You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ – JANUARI – DECEMBER 2005

”2005 var ett starkt år för Scania, med rekord i fakturerade volymer för både fordon och tjänster. Den starka trenden i orderingången på lastbilar under det fjärde kvartalet, som delvis är en följd av förköp av fordon med Euro 3-motorer i Europa, kommer att påverka orderingången under andra halvåret 2006”, säger VD Leif Östling.2005 I KORTHET Helår Föränd- Kv 4 ring i%Antal 2005 2004 2005 2004Lastbilar ochbusschassier – Orderingång 62 588 59 981 4 17 597 15 429– Leveranser 58 383 56 082 4 17 134 16 862Intäkter ochresultatMSEK (om inteannat anges) MEUR* · IntäkterScaniagruppen 6 716 63 328 56 788 12 18 286 16 264RörelseresultatFordon ochService 671 6 330 6 149 3 2 025 2 080RörelseresultatKundfinansiering 56 529 450 18 132 115Rörelseresultat 727 6 859 6 599 4 2 157 2 195Resultat föreskatt 717 6 765 6 276 8 2 170 2 133· Nettovinst 495 4 665 4 316 8 1 524 1 418Rörelsemarginal,i procent 10,8 11,6 11,8 13,5Avkastning påeget kapital, iprocent** 20,8 21,8 Avkastning påsysselsattkapital,Fordon ochService, iprocent 27,4 29,0 · Vinst peraktie, SEK** 23,33 21,57 7,62 7,09· Utdelning 15,00*** 15,00 Kassaflöde,Fordon ochService 3 865 2 685 1 733 956Antal anställda,31 december 30 765 29 993 Antal aktier:200 miljoner**** * Omräknat till EUR med balansdagskurs SEK 9,4300 = EUR 1,00 enbart med avsikt att underlätta för läsaren.** Hänförligt till Scanias aktieägare*** Till bolagsstämman föreslagen utdelning**** 26 296 508 aktier ägda av Scanias dotterbolag Ainax har eliminerats.Samtliga jämförelser gäller motsvarande period föregående år om inte annat anges.Denna rapport finns även på www.scania.comSCANIA, HELÅRET 2005 – KONCERNCHEFENS KOMMENTAR2005 var ett starkt år för Scania, med rekord i fakturerade volymer för både fordon och tjänster. Orderingången och leveranserna av fordon steg med 4 procent vardera. Scanias rörelseresultat steg med 4 procent till 6 859 miljoner kronor. Nettovinsten ökade 8 procent till 4 665 miljoner kronor vilket gav en vinst per aktie på 23,33 (21,57) kronor. Styrelsen föreslår en utdelning på 15,00 (15,00) kronor per aktie.Efterfrågan på Scanias lastbilar förbättrades under 2005. I Västeuropa tilltog orderingången på lastbilar successivt under året. Marknadsandelen stärktes till 13,2 (13,0) procent. Efter en svag inledning på året ökade orderingången i Central- och Östeuropa. Efterfrågan i Latinamerika var oförändrad under 2005 som helhet men steg dock under fjärde kvartalet. I Asien sjönk orderingången under året, medan fjärde kvartalet visade en återhämtning. På övriga marknader ökade efterfrågan såväl för helåret som för fjärde kvartalet.Den starka trenden i orderingången på lastbilar under det fjärde kvartalet kommer att ge en positiv effekt på leveranserna under första halvåret 2006. Kundernas goda erfarenheter av Scanias lastbilsserie och det starka motorprogrammet bidrar till att efterfrågan på Scanias lastbilar utvecklas väl. Orderingången påverkas också av att en del europeiska kunder tidigarelägger investeringar i fordon med Euro 3-motorer, inför miljöbestämmelserna Euro 4, som träder ikraft hösten 2006. Detta kommer att påverka orderingången under andra halvåret 2006. Ett ökande transportbehov i Västeuropa och en fortsatt god efterfrågan på begagnade lastbilar i Central- och Östeuropa bäddar för en fortsatt långsiktigt positiv marknad för lastbilar i Europa.För bussar var leveranserna under 2005 högre än någonsin tidigare. Orderingången var oförändrad, med ett starkare första halvår än andra halvår. På Europamarknaden ökade efterfrågan något. I Latinamerika stärktes efterfrågan, med en särskilt tydlig uppgång i Brasilien. I Afrika och Asien minskade orderingången. Inom Industri- och Marinmotorer noterade Scania rekordvolymer 2005.Serviceförsäljningen och kundfinansieringen nådde nya toppnivåer under 2005. Utgångsläget är mycket gott för Scania att utveckla serviceaffären, med ett ledande fordonsprogram och ett väl utbyggt servicenät med närhet till kunderna i Europa och andra delar av världen. Scania lägger nu ökad vikt vid att expandera affären ytterligare samt dra nytta av synergier.Anpassningen av antalet anställda i Europaproduktionen, efter extrabemanningen i samband med introduktionen av det nya lastbilsprogrammet, slutfördes som planerat vid årsskiftet. Den pågående översynen av axel- och växellådstillverkningen i Sverige beräknas vara klar under första kvartalet. Översynen är ett steg i Scanias ständiga arbete för att öka produktiviteten och stärka konkurrenskraften, och bedöms kunna leda till betydande kostnadsbesparingar.Under det fjärde kvartalet har Scania övertagit distributören i Taiwan. Därmed förväntas Scania stärka positionen ytterligare som den största icke-japanska tillverkaren av tunga lastbilar på marknaden. Under året förvärvade Scania också den belgiska återförsäljaren Universal Auto group. Därmed äger Scania närmare 80 procent av det belgiska försäljnings- och servicenätverket. Scania fortsätter att expandera kundfinansieringsverksamheten, och har nyligen startat ett finansbolag i Turkiet. Scania uppmärksammas för sitt arbete för en bättre miljö och ökad trafiksäkerhet. I november belönades Scania med priset Premio Europa för att vara bäst på att erbjuda lastbilar med motorer som uppfyller tuffare miljökrav. Scania har också tilldelats utmärkelsen Prince Michael International Road Safety Award. Scania var nominerat till priset för satsningen på att förbättra yrkesförarutbildningen, bland annat genom förartävlingen Young European Truck Driver, och för det fortlöpande arbetet med utvecklingen av trafiksäkrare fordon.Scania har för tredje året i rad utsetts till det mest beundrade lastbilsföretaget i Brasilien. Produkter och servicetjänster av hög kvalitet samt kundbemötandet var avgörande faktorer.Under året fullföljdes budet på Ainax, vilket accepterades av 96,3 procent av Ainax aktieägare. Detta innebär att Ainax är ett dotterbolag till Scania. Scanias avsikt är att genomföra en likvidation av Ainax under 2006.Kontaktpersoner:Cecilia Edström, Corporate Relations tel. +46 8 5538 3557mobil tel. +46 70 588 3557Stina Thorman, Investor Relations tel. +46 8 5538 3716mobil tel. +46 70 518 3716Gunnar Boman, Corporate Communications tel. +46 8 5538 9510mobil tel. +46 70 550