You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Scanias styrelse rekommenderar aktieägarna att säga nej till MAN:s oönskade bud

Aktieägarna i Scania har erbjudits att sälja sina aktier till MAN för en ersättning om 51,29 euro per A-aktie och B-aktie. Ersättningen omfattar antingen (a) en blandning av kontanter och nyemitterade stamaktier i MAN, eller (b) enbart kontanter. I kontant- och aktiealternativet erbjuder MAN 41,12 euro i kontanter och 0,151 nya aktier i MAN för varje aktie i Scania. Enligt kontantalternativet erbjuder MAN 51,29 euro kontant för varje aktie i Scania. MAN erbjuder också ett kontantalternativ om 475 kronor per Scaniaaktie för aktieägare med 100 eller färre aktier. Dessutom erbjuder MAN Scanias aktieägare att erhålla en större andel i aktier än i alternativ (a) i mån av tillgång. Det totala antalet nyemitterade aktier i MAN är dock begränsat till 26 686 493.

I sitt uttalande den 12 oktober 2006 avvisade Scanias styrelse MAN:s oönskade bud. Styrelsen fortsätter att enhälligt rekommendera aktieägarna i Scania att säga nej till budet. Ett uttalande från styrelsen och värderingsutlåtanden från Deutsche Bank och Morgan Stanley finns bifogade.

Styrelsen är övertygad om att budet från MAN avsevärt undervärderar Scania:

• Scania är den mest framgångsrika och lönsamma lastbilstillverkaren i Europa och har utmärkta tillväxtutsikter på egen hand.

• De synergier som MAN aviserat underskattar den långsiktiga potentialen för synergier med ett samgående mellan Scania och MAN som leds och genomförs på rätt sätt. Däremot verkar synergierna på kort sikt vara kraftigt övervärderade.

– Scania har en stark rörelse med branschens bästa lönsamhet och utmärkta tillväxtutsikter på egen hand. Styrelsen och koncernledningen koncentrerar sig på att utveckla bolaget till dess fulla potential med stark och uthållig lönsamhet och att maximera värdet för alla aktieägare. För Scania är konsolidering en möjlighet men inte en nödvändighet. Erbjudandet undervärderar Scania avsevärt, säger Peggy Bruzelius, Scaniastyrelsens talesperson.

Efter att ha slutfört den översyn av kapitalstrukturen som aviserades i juli 2006 kom Scanias företagsledning till slutsatsen att bolaget skulle kunna genomföra en särskild utdelning på upp till 7 miljarder kronor, motsvarande 35 kronor per aktie, före utgången av 2006.

Baserat på det förväntat starka resultatet och kassaflödet är Scanias företagsledning vidare av uppfattningen att bolaget under 2007 skulle ha möjlighet att dela ut ytterligare upp till 10 miljarder kronor och samtidigt behålla ett kreditbetyg på nivån investment grade som självständigt bolag.

Styrelsen kommer att överväga omfattningen och tidpunkterna för förslag till bolagsstämman om sådana utdelningar, så snart situationen har klarlagts rörande MAN:s bud.

Södertälje den 24 november 2006

Scania AB (publ)

Styrelsen

För frågor kontakta:

- Peggy Bruzelius, talesperson för styrelsen, telefon 0703 417 345

- Cecilia Edström, Senior Vice President, Corporate Relations, telefon 08-553 835 57,

eller 070-588 35 57

Denna rapport innehåller framåtriktad information som avspeglar företagsledningens nuvarande bedömningar med avseende på vissa framtida förhållanden och möjliga resultat. Denna typ av framåtriktad information innefattar risker och osäkerheter som på ett väsentligt sätt kan påverka framtida resultat. Informationen baseras på vissa antaganden inklusive sådana som hänför sig till

ekonomiska förhållanden i allmänhet på bolagets marknader och efterfrågenivån på bolagets produkter.

Denna rapport innebär inte att bolaget åtagit sig att komplettera denna framåtriktade information, utöver vad som följer av inregistreringskontraktet med Stockholmsbörsen, om och när omständigheter inträffar som innebär förändringar i förhållande till då denna information lämnades.