You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Styrelsen i Scania föreslår att 12,50 kronor per aktie överförs till aktieägarna

Styrelsen i Scania föreslår årsstämman att 12,50 kronor per aktie överförs till aktieägarna, dels genom höjning av ordinarie kontantutdelning till 5 kronor per aktie dels aktiesplit 2 till 1 med obligatorisk inlösen av den andra aktien till kursen 7,50 kronor per aktie. Totalt innebär förslaget att 10 miljarder kronor överförs till aktieägarna.

Scanias goda resultat och kassaflöde under 2007 medför att bolaget har en stark finansiell ställning. I syfte att ha en effektiv kapitalstruktur föreslår Scanias styrelse:

1. en ordinarie utdelning höjd med 33 procent till 5 kronor per aktie, vilket motsvarar 47 procent av nettovinsten per aktie, samt

2. obligatorisk inlösen av aktier om totalt 6 miljarder kronor, vilket motsvarar 7,50 kronor per aktie.

Sammantaget innebär förslaget att Scania överför 12,50 kronor per aktie till aktieägarna, totalt 10 miljarder kronor.

Styrelsen föreslår att varje Scania-aktie (såväl A- som B-aktie) delas upp (så kallad aktiesplit) i en stamaktie och en inlösenaktie. Inlösenaktien kommer att handlas på OMX Nordic Exchange Stockholm under cirka två veckor vid månadsskiftet maj/juni. Därefter löses den automatiskt in mot 7,50 kronor per aktie kontant. Ingen åtgärd kommer att krävas från aktieägarna för att erhålla inlösenlikviden.

Inlösenförfarandet medför att aktiekapitalet minskas med 1 000 miljoner kronor genom indragning av 400 miljoner inlösenaktier av Serie A och 400 miljoner inlösenaktier av Serie B.

För att möjliggöra ett snabbt förfarande föreslås att bolagets aktiekapital återställs genom en fondemission med 1 000 miljoner kronor. Beloppet tillförs aktiekapitalet från fritt eget kapital. Inga nya aktier ges ut i samband med fondemissionen.

Sedan inlösen genomförts kommer varje aktieägare att ha oförändrat antal Scania-aktier och av samma serie som före inlösen.

Som avstämningsdag vid VPC (den svenska centrala funktionen för värdepappersförvaring och clearing) för rätt att erhålla den ordinarie utdelningen föreslår styrelsen den 8 maj 2008. Sista dag för handel i Scaniaaktien inklusive rätt till ordinarie utdelning är den 5 maj. Utbetalning av den ordinarie utdelningen beräknas kunna ske den 13 maj.

Enligt preliminär tidsplan föreslår styrelsen den 20 maj 2008 som avstämningsdag för split i Scaniaaktien och rätt till inlösenaktie. Sista dag för handel i Scaniaaktien före split och inklusive rätt till inlösenaktie är den 15 maj. Utbetalning av inlösenlikviden beräknas ske omkring den 12 juni 2008.

Ett fullständigt förslag kommer att presenteras i kallelsen till Scanias årsstämma 2008. Både ordinarie utdelning och inlösenförfarandet förutsätter beslut av årsstämman den 5 maj 2008.

En informationsbroschyr med mer detaljerad information om inlösen i Scania kommer att finnas på Scanias hemsida, www.scania.com, och distribueras till aktieägarna i Scania i april.

För frågor, kontakta:

- Stina Thorman, Investor Relations, tel 08 553 837 16, mob 070 518 3716

- Hans-Åke Danielsson, Corporate Communications, tel 08 553 856 62