Zdá sa, že sa nachádzate v .
Pre viac informácií prejdite na stránky spoločnosti Scania.
Slovensko
predajný región
Miesto výroby
Financovanie a poistenie

Všeobecné obchodné podmienky pre predplatenie dátovo riadených služieb spoločnosti Scania 

 

Nasledovné všeobecné podmienky sa vzťahujú na predplatenie dátovo riadených služieb spoločnosti Scania prostredníctvom rozhrania Scania.

1.           Definície

1.1        „Zmluvou“ sa rozumie príslušná zmluva pre predplatenie Služieb, ku ktorej pristúpia Scania a Zákazník, vrátane týchto Všeobecných podmienok a všetkých ich príloh.

1.2        „Poplatky“ sú poplatky, ktoré spoločnosť Scania účtuje (ak je to relevantné) za Služby a za správu v súvislosti s nimi.

1.3        „Prevádzkovateľom“ a „Spoločnými prevádzkovateľmi“ sa rozumie osoba alebo osoby, ktoré určujú účel a prostriedky spracúvania osobných údajov, ako je ďalej stanovené v čl. 4 (7) a čl. 26 GDPR.

1.4        „Zákazníkom“ sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá je držiteľom predplatného služieb.

1.5        „Údaje o zákazníkoch“ znamenajú akékoľvek a všetky údaje týkajúce sa samotného Zákazníka ako príjemcu Služieb a zároveň Osobné údaje a Prevádzkové údaje, s výnimkou údajov, ktorá Scania sama vytvorila alebo vygenerovala na účely formalizovania zmluvy so Zákazníkom.

1.6        „Dotknutou osobou“ sa rozumie samotný zákazník za predpokladu, že je fyzická osoba, a zároveň ďalšie identifikované alebo identifikovateľné fyzické osoby, za ktoré je Zákazník zodpovedný alebo ktoré sú zapojené na strane Zákazníka v súvislosti so Službami (ako sú napríklad jeho právni zástupcovia, vodiči, dodávatelia a ďalší zamestnanci).

1.7        „Zariadenie” znamená hardvér a softvér. 

1.8        „GDPR“ je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa ruší Smernica 95/46/ES.

1.9         „Všeobecnými podmienkami“ sa rozumejú tieto všeobecné podmienky pre predplatenie Služieb.

1.10      „Hardvér“ znamená potrebné počítače a ďalšie zariadenia, ktoré spĺňajú systémové požiadavky stanovené v týchto Všeobecných podmienkach, akúkoľvek inú časť Zmluvy alebo popis(-y) služby alebo to, čo je inak schválené spoločnosťou Scania podľa jej obvyklých podmienok pre použitie v spojení s Rozhraniami a/alebo Službami.  

1.11      „Rozhrania“ sú všetky relevantné rozhrania na pripojenie k systému správy vozového parku Scania alebo k iným systémom, ktorých prostredníctvom sú služby poskytované, ako je portál Scania Fleet Management, portál Scania Tachograph, mobilná aplikácia, komunikátory Scania alebo iné bezdrôtová komunikácia alebo podobné rozhranie.

1.12      „Operátorom“ sa rozumie každý poskytovateľ komunikačných služieb, s ktorým môže Scania spolupracovať pri ponúkaní predplatenia Služieb Zákazníkom.

1.13      „Prevádzkové údaje“ znamenajú údaje, ktoré sú generované v Produktoch, prostredníctvom Produktov a z Produktov počas alebo v súvislosti s poskytovaním Služieb Zákazníkovi. Prevádzkové údaje napr. z Vozidiel je možné na účely Zmluvy taktiež považovať za Osobné údaje, a to vďaka dostupnosti (prostredníctvom tachografov Vozidiel) k informáciám o totožnosti jednotlivcov, ktorí ich vytvorili pri prevádzke Vozidiel.

1.14      „Sieťou Operátora“ sa rozumie komunikačná sieť Operátora, ktorú Scania a Zákazník používajú na komunikáciu medzi Produktmi a servermi spoločnosti Scania prostredníctvom rozhraní.

1.15      „Strana“ znamená spoločnosť Scania a Zákazník (jednotlivo).

1.16      „Osobné údaje“ sú akékoľvek údaje, ktoré sa priamo týkajú Dotknutej osoby (ako sú okrem iného mená, osobné identifikačné čísla, čísla kariet vodiča a kontaktné údaje) alebo ktoré je možné nepriamo priradiť k Dotknutej osobe. Z dôvodu zrozumiteľnosti môžu Prevádzkové údaje aj ďalšie údaje Zákazníka predstavovať zároveň osobné údaje za predpokladu, že neboli anonymizované (čo znamená, že nepriame spojenie s jednotlivcom bolo trvale vymazané).

1.17       „Cenník“ znamená zoznam príslušných Poplatkov stanovených spoločnosťou Scania v súvislosti s predplatným a Službami, z času na čas uplatniteľný.

1.18      „Zásadami ochrany osobných údajov“ sa rozumie vyhlásenie o ochrane osobných údajov skupiny Scania zverejnené na stránkach www.scania.com a jej národných podstránkach, ktoré zahŕňajú kontaktný formulár pre otázky a pripomienky týkajúce sa spracúvania osobných údajov v rámci skupiny Scania.

1.19      „Produkt“ znamená Vozidlo, motor, nadstavbu, konštrukčnú časť alebo iný produkt, na ktorý sa vzťahuje jedno alebo viac predplatení Služieb podľa hlavného zmluvného formulára (z času na čas aktualizovaného podľa týchto Všeobecných podmienok).

