You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Styrelsen i Scania föreslår att 50 kronor per aktie skiftas ut till aktieägarna

Styrelsen i Scania föreslår årsstämman att 50 kronor per aktie skiftas ut till aktieägarna, genom dels ordinarie kontantutdelning om 15 kronor per aktie, dels en aktiesplit 5 till 1 med obligatorisk inlösen av den femte aktien till kursen 35 kronor per aktie.

Scanias starka resultat och kassaflöde medför att bolagets finansiella ställning stärkts. Under de marknadsförhållanden som råder och baserat på nuvarande investeringsplaner kommer bolagets finanser att vara fortsatt starka under kommande år.

I syfte att ha en effektiv kapitalstruktur föreslår Scanias styrelse:

1. oförändrad ordinarie utdelning om 15 kronor per aktie, vilket motsvarar 50,5 procent av nettovinsten per aktie, samt

2. obligatorisk inlösen om totalt 7 miljarder kronor, vilket motsvarar 35 kronor per aktie.

Sammantaget innebär förslaget att Scania skiftar ut 50 kronor per aktie till aktieägarna.

Styrelsen föreslår att varje Scania-aktie (såväl A- som B-aktie) delas upp (så kallad aktiesplit) i fyra stamaktier och en inlösenaktie. Inlösenaktien kommer att handlas på Stockholmsbörsen under cirka två veckor omkring månadsskiftet maj/juni. Därefter löses den automatiskt in mot 35 kronor per aktie kontant. Ingen åtgärd kommer att krävas från aktieägaren för inlösen.

Genom inlösen minskas aktiekapitalet med 400 miljoner kronor genom indragning av 100 miljoner inlösenaktier av Serie A och 100 miljoner inlösenaktier av Serie B.

För att möjliggöra ett snabbt förfarande föreslås att bolagets aktiekapital återställs genom en fondemission med 400 miljoner kronor. Beloppet tillförs aktiekapitalet från fritt eget kapital. Inga nya aktier ges ut i samband med fondemissionen.

Sedan inlösen genomförts kommer varje aktieägare att ha fyra Scania-aktier av samma serie för varje Scania-aktie som innehas före inlösen.

Som avstämningsdag för rätt att erhålla den ordinarie utdelningen föreslår styrelsen den 9 maj 2007. Utbetalning av den ordinarie utdelningen beräknas kunna ske genom VPC den 14 maj. Avstämningsdagen vid VPC för den i inlösenförfarandet ingående aktiesplitten föreslås bli omkring den 22 maj 2007. Utbetalning av inlösenlikviden beräknas ske omkring den 14 juni 2007.

Ett fullständigt förslag kommer att presenteras i samband med kallelsen till Scanias årsstämma 2007. Både ordinarie utdelning och inlösenförfarandet förutsätter beslut av årsstämman den 3 maj 2007.

En informationsbroschyr med mer detaljerad information om inlösen i Scania kommer att finnas på Scanias hemsida, www.scania.com, och distribueras till aktieägarna i Scania i april.

För frågor, kontakta:

- Cecilia Edström, Corporate Relations, tel 08 553 835 57, mob 070 588 3557

- Stina Thorman, Investor Relations, tel 08 553 837 16, mob 070 518 3716