Se zdi da ste v .

Za več informacij obiščite spletno mesto Scania trga.

Transport in program Agenda 2030

Svet se je sprejel okoli 17 ciljev trajnostnega razvoja za vse ljudi in vse družbene sektorje. Scania prispeva k doseganju teh ciljev tako, da jih vpeljuje v trajnostne poslovne rešitve. 

Program Agenda 2030 je skupen program, ki zahteva sodelovanje vlad, podjetij in širše civilne družbe. Verjamemo, da vseh 17 ciljev lahko preobrazi tako družbo kot podjetja. 

Učinkovit transportni sistem je bistvenega pomena za konkurenčno in odporno gospodarstvo. Učinkovit pretok blaga in ljudi je ključnega pomena za razvojne rezultate, saj prispeva k zanesljivi preskrbi s hrano, izobraževanju, zmanjševanju revščine, vključujoči rasti in še več. Hkrati je transport v sedanji obliki povezan z negativnimi vplivi, kot so emisije CO2, onesnaževanje zraka, prometni zastoji in prometne nesreče. Učinkovite in zelene transportne rešitve niso na voljo vsem. V prihodnjih letih imamo priložnost razviti trajnostni transportni sistem, ki ustreza potrebam družb, mest in skupnosti za prevoz ljudi in blaga. Transportni sistem, ki povezuje ljudi, krepi trge ter spodbuja gospodarski in družbeni razvoj, dostopen vsem. Treba je razviti transportne sisteme, ki bodo čim bolj vplivali na kakovost življenja ljudi, in sicer z razvojem varnih, cenovno dostopnih in dostopnih sistemov, pa tudi z zmanjšanjem negativnega vpliva na ljudi in njihovo preživetje. Vpliv transportnih rešitev na cilje trajnostnega razvoja moramo obravnavati z vidika življenjskega cikla – od pridobivanja surovin pa vse do konca uporabe.

Boj proti podnebnim spremembam in z njimi povezanim vplivom je trenutno glavna prednostna naloga transportnega sektorja. Scaniina strateška usmeritev je poganjanje spremembe proti trajnostnemu transportnemu sistemu. Leta 2018 je Scania sprožila raziskavo Pathways, da bi ugotovili, kako bi lahko bil videti prihodnji sistem za komercialni transport brez fosilnih goriv in kako bi ga bilo mogoče doseči do leta 2050. Smo del problema, vendar smo skupaj z drugimi tudi del rešitve.

SDG 1 – Brez revščine

Zanesljivi in učinkoviti transportni sistemi so predpogoj za vključujoč razvoj in zmanjševanje revščine.

SDG 2 – Brez lakote

Učinkovite logistične verige v kmetijstvu zagotavljajo dostop do trga in cenovno dostopne hrane.

SDG 3 – Dobro zdravje in dobro počutje

Transportna industrija močno prispeva k onesnaževanju zraka v naših mestih, ki povzroča prezgodnje smrti in bolezni. V prometnih nesrečah na leto umre več kot milijon ljudi.

SDG 4 – Kakovostno izobraževanje

Dobro delujoč, cenovno ugoden lokalni transportni sistem omogoča dostop do izobraževalnih ustanov in spodbuja enake možnosti učenja.

SDG 5 – Enakost med spoloma

Varne in cenovno ugodne možnosti transporta so ključne za večjo udeležbo žensk, njihovo izobraževanje, produktivnost in zdravje. Transport lahko tudi poveča zaposlenost žensk. 

SDG 6 – Čista voda in komunalna ureditev

Učinkovit in čist transportni sistem zagotavlja dostop do vode in komunalne ureditve. Po drugi strani pa emisije iz transportne in proizvodne industrije lahko vplivajo na kakovost vode. 

SDG 7 – Cenovno dostopna in čista energija

Danes transportni sektor v veliki meri poganjajo fosilna goriva. Kombinacija razvoja motorjev in pogonskih sklopov ter ukrepov za učinkovitost transportnega sistema in obnovljivih goriv lahko zagotovi sodobno energijo za vse.

SDG 8 – Dostojno delo in gospodarska rast

Transportna industrija omogoča globalno produktivnost, ustvarjanje delovnih mest in gospodarsko rast. Spodbujanje dostojnega dela po vrednostnih verigah pa ostaja izziv.

SDG 9 – Industrija, inovacije in infrastruktura

Inovacije v čisti in trajnostni tehnologiji danes predstavljajo levji delež naložb v raziskave in razvoj v transportni industriji. Transport kot ena od glavnih industrij lahko pospeši uvajanje inovacij, kot so inteligentni transportni sistemi (ITS) in čista tehnologija.

SDG 10 – Zmanjšana neenakost

Dobro razvita prometna infrastruktura lahko povezuje mestna in podeželska območja ter ustvarja bolj enakovreden dostop do priložnosti, kot so delovna mesta, izobraževanje in storitve. 

SDG 11 – Trajnostna mesta in skupnosti

Dobro načrtovani in dobro zasnovani transportni sistemi povezujejo regije in ljudi ter zagotavljajo dostop do storitev in blaga. Dostopen in cenovno ugoden javni prevoz in logistika spodbujata razvoj in priložnosti.

SDG 12 – Odgovorna poraba in proizvodnja

Pametni transportni sistemi so tesno povezani s trajnostno potrošnjo in proizvodnjo. Prehod z logističnih sistemov, povezanih z odpadki, na pametno, povezano in trajnostno logistiko.

SDG 13 – Ukrepi za podnebne spremembe

Danes je transportni sektor odgovoren za skoraj četrtino vseh emisij CO2, povezanih z energijo. Podnebne spremembe so ena največjih groženj za naš planet, transportna industrija pa je v sedanji obliki povezana z negativnimi vplivi, kot so emisije CO2, onesnaževanje zraka, zastoji v prometu in prometne nesreče. Vzpostavitev bolj trajnostnega transportnega sistema bo ključnega pomena v boju proti podnebnim spremembam in z njimi povezanimi vplivi. 

SDG 14 – Življenje pod vodo

Širitev transportnih sistemov na morju lahko škoduje morskemu in obalnemu okolju, emisije CO2 iz kopenskega prometa pa prispevajo k zakisanju oceanov. 

SDG 15 – Življenje na kopnem

Trenutni transportni sistemi uničujejo kopenske ekosisteme. Prihodnje prakse morajo vključiti trajnostne dejavnike v zgodnje načrtovanje infrastrukturnega razvoja, da se zagotovi trajnostno življenje na kopnem. 

SDG 16 – Mir, pravičnost in močne institucije

Transport je ključno sredstvo za obnovo družb po konfliktu.

SDG 17 – Partnerstva za cilje

Partnerstva več deležnikov za izmenjavo znanja, strokovnega znanja, tehnologije in virov so ključnega pomena za doseganje ciljev trajnostnega razvoja po vsem svetu.