1.20      „Scania“ znamená spoločnosť skupiny Scania alebo člena siete Scania, s ktorou Zákazník podpísal Zmluvu.

1.21      „Scania CV AB“ znamená virtuálnu materskú spoločnosť skupiny Scania so sídlom vo Švédsku.

1.22       „Scania Group“/Skupina Scania znamená všetky spoločnosti spoločne, ktoré sú súčasťou globálnej korporátnej skupiny Scania CV AB, ako je definované podľa platných švédskych zákonov.

1.23      „Spoločnosť v rámci skupiny Scania“ znamená spoločnosť v rámci Scania Group.

1.24      „Členom siete Scania“ sa rozumie spoločnosť v autorizovanom distribučnom systéme Scania CV AB.

1.25      „Služba (služby)“ znamená rôznu správu vozového parku, tachograf, výcvik vodičov, koučovanie vodičov a ďalšie dátovo riadené služby riadené skupinou Scania prostredníctvom niektorého z Rozhraní, či už boli objednané samostatne, alebo zahrnuté do Produktov, pretože také služby pre Zákazníka sú ďalej definované v príslušných Popisoch služieb alebo v samostatných dojednaniach medzi stranami.

1.26      „Popisom(-mi) služby“ sa rozumie popis(-y) (tak ako z času na čas platí) rozsahu a obsahu aj prístupnosti príslušnej Služby (Služieb).

1.27       „Softvér“ znamená nutné počítačové programy, zabudovaný kód Produktu alebo iné programové vybavenie, ktoré spĺňa systémové požiadavky stanovené v týchto Všeobecných podmienkach, akúkoľvek inú časť Zmluvy alebo Popis(-y) služby alebo to, čo je inak schválené spoločnosťou Scania podľa jej bežných postupov pre použitie v spojení s hardvérom, Rozhraniami a/alebo Službami.

1.28      „Štandardné zmluvné doložky“ sú tie ustanovenia, ktoré sú použiteľné podľa rozhodnutia Komisie EÚ 2004/915/ES pre prenos Osobných údajov do tretích krajín, ako je zverejnené na adrese https://eur-lex.europa.eu.

1.29      „Predplatenie“/Predplatné znamená predplatenie jednej alebo viacerých Služieb.

1.30      „Dozorným úradom“ sa rozumie nezávislý verejný orgán, ktorý je zriadený členským štátom EÚ podľa článku 51 GDPR.

1.31      „Používateľ“ znamená fyzickú osobu alebo jednotlivca, ktorá je buď rovnaká ako Zákazník, alebo je špecifikovaná ako „Používateľ“ v zmluve alebo je Zákazníkom zvlášť poverená používať Produkt(-y), pripojiť sa priamo alebo prostredníctvom Rozhrania alebo využívať akúkoľvek zo Služieb.

1.32      „Vozidlo“ znamená vozidlo, na ktoré sa vzťahuje jedno alebo viac Predplatení Služieb podľa hlavného zmluvného formulára (z času na čas aktualizovaného podľa týchto Všeobecných podmienok).

 

2.           Zmluva

2.1        Zmluva a Popisy služieb, vrátane akýchkoľvek špecifických nastavení alebo pokynov Zákazníka potvrdených v súlade s bežnými postupmi spoločnosti Scania, sa riadia výhradne právom používať Rozhranie, Predplatenie Služieb a ich poskytovaním spoločnosťou Scania.

2.2        Tieto Všeobecné podmienky, vrátane akýchkoľvek zvláštnych podmienok dohodnutých na účely Služieb, tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

2.3        V prípade rozporného obsahu majú prednosť hlavné formuláre predplatenia pred akýmikoľvek zvláštnymi podmienkami, ktoré však zase majú prednosť pred týmito Všeobecnými podmienkami.

2.4        Zákazník podpíše Zmluvu vrátane odkazu na špecifikáciu Predplatného, ​​Popis(-y) služby, tieto Všeobecné podmienky a všetky doplnkové služby, ktoré budú zahrnuté do Zmluvy.

2.5        Zákazník trvale zaistí, že každý Používateľ bude dodržiavať a konať v súlade so všetkými časťami Zmluvy tak, ako je to relevantné, a s prípadnými dodatkami z času na čas vykonanými.

2.6        Spoločnosť Scania musí byť okamžite informovaná o akejkoľvek zmene údajov Zákazníka poskytnutých spoločnosti Scania.

3.           Odkladacie podmienky

3.1        Platnosť Zmluvy je podmienená:

a)     tým, že ju následne podpíše taktiež Zákazník, ak ju pôvodne podpísal iba Používateľ;

b)     tým, že Zákazník bol schválený ako spôsobilý v rámci kontroly spôsobilosti spoločnosti Scania v súlade so Zmluvou, to za predpokladu, že sa zákazník zaregistroval na zaplatenie Služieb a že sa spoločnosť Scania výslovne nevzdala tejto podmienky; a

c)     tým, že nenastal žiadny iný dôvod (počas relevantných kontrol známeho Zákazníka alebo spôsobilosti alebo inak v súvislosti s uzavretím Zmluvy), aby spoločnosť Scania mala podozrenie, že schopnosť Zákazníka plniť záväzky podľa Zmluvy môže byť narušená, alebo aby sa domnievala, že je jej bránené v pokračovaní obchodných vzťahov so Zákazníkom.

3.2        Pokým nebudú úplne splnené všetky vyššie uvedené podmienky, má spoločnosť Scania právo buď odložiť začiatok poskytovania Služieb, alebo obmedziť používanie Služieb na určité územie alebo na určitý objem dát. Začiatok poskytovania Služieb pre Zákazníka sa však v žiadnom prípade nebude vykladať ako skutočnosť, že sa spoločnosť Scania zriekla akejkoľvek odkladacej podmienky.

