги (трета страна) и по този начин предостави достъп на такъв доставчик, Скания ще                  сподели лични данни, свързани с водача, превозното средство, двигателя, ремаркето, надстройката или други продукти.

·         Когато правим изследвания и разработки, можем да споделяме данни с университети, изследователски центрове или други надеждни партньори.

·         Ако решите да приемете бисквитки на трети страни, Вашите лични данни могат да бъдат споделени с тези трети страни (Повече информация в нашето Уведомление за                              бисквитки)

·         Може също така да споделим Ваши данни с публични органи, ако това се изисква от закона или е налице искане със законово основание от компетентни правоприлагащи                      органи, надзорни или други органи за управление и контрол.

 

Ако Вашите данни се прехвърлят извън ЕС и ЕИП в „трета държава“, това се прави като се използват подходящи механизми за прехвърляне с подходящи предпазни мерки.

 

КЪДЕ СКАНИЯ OБРАБОТВА МОИТЕ ДАННИ?

 

Скания е глобална компания, осъществяваща дейност в над 100 държави. За да предоставим най-добрите продукти и услуги, ние използваме нашата глобална организация и глобална мрежа от доверени партньори. Това означава, че може понякога да изберем да обработваме Ваши данни (всички или част от тях) в или извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство (EИП). Когато правим това, ние винаги спазваме съществуващите разпоредби и гарантираме, че Вашите данни се обработват и управляват по сигурен начин. Ако Вашите данни се прехвърлят извън Европейския съюз и ЕИП, това се извършва с помощта на подходящи трансферни механизми.

В този контекст „Обработване" означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

 


КАК ЗАЩИТАВАТЕ МОИТЕ ДАННИ?

 

Ние се ангажираме да защитаваме Вашите данни. Предприемаме всички подходящи и разумни правни, технически и организационни мерки за сигурност, за да защитим адекватно личните данни, които обработваме.

Нашите мерки за сигурност биват непрекъснато подобрявани в съответствие с усъвършенстването на наличните продукти и услуги, свързани със сигурността. 

 


ЗА КАКЪВ СРОК СЪХРАНЯВАТЕ МОИТЕ ДАННИ? 

 

Специфичните дейности по обработване имат свои индивидуални срокове за съхранение на данни, приложими към тях, съгласно правното основание и/или целта на обработването. Съобразно това ние свеждаме до минимум или изтриваме Вашите данни веднага щом не са необходими, за да:

·         изпълним нашите договорни задължения към Вас;

·         изпълним целта, за която тези данни са събрани;

·         изпълним нашите законови задължения;

·         упражним и защитим нашите законни интереси.

 

За повече информация, вижте също така допълнителните уведомления за поверителност относно конкретни продукти или услуги, описания на услуги или политики достъпни на www.scania.com и www.scania.bg.

 


КАКВИ СА МОИТЕ ПРАВА?

 

Право на достъп

 

Можете да изискате извлечение от регистъра, което да Ви покаже, какви Ваши данни обработваме.

След като проверим и потвърдим Вашата самоличност (законово задължение за обработване на лични данни), извлечението ще Ви бъде предоставено надлежно, по защитен начин.

За да поискате информация за Вашите лични данни, моля свържете се с нас на имейл bg.privacy@scania.com

 

Право на коригиране

 

Вие имате право по всяко време да коригирате Вашата информация, ако считате, че тя е неточна, неактуална или непълна, в това число да промените/актуализирате Вашите маркетингови предпочитания, за да сте сигурни, че разполагаме с точна информация за Вас. Моля свържете се с нас, като използвате данните за контакт, посочени в настоящето уведомление.

 

Право на заличаване

 

Вие можете да изискате, без излишно забавяне, Вашите лични данни да бъдат заличени, ако са налични някои от следните обстоятелства:

· ако данните вече не са необходими за целите, за които са събрани;

· ако сте възразили срещу обработване на данни и нямаме други правни основания, на които да се основава то;

·  ако тяхното обработване се основава единствено на Вашето съгласие и Вие оттеглите това съгласие;

·  ако заличаването е необходимо за изпълнението на законово задължение.

