You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Kommuniké från Scania AB:s bolagsstämma och konstituerande styrelsesammanträde den 29 april 2005

Bolagsstämman fastställde utdelningen till 15,00 kr per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes onsdagen den 4 maj 2005.

Bolagsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2004.

Ordinarie ledamöterna Vito H Baumgartner, Peggy Bruzelius, Sune Carlsson, Andreas Deumeland, Bernd Pischetsrieder, Lothar Sander och Leif Östling omvaldes. 

Rolf Stomberg och Marcus Wallenberg, vilka undanbett sig omval, avtackades av styrelsens ordförande. Till nya ledamöter valdes Staffan Bohman och Peter Wallenberg jr.

Staffan Bohman är född 1949 och var tidigare Verkställande Direktör för Gränges AB och Sapa AB. Han är styrelseledamot i Atlas Copco AB, Sapa AB, Trelleborg AB, Dynapac AB och OSM AB.  Peter Wallenberg jr, född 1959, är VD för Grand Hôtel Holdings, styrelseledamot i bl a SEB Kort AB, General Motors Norden AB, Stockholmsmässan AB, Kungliga Automobilklubben, Stockholms Handelskammare, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, W Capital Management AB och ordförande i stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond.

De ordinarie revisorerna Caj Nackstad och Jan Birgersson samt revisorssuppleanterna Thomas Thiel och Björn Fernström är sedan tidigare valda för tiden till och med den ordinarie bolagsstämman år 2007.

Bolagsstämman fastställde styrelsearvodet för 2005 till totalt 4 000 000 kr att utgå med 1 000 000 kr till styrelsens ordförande, 500 000 kr till vice ordföranden och 325 000 kr att fördelas till vardera av övriga stämmovalda styrelseledamöter, förutom verkställande direktören, samt sammanlagt 550 000 kr för kommittéarbete.

Bolagsstämman godkände styrelsens förslag beträffande nedsättning av överkursfonden, varefter bolagets fria egna kapital i allt väsentligt återställs till samma nivå som innan förvärvet av Ainax.

Bolagsstämman biföll ersättningskommitténs förslag om att ändra ersättningsform inom det så kallade Long Term Incentive-programmet för ledande befattningshavare, från kontant betalning till ersättning i form av Scania B-aktier.

Bolagsstämman godkände förslaget om inrättande av en valberedning enligt den nya Koden för bolagsstyrning och kriterier för tillsättande av valberedningens ledamöter samt dess ansvarsområden och arbetsuppgifter. En förteckning över valberedningens ledamöter kommer att offentliggöras senast sex månader före nästa ordinarie bolagsstämma. 

Vid styrelsens konstituerande möte i anslutning till bolagsstämman omvaldes Bernd Pischetsrieder till ordförande och Sune Carlsson till vice ordförande.

Till ledamöter i revisionskommittén omvaldes Lothar Sander och Vito H Baumgartner. Till ny ledamot och ordförande valdes Staffan Bohman.

Till kommittén för ersättningsfrågor omvaldes Bernd Pischetsrieder (ordförande), Peggy Bruzelius och Sune Carlsson.

Till ledamöter i kommittén bestående av styrelseledamöter fristående från Volkswagen och Investor, med uppgift att bereda frågor som kan komma att beröra Scania AB:s ägarstruktur, omvaldes Peggy Bruzelius (ordförande) och Vito H Baumgartner. Staffan Bohman valdes till ny ledamot.

Södertälje den 29 april 2005

SCANIA AB

För ytterligare information, kontakta:

• Eric Österberg, Vice President Corporate Communications, tel 08 533 858 83

• Stina Thorman, Head of Investor Relations, tel 08 553 837 16

• Hans-Åke Danielsson, Press Manager, tel 08 553 856 62

Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samt industri- och marinmotorer. En växande del av verksamheten utgörs av produkter och tjänster inom service och finansiering, som garanterar Scanias kunder kostnadseffektiva transportlösningar och hög tillgänglighet. Scania är verksamt i ett hundratal länder och har 30 000 anställda. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige. Tillverkning sker i Europa och Sydamerika med möjlighet till globalt utbyte av såväl komponenter som kompletta fordon. Under 2004 uppgick faktureringen till 56,7 miljarder kronor och resultatet efter skatt till 4,1 miljarder kronor.

[N05022SE] Hans-Åke Danielsson