 

4.           Plná moc

4.1         Používateľ má právo konať a prijímať opatrenia menom Zákazníka v súvislosti s Predplatením a Službami, ak Scania nepožiada o výslovné schválenie Zákazníka.

 

5.           Platba

5.1Počas trvania Zmluvy je Zákazník povinný uhradiť (ak je to relevantné) všetky Poplatky za Predplatenia a Služby podľa Cenníka alebo také ceny, ktoré boli dohodnuté samostatne. Platba sa vykonáva proti vystaveniu faktúry, mesačne dopredu a v eurách, ak nie je dohodnuté inak. Scania má právo účtovať fakturačný poplatok. Zákazník je povinný okamžite informovať spoločnosť Scania, ak bude faktúra nesprávna.

5.2         Ak nie je písomne dohodnuté inak, bude platba vykonaná najneskôr dvadsať (20) dní po dátume fakturácie (ktoré bude bežne na konci kalendárneho mesiaca) alebo ak je to štátny sviatok, tak nasledovný deň, kedy sú banky bežne otvorené pre obchodnú činnosť v jurisdikcii Zákazníka.

5.3         Fakturácia Poplatkov za Služby môže byť spoločnosťou Scania koordinovaná tak, aby boli vyvážené účinky pri začatí a po uplynutí platnosti, napr. nevyfakturovaním žiadnych Poplatkov za celý mesiac, v ktorom dôjde k začatiu poskytovania niektorých Služieb a, naopak, vyúčtovaním za celý mesiac, v ktorom skončí platnosť poskytovania rovnakých Služieb.

5.4         Zákazník potvrdzuje, že elektronická fakturácia (okrem iného faktúry vo formáte PDF a elektronické faktúry) bude v každom ohľade považovaná za vyhovujúci formát platný pre platby v súvislosti so Službami alebo inak podľa Zmluvy.

5.5         Ak počas niektorého kalendárneho mesiaca nebola Služba k dispozícii dlhšie než štyridsať osem (48) hodín (z toho aspoň 24 hodín musí byť po sebe idúcich) z dôvodov, ktoré sú na strane spoločnosti Scania, potom je splatná 1/30 mesačných Poplatkov za dni, kedy bola taká Služba prístupná.

5.6         V prípade oneskorenej platby a po oznámení tejto skutočnosti spoločnosťou Scania sú narastené platby a ďalšie Poplatky za všetky Predplatenia registrované u Zákazníka splatné a okamžite uhraditeľné.

5.7         Používanie Služieb iným spôsobom, než je stanovené v zmluve, bude Zákazníkovi účtované v súlade s platným Cenníkom alebo – v prípade, že neexistuje použiteľný Cenník – za prevládajúcich trhových podmienok.

5.8         Scania je oprávnená jednostranne zmeniť príslušné Poplatky s účinnosťou dvadsať (20) dní od predchádzajúceho oznámenia tejto skutočnosti Zákazníkovi. Toto oznámenie sa zasiela elektronickou alebo klasickou poštou, ak nie je odovzdané Zákazníkovi osobne.

5.9         Ak zvýšenie cien presiahne sedem celých a päť desatín (7,5) percenta, môže Zákazník písomne vypovedať Zmluvu pri dodržaní štrnásťdňovej (14) výpovednej lehoty. Ak je také oznámenie o vypovedaní odovzdané riadnym spôsobom a Scania nepotvrdí nič, čo je s tým v rozpore, bude Zmluva ukončená dňom, kedy by inak upravené Poplatky nadobudli účinnosť. Ak na druhej strane spoločnosť Scania nedostanú včas oznámenie o vypovedaní, predpokladá sa, že Zákazník upravené Poplatky schválil.

5.10       V prípade oneskorenej alebo neúspešnej platby má spoločnosť Scania nárok na náhradu za upomínanie platieb, vymáhanie pohľadávok, náklady na výber a úrok z omeškania podľa právnych predpisov platných pre túto Zmluvu. Scania bude potom zároveň oprávnená okamžite pozastaviť poskytovanie Služieb, pokým nebude prijatá platba v plnej výške alebo pokým nebude Zmluva ukončená. Zákazník nemá nárok na zníženie akýchkoľvek Poplatkov počas obdobia pozastavenia.

5.11       V prípade oneskorenia platby prekračujúceho desať (10) pracovných dní je spoločnosť Scania oprávnená s okamžitou účinnosťou zastaviť príslušné Služby a ukončiť Zmluvu v súlade s ustanoveniami uvedenými v tejto Zmluve. V takom prípade povinnosť Zákazníka platiť poplatky podľa Zmluvy platí aj naďalej počas výpovednej lehoty.

 

6.           Telematika a ďalšie zariadenia

6.1         Predplatenia a Služby budú využívané výhradne so zodpovedajúcim potrebným Zariadením, ako je definované vyššie. Zákazník musí na vlastné náklady získať a udržiavať také zariadenia (ako súčasť buď produktu Scania, alebo iného vybavenia/zariadenia, ktoré Zákazník získal od spoločnosti Scania alebo ako nezávisle nadobudnuté Zákazníkom alebo na základe licencie poskytnutej Zákazníkovi).

