You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

SCANIA HALVÅRSRAPPORT– JANUARI – JUNI 2005

”Scanias rörelseresultat för det första halvåret 2005 steg med 16 procent till cirka 3 500 miljoner kronor. Rörelsemarginalen steg till 11,5 procent. Nettovinsten ökade med 16 procent till 2 316 miljoner kronor vilket gav en vinst per aktie på 11,58 kronor (10,00). Trots osäkerhet om den ekonomiska utvecklingen på hemmamarknaden Västeuropa, var orderingången på fordon i stort sett oförändrad. Serviceförsäljningen och kundfinansieringen visade en fortsatt positiv utveckling”, säger VD Leif Östling.

FÖRSTA HALVÅRET I KORTHET Första halvåret Föränd- Kv 2 ring iAntal MEUR* 2005 2004 % 2005 2004Lastbilar ochbusschassier – Orderingång 31 536 31 241 1 16 095 15 703– Leveranser 29 023 26 552 9 15 767 14 111Intäkter ochresultatMSEK (om inteannat anges) · IntäkterScaniagruppen 3 224 30 434 27 201 12 16 561 14 118RörelseresultatFordon ochService 343 3 245 2 812 15 1 692 1 450RörelseresultatKundfinansiering 27 251 213 18 125 110Rörelseresultat 370 3 496 3 025 16 1 817 1 560Resultat föreskatt 364 3 440 2 840 21 1 742 1 466· Nettovinst 245 2 316 2 000 16 1 161 1 026Rörelsemarginal,i procent 11,5 11,1 11,0 11,0Avkastning påeget kapital, iprocent 21,7 18,5 Avkastning påsysselsattkapital,Fordon ochService, iprocent 29,0 24,0 · Vinst peraktie, SEK 11,58 10,00 5,81 5,13Kassaflöde,Fordon ochService 100 941 822 669 520Antal anställda,30 juni 30 428 29 793 Antal aktier:200 miljoner** *Omräknat till EUR med balansdagskurs SEK 9,4385 = EUR 1,00 enbart medavsikt att underlätta för läsaren.** 26 296 508 aktier ägda av Scanias dotterbolag Ainax har eliminerats.Samtliga jämförelser gäller motsvarande period föregående år om inteannat anges.Denna rapport finns även på www.scania.comSCANIA, FÖRSTA HALVÅRET 2005 – KONCERNCHEFENS KOMMENTARScanias rörelseresultat för det första halvåret 2005 steg med 16 procenttill cirka 3 500 miljoner kronor. Rörelsemarginalen steg till 11,5procent. Nettovinsten ökade med 16 procent till 2 316 miljoner kronorvilket gav en vinst per aktie på 11,58 kronor (10,00). Trots osäkerhetom den ekonomiska utvecklingen på hemmamarknaden Västeuropa, varorderingången på fordon i stort sett oförändrad.Serviceförsäljningen ochkundfinansieringen visade en fortsatt positiv utveckling.I Västeuropa var orderingången i stort sett oförändrad på tungalastbilar medan leveranserna steg 9 procent. Efterfrågan var stark i denordiska länderna medan de kontinentaleuropeiska marknaderna sammantagetvar svagare. Scania har ökat marknadsandelen något i Västeuropa till13,5 procent (13,1). Marknaderna i Central- och Östeuropa visade teckenpå en stabilisering efter årets svaga inledning.Efterfrågan har varit stark på lastbilar med Euro 4-motorer, det villsäga motorer som klarar de emissionskrav som kommer att gälla för fordoninom EU från den 1 oktober 2006. Scania har hittills levererat mer än 2000 lastbilar med Euro 4-motorer. Men de kommande emissionskraven ochdärtill kopplade ekonomiska incitament gör att kunderna ställs införsvåra investeringsbeslut. Detta, tillsammans med ett högt oljepris samten svag utveckling i de kontinentaleuropeiska ekonomierna, leder till enosäkerhet om efterfrågan på tunga lastbilar i västra Europa.Stigande ålder på den europeiska lastbilsflottan gör dock att det finnsett fortsatt stort ersättningsbehov. Därmed kvarstår bedömningen attmarknaden för tunga lastbilar i västra Europa på några års sikt kommeratt överstiga tidigare toppnotering från år 2000 då 244 000 tungalastbilar registrerades. Ett stort flöde av begagnade fordon tillCentral- och Östeuropa kommer också att bidra till en hög efterfrågan.I Latinamerika har den brasilianska centralbankens räntehöjningar skapaten osäkerhet om landets ekonomiska utveckling. En stark orderingång iBrasilien vändes till en betydande nedgång i slutet av perioden.Nedgången kompenseras till viss del av efterfrågan i Argentina ochChile.I Asien noterade Sydkorea en dämpad efterfrågan medan Indonesien ochTaiwan visade en bra utveckling.För bussar ökade såväl orderingång som leveranser under det förstahalvåret. Marknaden i Norden var stark, och i Finland tecknade Scaniadet första kontraktet för bussar med Euro 4-motorer. Efterfrågan iStorbritannien fortsatte att utvecklas väl medan den dämpades iLatinamerika mot senare delen av perioden.Ökade materialpriser och produktionskostnader har fått successivtstarkare genomslag i resultatet under första halvåret. Stålpriserna harkulminerat och vi förväntar oss att lägre stålpriser får genomslag iScanias materialkostnader första halvåret 2006. Scania fortsätterarbetet med att anpassa antalet anställda i europaproduktionen efterförra årets extra bemanning i samband med lanseringen av den nyalastbilsserien. Visstidskontrakt som löper ut under andra halvåretkommer inte att förlängas. Sedan årsskiftet har ett antal anställdalämnat produktionen i Europa och vid årets slut kommer ytterligarepersoner att ha slutat. I Latinamerika har däremot vissa nyanställningargjorts.Scania har förvärvat den belgiska återförsäljaren Universal Auto group,med en omsättning på cirka 40 miljoner euro 2004. Därmed äger Scanianärmare 80 procent av det belgiska försäljnings- och servicenätverket.Säkerhet och bränslesnål körning premieras av Scania genom tävlingenYoung European Truck Driver. Intresset för att delta har fördubblatssedan förra tävlingsomgången 2003, och i år tävlar 13 000 europeiskaförare. Finalen äger rum i september i Sverige. Liknande initiativ pågåri Latinamerika, Asien och i Sydafrika.Kontaktpersoner:Cecilia Edström, Corporate Relations tel. +46 8 55383557mobil tel. +46 70 588 3557Stina Thorman, Investor Relations tel. +46 85538 3716mobil tel. +46 70 518 3716Eric Österberg, Corporate Communications tel. +46 8 5538 5883mobil tel. +46 70 590 0599