Úgy tűnik, hogy Ön itt tartózkodik: .

További információkért látogasson el a Scania-piacra.

Személyes adatfeldolgozási nyilatkozat - Kapcsolódó szolgáltatások

SCANIA KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKKAL

 

ÖSSZEFÜGGŐ ADATFELDOLGOZÁS ÉS ADATVÉDELEM

 

 

1. Fogalommeghatározások

 

1.1 A jelen dokumentumban használt kifejezések és fogalmak jelentései a következők.

 

a) „Adatkezelő”: az a (természetes vagy jogi) személy, aki, illetve amely a törvény értelmében a személyes adatok feldolgozásáért felel; a feldolgozandó adatok körétől és jellegétől függően az Ügyfél, a Scania, illetve a Scaniához kapcsolódó érdekelt felek is adatkezelőknek minősülhetnek.

 

b) „Ügyféladatok”: minden olyan adat, amely a Szolgáltatások címzettjének minősülő Ügyfélre vonatkozik, valamint a személyes és működési adatok, kivéve azokat az adatokat, amelyeket a Scania az Ügyféllel megkötendő Megállapodás összeállítása céljából hozott létre.

 

c) „Adatfeldolgozási információk”: a Scania Kapcsolódó Szolgáltatásokkal összefüggő adatfeldolgozásra és adatvédelemre vonatkozó átfogó jellegű tájékoztatás.

 

d) „Adatalany(ok)”: az Ügyfél, amennyiben az Ügyfél természetes személy, valamint egyéb olyan, megfelelő módon azonosítható természetes személyek, akik tevékenységéért az Ügyfél tartozik felelősséggel, illetve akik az Ügyfél tevékenységi körével kapcsolatban a Szolgáltatásokat igénybe veszik (többek között az Ügyfél jogi képviselői, megbízottjai, járművezetői és egyéb alkalmazottai, valamint az Ügyféllel szerződéses partnerei).

 

e) „Hálózati tagok”: a Scania CV AB által a Scania márkájú termékek értékesítése, javítása és karbantartása tekintetében hivatalos partnerekként (közvetlenül vagy közvetve) kijelölt valamennyi forgalmazó, kereskedő és márkaszerviz.

 

f) „Működési adatok”: az Ügyfél részére nyújtott Szolgáltatásokkal összefüggésben, illetve a szolgáltatásnyújtás során létrehozott, Termékekkel kapcsolatos adatok. A működési adatok, például a Megállapodás célját szolgáló, járművekkel kapcsolatos adatok egyben személyes adatoknak is minősülhetnek: például a tachográf rendelkezésre állással kapcsolatos adatai a járművezető személyazonosságát illetően.

 

g) „Személyes adatok”: minden olyan adat, amely közvetlenül összefügg az adatalanyokkal (többek között nevek, személyazonosító számok, járművezetői engedélyek számai és elérhetőségi adatok), illetve amely közvetett módon az adatalanyokhoz társítható. Az egyértelműség kedvéért megjegyezzük, hogy a működési adatok, valamint az egyéb ügyféladatok – amennyiben nem anonim formában kerülnek feltüntetésre (vagyis ha nem szüntették meg véglegesen az egyes személyek közvetett jellegű azonosítására való alkalmasságukat) – egyben személyes adatoknak is minősülnek.

 

h) „Adatfeldolgozó”: minden olyan (természetes vagy jogi) személy, aki, illetve amely az adatkezelőtől származó utasítások alapján személyes adatok feldolgozásával foglalkozik.

 

i) „Szükséges információk”: minden olyan információ, amelyet a hatályos adatvédelmi és integritási szabályok és előírások értelmében az adatkezelőnek előzetesen és teljes mértékben az érintett adatalanyok rendelkezésére kell bocsátania; az említett információk többek között a feldolgozandó személyes adatok körével, az adatkezelés időtartamával, az adatfeldolgozás eszközeivel és céljával, az ilyen adatok forrásával és jellegével, az adatalanyoknak az adatok módosítására, illetve törlésére, valamint a személyes adatok megtekintésére felhatalmazottak megismerésére vonatkozó jogosultságaival, továbbá az adatalanyok felügyeleti hatóságok előtti panasztételi jogosultságaival kapcsolatosak.

 

j) „Scaniához kapcsolódó érdekelt fél(ek)”: a Scania Csoporthoz tartozó vállalatok, a hálózati tagjai, megbízottak, külső szolgáltatók, valamint a Scania és a Scania Csoport egyéb üzleti partnerei, amennyiben adatfeldolgozást, illetve a jelen dokumentumban szabályozott egyéb tevékenységet végeznek.

 

k) „Segéd adatfeldolgozó”: minden olyan (természetes vagy jogi) személy, akit, illetve amelyet személyes adatok részleges, illetve teljes körű feldolgozásával bízott meg az adatkezelő által ilyen jellegű feladatok elvégzésére kijelölt adatfeldolgozó.