6.2         V prípade Služieb zahŕňajúcich Produkt, ktorý nie je vyrobený spoločnosťou Scania a nie je vybavený komunikátorom Scania, ako je nutné na účely Služieb, taký komunikátor je možné pripojiť k Produktu prostredníctvom pripravenej FMS brány dodanej výrobcom Produktu. Inak môže byť narušená alebo dokonca ohrozená funkčnosť a kvalita Služieb. Či sa toto vzťahuje na konkrétnu Službu, je uvedené v príslušnom Popise Služby.

6.3         SIM karty (ak existujú) sa používajú iba na pripojenie k sieti Operátora.

6.4         V prípade zásahu do Zariadenia alebo Produktu(-ov) alebo porušenia práv duševného vlastníctva ktorejkoľvek spoločnosti v skupine Scania Zákazník na základe podania žiadosti okamžite odpojí také ďalšie zariadenia. 

6.5         Scania má právo inovovať alebo vykonávať zmeny v Službách alebo Zariadeniach dodávaných spoločnosťou Scania. Zákazník musí byť, ak možno, dopredu informovaný o blížiacich sa inováciách alebo zmenách.

6.6         Spoločnosť Scania alebo jej dodávateľ musí mať v čase inštalácie Zariadenia alebo v prípade iných opatrení, ktorá Scania považuje za nutné, prístup k Produktom alebo príslušnému Zariadeniu kvôli príprave na Predplatenie a Služby, ktoré budú zavedené/inštalované, využívané alebo ukončené.

6.7         Scania prideľuje účastnícke čísla alebo iné formy identifikácie na pripojenie k sieti Operátora. Scania môže kedykoľvek zmeniť takú identifikáciu, ak je to požadované z technických, údržbárskych alebo prevádzkových dôvodov.

6.8         Odstránenie alebo manipulácia (alebo pokusy o ne) s komunikátorom Produktu, iným telematickým zariadením alebo prípadne SIM kartami, ktoré sú k nemu pripojené, je prísne zakázaná.

 

7.           Dostupnosť Služieb a údržba zariadení atď.

7.1         Podrobnosti týkajúce sa dostupnosti Služieb, údržby systému a používateľskej podpory pre Služby, Rozhrania a Zariadenia sú stanovené v príslušných Popisoch Služby.

7.2         Ak dôjde v Službách k poruche, Scania ju napraví v primeranej lehote od oznámenia zo strany Zákazníka. Vzhľadom na to, že sú Služby založené na pripojení na internet a na komunikácii cez sieť Operátora, prerušenie alebo oneskorenie pripojenia sa nepovažujú za chybu podľa Zmluvy, a nepovedú teda k zodpovednosti pre spoločnosť Scania.

7.3         V prípade prekážky, zneužitia alebo porušenia záväzkov Zákazníka vyplývajúcich zo Zmluvy na strane Používateľa môže spoločnosť Scania takému Používateľovi (po povolení príslušných orgánov, ak je to požadované) zablokovať prístup k Rozhraniam, systémom Scania a Službám, aby sa zabránilo ďalším nezrovnalostiam.

 

8.           Problémy technické, Zariadenia alebo siete

8.1        Scania nepreberá žiadnu zodpovednosť za prevádzkové problémy, ako sú prerušenie v sieti Operátora, aj keď sú tieto problémy spôsobené opatreniami vykonávanými spoločnosťou Scania alebo Operátorom.

8.2        Scania je oprávnená Zariadenie skontrolovať, ak existuje dôvod sa domnievať, že Zariadenie spôsobilo prerušenie v sieti Operátora alebo bolo pripojené v rozpore so Zmluvou.

 

9.        Záruka

9.1        Zariadenie namontované ako neoddeliteľná súčasť Produktov Scania podlieha záručným podmienkam zmluvy Zákazníka o nákupe týchto Produktov od spoločnosti Scania (ako je uvedené vo Všeobecných podmienkach dodávok a záruk Scania alebo inak), zatiaľ čo záručné podmienky pre Zariadenie získané od spoločnosti Scania ako náhradný diel alebo pre dodatočnú montáž (retrofiť) sú zahrnuté v samostatnej zmluve o náhradných dieloch.

 

10.        Používanie Predplatenia a Služieb

10.1      Ak tu nie je písomne dohodnuté alebo iným spôsobom stanovené inak, môže Zákazník využívať Predplatné a Služby iba na účely uvedené v zmluve a nesmie uzatvárať čiastkovú zmluvu, prenájom ani akokoľvek inak prevádzať svoje práva plynúce zo Zmluvy.

10.2      Zákazník je oprávnený na základe svojej vlastnej žiadosti zmeniť formu Predplatného za predpokladu, že sú iné formy k dispozícii. Taká zmena nadobudne účinnosť, keď ju spoločnosť Scania na žiadosť potvrdí. Zmeny sú formalizované podľa bežných postupov uplatňovaných z času na čas spoločnosťou Scania a podliehajú Poplatkom podľa cenníka alebo ak nie je uplatnený cenník, tak za prevládajúcich trhových podmienok.

10.3      Zákazník bude udržiavať kontakt s Rozhraniami a pravidelne sa bude informovať o všetkých zmenách v nich alebo v Službách. Oznámenie spoločnosti Scania o Predplatení alebo Službách sú zasielané buď elektronickou, alebo bežnou poštou priamo Zákazníkovi alebo sú sprístupňované prostredníctvom Rozhraní.

10.4      Zákazník je plne zodpovedný za všetky údaje a informácie, ktoré Zákazník prenáša alebo sťahuje prostredníctvom Rozhraní, Predplatenia alebo Služieb alebo ich tu ukladá, prípadne ktoré sú oznamované prostredníctvom hardvéru alebo softvéru.

