You seem to be located in .

Lai iegūtu vairāk informācijas, dodieties uz savu Scania tirgus vietni.

Zaļais finansējums

Scania Finans zaļā finansējuma risinājumi ir pieejami, iegādājoties elektrisko transportlīdzekli vai uzlādes staciju

Uzzināt vairāk

Transports un ilgtspējīgas attīstības programma 2030. gadam

Pasaule ir apvienojusi ap 17 ilgtspējīgas attīstības mērķiem visiem cilvēkiem un visiem sabiedrības slāņiem. Scania ieguldījums šo mērķu sasniegšanā ir to pārveidošana ilgtspējīga biznesa risinājumos. 

Ilgtspējīgas attīstības programma 2030. gadam ir kā kopīga programma, kuras realizēšanai ir jāsadarbojas valdībām, uzņēmumiem un plašai sabiedrības daļai. Mēs esam pārliecināti, ka 17 mērķiem ir potenciāls ieviest pārmaiņas gan sabiedrībā, gan uzņēmumos. 

Efektīva transporta sistēma ir konkurētspējīgas un noturīgas ekonomikas pamats. Efektīva preču un cilvēku plūsma ir būtisks attīstības rezultātu iespējotājs, veicinot pārtikas nodrošinājumu, izglītību, nabadzības samazināšanu, iekļaujošu izaugsmi un daudz ko citu. Tajā pašā laikā transports tā pašreizējā formā ir saistīts ar negatīvu ietekmi, piemēram, CO2 izmešiem, gaisa piesārņojumu, satiksmes sastrēgumiem un ceļu satiksmes negadījumiem. Efektīvi un videi draudzīgi transporta risinājumi nav pieejami visiem. Turpmākajos gados mums ir iespēja attīstīt ilgtspējīgu transporta sistēmu, kas atbilst sabiedrības, pilsētu un kopienu vajadzībām cilvēku un preču pārvietošanai. Transporta sistēma, kas savieno cilvēkus, veido tirgus un veicina visiem pieejamu ekonomisko un sociālo attīstību. Būtu jāattīsta transporta sistēmas, lai pēc iespējas palielinātu cilvēku dzīves kvalitāti, garantējot drošu, rentablu un pieejamu, kā arī samazinot negatīvo ietekmi uz cilvēkiem un viņu iztiku. Mums ir jāapsver transporta risinājumu ietekme uz ilgtspējīgas attīstības mērķiem no dzīves cikla perspektīvas — no izejvielu ieguves līdz pat dzīves beigām.

Cīņa ar klimata pārmaiņām un ar tām saistītajām sekām šobrīd ir galvenā transporta nozares prioritāte. Scania stratēģiskais virziens ir virzīt maiņu uz ilgtspējīgu transporta sistēmu. 2018. gadā Scania uzsāka Pathways pētījumu, lai noskaidrotu, kā nākotnes komerciālā transporta sistēma bez kurināmajiem var izskatīties un tiktu sasniegta līdz 2050. gadam. Mēs esam daļa no problēmas, bet kopā ar citiem esam arī daļa no risinājuma.

SDG 1 — nav nabadzības

Uzticamas un efektīvas transporta sistēmas ir priekšnoteikums iekļaujošai attīstībai un nabadzības mazināšanai.

SDG 2 —nulle izsalkuma

Efektīvas lauksaimniecības loģistikas ķēdes nodrošina piekļuvi tirgum un pieejamu pārtiku.

SDG 3 — laba veselība un pašsajūta

Transporta nozare ir galvenais gaisa piesārņojuma veicinātājs mūsu pilsētās, izraisot priekšlaicīgu nāvi un slimības. Gada laikā ceļu satiksmes negadījumos tiek nogalināts vairāk nekā miljons cilvēku.

SDG 4 — kvalitatīva izglītība

Labi funkcionējoša vietējā transporta sistēma nodrošina piekļuvi izglītības iestādēm un veicina vienlīdzīgas mācīšanās iespējas.

