You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Scanias kommentar med anledning av EU-kommissionens beslut

Mot bakgrund av EU-kommissionens ställningstagande att inte godkänna Volvos föreslagna förvärv av Scania, har Scanias VD Leif Östling följande kommentarer:

– Vi beklagar att hanteringen av frågan har tagit så lång tid. Den osäkra situationen under det gångna dryga året har naturligtvis varit påfrestande för Scania och vår försäljningsorganisation. Men trots osäkerheten gör jag bedömningen att Scania i det korta perspektivet inte lidit någon allvarlig skada.

– Scanias framtida ägarstruktur är givetvis en fråga för våra aktieägare. Men jag konstaterar samtidigt att den osäkerhet som nu råder inte är bra för Scania. En långsiktig stabilitet på ägarsidan är nödvändig för en fortsatt god utveckling av Scania som börsnoterat företag.

– Efterfrågan på tunga fordon utvecklades mycket bra under 1999, framför allt i västra Europa, vilket vi kunde avläsa i ett mycket starkt bokslut. Under årets första månader ligger efterfrågan på en fortsatt god nivå med ett högt kapacitetsutnyttjande.

– Med den omfattande produktförnyelse som genomförts under de senaste åren och en stark marknadsutveckling är Scania idag ett mycket hälsosamt företag. Nu koncentrerar vi oss på att göra ett bra resultat för innevarande år.

– Industriellt fortsätter nu Scania att utveckla affären som självständig aktör, oberoende av den aktuella ägarsituationen. Det innebär bland annat att det förberedande planeringsarbetet mellan Volvo och Scania, som integrationskommittén inledde i augusti 1999, nu upphör. På sikt utesluter detta inte en framtida samverkan avseende vissa icke strategiska områden.

– Min roll som VD har under budtiden primärt varit att prioritera den operativa verksamheten och säkerställa att Scania under denna period uppträtt korrekt mot alla parter. Både Scanias styrelse och ledning riktar nu blicken framåt och fokuserar ytterligare på vad som är långsiktigt bäst för företaget och våra kunder.

I övrigt har Scania för närvarande inte ytterligare kommentarer till den uppkomna situationen.