Wygląda na to, że logujesz się z .

Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do strony internetowej firmy Scania Polska.

OFERTA SPECJALNA na pojazdy 2023

Kontrakt Serwisowy R&M i ubezpieczenie przez pierwsze 12 miesięcy

SPRAWDŹ i skorzystaj z promocji 1€

Zgłaszanie nieprawidłowości

 

Integralność oraz przestrzeganie praw i przepisów to główne priorytety i zarazem podstawy kultury korporacyjnej Scania. W ramach organizacji funkcjonuje globalny system zgłaszania nieprawidłowości, by promować zachowania mające na celu zgłaszanie i wykrywanie potencjalnych nadużyć. System identyfikacji nieprawidłowości oraz procedury przeprowadzania wewnętrznych postępowań wyjaśniających opisują Zasady Grupy Scania.

 

System zgłaszania nieprawidłowości Scanii jest oparto na kilku podstawowych zasadach: ochronie osoby zgłaszającej nieprawidłowości i jej prawo do anonimowości; domniemaniu niewinności; rzetelności postępowania wyjaśniającego  w sprawie osób, których ono dotyczy. Informacje otrzymane poprzez system zgłaszania nieprawidłowości będą traktowane jako poufne. Dedykowane jednostki wewnętrzne działów Zgodności Grupy, Bezpieczeństwa Korpo­ra­cyj­­nego, Audytu Wewnętrznego Grupy oraz działu HR zajmują się sygnałami przychodzącymi oraz wewnętrznymi postępowaniami wyjaśniającymi. Postępowanie wyjaśniające rozpoczyna się wyłącznie po bardzo starannym zbadaniu faktów, gdy obecne jest uzasadnione podejrzenie naruszenia przepisów. System zgłaszania nadużyć Scania jest zgodny z systemem zgłaszania nieprawidłowości grupy TRATON SE. Działy Scania zaangażowane w zgłaszanie nieprawidłowości i prowadzenie postępowań wyjaśniających ściśle współpracują z współpracownikami z Sekcji Dochodzeniowej TRATON.

 

Osoby, które są świadome potencjalnych niewłaściwych zachowań, a w szczególności naru­szeń prawa oraz Kodeksu Postępowania Scanii przez pracowników w związku z wykony­wa­niem swoich obowiązków dla Scania powinny zgłaszać wszelkie nieprawidłowości w do­wol­nym czasie i w dowolnym języku, w jakim się komunikują.

 

Kanały sprawozdawczości Scania

 

●       bezpośredni przełożony

●       jednostka działu HR (miejscowa lub centralna)

●       dział Zgodności Grupy Scania  (whistleblower@scania.com)

●       dział Audytu Wewnętrznego Grupy

●       dział Bezpieczeństwa Korporacyjnego

 

Jeżeli przełożony lub jednostka HR otrzyma wskazówkę dotyczącą nieprawidłowości, infor­macje należy przekazać dedykowanej jednostce zajmującej się zgłaszaniem nieprawidłowoś­ci, jak określono w wewnętrznych procedurach Scania.

 

 

 

Kanały sprawozdawczości TRATON/VW

 

●       Sekcja Dochodzeniowa TRATON (Investigation-Office@traton.com): jak wspomnia­no poniżej, osoby zgłaszające nieprawidłowości mogą również skontaktować się z Sekcją Dochodzeniową TRATON drogą pocztową w dowolnym języku, w jakim się porozumiewają.

●       Portal zgłoszeniowy Speak up! –  https://www.bkms-system.net/TRATON: portal ten dostępny jest w kilkunastu językach. Nawet jeśli preferowany przez zgłaszającego naruszenie język nie jest na portalu dostępny, osoba zgłaszająca nieprawidłowość może użyć dowolnego języka, żeby złożyć doniesienie. Osoba zgłaszająca nieprawid­łowość może również wybrać opcję anonimowej wysyłki zgłoszenia przez portal Speak up!. Pliki związane ze zdarzeniem mogą być przesłane na zabezpieczony portal. Sekcja Dochodzeniowa TRATON  skontaktuje się z osobą zgłaszającą w celu przepro­wa­dzenia dalszych działań bądź zadania dodatkowych pytań poprzez portal Speak up!, który zapewnia anonimowość (jeśli jest to wymagane).

