You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Kommuniké från Scania AB:s årsstämma och konstituerande styrelsesammanträde den 5 maj 2008

Årsstämman fastställde utdelningen till 5,00 kronor per aktie. Som avstämningsdag fastställdes torsdagen den 8 maj 2008. Utdelningen beräknas att sändas ut tisdagen den 13 maj 2008.

Vidare beslutade stämman om att genomföra en split 2:1 och värdeöverföring genom indragning av aktier och fondemission.

Anledningen till att spliten genomförs är att en av aktierna automatiskt ska lösas in. Spliten, med avstämningsdag den 20 maj 2007, resulterar i att varje aktie delas i två aktier av ursprungligt slag. När spliten är genomförd ska varannan aktie särskiljas i VPC AB:s register som en inlösenaktie av respektive slag A och B.

Inlösenaktierna ska handlas på OMX Nordiska Börs Stockholm under perioden 21 maj – 3 juni 2008. Ett belopp om 7,50 kronor ska utbetalas till aktieägare för varje inlösenaktie, varav 1,25 kronor kommer att överföras från aktiekapitalet och 6,25 kronor utgörs av överkurs och kommer att överföras från fritt eget kapital.

Aktiekapitalet minskas med 1 000 000 000 kronor genom en obligatorisk indragning av 800 000 000 aktier, varav 400 000 000 A-aktier och 400 000 000 B-aktier. Aktierna som ska lösas in är de aktier som betecknas som inlösenaktier.

Genom fondemissionen kommer bundet eget kapital och aktiekapitalet att återställas till de ursprungliga nivåerna innan minskningen av aktiekapitalet. Fondemissionen ökar aktiekapitalet från 1 000 000 000 kronor till 2 000 000 000 kronor. Kapitalet som används för att öka aktiekapitalet överförs från fritt eget kapital. Inga nya aktier ges ut.

Efter att inlösenprogrammet är genomfört kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 2 000 000 000 kronor uppdelat på 800 000 000 aktier av vilka 400 000 000 aktier är A-aktier och 400 000 000 är B-aktier, envar med ett kvotvärde om 2,50 kronor.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007.

Det beslutades att styrelsen skall bestå av tio styrelseledamöter utan suppleanter.

Till nya ordinarie ledamöter i styrelsen valdes Helmut Aurenz och Gunnar Larsson. På Scanias hemsida finns en presentation av de nyvalda ledamöterna.

Ordinarie ledamöterna Staffan Bohman, Peggy Bruzelius, Börje Ekholm, Francisco Javier Garcia Sanz, Hans Dieter Pötsch, Peter Wallenberg Jr, Martin Winterkorn och Leif Östling omvaldes. Vito H Baumgartner har avböjt omval.

Årsstämman omvalde Martin Winterkorn till styrelseordförande och Staffan Bohman till ny vice styrelseordförande.

Den auktoriserade revisionsfirman Ernst & Young omvaldes som revisorer i bolaget med Lars Träff som huvudansvarig revisor fram till och med årsstämman 2011.

Årsstämman beslutade att ändra bolagsordningen med följande innebörd:

För revision utses två revisorer och två revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag av årsstämman att gälla fram till slutet av årsstämman det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. Om samma revisor eller revisionsbolag skall utses på nytt, i anslutning till att mandattiden löper ut, kan bolagsstämman bestämma att uppdraget ska gälla till slutet av den årsstämma som hålls under det tredje räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Årsstämman godkände styrelsens förslag om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare samt villkor och beräkningsgrunder för ett incitamentsprogram för år 2008, som omfattar högst 150 ledande befattningshavare i bolaget.

Årsstämman fastställde styrelsearvodet för 2008 till totalt 4 718 750 kronor att utgå med 1 250 000 kronor till styrelsens ordförande, 625 000 kronor till vice ordföranden och 406 250 kronor till var och en av de valda styrelseledamöter som utsetts av årsstämman och som inte är anställda i bolaget.

För det arbete som utförs i revisionskommittén fastställde årsstämman ett arvode om 150 000 kronor till kommitténs ordförande och 75 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. För det arbete som utförs i ersättningskommittén fastställdes ett arvode om 50 000 kronor till var och en av dess ledamöter.

Årsstämman godkände det förslag som lagts fram avseende valberedning.

Vid styrelsens konstituerande möte utsågs även ledamöter till styrelsens två kommittéer. Till revisionskommittén omvaldes Staffan Bohman (ordförande) och Hans Dieter Pötsch. Gunnar Larsson valdes till ny ledamot. Till ersättningskommittén omvaldes Martin Winterkorn (ordförande) och Peggy Bruzelius. Francisco J. Garcia Sanz valdes till ny ledamot.

Södertälje den 5 maj 2008

SCANIA AB