You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

SCANIA DELÅRSRAPPORT– JANUARI – MARS 2006

”En stark efterfrågan på transporter i Europa bidrar till en ökadorderingång. Efterfrågan påverkas också av att vissa europeiska kundertidigarelägger investeringar i fordon. Detta på grund av införandet avdigitala färdskrivare i maj samt miljöbestämmelserna Euro 4, som träderikraft hösten 2006. Det kan leda till en lägre takt i orderingången iEuropa under andra halvåret 2006, som då kan påverka leveranserna motslutet av året och i början av 2007”, säger VD Leif Östling.*FÖRSTA KVARTALETI KORTHET Kv 1Antal 2006 2005 Förändring i %Lastbilar ochbusschassier – Orderingång 19 015 15 441 23– Leveranser 15 377 13 256 16Intäkter ochresultatMSEK (om inteannat anges) MEUR** · IntäkterScaniagruppen 1 835 17 246 13 873 24RörelseresultatFordon och Service 213 2 000 1 553 29RörelseresultatKundfinansiering 12 114 126 -10Rörelseresultat 225 2 114 1 679 26Resultat föreskatt 224 2 109 1 698 24· Nettovinst 154 1 447 1 155 25Rörelsemarginal,i procent 12,3 12,1 Avkastning påeget kapital, iprocent*** 21,3 21,7 Avkastning påsysselsattkapital,Fordon ochService, iprocent 28,2 29,4 · Vinst peraktie, SEK*** 7,24 5,78 Kassaflöde,Fordon ochService 1 190 272 Antal anställda,31 mars 31 259 30 215 Antal aktier:200 miljoner**** * Uttalande om framtiden från helårsrapporten 2005 finns på sidan 6.**Omräknat till EUR med balansdagskurs SEK 9,3975 = EUR 1,00 enbart medavsikt att underlätta för läsaren.*** Hänförligt till Scanias aktieägare**** 26 296 508 aktier ägda av Scanias dotterbolag Ainax hareliminerats.Samtliga jämförelser gäller motsvarande period föregående år om inteannat anges.Denna rapport finns även på www.scania.com