10.5      Zákazník obmedzí neoprávnený prístup k pripojeným sieťam alebo počítačovým zdrojom prostredníctvom Rozhraní, či už patrí spoločnosti Scania, alebo iným stranám, a nesmie sprístupňovať, používať, ničiť, skresľovať, šíriť alebo poskytovať informácie z akéhokoľvek vyššie uvedeného zdroja bez oprávnenia. Zákazník zaistí, že identifikácie Používateľov, heslá a ďalšie prístupové údaje neuvoľní neoprávneným osobám.

10.6      Zákazník je povinný pri používaní Predplatenia alebo Služieb dodržiavať národné zákony, pravidlá a predpisy a zároveň pokyny, ktoré spoločnosť Scania z času na čas oznámi, a všeobecne akceptovať etické a morálne hodnoty. Zákazník nesmie využívať Predplatné ani Služby spôsobom, ktorý spôsobuje ťažkosti alebo poškodzuje spoločnosť Scania alebo akúkoľvek inú stranu.

10.7      Zákazník zodpovedá za akékoľvek konanie alebo porušenie tejto Zmluvy spôsobené osobami, ktoré boli Zákazníkom oprávnené používať Predplatné alebo Služby. O takých udalostiach bude Scania okamžite informovaná.

10.8      Zákazník nahradí spoločnosti Scania všetky škody a nároky spoločnosti Scania z dôvodu nesprávneho použitia Predplatného a Služieb. Zákazník sa ďalej zaväzuje nahradiť škodu spôsobenú použitím Služieb v rozpore so Zmluvou a odškodniť spoločnosť Scania alebo tretie strany za škodu spôsobenú Zákazníkom alebo za ktorú je Zákazník zodpovedný.

10.9      Scania je oprávnená bez predchádzajúceho upozornenia Zákazníka zmeniť Predplatné alebo Služby, ak táto zmena významne neovplyvní prístup k Predplateniu alebo k rozsahu Služieb.

 

11.        Prevedenie, postúpenie, subdodávatelia atď.

11.1      Zákazník nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Scania previesť ani postúpiť Zmluvu alebo Predplatné žiadnej tretej osobe, a to ani v plnom rozsahu ani čiastočne.

11.2      Spoločnosť Scania má právo previesť Predplatné alebo svoje práva vyplývajúce zo Zmluvy na akúkoľvek inú stranu bez súhlasu Zákazníka. Spoločnosť Scania môže taktiež využívať subdodávateľov, zástupcov a iných obchodných partnerov podľa vlastného výberu na účely poskytovania Služieb, v tomto prípade bude spoločnosť Scania zodpovedná za dodržiavanie akéhokoľvek záväzku plynúceho zo Zmluvy.

 

12.        Obdobie platnosti a ukončenie

12.1      Zmluva nadobúda účinnosť podpisom spoločnosťou Scania aj Zákazníkom (t. j. najneskôr k tomuto dátumu, ak ju strany nepodpísali súčasne) a zostáva v platnosti na dobu určitú, ako je definované v hlavnej forme Zmluvy. Platnosť Zmluvy však končí posledným dňom doby jej trvania za predpokladu, že strana dostane oznámenie v tomto zmysle od strany druhej najmenej tri (3) mesiace dopredu. Ak to tak nebude, bude Zmluva platiť ďalej až do ďalšej výpovede so vzájomnou výpovednou lehotou tri (3) mesiace.

12.2      Služby budú poskytované odo dňa, kedy boli zaregistrované v príslušnom Rozhraní, ak nie je dohodnuté inak.

12.3      Ak spoločnosť Scania vykoná inováciu alebo zmeny v Zariadení, a tým spôsobí značné ťažkosti pre Zákazníka, môže Zákazník bez akýchkoľvek nákladov pre spoločnosť Scania vypovedať Zmluvu písomne s tridsaťdňovou (30) výpovednou lehotou, ale najskôr k dátumu platnosti zmeny.

12.4      Bez ohľadu na to, čo je v tomto dokumente uvedené inak, môže Zákazník kedykoľvek ukončiť Zmluvu predčasne (v plnom rozsahu alebo čiastočne iba pre určitý Produkt), pričom zaplatí primeranú sumu poplatku za ukončenie daného Produktu (podľa cenníka, ak je použitý). Tieto poplatky nie sú splatné, ak boli Služby zahrnuté do Produktov spoločnosti Scania alebo ak bolo predčasné ukončenie spôsobené obsahom týchto Všeobecných podmienok, ktoré spoločnosť Scania zmenila s dôsledkom zásadnej nevýhody pre Zákazníka (ako je stanovené v jednotlivých ustanoveniach tejto Zmluvy). I keď Zákazník ukončí Predplatné pred tým, než spoločnosť Scania vyfakturuje poplatky za pripojenie a prvý mesačný Poplatok (ak je uplatniteľný), Zákazník vždy zaplatí také Poplatky.

12.5      Technologický vývoj v oblasti telekomunikácií môže vyžadovať nahradenie Služieb za iné služby, ktoré majú rovnocenný technický výkon a funkčnosť. Spoločnosť Scania je v takých prípadoch oprávnená nahradiť Služby za predpokladu, že je o nich Zákazník dopredu informovaný. Zmluva bude považovaná za ukončenú, keď Scania skutočne prestane poskytovať Služby. Zákazník je oprávnený získať späť akékoľvek Poplatky zaplatené dopredu za obdobie, po ktoré Zákazník nebude schopný Služby využívať.

12.6      Spoločnosť Scania je oprávnená ukončiť Zmluvu s jednomesačnou výpovednou lehotou, ak bolo pripojenie Zákazníka na Služby ukončené podľa týchto Všeobecných podmienok.

