You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Scania delårsrapport januari-mars 2009

- Rörelseresultatet sjönk till MSEK 506 (3 604)

- Nettoomsättningen minskade med 28 procent till MSEK 15 859 (21 991)

- Resultatet per aktie sjönk till 0,22 (3,14) kronor

- Kassaflödet uppgick till MSEK 874 (1 686) för Fordon och tjänster

- För närvarande förutspår Scania ingen ändrad efterfrågan på fordon de kommande kvartalen

Kommentar av vd Leif Östling

”Scania redovisade ett rörelseresultat på MSEK 506 för första kvartalet. Fallande fordonsleveranser och väsentligt lägre kapacitetsutnyttjande belastade resultatet. Även servicevolymerna minskade något från en hög nivå. Scanias resultat påverkades endast i mindre omfattning av den svagare kronan på grund av valutasäkringar. Praktiskt taget alla marknader där Scania har verksamhet präglas av en låg ekonomisk aktivitet till följd av turbulensen på de finansiella marknaderna och dess inverkan på den reala ekonomin. På flertalet marknader i Europa har lastbilsflottan en relativt låg genomsnittsålder och många transportföretag har ett lågt utnyttjande av sina fordonsflottor vilket kraftigt dämpar investeringar i nya fordon. Transportmedelsbranschen har en utpräglat cyklisk efterfrågan under en 10-årsperiod där vi nu befinner oss i nedgångsfasen. Ett antal åtgärder har vidtagits för att anpassa koncernens kostnadsnivå och för att stärka kassaflödet. Större delen av de 2 000 anställda i produktionen med visstidskontrakt har lämnat företaget, en reducering till 10 000 anställda vid produktionsenheterna, och arbetsformerna har reducerats till i huvudsak dagskift. Ett flertal investeringar, främst inom produktionen, har senarelagts och en neddragning av antalet inhyrda konsulter har genomförts. Utöver den konjunkturella anpassningen prioriterar Scania åtgärder som innebär en effektivare struktur. Utbildningsinsatserna för de anställda inom produktionen inleddes under kvartalet. Detta stärker förutsättningarna för en lönsam tillväxt när efterfrågan på transportutrustning normaliseras. För närvarande förutspår Scania ingen ändrad efterfrågan på fordon under de kommande kvartalen”.

Kontaktpersoner:

Per Hillström

Investor Relations

tel. +46 8 553 502 26

mobil tel. +46 70 648 30 52

Erik Ljungberg

Corporate Relations

tel. +46 8 553 835 57

mobil tel. +46 73 988 35 57