 

1. függelék

 

1.2 A jelen dokumentumban használt egyéb kifejezések és fogalmak jelentéseit a

– Megállapodás, valamint az adatfeldolgozást szabályozó jelen dokumentum részét képező – „Scania Kapcsolódó Szolgáltatások előfizetésére vonatkozó Általános Szerződési Feltételek” tartalmazzák.

 

2. Ügyféladatok tárolása és elérhetősége

 

2.1 Az ügyfél- és személyes adatok tárolása és feldolgozása részben vagy egészben az Európai Unió/Európai Gazdasági Térség területén található kiszolgálókon keresztül történik. Ennélfogva a Megállapodás hatálya alá tartozó Szolgáltatások és adatfeldolgozási tevékenységek vonatkozásában az Európai Unió adatvédelmi jogszabályai, valamint az adott joghatóság területén hatályos helyi jogszabályok alkalmazandók.

 

2.2 A Scania, illetve a Scaniához kapcsolódó érdekelt felek által digitálisan vagy egyéb módon tárolt ügyféladatok továbbra is az Ügyfél tulajdonában maradnak, azokat a Scania, illetve a Scaniához kapcsolódó érdekelt felek az adatfeldolgozást szabályozó jelen dokumentumban, illetve a Megállapodásban meghatározott célokra használhatják fel.

 

2.3 A Scania (saját maga, illetve – az irányadó követelmények előírása tekintetében – a Scaniához kapcsolódó érdekelt felek vonatkozásában) és az Ügyfél ezennel kijelenti és megerősíti, hogy az ügyféladatok feldolgozásával összefüggő kockázatokhoz igazodó, megfelelő szintű biztonság megteremtése érdekében hatékony és korszerű műszaki és szervezeti intézkedéseket foganatosít, illetve fog foganatosítani, hogy az említett adatok bizalmas jellege, sértetlensége, elérhetősége, valamint illetéktelen hozzáféréssel, illetve jogosulatlan felhasználással szembeni védelme folyamatosan biztosíthatóvá váljon.

 

3. Ügyfél- és személyes adatok feldolgozása

 

3.1 Az Ügyfél tudomásul veszi az ügyféladatok Scania általi felhasználását és feldolgozását, valamint azoknak a Scaniához kapcsolódó érdekelt felek részére (megfelelő korlátozásokkal) történő esetleges továbbítását;

 

a) az Ügyfél részére nyújtandó Szolgáltatások kellő időben történő elérhetővé tétele céljából, illetve az ahhoz szükséges mértékben, amint azt az egyes Szolgáltatások vonatkozó leírásai meghatározzák;

 

b) az Ügyfél irányában fennálló, Megállapodás szerinti egyéb kötelezettségek teljesítéséhez szükséges mértékben;

 

a) a vonatkozó törvények, jogszabályok és előírások, valamint a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok által kibocsátott rendeletek, végzések és határozatok teljesítéséhez szükséges mértékben (akár az Ügyfelet, a Scaniát vagy a Scaniához kapcsolódó érdekelt feleket kötelezzék is azok);

 

b) a járművezetők által a sürgősségi központok, illetve egyéb – a jogszabályok vagy a Scania által meghatározott – adatközpontok számára leadott segélyhívások és (amennyiben rendelkezésre áll) eCall hívások esetén;

 

c) távoli diagnosztika, rugalmas karbantartási elemzésekkel összefüggő javítási és karbantartási elemzések, tervezések és költségbecslések, valamint Termékekkel kapcsolatos, Ügyfél által megrendelt javítások és karbantartások elvégzése, továbbá biztonsági vagy műszaki jellegű visszahívási akciók megszervezése és végrehajtása, és/vagy közúti segélynyújtás biztosítása céljából;

 

d) járműfedélzeti, online szórakozási lehetőségek járművezetők, utasok vagy más adatalanyok részére történő biztosítása céljából;

 

e) helymeghatározás céljából, kizárólag a biztonsági vagy műszaki jellegű visszahívási akciók megszervezése és végrehajtása, az értékesített Termékek kiszállításának nyomon követése, az Ügyfél, a Scania, illetve a Scania Csoporthoz tartozó vállalatok tulajdonában álló, eltulajdonított vagy elveszett Termékek felderítése, közúti térképek összeállítása, közúti, illetve egyéb infrastrukturális szolgáltatások optimalizálása, valamint hatékony értékesítései és/vagy ügyfélszolgálati hálózati struktúrák kialakítása érdekében;

