You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Preliminära verkliga värden som tilldelats Scanias tillgångar och skulder vid fördelning av VW:s anskaffningsvärde

Som en konsekvens av Volkswagens förvärv av Investor AB och Wallenbergstiftelsernas aktiepost i Scania den 22 juli 2008 uppfyller Volkswagens ägande i Scania kriteriet för rörelseförvärv och måste behandlas enligt rapporteringsstandarden IFRS 3 ”Rörelseförvärv” i Volkswagens finansiella rapportering. I standarden krävs att anskaffningsvärdet fördelas mellan alla förvärvade tillgångar och skulder.

Eftersom Scania inte är ett helägt dotterbolag till Volkswagen och företagets aktier även i fortsättningen ska noteras på OMX Nordic Exchange Stockholm är Scania förhindrat att selektivt förse Volkswagen med priskänslig ekonomisk information, förutom då denna krävs för att Volkswagen ska kunna uppfylla föreskrivna rapporteringsskyldigheter.

Med utgångspunkt i detta och för att begränsa den information som delges Volkswagen har Scania sedan den 22 juli, med hjälp av oberoende värderingsexpertis, tilldelat preliminära verkliga värden till företagets tillgångar och skulder enligt principerna och metoderna i IFRS 3, för att användas vid fördelning av Volkswagens anskaffningsvärde. De framtida finansiella rapporter som kommer att publiceras av Scania påverkas inte av de tilldelade verkliga värden som innefattas i Volkswagens rapportering av sitt innehav i Scania.

För att säkerställa att alla aktieägare får samma information publicerar Scania härmed de preliminära justeringarna till verkliga värden som Scania har tilldelat företagets tillgångar och skulder enligt ovanstående:

Tillgångarna i Scania har preliminära verkliga värden om ungefär 38,5 miljarder SEK över bokföringsvärdet och består i huvudsak av:

- Immateriella tillgångar som tilldelades ett värde om ungefär 28 miljarder över bokfört värde, vilket består av 19 miljarder fördelade till varumärket Scania, kundrelationerna och orderstocken samt 9 miljarder, som fördelades till Scanias teknologi.

- De materiella anläggningstillgångarna och uthyrningstillgångarna, som var ungefär 7,5 miljarder SEK högre än bokföringsvärdet.

- Övriga tillgångar, främst bestående av lager, som ökade bokföringsvärdet med ungefär 3 miljarder SEK.

Skulderna i Scania har preliminära verkliga värden om ungefär 11,5 miljarder SEK över bokföringsvärdet och består i huvudsak av uppskjutna skatter på justeringarna till verkliga värden.

Ovanstående värden utgör endast en del av Volkswagens fullständiga fördelade anskaffningsvärde. Ekonomiska prognoser som används vid fördelningen av Volkswagens anskaffningsvärde baseras på Volkswagens egna prognoser för Scania. De verkliga värdena kan ändras som en följd av ytterligare analys och den kommande revisionen.

För ytterligare information, kontakta Erik Ljungberg, Senior Vice President Corporate Relations, tel. 08-553 835 57 och Per Hillström, Investor Relations, tel. 08-553 50226.