12.7      Spoločnosť Scania bude mať podľa vlastného uváženia právo pozastaviť (bez toho, aby tým bola dotknutá zodpovednosť Zákazníka platiť príslušné Poplatky) alebo ukončiť Služby úplne alebo sčasti alebo dokonca ukončiť Zmluvu s okamžitým účinkom:

a)    ak nebudú splatné Poplatky, ako je stanovené v ktorejkoľvek časti Zmluvy, včas zaplatené;

b)    ak Zákazník odmietne spoločnosti Scania prístup k Zariadeniu podľa Zmluvy;

c)    ak Zákazník, ktorýkoľvek Používateľ alebo niekto iný, za ktorého je Zákazník zodpovedný, použil v akomkoľvek materiáli Predplatné, Rozhranie alebo Služby nesprávne alebo v rozpore so Zmluvou;

d)    ak Zákazník poruší akékoľvek iné záväzky stanovené v zmluve, ak je toto porušenie zásadné pre spoločnosť Scania alebo pre spoločnosť zo skupiny Scania;

e)    ak má spoločnosť Scania dôvodné podozrenie, že Zákazník chystá alebo sa plánuje dopustiť podstatného porušenia Zmluvy, ako bolo uvedené vyššie, a Zákazník v takom prípade neponúkne zabezpečenie, ktoré je podľa názoru spoločnosti Scania dostačujúce ako ochrana pred takým nebezpečným konaním;

f)     ak bolo zariadenie pripojené k Rozhraniam alebo k akémukoľvek Produktu v rozpore so Zmluvou alebo ak zariadenie nebolo okamžite odpojené, keď malo byť odpojené podľa Zmluvy;

g)    ak sa Služby, Rozhrania a sieť Operátora používajú spôsobom, ktorý vedie k vzniku nákladov alebo škody spoločnosti Scania alebo spôsobuje spoločnosti Scania, Operátorovi alebo akejkoľvek inej relevantnej strane značné ťažkosti; a/alebo

h)    ak Zákazník pozastaví svoje platby, vstúpi do vyjednávania o zložení, prejde do likvidácie alebo vyhlási konkurz alebo ak existujú iné legitímne dôvody sa domnievať, že je táto osoba insolventná.

12.8      Pozastavenie alebo ukončenie Služieb alebo Zmluvy bude vždy písomné, ak Scania neponúkne samoobslužné riadenie zmlúv, ako je definované samostatne.

12.9      V prípade predčasného ukončenia Služieb alebo Zmluvy spoločnosťou Scania, ako je uvedené vyššie:

a)    všetky narastené Poplatky (ak sú uplatniteľné) za predchádzajúce používanie a iné dlhy spojené s Predplatným budú okamžite splatné;

b)    Zákazník nie je povinný platiť žiadne budúce poplatky za pripojenie a mesačné Poplatky za príslušné Predplatné (ak sú uplatniteľné);

c)    predplatené Poplatky, objem dát a doplnkové služby uložené na telematických zariadeniach alebo prostredníctvom telematických zariadení v Produkte (Produktoch) alebo na akomkoľvek Rozhraní prepadajú bez akejkoľvek ďalšej zodpovednosti zo strany spoločnosti Scania; a

d)    Zákazník zaplatí primeraný správny poplatok za ukončenie (podľa cenníka, ak je to uplatniteľné).

 

13.        Prevod vlastníckeho práva na Produkt(-y) atď.

13.1      Zákazník sa zaväzuje okamžite informovať spoločnosť Scania o tom, že už Produkt nie je prevádzkovaný Zákazníkom (napríklad v dôsledku predaja alebo iného prevodu vlastníctva k nemu, ukončenia leasingovej zmluvy vzťahujúcej sa na Produkt alebo ak ho Zákazník prenechá nejakej tretej strane). Na toto oznámenie sa vzťahujú ustanovenia tejto Zmluvy týkajúce sa ukončenia zo strany Zákazníka.

 

14.        Spracúvanie osobných údajov pre poskytovanie Služieb

14.1      Scania a Scania CV AB, spoločne s (prípadne) ďalšími spoločnosťami skupiny Scania a členmi siete Scania, ktorí uzatvárajú zmluvu so Zákazníkom na poskytovanie služieb podľa Zmluvy, sú všetci (s výnimkou nižšie uvedených) spoločnými prevádzkovateľmi so Zákazníkom pre spracúvanie osobných údajov v rámci Služieb. Tento oddiel stanovuje dojednania medzi všetkými spoločnými prevádzkovateľmi pre rozdelenie ich povinností podľa čl. 26 GDPR. Pri definovaní tohto usporiadania predstavuje/zastupuje spoločnosť Scania taktiež spoločnosť Scania CV AB a ďalšie zmluvné spoločnosti skupiny Scania a členov siete Scania (ak existujú). Odkazy nižšie na Scania preto zahŕňajú taktiež všetky uvedené zastúpené subjekty.

14.2      Východisková situácia spoločného prevádzkovania, ako je opísaná vyššie, sa nevzťahuje na určité obmedzené Služby, ak a keď je v príslušných Opisoch Služieb objasnené, že je Zákazník jediným prevádzkovateľom. Za takých výnimočných okolností sa roly a povinnosti spoločnosti Scania ako sprostredkovateľa voči Zákazníkovi riadia Zmluvou o ochrane údajov vo forme pripojenej k príslušnému Opisu Služby a tvoriacej jeho súčasť.

