You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Lönsamhet och kvalitet fokuseras i den fortsatta

För att långsiktigt utveckla och stärka Scanias bussaffär, öka dess konkurrenskraft och nå en uthållig lönsamhetsnivå i paritet med den för lastbilar fortsätter Scania struktureringen av bussverksamheten.

Scania presenterar nu en struktur för bussverksamheten som ska säkerställa den långsiktiga produktutvecklingen av busschassier, dra nytta av en global marknadsorganisation och skapa förutsättningar för en livskraftig karosseringsverksamhet. Framtidens bussar blir alltmer komplexa och teknikinnehållet ökar. Samtidigt ställer omvärlden allt större krav på att tillverkarna tar sitt producentansvar i form av exempelvis säkerhet och miljöprestanda. Förändringarna som nu kommer att inledas slutförs under 2002 och MBL-förhandlingar har inletts idag.

För att nå en uthållig lönsamhetsnivå krävs att utvecklingen av lastbilar och busschassier integreras och att samordningsfördelarna inom marknadsföring och försäljning tas till vara och utvecklas. Det är gemensamma komponenter och tillverkningsprocesser som ska kvalitetssäkras. Scania kraftsamlar därför sina resurser för produktutveckling, produktion, inköp samt marknadsföring och försäljning till gemensamma enheter med ansvar för både lastbilar och busschassier.

Den strukturering av bussverksamheten som inleddes för några år sedan fortsätter nu och kan sammanfattas i följande punkter:

Samordning av marknadsföring och försäljning av busschassier och helbyggda bussar inom Scanias globala marknadsorganisation.

Produktutvecklingen av busschassier flyttas och integreras inom utvecklingen av lastbilar i Scanias gemensamma Tekniska Centrum i Södertälje.

Inköp för busschassier integreras inom Scanias totala inköpsorganisation.

Produktionen av busschassier och utvecklingen av produktionsprocesserna flyttas till Södertälje.

Ett separat dotterbolag med ansvar för all Scanias busskarossering bildas med Katrineholm som bas.  

Marknadsföring och försäljning av bussar

Ökade kundkrav och ökad kundfokusering innebär att marknads- och försäljningsfunktionen inom bussverksamheten behöver förstärkas samtidigt som lönsamheten för bussaffären prioriteras. Genom en särskild enhet för marknadsföring och försäljning av bussar inom Scanias globala marknadsorganisation säkerställs möjligheterna att nå en uthållig lönsamhet för bussverksamheten.  

Produktutveckling busschassier

Genom att produktutvecklingen av busschassier flyttas och samordnas med lastbilarna inom Scanias Tekniska Centrum nås betydande synergieffekter eftersom upp till 85 procent av komponenterna är gemensamma. De gemensamma utvecklingsresurserna och kompetenserna kommer att ge full effekt vid framtagningen av nya busschassier och lastbilar. Dessutom kan samtliga stödfunktioner, som exempelvis IT, laboratorie- och utprovningsresurser nyttjas effektivare. Kompetensförsörjningen kommer också att underlättas samtidigt som förbättrade möjligheter till jobbrotation och individuell utveckling skapas.  

Inköp för busschassier

En ökad effektivisering sker genom att inköp för busschassier flyttar till Södertälje och integreras i Scanias totala inköp och att gemensamma stödfunktioner kan användas i ökad utsträckning.  

Produktion busschassier

Produktionen av busschassier flyttas till Södertälje för att förenkla och samordna produktion och produktionsutveckling. Utvecklingsresurserna samordnas på en plats i enlighet med Scanias strategi för den globala produktionsstrukturen. Detta för att kunna kvalitetssäkra väsentliga komponenter, tillverkningsprocesser och metoder. Dessutom uppnås logistiska fördelar. I och med att komponenter, processer och metoder är kvalitetssäkrade kan Scania på ett förbättrat sätt uppfylla kraven på utökat globalt produktansvar.  

Busskarosser

Karosseringen särskiljs eftersom verksamheten har annan karaktär än utveckling och produktion av busschassier och lastbilar. Den bildar ett eget bolag med ansvar för all karosseringsverksamhet inom Scania. Bolaget blir helägt av Scania och kommer att ansvara för utveckling, produktion, inköp och kommersiella frågor avseende busskarosser. Basen för bolaget blir Katrineholm. Ansvaret för karosseringsverksamheten i Sverige, Danmark, Polen och Ryssland kommer att ingå i det nya bolaget.  

För ytterligare information kontakta:

Magnus Hahn, Scania Business Communications, 070-5517903.

Gunnar Boman, Scania Buses & Coaches, Communications, 070-5508606.