You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Kommuniké från Scania AB:s årsstämma och konstituerande styrelsesammanträde den 3 maj 2007

Årsstämman fastställde utdelningen till 15,00 kronor per aktie. Som avstämningsdag fastställdes onsdagen den 9 maj 2007. Utdelningen beräknas att sändas ut måndagen den 14 maj 2007.

Vidare beslutade stämman om att genomföra en split 5:1 och värdeöverföring genom indragning av aktier och fondemission.

Bolagsordningens lydelse ändras så att spannet för aktiekapitalet minskas från lägst 2 000 000 000 kronor och högst 8 000 000 000 kronor till lägst 1 600 000 000 kronor och högst 6 400 000 000 kronor. Spannet för antalet aktier ökas från lägst 200 000 000 aktier och högst 800 000 000 aktier till lägst 640 000 000 och högst 2 560 000 000 aktier.

Anledningen till att spliten genomförs är dels att öka antalet aktier i bolaget för att uppnå ökad likviditet i Scaniaaktien, dels att en av aktierna som ersätter den ursprungliga aktien automatiskt ska lösas in. Spliten, med avstämningsdag den 22 maj 2007, resulterar i att varje aktie delas i fem aktier av ursprungligt slag. När spliten är genomförd ska var femte aktie särskiljas i VPC AB:s register som en inlösenaktie av respektive slag A och B.

Inlösenaktierna ska handlas på Stockholmsbörsen under perioden 23 maj – 5 juni 2007. Ett belopp om 35 kronor ska utbetalas till aktieägare för varje inlösenaktie, varav 2 kronor kommer att överföras från aktiekapitalet och 33 kronor utgörs av överkurs och kommer att överföras från fritt eget kapital.

Minskningen av aktiekapitalet med 400 000 000 kronor genomförs genom en obligatorisk indragning av 200 000 000 aktier, varav 100 000 000 A-aktier och 100 000 000 B-aktier. Aktierna som ska lösas in är de aktier som betecknas som inlösenaktier.

Genom fondemissionen kommer bundet eget kapital och aktiekapitalet att återställas till de ursprungliga nivåerna innan minskningen av aktiekapitalet. Fondemissionen ökar aktiekapitalet från 1 600 000 000 kronor till 2 000 000 000 kronor. Kapitalet som används för att öka aktiekapitalet överförs från fritt eget kapital. Inga nya aktier ges ut.

Efter att inlösenprogrammet är genomfört kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 2 000 000 000 kronor uppdelat på 800 000 000 aktier av vilka 400 000 000 aktier är A-aktier och 400 000 000 är B-aktier, envar med ett kvotvärde om 2,50 kronor.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2006.

Till nya ordinarie ledamöter i styrelsen valdes Börje Ekholm, Francisco Javier Garcia Sanz, Hans Dieter Pötsch, och Martin Winterkorn. Dessa ersätter Sune Carlsson, Andreas Deumeland, Bernd Pischetsrieder och Lothar Sander. På Scanias hemsida finns en presentation av de nyvalda ledamöterna.

Ordinarie ledamöterna Vito H Baumgartner, Staffan Bohman, Peggy Bruzelius, Peter Wallenberg Jr och Leif Östling omvaldes.

Årsstämman valde Martin Winterkorn till ny styrelseordförande och Börje Ekholm till ny vice ordförande.

Den auktoriserade revisionsfirman Ernst & Young nyvaldes som revisorer i bolaget med Lars Träff som huvudansvarig revisor fram till årsstämman 2011.

Årsstämman godkände styrelsens förslag om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för koncernledningen samt villkor och beräkningsgrunder för ett incitamentsprogram för år 2007, som omfattar högst 150 ledande befattningshavare i bolaget.

Årsstämman fastställde styrelsearvodet för 2007 till totalt 4 312 500 kronor att utgå med 1 250 000 kronor till styrelsens ordförande, 625 000 kronor till vice ordföranden och 406 250 kronor till var och en av de valda styrelseledamöter som utsetts av årsstämman och som inte är anställda i bolaget. Därutöver beslutades om en extra ersättning på 225 000 kronor för räkenskapsåret 2006 till var och en av Vito H. Baumgartner, Staffan Bohman, Peggy Bruzelius, Sune Carlsson och Peter Wallenberg Jr för det stora antalet extra styrelsemöten under 2006 som föranleddes av MAN:s offentliga erbjudande till aktieägarna i Scania.

För det arbete som utförs i Revisionskommittén fastställde årsstämman ett arvode om 150 000 kronor till kommitténs ordförande och 75 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. För det arbete som utförs i Ersättningskommittén fastställdes ett arvode om 50 000 kronor till var och en av dess ledamöter.

Årsstämman godkände det förslag som lagts fram avseende valberedning.

Vid styrelsens konstituerande möte utsågs även ledamöter till styrelsens två kommittéer. Till revisionskommittén omvaldes Staffan Bohman, ordförande och Vito H Baumgartner. Samtidigt utsågs Hans Dieter Pötsch till ny ledamot. Till ersättningskommittén valdes Martin Winterkorn till ny ledamot och ordförande. Peggy Bruzelius omvaldes och Börje Ekholm utsågs till ny ledamot i ersättningskommittén.

Södertälje den 3 maj 2007

SCANIA AB

För ytterligare information, kontakta:

Stina Thorman, Head of Investor Relations, tel 08 553 837 16

Hans-Åke Danielsson, Press Manager, tel 08 553 856 62