You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Fokus på IT, transporteffektivitet och trafiksäkerhet

Scania lanserar idag ett nytt fleet management-system för lastbilsåkerier. Lastbilsflottan länkas ihop med kontoret via internet vilket öppnar nya möjligheter till övervakning och kommunikation med fordonsflottan. Detta höjer effektiviteten och intjäningsförmågan för åkeriföretagen.

Scania driver också säkerhetsinitiativen som lanserades i Bryssel i november vidare. De båda initiativen Young European Truck Driver och vägdatabasen med uppgifter för tunga fordon äger rum i samarbete med EU och andra intressenter från kontinenten.

Nytt fleet management-system

Scanias fleet management-system består av en uppsättning nya moduler som kan kombineras på olika sätt för att passa åkeriets behov. Kommunikationen är antingen envägs, som när kontoret övervakar fordonen i flottan, eller tvåvägs, då föraren och kontoret kommunicerar. Meddelandetjänsten, som använder sig av SMS-meddelanden, kan användas för att utfärda körorder. Positionerings- och larmmoduler finns också.

Via ett enkelt webbaserat gränssnitt har man åtkomst till sina data dygnet runt. Åtkomsten är lösenordsskyddad och går via den lokala Scaniadistributörens hemsida.

Data om prestanda och användandet av varje fordon kan behandlas på olika sätt. Systemet är konstruerat för att mäta och jämföra data från enskilda fordon och förare. Uppgifter om bränsleförbrukning och prestanda kan studeras i detalj och man kan på så sätt se var det finns utrymme för förbättringar.

All information hanteras via en handdator med pekskärm, som även styr den integrerade mobiltelefonen.

Säkerhetsinitiativ

På en säkerhetskonferens på högsta nivå i Bryssel i november 2001 med Scania som värd lanserade Scania två nya initiativ för att höja trafiksäkerheten. Bland deltagarna fanns fler än 250 beslutsfattare från EU-kommissionen och Europaparlamentet, och även andra EU-representanter, trafiksäkerhetsexperter, journalister och representanter för näringslivet (www.scania.com, Media services, Events, Scania Road Safety Seminar 2001).

Ambitionen som EU presenterade på konferensen innebär att antalet dödsfall i trafiken ska halveras från över 40 000 till 20 000 mellan år 2000 och 2010.

Young European Truck Driver: Bristen på lastbilsförare i Europa idag för med sig att antalet oerfarna förarna i branschen blir fler. Målet med detta initiativ är därför att förespråka säkerhet, höja kompetensen och påverka attityden till lastbilskörning. Scania avser att samarbeta med EUs Generaldirektorat för Transport och Energi inom detta projekt.

Unga förare inbjuds till en tävling i säker och effektiv körning. Tävlingen omfattar både EU-länder och andra länder med regionala kvalificeringsrundor. Den europeiska finalen, som är tänkt att äga rum i början av år 2003, kommer att testa alla de egenskaper som kännetecknar en god förare. Den bästa och säkraste lastbilsföraren i Europa kommer koras för att sedan tjäna som föredöme för andra unga förare.

Vägdatabas med uppgifter för tunga fordon: En väl fungerande digital väginfrastruktur över hela Europa är ett krav för att vidare kunna utveckla intelligenta transportsystem (ITS). Vägmyndigheter, kartföretag och andra företag i flera EU-länder utarbetar nu ett gemensamt förslag till lösning på behovet av en gemensam vägdatabas (Harmonised European Road Data Solution, HERDS). Målet är att bana väg för en digital europeisk väginfrastruktur.

Den europeiska vägdatabasen kommer byggas efter de behov som användarna har. Scanias initiativ kommer samla intressenter inom vägtransporter och trafiksäkerhet för att identifiera vilka speciella parametrar som är intressanta för tunga fordon, hur dessa kan tas fram, uppdateras, osv.

Den speciella information som yrkestrafiken kan vara i behov av är t.ex. vikt-, höjd-, längd- och breddbegränsningar, liksom bullerbegränsningar och miljöhänsyn. Att få information om den snabbaste, säkraste eller kortaste vägen för tung trafik vore användbart för åkerier som vill uppnå maximal effektivitet med minimal miljöpåverkan. Det kan också minska risken för stress och trafikstockningar.

Bland intressenterna finns olika EU-myndigheter, nationella vägmyndigheter, internetbaserade kartföretag, åkerier, forskningsinstitut, komponent- och systemleverantörer till fordonsbranschen och även andra lastbilstillverkare.