Zdá sa, že sa nachádzate v .

Pre viac informácií prejdite na stránky spoločnosti Scania.

Scania pomáha: súťaž o najoriginálnejšie ponožky!

Organizátor súťaže

Scania Slovakia s.r.o.

Diaľničná cesta 4570/2A, Senec 903 01

IČO: 35826649

 

 

Zapojte sa do našej kreatívnej súťaže a ukážte svoj zmysel pre humor a originalitu! Zdieľajte s nami a celým svetom fotografiu, na ktorej máte na sebe inú ponožku, aby ste podporili Svetový deň Downovho syndrómu. Použite hashtag #scaniapomaha a zapojte sa do súťaže o štýlovú sadu ponožiek Scania!

 

Ako sa zapojiť

  1. Odfoťte sa s dvoma rôznymi ponožkami: Buďte kreatívni! Hľadáme tie najoriginálnejšie a najnápaditejšie kombinácie.
  2. Zdieľajte fotografiu na sociálnych sieťach Scania (Instagram, Facebook a LinkedIn) s hashtagom #scaniapomaha.
  3.  Sledujte nás.
  4. Sledujte naše oficiálne stránky na sociálnych sieťach.

 

Trvanie

Súťaž sa začína 21. marca a končí 21. apríla. Žrebovanie výhercov bude prebiehať každý týždeň v piatok.

 

Podmienky účasti

  • Súťaže sa môžu zúčastniť osoby staršie ako 18 rokov s trvalým pobytom v Slovenskej republike.
  • Fotografie musia byť zverejnené spolu s hashtagom #scaniapomaha.
  • Súťaže sa môžu zúčastniť zamestnanci organizátora a ich priami rodinní príslušníci.

 

Výber víťazov

Výhercovia budú vybraní každý týždeň v piatok na základe originality a nápaditosti

ich fotografií tímom spoločnosti Scania. Účastníci budú o výsledkoch informovaní

prostredníctvom sociálnych médií.

 

Ceny

Každý týždeň bude vyhlásený jeden víťaz, ktorý získa exkluzívnu sadu ponožiek Scania.

 

Ďalšie podmienky

● Zdieľaním fotografie s hashtagom #scaniapomaha dávajú účastníci súhlas s jej

použitie v marketingových materiáloch spoločnosti Scania.

● Spoločnosti Facebook, Instagram a Twitter nie sú spojené s touto súťažou a nenesú za ňu zodpovednosť.

● Účastníci súhlasia s pravidlami súťaže a s rozhodnutím organizátora, ktoré je konečné a

záväzné.

● Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo ukončiť súťaž.

 

 

Záverečné ustanovenia

Súťažiaci svojím zapojením do súťaže súhlasí s  podmienkami súťaže a so všetkými ustanoveniami týchto  pravidiel. Účasťou v súťaži každý súťažiaci akceptuje, že Organizátor súťaže nenesie zodpovednosť za technický stav či kvalitu výhry, že výhra nie je právne vymáhateľná a nie je možné za ňu požadovať finančnú náhradu, nie je možné ju vymeniť za iné vecné plnenie ani inú kompenzáciu. Výhru nie je možné vymeniť za hotovosť ani požadovať vydanie inej výhry, než aká je stanovená Organizátorom. Súťažiaci poskytuje bezplatný súhlas s tým, že v prípade jeho zaradenia do súťaže môžu byť Organizátorom obstarávané podobizne, obrazové snímky a obrazové či zvukové záznamy jeho osoby pri preberaní výhry a tieto záznamy môžu byť ďalej používané, a to najmä pre marketingové účely Organizátora a s ním spolupracujúcich osôb, a to bez množstvového a územného obmedzenia a bez nároku na akúkoľvek odplatu. Účastník súťaže súhlasí s tým, že všetky záznamy vyhotovené pri preberaní výhry môžu byť ďalej editované, kopírované či inak pozmenené a berie na vedomie, že nemá nárok na žiadne licenčné poplatky či inú kompenzáciu vzťahujúcu sa alebo plynúcu z použitia týchto záznamov. Súťažiaci berie na vedomie, že pred prevzatím výhry je povinný udeliť výslovný súhlas s vyhotovením a použitím záznamov všetkých jeho prejavov osobnej povahy po prevzatí výhry v prospech Organizátora, vrátane ich zverejnení. Bez udelenia tohto súhlasu súťažiaci stráca nárok na výhru. Zo súťaže sú vylúčené všetky osoby, ktoré akýmkoľvek spôsobom nevyhovejú podmienkam súťaže. Organizátor môže podľa vlastného uváženia prehlásiť doterajší priebeh súťaže za neplatný z dôvodov akejkoľvek systémovej alebo inej chyby. Ak z akéhokoľvek závažného dôvodu, ktorý môže narušiť alebo inak negatívne ovplyvniť správu, bezpečnosť, čestnosť, poctivosť alebo riadny chod súťaže alebo súťaž nebude môcť pokračovať podľa plánu, vyhradzuje si organizátor  právo podľa vlastného uváženia zrušiť, ukončiť, upraviť alebo pozastaviť túto súťaž a zmeniť podmienky tejto súťaže. Podmienky tejto súťaže budú po celú dobu trvania súťaže uložené v sídle Organizátora a ďalej zverejnené na www.scania.sk .

 

Odoslaním súťažnej odpovede vyjadruje súťažiaci úplný a neodvolateľný súhlas s týmito podmienkami súťaže. Organizátor prehlasuje, že súťaž nie je v žiadnom prípade sponzorovaná, prevádzkovaná, podporovaná alebo akokoľvek inak asociovaná so spoločnosťou Facebook.

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Účastník súťaže  udeľuje v súlade so Slovenským zákonom č.  122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov svoj súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko a v prípade výhercu v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, tel. číslo, e-mail a prípadne podobizeň. Súhlas je udeľovaný správcovi – Organizátorovi súťaže, s tým, že účastník súťaže berie na vedomie, že na spracovaní osobných údajov sa podieľa aj Prevádzkovateľ. Súhlas je udelený za účelom realizácie a vyhodnotenia súťaže, či už pre marketingové účely, t.j. ponúkanie obchodu a služieb správcu vrátane zasielania informácií o uskutočňovaných akciách, výrobcoch a iných aktivitách, ako aj zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v platnom znení a to po dobu 5 rokov odo dňa začiatku súťaže alebo do odvolania súhlasu. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a svoj súhlas môže účastník súťaže kedykoľvek bezplatne odvolať. Účastník súťaže berie na vedomie, že má práva podľa § 28 zákona č. 122/2013 Z.z.  o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, t.j. najmä právo prístupu k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, blokovanie osobných údajov a ich likvidáciu. Ak zistí, že je spracovanie osobných údajov v rozpore s ochranou súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môžu vyššie uvedené subjekty požiadať o vysvetlenie alebo požadovať, aby bol vzniknutý stav odstránený, môže sa jednať najmä o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. V prípade pochybností sa účastníci súťaže môžu obrátiť priamo na Úrad  na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.