You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Kommuniké från Scania AB:s årsstämma och konstituerande styrelsesammanträde den 4 maj 2006

Årsstämman fastställde utdelningen till 15,00 kr per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes tisdagen den 9 maj 2006. Utdelningen beräknas att sändas ut fredagen den 12 maj 2006.Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2005.Ordinarie ledamöterna Vito H Baumgartner, Staffan Bohman, Peggy Bruzelius, Sune Carlsson, Andreas Deumeland, Bernd Pischetsrieder, Lothar Sander, Peter Wallenberg jr och Leif Östling omvaldes. Årsstämman omvalde Bernd Pischetsrieder till styrelseordförande.De ordinarie revisorerna Caj Nackstad och Jan Birgersson samt revisorssuppleanterna Thomas Thiel och Björn Fernström är sedan tidigare valda för tiden till och med den ordinarie bolagsstämman år 2007.Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende ändringar i bolagsordningen föranledda av att ny aktiebolagslag trätt i kraft den 1 januari 2006.Styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet till vad det var innan budet på Ainax AB slutfördes, godkändes av årsstämman. Årsstämman godkände styrelsens förslag om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för koncernledningen samt villkor och beräkningsgrunder för ett incitamentsprogram för år 2006, som omfattar högst 150 ledande befattningshavare i bolaget. Årsstämman fastställde styrelsearvodet för 2006 till totalt 4 312 500 att utgå med 1 250 000 kr till styrelsens ordförande, 625 000 kr till vice ordföranden och 406 250 kr till var och en av de valda styrelseledamöterna som ej är anställd av bolaget. Vidare fastställde årsstämman ett belopp om 300 000 kr för arbete inom Revisionskommittén och ett belopp om 150 000 för arbete inom Ersättningskommittén att fördelas mellan respektive kommittés medlemmar i enlighet med styrelsens beslut.Årsstämman godkände det förslag som lagts fram avseende valberedning.Vid styrelsens konstituerande möte i anslutning till bolagsstämman omvaldes Sune Carlsson till vice ordförande.Vid det konstituerandet mötet utsågs ledamöter till styrelsens två kommittéer. Till ledamöter i revisionskommittén omvaldes Staffan Bohman (ordförande), Lothar Sander och Vito H Baumgartner. Till kommittén för ersättningsfrågor omvaldes Bernd Pischetsrieder (ordförande), Peggy Bruzelius och Sune Carlsson.Södertälje den 4 maj 2006SCANIA ABFör ytterligare information, kontakta:Stina Thorman, Head of Investor Relations, tel 08 553 837 16Hans-Åke Danielsson, Press Manager, tel 08 553 856 62