SDG 5 — dzimumu līdztiesība

Drošas un pieejamas transporta iespējas ir atslēga sieviešu līdzdalības, izglītības, produktivitātes un veselības veicināšanai. Transports var arī palielināt sieviešu nodarbinātību. 

SDG 6 — tīrs ūdens un sanitārija

Efektīva un tīra transporta sistēma nodrošina piekļuvi ūdenim un kanalizācijai. No otras puses — transporta un ražošanas nozaru radītās emisijas var ietekmēt ūdens kvalitāti. 

SDG 7 — pieejama un tīra enerģija

Mūsdienās transporta nozari lielā mērā darbina fosilais kurināmais. Motora un transmisijas attīstības, kā arī transporta sistēmas efektivitātes pasākumu un atjaunojamo degvielu kombinācija var nodrošināt mūsdienīgu enerģiju visiem.

SDG 8 — pienācīgs darbs un ekonomikas izaugsme

Transporta nozare sekmē produktivitāti, darba vietu radīšanu un ekonomikas izaugsmi visā pasaulē. Tomēr pienācīga darba veicināšana vērtību ķēdēs joprojām ir izaicinājums.

SDG 9 — rūpniecība, inovācijas un infrastruktūra

Inovācijas tīrā un ilgtspējīgā tehnoloģijā šodien veido lielāko daļu no transporta nozares ieguldījumiem pētniecībā un attīstībā. Transports kā galvenā nozare var paātrināt tādu inovāciju kā inteliģento transporta sistēmu (ITS) un tīro tehnoloģiju ieviešanu.

SDG 10 — samazināta nevienlīdzība

Labi attīstīta transporta infrastruktūra var sasaistīt pilsētas un lauku teritorijas un radīt vienlīdzīgāku piekļuvi tādām iespējām kā darbs, izglītība un pakalpojumi. 

SDG 11 — ilgtspējīgas pilsētas un kopienas

Labi plānotas un labi izstrādātas transporta sistēmas savieno reģionus un cilvēkus kopā un nodrošina piekļuvi pakalpojumiem un precēm. Pieejams un rentabls sabiedriskais transports un loģistika veicina attīstību un iespējas.

SDG 12 — atbildīgs patēriņš un ražošana

Viedās transporta sistēmas iet roku rokā ar ilgtspējīgu patēriņu un ražošanu. Pāreja no atkritumu piepildītām loģistikas sistēmām uz gudru, savienotu un ilgtspējīgu loģistiku.

SDG 13 — klimata pasākumi

Šodien transporta nozare rada gandrīz ceturtdaļu no kopējām ar enerģiju saistītajām CO2 emisijām. Klimata pārmaiņas ir viens no lielākajiem draudiem mūsu planētai, un transporta nozare pašreizējā formā ir saistīta ar negatīvām sekām, piemēram, CO2 emisijām, gaisa piesārņojumu, satiksmes sastrēgumiem un ceļu satiksmes negadījumiem. Ilgtspējīgākas transporta sistēmas izveidei būs izšķiroša nozīme cīņā pret klimata pārmaiņām un ar tām saistītajām sekām. 

SDG 14 — dzīve zem ūdens

Transporta sistēmu paplašināšana jūrā var samazināt jūras un piekrastes vidi, un sauszemes transporta radītās CO2 emisijas veicina okeānu paskābināšanos. 

SDG 15 — dzīve uz zemes

Pašreizējās transporta sistēmas degradē sauszemes ekosistēmas. Turpmākajā praksē ir jāintegrē ilgtspējīgi faktori agrīnā infrastruktūras attīstības plānošanā, lai nodrošinātu ilgtspējīgu dzīvi uz sauszemes. 

SDG 16 — miera taisnīgums un spēcīgas institūcijas

Transports ir galvenais faktors, lai atjaunotu pēckonflikta sabiedrības.

SDG 17 — partnerattiecības mērķu sasniegšanai

Vairāku ieinteresēto personu partnerības, lai apmainītos ar zināšanām, pieredzi, tehnoloģijām un resursiem, ir būtiskas, lai sasniegtu SDG visā pasaulē.