●       Infolinia do zgłaszania nieprawidłowości VW: można również przekazać informację o podejrzeniu naruszenia przepisów poprzez infolinię Volkswagen AG. Infolinia jest dostępna przez całą dobę. Przyjmuje poufne informacje od wszystkich marek Grupy Volkswagen – także anonimowo, jeśli zachodzi taka potrzeba. Wszystkie informacje poufne dotyczące Scania, które trafią na infolinię VW, są przekazywane dalej do Sekcji Dochodzeniowej TRATON.

 

Oto jak można się dodzwonić na infolinię do zgłaszania nieprawidłowości:

Bezpłatny numer międzynarodowy:  + 800 444 46300*

Numer płatny, jeżeli miejscowy dostawca usług telefonicznych nie zapewnia usług dostępu do bezpłatnych numerów:  + 49 5361 946300

*W niektórych państwach bezpłatny numer międzynarodowy nie jest dostępny, ponieważ niektórzy dostawcy usług telefonicznych nie zapewniają usług do bezpłatnych numerów.
W takim przypadku należy skorzystać z numeru płatnego lub numeru przypisanego do danego państwa.

Państwo

Numer bezpłatny

Miejscowy numer telefonu

Brazylia

0800-5912743

021-23911381

Meksyk

001-800-4610242

0155-71000355

Słowacja

0800-002576

02-33325602

USA

833-6571574

908-2198092

RPA

0800-994983

021-1003533

Malezja

1-800-819523

0154-600099

Argentyna

0800-6662992

011-52528632

Niemcy

0800 444 46300

05361-946300


Ponadto wewnętrzne i zewnętrzne podmioty zgłaszające nieprawidłowości mogą z zachowaniem poufności zawiadomić o potencjalnych naruszeniach przepisów bezpośrednio pracowników Sekcji Dochodzeniowej TRATON lub Centrum Sekcji Dochodzeniowej Scania – o każdej porze i w każdym języku

 

 

TRATON SE

Investigation Office

Dachauer Strasse 641

80995 Monachium

Niemcy

E-mail: investigation-office@traton.com

Scania CV AB

Scania Investigation Office Hub
Scania Group Compliance

Vagnmakarvägen 1

151 32 Södertälje

Szwecja

E-mail: whistleblower@scania.com 

 

W razie potrzeby można również skontaktować się z rzecznikami Grupy Volkswagen. Dalsze informacje na temat rzeczników dostępne są tutaj.

 

Jeżeli sprawa dotyczy zgłaszania nieprawidłowości w Szwecji, mają zastosowanie pewne ograniczenia dotyczące zgłaszania przez specjalnie ustanowione kanały sprawozdawczości, takie jak bezpośrednie zgłaszanie do Sekcji Dochodzeniowej TRATON, portalu Speak up! oraz całodobowych numerów infolinii zgłaszania nieprawidłowości Grupy Volkswagen. Kanał sprawozdawczości TRATON/VW może być używany jedynie do zgłaszania informacji odnoszących się do osób na kluczowych lub kierowniczych stanowiskach w Scania lub VW. Zgłaszane informacje powinny wiązać się z podejrzeniami, że osoba, której zgłoszenie doty­czy, uczestniczyła w poważnych nieprawidłowościach związanych z rachunkowością, kont­ro­lą rachunkowości wewnętrznej, audytem, walki z łapówkarstwem, przestępstwami ban­ko­wy­mi bądź finansowymi, poważnymi nieprawidłowościami odnoszącymi się do kluczo­wych obszarów działalności Scania lub też do życia i zdrowia osób fizycznych. Z Kanałów Sprawoz­daw­czości Scania można zawsze skorzystać celem zgłoszenia naruszeń w Szwecji.

 

Scania będzie zawsze poważnie traktować doniesienia o potencjalnych wykroczeniach. Tym niemniej doniesienia składane w złej wierze, zawierające umyślnie fałszywe bądź zmyślone zgłoszenia dotyczące naruszeń, jakich mieli dopuścić się pracownicy Scania, nie będą wiązać się z uruchomieniem postępowania. Doniesienia takie mają charakter wykroczeń, które mogą zostać poddane wewnętrznemu dochodzeniu oraz potencjalnym konsekwencjom wobec osoby składającej takie doniesienia.