You seem to be located in .

Lai iegūtu vairāk informācijas, dodieties uz savu Scania tirgus vietni.

Smart Dash paver jaunas perspektīvas kravas auto vadītājiem

Uzzināt vairāk

Datu aizsardzība trauksmes cēlējiem

Lai sekmētu ziņošanas kultūru un atklātu iespējamos pārkāpumus, Scania izmanto globālu trauksmes celšanas sistēmu. Informāciju par iespējamiem normatīviem pārkāpumiem var ziņot, izmantojot vairākus Scania ziņošanas kanālus.

Kad iesniedzat ziņojumu, mēs apstrādājam jūsu persondatus, kad saņemam, novērtējam un izmeklējam jūsu ziņojumu saskaņā ar tālāk norādīto informāciju par datu aizsardzību. 

 

Saņemtos ziņojumus apstrādā neliela grupa tieši pilnvarotu un īpaši apmācītu Scania Korporatīvā izmeklēšanas biroja un/vai TRATON Izmeklēšanas biroja (TIB) darbinieku. Scania Korporatīvais izmeklēšanas birojs un/vai TRATON Izmeklēšanas birojs pārbauda ziņojumā norādītos faktus un, ja nepieciešams, veic turpmāku ar lietu saistītu izmeklēšanu kopā ar citām attiecīgā uzņēmuma izmeklēšanas struktūrām. Ziņojumi vienmēr tiek apstrādāti konfidenciāli.

 

Konfidencialitāti nevar garantēt, ja apzināti sniedzat nepatiesu informāciju, lai diskreditētu personu (denonsēšana).

 

Pirms ziņojuma iesniegšanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo informāciju par datu aizsardzību. Varat izlemt, vai vēlaties iesniegt anonīmu vai neanonīmu ziņojumu.

 

Datu aizsardzība

Jūsu privātuma tiesību aizsardzība persondatu apstrādes laikā uzņēmumam Scania ir svarīga. Mēs apstrādājam persondatus saskaņā ar ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) un valsts tiesību aktu noteikumiem.

 


Pārzinis un kontaktpunkts

Kā noteikts datu aizsardzības likumā, datu apstrādes pārzinis saistībā ar ziņojuma saņemšanu, novērtēšanu un izmeklēšanu ir:

 

Scania CV AB

SE-151 87 Södertälje, Zviedrija

 

Ja iespējami smagi normatīvie pārkāpumi, Scania darbojas kā kopīgs pārzinis kopā ar:

 

TRATON SE
Hanauer Str. 26
80992 Munich, Vācija

 

 

Lai sazinātos ar Scania datu aizsardzības komandu vai izmantotu savas datu subjekta tiesības, lūdzu, izmantojiet  saziņas veidlapu.

 

 

 

Mērķis
Scania apstrādā jūsu datus šādos nolūkos:
Jūsu ziņojuma novērtēšana un apstrāde un nepieciešamās izmeklēšanas veikšana pret ar to saistīto(-ajām) ietekmēto(-ajām) personu(-ām) un, ja nepieciešams, saziņa ar iestādēm un tiesām saistībā ar jūsu ziņojumu, saziņa ar starptautiskiem advokātiem un revidentiem vai citām izmeklēšanu veicošām personām, kuras piesaistījis uzņēmums Scania vai TRATON SE.

 

Nav pienākuma sniegt jūsu persondatus
Varat iesniegt ziņojumu, nekopīgojot savus persondatus (anonīms ziņojums). Tādēļ jums nav pienākuma sniegt savu persondatus.

 


Apkopoto persondatu veids
Kad iesniedzat ziņojumu, mēs apkopojam šādus persondatus un informāciju:

  • jūsu vārds, uzvārds un/vai privāti saziņas un identifikācija dati, ja atklājat savu identitāti (neanonīms ziņojums),
  • jūsu profesionālā kontaktinformācija un (profesionālās) organizācijas dati, ja tos atklājat (neanonīms ziņojums), kā arī attiecīgā gadījumā,
  • to personu vārdi, uzvārdi un citi to personu persondati, ko nosaucāt savā ziņojumā.

 

 

Juridiskais pamats


Jūsu persondatu apstrāde notiek saskaņā ar šādu juridisko pamatu:

  • Jūsu ziņojumā iekļauto personu persondatu vākšana, apstrāde un atklāšana un ja trauksmes cēlējs izvēlas nebūt anonīms: lai aizsargātu pārziņa vai trešās personas leģitīmās intereses (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts). Scania leģitīmās interesēs ir efektīvi, ievērojot konfidencialitāti, identificēt, apstrādāt un novērst tiesību aktu pārkāpumus un smagus darbinieku pienākumu pārkāpumus visā uzņēmumā un sodīt par šādiem pārkāpumiem, lai novērstu kaitējumu un atbildības riskus uzņēmumam Scania.
  • Persondatu izpaušana citiem saņēmējiem neanonīma ziņojuma gadījumā: apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu juridisku pienākumu (VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts).

 

 

 

Noteiktos gadījumos jūsu persondatus var nosūtīt citiem saņēmējiem: pamatotos atsevišķos gadījumos, apstrādājot ziņojumu vai veicot iekšēju izmeklēšanu, var būt nepieciešams kopīgot informāciju ar citiem Scania vai TRATON Izmeklēšanas biroja darbiniekiem. Ja tas vajadzīgs izmeklēšanas vajadzībām, informāciju var kopīgot ar TRATON GROUP meitasuzņēmumiem valstī ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas, pamatojoties uz atbilstošām datu aizsardzības garantijām, kas izstrādātas, lai aizsargātu skartās personas (piemēram, ES datu aizsardzības standartklauzulas vai citas izņēmuma atkāpes saskaņā ar VDAR 49. pantu).