14.3      Aby sa predišlo akýmkoľvek pochybnostiam, dojednania o spoločnom prevádzkovaní sa v tejto časti nevzťahujú na spracúvanie osobných údajov mimo rozsahu Služieb poskytovaných Zákazníkovi.

14.4      Scania a Zákazník sú povinní zaistiť, že je ich príslušné spracúvanie osobných údajov v súlade so všetkými platnými právnymi požiadavkami, ako je právny základ a zásady spracúvania.

14.5      Zákazník berie na vedomie a súhlasí s tým, že spoločnosť Scania môže spracúvať a na základe vlastného uváženia rozhodnúť, ako spracúvať osobné údaje na účely poskytovania Služieb Zákazníkovi a v súvislosti s nimi, to za predpokladu, že také použitie musí byť vždy v súlade so zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Scania. Pokiaľ ide o také spracúvanie spoločnosťou Scania, Zákazník bude odkazovať Dotknutú osobu na zásady ochrany osobných údajov.

14.6      Spoločnosť Scania nesie hlavnú zodpovednosť za dodržiavanie čl. 12 – 22 a čl. 32 – 34 GDPR v súvislosti so spracúvaním osobných údajov spoločnosťou Scania.

14.7      Strany si vzájomne pomáhajú tak, ako je to dôležité a nutné pre splnenie povinností voči Dotknutým osobám. To zahŕňa okrem iného nasledovné.

a)    Scania si vyžiada od Zákazníka a Zákazník na základe takej žiadosti bez zbytočného odkladu poskytne spoločnosti Scania všetky informácie potrebné na to, aby spoločnosť Scania splnila vyššie uvedené povinnosti.

b)    Jedna strana okamžite uvedomí druhú stranu o akomkoľvek zistenom riziku porušenia povinností voči Dotknutým osobám.

c)    Všetky žiadosti, ktoré niektorá zo strán dostane od Dotknutých osôb alebo Dozorného úradu v súvislosti so spracúvaním osobných údajov druhou stranou, budú okamžite zaslané tejto druhej strane.

14.8      Každá zmluvná strana môže najať sprostredkovateľa osobných údajov (definovaných v GDPR) s cieľom poskytnúť alebo využiť Služby; v tomto prípade musí zapojená strana dodržiavať požiadavky čl. 28 GDPR.

14.9      Spoločnosť Scania sprístupní Dotknutým osobám podstatu dojednaní v tejto časti pre prideľovanie zodpovedností.

14.10    Ak a keď spoločnosť Scania prevedie osobné údaje mimo EÚ/EHP na Zákazníka, riadi sa tento prevod Štandardnými zmluvnými doložkami. Strany potvrdzujú, že preskúmali tieto Štandardné zmluvné doložky a súhlasia s tým, že tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy podpísanej oboma stranami, s výhradou nasledovných ustanovení.

a)    Definície v týchto Všeobecných podmienkach dopĺňajú definície v Štandardných zmluvných doložkách.

b)    Scania je vývozca údajov a Zákazník je dovozca údajov.

c)    Zákazník bude spracúvať osobné údaje prijaté od spoločnosti Scania v súlade so Zásadami spracúvania údajov stanovenými v prílohe A k Štandardným zmluvným doložkám.

d)    Podrobnosti o prevode a osobité kategórie osobných údajov sú opísané v Zásadách ochrany osobných údajov a Opisoch Služieb.

 

15.        Iné spracúvanie údajov

15.1      Zákazník berie na vedomie, že spoločnosť Scania bude spracúvať prevádzkové údaje (vrátane osobných údajov), ako je stanovené v Zásadách ochrany osobných údajov, a že Zásady ochrany osobných údajov sa musia pravidelne navštevovať, pretože informácie v nich sa môžu časom meniť. Bez ohľadu na to spoločnosť Scania oznámi zákazníkovi zvlášť všetky významné zmeny Zásad ochrany osobných údajov.

15.2      Zákazník vyzve Dotknuté osoby, aby pravidelne navštevovali Zásady ochrany osobných údajov, pokiaľ ide o spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Scania, a to aj mimo rámca poskytovania Služieb Zákazníkovi.

16.        Zodpovednosť

16.1      Spoločnosť Scania nenesie žiadnu zodpovednosť podľa Zmluvy alebo v súvislosti so Zmluvou nad rámec toho, čo je výslovne uvedené v týchto Všeobecných podmienkach alebo akejkoľvek inej časti Zmluvy.

16.2      Scania nepreberá žiadny záväzok ani záruku, neposkytuje žiadne uistenie, a preto nenesie žiadnu zodpovednosť za:

a)    zákonnosť používania Služieb v akejkoľvek situácii, týkajúcej sa okrem iného počítačovej bezpečnosti, telekomunikácií a exportu údajov;

b)    správnosť alebo kvalitu údajov prenášaných prostredníctvom Služieb alebo ich analýz, či už s cieľom plniť zákonné povinnosti Zákazníka podľa sociálnych ustanovení (ako sú ustanovenia týkajúce sa pracovného času / času jazdy a času odpočinku) alebo inak;

c)    používanie Služieb zo strany Zákazníka alebo – ak nie je v zmluve uvedené inak – za kvalitu výsledkov získaných Zákazníkom pri využívaní Služieb ani za to, že Služby nezodpovedajú jeho potrebám;

d)    poruchy spôsobené nesprávnym pripojením, používaním alebo údržbou Zariadenia, napr. pripojenie komunikátorov k iným výrobkom než Scania prostredníctvom iných rozhraní, než je vlastná FMS brána pripravená výrobcom;

e)    skreslenie alebo stratu údajov počas pripojenia Zákazníka k serverom Scania prostredníctvom Rozhrania alebo používania Služieb;

f)     výdavky, náklady alebo škody spôsobené nedodržaním Zmluvy zo strany Zákazníka;

g)    preniknutie do počítačových zdrojov Zákazníka alebo iných osôb, v dôsledku čoho môžu mať tretie strany prístup, šíriť, ničiť alebo narušovať údaje Zákazníka;

h)    všetky výdavky, náklady alebo škody spôsobené tým, že Zákazník nemá prístup k informáciám prostredníctvom Rozhrania po vypovedaní alebo ukončení Predplatného alebo v dôsledku vymazania informácií spoločnosťou Scania v súlade so Zmluvou.