 

Право на възражение

 

Винаги имате право да възразите срещу обработването на Ваши лични данни за директен маркетинг. Това е абсолютно право, което означава, че ако възразите или се отпишете активно от имейл комуникация, ние ще прекратим всяка по-нататъшна употреба на Ваши данни за директен маркетинг, посредством всички или избрани канали, съобразно Вашето възражение или заявен отказ.

Бихме могли да изпращаме съобщения, изисквани по закон или необходими, за да Ви информираме за промени в продуктите и услугите, както и в условията за използването и/или предоставянето им. Тези съобщенията за продукти и услуги няма да включват промоционално, рекламно съдържание и не изискват предварително съгласие, когато са изпратени по имейл или текстово съобщение. Това се отнася и до известия за безопасност на продуктите, които са от жизненоважно значение за Вас като клиент или водач на наше превозно средство.

 

Преустановяване обработването на данни за директен маркетинг

  • Може да спрете получаването на маркетингови имейли от нас по всяко време, като кликнете върху връзката „Отписване“ в долната част на нашите имейли;
  • Ние ще спрем директния маркетинг  към вас, ако изпратите по електронна поща Вашата заявка до bg.privacy@scania.com;
  • Моля, обърнете внимание, че може да продължите да получавате съобщения за кратък период от време, след като промените предпочитанията си, докато обработваме заявката Ви.
  • Имате право да възразите срещу обработване, базирано на наши легитимни интереси. В този случай, трябва да посочите подробно срещу какво възразявате и защо.
  • Ние ще прекратим по-нататъшно обработване на Ваши данни, ако не изложим убедителни легитимни основания за обработването, които имат приоритет пред интересите, правата и свободите на отделния индивид, или не покажем, че обработването от наша страна е за установяване, упражняване или защита на законови претенции. 

 

Право на ограничение

 

Вие имате право да поискате временно ограничаване на обработването на лични данни. Обработването може да се ограничи в следните ситуации:

·         Когато считате, че Вашите данни са неточни и сте изискали корекция от нас. Тогава можете да поискате обработването на Вашите данни да бъде ограничено, докато установим дали Вашите данни са неточни;

·         Когато считате, че обработването на данни е неправомерно, но Вие не желаете заличаване на данните, а вместо това искате употребата на тези данни да бъде ограничена;

·         Когато искате Вашите данни да могат да определят, налагат изпълнението или защитават законови претенции, дори ако вече не се нуждаем от тях с цел друго обработване;

·         Вие сте възразили срещу обработването на Вашите данни и очаквате отговор от нас.

 

Право на преносимост на данните

 

Вие имате право да получите данните, които сте ни предоставили, за да се обработват на друго място. Това право се прилага само в случаи, когато обработването на Вашите данни се базира на правно основание, че сте дали съгласието си за обработване на данни или сте сключили договор с нас.

 


Уведoмление за нарушение (жалба)

 

Ако считате, че Вашите данни се обработват в нарушение на настоящите разпоредби, моля, уведомете ни възможно най-скоро.  При всички случаи имате право да подадете жалба до Комисия за защита на лични данни с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2; Ел. поща: kzld@cpdp.bg


КАК ДА СЕ СВЪРЖА С ВАС, АКО ИМАМ ВЪПРОСИ?

 

Винаги бихте могли да се свържете със служителя по защита на данните в Скания България или с Вашето лице за контакт със Скания.

Телефон:                  +359 2 970 54 00

за връзка със Служител по защита на данните

Имейл:                      bg.privacy@scania.com

Пощенски адрес:    Скания България ЕООД

Относно: Защита на лични данни

с. Герман 1186, Столична община, район “Панчарево“, ул. “Манастирска воденица“ 5