You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

SCANIA DELÅRSRAPPORT– JANUARI – SEPTEMBER 2005

”Baserat på Scanias orderingång under andra och tredje kvartalet, och med den produktionstakt vi har idag, är bedömningen att årets resultatkommer att bli något bättre än föregående års”, säger VD Leif Östling. *FÖRSTA TRE KVARTALEN IKORTHET Nio månader Föränd- Kv 3 ring iAntal 2005 2004 % 2005 2004Lastbilar ochbusschassier – Orderingång 44 991 44 552 1 13 455 13 311– Leveranser 41 249 39 220 5 12 226 12 668Intäkter ochresultatMSEK (om inteannat anges) MEUR** · IntäkterScaniagruppen 4 822 45 042 40 524 11 14 608 13 323RörelseresultatFordon ochService 461 4 305 4 073 6 1 060 1 261RörelseresultatKundfinansiering 43 397 335 19 146 122Rörelseresultat 504 4 702 4 408 7 1 206 1 383Resultat föreskatt 493 4 595 4 147 11 1 155 1 307· Nettovinst 336 3 141 2 898 8 825 898Rörelsemarginal,i procent 10,4 10,9 8,3 10,4Avkastning påeget kapital, iprocent 20,7 20,1 Avkastning påsysselsattkapital,Fordon ochService, iprocent 27,7 26,0 · Vinst peraktie, SEK 15,71 14,49 4,13 4,49Kassaflöde,Fordon ochService 2 132 1 729 1 191 907Antal anställda,30 september 30 675 30 111 Antal aktier:200 miljoner*** * Uttalande om framtiden från halvårsrapporten 2005 återfinns på sidan 7.**Omräknat till EUR med balansdagskurs SEK 9,3405 = EUR 1,00 enbart med avsikt att underlätta för läsaren.*** 26 296 508 aktier ägda av Scanias dotterbolag Ainax har eliminerats.Samtliga jämförelser gäller motsvarande period föregående år om inte annat anges.Denna rapport finns även på www.scania.comSCANIA, DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2005 – KONCERNCHEFENS KOMMENTARScanias rörelseresultat för årets första nio månader 2005 steg med 7 procent till 4 702 miljoner kronor. Rörelsemarginalen sjönk till 10,4 procent. Nettovinsten ökade 8 procent till 3 141 miljoner kronor vilket gav en vinst per aktie på 15,71 kronor (14,49). Baserat på orderingången under andra och tredje kvartalet och med den produktionstakt vi har idag, är bedömningen att årets resultat kommer att bli något bättre än föregående års.Efterfrågan på Scanias lastbilar var i det närmaste oförändrad under årets första nio månader. I Västeuropa steg orderingången på lastbilar med 4 procent, och under det tredje kvartalet var motsvarande orderingång 12 procent högre än föregående år. I Central- och Östeuropa fortsatte efterfrågan att förbättras efter en svag inledning på året. I Latinamerika sjönk efterfrågan något under det tredje kvartalet. I Asien minskade efterfrågan, vilket delvis kompenserades av en uppgång på övriga marknader. Historiskt höga oljepriser och en fortsatt osäkerhet om den ekonomiska utvecklingen i vissa länder, utgör frågetecken för marknadsefterfrågan i det korta perspektivet. Införandet av Euro 4-bestämmelser hösten 2006 kan medföra en tidigareläggning av investeringar i fordon med Euro 3-motorer. Ett ökande transportbehov i Västeuropa och en fortsatt stark efterfrågan på begagnade lastbilar i Central- och Östeuropa bäddar för en fortsatt långsiktigt positiv marknad för lastbilar i Europa. Inom bussar ökade efterfrågan under niomånadersperioden, men under det tredje kvartalet noterades en försvagning. Inom Industri- och Marinmotorer erhöll Scania en större order på V8-motorer. Serviceförsäljningen och kundfinansieringen stärktes ytterligare.Förutom den säsongsmässigt låga volymen i tredje kvartalet har ökade materialpriser och produktionskostnader samt högre kostnader för forskning och utveckling påverkat resultatet. Lägre stålpriser bedöms få en påverkan på resultatet under första halvåret 2006. Anpassningen av antalet anställda fortsätter planenligt, efter förra årets extrabemanning i samband med introduktionen av det nya lastbilsprogrammet. Anpassningen ska vara slutförd vid årsskiftet.Scanias arbete för ökad trafiksäkerhet och en bättre miljö fortsätter. Under 2005 tävlade cirka 13 000 förare i förmågan att köra säkert och bränslesnålt i tävlingen Young European Truck Driver. Liknande förartävlingar hölls i Brasilien, Argentina, Sydafrika och Taiwan. Scanias internationella transportkonferens i Bryssel fokuserade på ekonomisk tillväxt i Europa och förbättrad säkerhet och miljö inom transportnäringen. Scania stödjer WHO i dess globala arbete för en ökad trafiksäkerhet. Scania har introducerat ett komplett motorprogram i Euro 4-utförande. Från det första kvartalet 2006 kommer Scania att leverera motorer i Euro 5-utförande. Därmed är Scania väl rustat med ett motorprogram som uppfyller såväl Euro 3, Euro 4 som Euro 5. Scania och Cummins har beslutat att påbörja produktionen av XPI, nästa generations insprutningssystem. Systemet är en viktig del i Scanias strategi att möta framtida emissionskrav. Scania har lanserat ett nytt program för busschassier avsedda för Europamarknaden. Programmet omfattar modeller som uppfyller Euro 4. Från slutet av 2006 blir också en Euro 5-motor tillgänglig för stadsbussar. Scania ökar fokus på marknads- och serviceverksamheten i syfte att expandera affären ytterligare samt dra nytta av synergier inom exempelvis inköp, IT-system, utbildning och metodutveckling. Sedan 1990-talets början har försäljnings- och serviceverksamhetens andel av Scanias tillgångar, exklusive Kundfinansiering, ökat från 20 procent till 45 procent. Målet är att öka serviceförsäljningen och minska kostnaderna, något som Scania avser realisera under de kommande åren. Under de senaste tio åren har Scania förbättrat produktiviteten med 6-8 procent per år, en förutsättning för långsiktig konkurrenskraft. De senaste fem åren har komponenttillverkningen i Europa koncentrerats till Sverige, vilket skapat 1 500 nya arbetstillfällen i landet. Scania undersöker nu möjligheterna att effektivisera produktionen och flödet av axlar och växellådor samt komponenter till dessa i Falun, Sibbhult och Södertälje. Genomgången ska vara klar under första kvartalet 2006 och förväntas leda till betydande kostnadsbesparingar.Kontaktpersoner:Cecilia Edström, Corporate Relationstel. +46 8 5538 3557mobil tel. +46 70 588 3557Stina Thorman, Investor Relationstel. +46 8 5538 3716mobil tel. +46 70 518 3716Eric Österberg, Corporate Communicationstel. +46 8 5538 5883mobil tel. +46 70 590 0599