16.3      Scania za žiadnych okolností nezodpovedá za chyby Služieb alebo prerušenie Predplatného ani za priame alebo nepriame náklady a škody, ktoré v dôsledku toho vzniknú Zákazníkovi (ako je strata príjmov, výdavky, strata alebo poškodenie údajov Zákazníka, zodpovednosť Zákazníka voči tretím stranám atď.), aj keď spoločnosť Scania bola upozornená na možnosť takej straty.

16.4      Scania nezodpovedá podľa tejto Zmluvy za chyby, náklady alebo škody vzniknuté alebo spôsobené Zariadením, ak sa na tieto chyby, náklady alebo škody nevzťahuje záruka na Produkty Scania alebo podobné záväzky spoločnosti Scania za Zariadenie alebo iný tovar, ako ich spoločnosť Scania dodáva (ak je to relevantné).

16.5      V každom prípade spoločnosť Scania v prípade porušenia svojich záväzkov v súvislosti s Predplatným(i) alebo so Zmluvou alebo inak bude zodpovedná voči Zákazníkovi za prípadné alebo nepriame škody iba v rozsahu, v akom boli spôsobené úmyselným pochybením alebo hrubou nedbalosťou zo strany spoločnosti Scania.

16.6      Scania nezodpovedá za porušenie Zmluvy spôsobené udalosťami, ktoré sa vymykajú rozumnej kontrole spoločnosti Scania (vyššia moc), ako sú chyby Zariadenia, poruchy alebo iné okolnosti súvisiace so Zákazníkom, nehody, požiare, ozbrojené alebo podobné konflikty, občianske nepokoje, pracovné spory, konanie alebo nečinnosť orgánov verejnej moci, záplavy/úniky, výpadky prúdu, prerušenia alebo oneskorenia, chyby alebo poruchy v sieti Operátora, v externých sieťach, na internete alebo v telefónnom spojení či v komunikácii.

16.7      Bez ohľadu na čokoľvek, čo je v tomto dokumente uvedené inak, ak a v rozsahu, v akom niektorá strana spôsobila porušenie zákonných povinností (či už sa na ne vzťahuje GDPR, alebo iné dokumenty) v súvislosti so spracúvaním osobných údajov na účely Služieb, táto strana odškodní druhú stranu a bude ju chrániť a brániť pred akýmikoľvek správnymi pokutami alebo zodpovednosťou za škodu spôsobenú Dotknutým osobám, ktorá vznikla druhej strane v dôsledku takého porušenia.

16.8      Maximálna zodpovednosť spoločnosti Scania za škody (priame aj nepriame), ktoré Zákazníkovi vzniknú zo Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, bude obmedzená na tisíc (1 000) EUR za obdobie dvanásť (12) mesiacov od dátumu registrácie prvého Predplatenia, ​​bez ohľadu na to, koľko Predplatení alebo Produktov Zmluvou zahrnutých Zákazník má. Aby sa predišlo akýmkoľvek pochybnostiam, toto obmedzenie zodpovednosti sa nevzťahuje na odškodnenie za porušenie údajov podľa vyššie uvedeného.

16.9      Nárok jednej strany voči strane druhej musí byť uplatnený do troch (3) mesiacov po tom, čo bola alebo mala byť zistená príslušná škoda alebo dôvod pre odškodnenie.

17.        Zmeny Všeobecných podmienok

17.1      Spoločnosť Scania je oprávnená tieto Všeobecné podmienky kedykoľvek zmeniť alebo upraviť. Tieto zmenené podmienky nadobúdajú účinnosť a vzťahujú sa na Zákazníka a jeho Predplatné a Služby od štrnásteho (14.) dňa po ich oznámení Zákazníkovi. Spoločnosť Scania môže také zmeny na faktúrach oznámiť Zákazníkovi prostredníctvom bežnej alebo elektronickej pošty alebo prostredníctvom akéhokoľvek Rozhrania, ktoré Zákazník používa. V prípade zmien Cenníka platia samostatné ustanovenia týchto Všeobecných podmienok.

17.2      Ak vedie zmena týchto Všeobecných podmienok k zásadnej nevýhode pre Zákazníka, je Zákazník oprávnený ukončiť Zmluvu s účinnosťou od uplynutia vyššie uvedenej 14-dňovej oznamovacej lehoty. Ak Zákazník po uplynutí tejto lehoty aktívne využíva Predplatné alebo Služby, predpokladá sa, že Zákazník zmenu schválil.

18.        Arbitráž a rozhodné právo

18.1      Spory týkajúce sa výkladu alebo uplatňovania Zmluvy a právnych okolností, ktoré s ňou súvisia, budú urovnané rozhodcovským konaním podľa platných rozhodcovských zákonov krajiny, v ktorej má spoločnosť Scania svoje sídlo.

18.2      Na Zmluvu sa vzťahujú zákony krajiny, v ktorej má spoločnosť Scania svoje sídlo.