You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Stockholmsbågen – en världsledande framtidslösning för kollektivtrafik

Vision Stockholmsbågen – en världsledande framtidslösning för kollektivtrafik

Vision Stockholmsbågen - som gemensamt lanserats av Scania, Skanska och WSP - handlar om att genom en förlängning av Förbifarten skapa  en grön lösning för miljöanpassad kollektivtrafik och aktivt bidra till Stockholms stadsutveckling. Med hjälp av superbussar, nytänkande och alternativa finansieringslösningar kan Förbifarten utvecklas till Stockholmsbågen Haninge–Täby, ett innovativt och hållbart infrastrukturprojekt.

Förbifarten sträcks ut till en båge runt Stockholm mellan Haninge och Täby, Stockholmsbågen. Genom en enkel komplettering av befintliga planer kopplas Förbifarten samman med den befintliga Norrortsleden och den planerade Tvärförbindelse Södertörn. På det sättet blir Förbifarten en integrerad del i Stockholms trafiksystem snarare än en väg förbi staden. Den nya sträckningen från Haninge till Täby kompletteras med en kraftfull satsning på superbussar som kan köras på biobränslen, hybridiseras eller elektrifieras. Det behöver inte finnas en motsättning mellan att fullfölja Förbifarten och att satsa på en utbyggd kollektivtrafik. Snarare tvärtom. I vision Stockholmsbågen förvandlas motorvägen Förbifarten till ett innovativt grönt infrastrukturprojekt.

Att genomföra Stockholmsbågen skulle konkret bidra till att efterfråga de lösningar som krävs för Sveriges ambition att uppnå en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030 och vara en drivkraft i en utveckling mot bättre miljölösningar i transportsektorn.

Bussar som kopplas ihop

”Superbussarna” är primärt dubbeldäckare som med teknikens hjälp kan kopplas ihop till fordonståg och transportera 250 passagerare eller fler. Dedikerade körfält i vardera riktningen i Stockholmsbågen avdelas för superbussar, vilket gör att de kan köras i minuttrafik, som en flexibel ”pendeltågstrafik” på gummihjul. Resultatet blir en framåtblickande helhetslösning för transporter med kapacitet att halvera biltrafiken på Förbifarten. Det skulle ge den kanske snabbaste och mest radikala minskningen av koldioxidutsläpp i Stockholm som hittills diskuterats.

Öppnar för nya bostäder

Att åka buss mellan Skärholmens centrum och Barkarby station skulle ta 13 minuter istället för dagens 47 minuter. Superbussarna skulle knyta ihop de regioncentrum – Flemingsberg, Kungens kurva, Barkarby och Kista – som finns däremellan och öka förutsättningarna för tillväxt i dessa centra. Men det skapar också förutsättningar för att utveckla staden och bygga nya attraktiva bostadsområden. På flera ställen efter den tänkta sträckningen finns mark till rimliga priser som skulle kunna bebyggas och som då också får goda kollektivtrafikförbindelser. Det ökade behovet av kollektivtrafik kan nämligen snabbt mötas genom att nya lokala miljöbussnät byggs och ansluts till noder där superbussar och spårbunden trafik möts i dessa regioncentra.

Enligt preliminära beräkningar i visionen skulle den ökade tillgängligheten genom Stockholmsbågen möjliggöra byggandet av upp till 100 000 nya bostäder. Dessutom skapas möjligheter att etablera nya områden med kombinationen bostäder, arbetsplatser och infrastruktur.

Nytänkande kring finansiering

För att Stockholmsbågen ska kunna komma på plats så snart som möjlighet krävs nytänkande kring planering, genomförande och finansiering. Genom ett nära samarbete mellan det offentliga, privata aktörer och med hjälp av pensionskapital kan Stockholmsbågen levereras tidigare, till en fast kostnad och med rätt kvalitet.