 

Attiecīga juridiska pienākuma gadījumā vai ja Scania vai trešajai personai ir leģitīma interese izmeklēt informāciju, citas iespējamās saņēmēju kategorijas ir kriminālvajāšanas iestādes, pretmonopola iestādes, citas administratīvās iestādes, tiesas, kā arī starptautiskie advokāti un auditori, ko piesaista Scania vai TRATON SE.

 

Noteiktos gadījumos saskaņā ar datu aizsardzības tiesību aktiem vai piemērojamajiem valsts tiesību aktiem Scania ir jāinformē aizdomās turētās personas par tām izvirzītajām apsūdzībām. Juridiski tas netiek prasīts gadījos, kad var objektīvi konstatēt, ka informācijas izpaušana aizdomās turētajai personai vairs nevar negatīvi ietekmēt attiecīgo izmeklēšanu. Ja esat atklājis(-usi) savu vārdu, uzvārdu vai citus persondatus (neanonīms ziņojums), jūsu kā trauksmes cēlēja identitāte netiks izpausta, ciktāl tas ir juridiski iespējams, un tiks veikti pasākumi, lai nodrošinātu, ka nevar izdarīt secinājumus par jūsu kā trauksmes cēlēja identitāti.

 

 

 

Persondati tiks uzglabāti tik ilgi, cik tas ir nepieciešams izmeklēšanas un tai sekojoša novērtējuma vajadzībām, kā arī tik ilgi, cik mums ir pienākums tos uzglabāt saskaņā ar valsts tiesību aktos, līgumos vai citos tiesību aktos noteiktajiem uzglabāšanas periodiem. Scania tiek ievēroti šādi uzglabāšanas periodi:

 

  1. slēgtas, nepamatotas lietas tiks izdzēstas vienu gadu pēc lietas pabeigšanas;
  2. lietas, kas izmeklētas kā "citi normatīvie pārkāpumi", tiks izdzēstas trīs gadus pēc lietas pabeigšanas;
  3. lietas, kas izmeklētas kā "smagi normatīvie pārkāpumi", tiks izdzēstas septiņus gadus pēc lietas pabeigšanas;
  4. lietas, kurās ir dokumenti par tiesvedību, tiks izdzēstas vienpadsmit gadus pēc tiesvedības beigām.

 

Ja ir juridisks pienākums, iepriekš minētos termiņus var pamatoti pagarināt.

 

Kad ziņojums būs apstrādāts, dati tiks izdzēsti vai anonimizēti saskaņā ar valsts tiesību aktu prasībām. Anonimizācijas gadījumā atsauce uz jūsu kā trauksmes cēlēja identitāti tiek pastāvīgi un neatgriezeniski izdzēsta.

 

 

 

Papildus tiesībām saņemt informāciju par ar jums saistītiem datiem un tiesībām uz jūsu dati labošanu, jums ir arī tiesības pieprasīt jūsu dati dzēšanu un apstrādes ierobežošanu (bloķēšanu), ja vien nav tiesību normu, kur paredzēts pretējais. Turklāt jums ir tiesības uz datu pārnesamību. Ja apstrādājam jūsu persondatus, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu ar turpejošu spēku. Jūsu atsaukums neietekmē jūsu vārda un uzvārda datu apkopošanas un apstrādes likumību, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, līdz atsaukuma laikam, kā arī neietekmē jūsu vārda un uzvārda datu apstrādi uz cita juridiskā pamata (piemēram, uz tiesību aktu vai leģitīmo interešu pamata). Ja mēs jau esam atklājuši jūsu datus iestādēm vai tiesām, jums ir jāsazinās ar šīm iestādēm, lai pieprasītu jūsu tiesību ievērošanu. Ja nepieciešams, mums ir jāpārbauda jūsu identitāte, pirms varam apstrādāt jūsu attiecīgo pieprasījumu.

 

Ja uzskatāt, ka jūsu persondati tiek apstrādāta veidā, kas neatbilst spēkā esošajiem noteikumiem, lūdzu, ziņojiet par to mums, cik drīz vien iespējams. Jums ir arī tiesības iesniegt sūdzību datu aizsardzības iestādei.

 

Lai atsauktu savu piekrišanu (ja tiek sniegts ziņojums, kas nav anonīms) vai izmantotu savas tiesības attiecībā uz jūsu persondatiem, lūdzu, izmantojiet Scania saziņas veidlapu.

 

Informācija par tiesībām jebkurā laikā iebilst pret jūsu persondatu apstrādi saskaņā ar VDAR 21. panta 4. punktu un 1. punktu.

 

Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret persondatu apstrādi, kuras pamatā ir leģitīmas intereses vai uzdevums, ko veicam sabiedrības interesēs. Lai iesniegtu iebildumus un norādītu to pamatojumu, lūdzu, izmantojiet saziņas veidlapu, kas norādīta sadaļā “Pārzinis un kontakpunkts”.

Mēs izvērtēsim, vai mums ir pienākums dzēst jūsu datus jūsu iebilduma dēļ, pamatojoties uz jūsu norādītajiem iemesliem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, neraugoties uz jūsu iebildumiem, var būt nepieciešama turpmāka jūsu persondatu apstrāde. Tā tas ir gadījumā, kad pārliecinoši pamatoti iemesli ir svarīgāki par jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām vai kad mums ir jānosaka pamats juridiskām prasībām, jāvirza tās vai jāīsteno aizstāvība no šādām prasībām. Mēs jūs informēsim par mūsu novērtējuma rezultātu.

 

 

Vispārīgi jautājumi par trauksmes celšanu

Ja jums ir vispārīgi jautājumi par trauksmes celšanu, lūdzu, sazinieties ar Scania Korporatīvo izmeklēšanas biroju whistleblower@scania.com