 

f) Termékek – többek között járművezetői képzések és támogatások, járművel kapcsolatos megoldások, felszerelések, finanszírozási lehetőségek, tartozékok, biztosítási ajánlatok, termék-nyomon követési és flottakezelési megoldások, közúti segélyszolgáltatások, javítási és karbantartási rendszerek, garanciális szolgáltatások, valamint a Termékek üzemeltetésével összefüggő egyéb szolgáltatások – Ügyfelet, illetve annak személyzetét érintő meghatározása és népszerűsítése céljából, abban az esetben is, ha az adott termékek, illetve szolgáltatások nem kapcsolódnak a Scania, illetve a Scania Csoporthoz tartozó vállalatok nyújtotta Szolgáltatásokhoz és egyéb termékajánlatokhoz, feltéve, hogy az Ügyfél (a Megállapodás aláírásakor, vagy azt követően, a Scania részére címzett értesítés formájában) kifejezetten meg nem tiltotta azt a Scania számára;

 

g) a hibás Termékekkel kapcsolatos, időben megtett bejelentések kezelése, és a szükséges intézkedések végrehajtása céljából;

 

h) a Scania Csoporthoz tartozó vállalatok, illetve a hálózati tagok szerződéses kötelezettségvállalásainak nyomon követése céljából;

 

i) hitelképességi értékelések és ügyfeleket érintő részletes ellenőrzések elvégzése céljából; valamint

 

j) Termékekre vonatkozó (például értékesítéssel és/vagy használt Termékek megvásárlásával összefüggő) állapotfelmérések elvégzése céljából.

 

3.2 A Scania és a Scaniához kapcsolódó érdekelt felek a fentieken túlmenően az ügyféladatok (és a naplóadatok) elemzését hibaelhárítási és karbantartási, valamint a rendszereket, alkalmazásokat, kezelőfelületeket, előfizetéses és egyéb szolgáltatásokat érintő működési vizsgálatok céljára is felhasználják. Amennyiben a minőség és a megbízhatóság garantálása érdekében szükséges, illetve célszerű, úgynevezett megszemélyesítésekre is sor kerülhet (például az Ügyfél és annak felhasználói által használt – adott esetben személyes adatoknak minősülő – bejelentkezési adatok alkalmazásával).

 

3.3 Ezen túlmenően a Scania a működési adatokat (minden egyéb személyes adat kivételével) is felhasználhatja és feldolgozhatja, valamint továbbíthatja azokat a Scaniához kapcsolódó érdekelt felek részére;

 

a) kizárólag a Scania és a Scaniához kapcsolódó érdekelt felek által végzett következő tevékenységek céljára;

    i) termékfejlesztés (a kedvezőbb tüzelőanyag-fogyasztás, a fokozott termékminőség, teljesítmény, hatékonyság, környezetbarát jelleg,

biztonság, valamint a korszerűbb műszaki megoldások és a jobb használhatóság előmozdítása érdekében);

    ii) a szolgáltatások javítása és fejlesztése (függetlenül attól, hogy azok mennyiben hasonlatosak a Szolgáltatások által lefedett körhöz, így többek között: flottakezelés, közösségi szolgáltatások kezelése, járművezetői képzések és támogatások, üzemeltetési optimalizálás és útvonaltervezés; ilyen esetekben az üzemeltető személyzetre vonatkozó profilalkotás adott esetben az adatfeldolgozás részét képezheti, feltéve, hogy az elemzések nem alkalmasak a járművezetők személyazonosságának megállapítására); valamint

    iii) ütközésekre, balesetekre és váratlan eseményekre vonatkozó, Termékekből származó adatok naplózása és elemzése;

iv) Termékek részegységeinek és szoftvereinek távolból végzett frissítése;

 

b) a szolgáltatásoknak és funkcióknak a – többek között működési adatok (például, de nem kizárólagosan: járműcsoportosítási adatok, közlekedési, időjárási és közúti viszonyok, biztonsági adatok, illetve járművön belüli értesítéseken alapuló körzetirányítási adatok) jármű és jármű, illetve jármű és infrastruktúra közötti átvitele alapján történő – végrehajtása, irányítása és/vagy összehangolása céljából, akár az Ügyfél, illetve annak személyzete, akár az Ügyfél felelősségi köréhez tartozó egyéb adatalany rendelte meg, aktiválta vagy hagyta jóvá az adott szolgáltatást, illetve funkciót; továbbá

 

c) statisztikai célokra.

 

3.4 Az adatok fentiek szerinti feldolgozása és felhasználása többek között a következőket foglalhatja magában: az adatok Termék(ek)en, interneten, kezelőfelületeken, telefonon, Scania által használt számítástechnikai berendezéseken, felhőalapú kiszolgálókon, egyéb manuális, digitális vagy elektronikus eszközökön, kommunikációs eszközökön, valamint jármű és jármű, illetve jármű és kezelőfelület közötti kommunikációs folyamatokon keresztüli létrehozása, kivonása, elérése, tárolása, elemzése, módosítása és továbbítása.

 

3.5 A Scania és/vagy a Scaniához kapcsolódó érdekelt felek által végzett adatfeldolgozás (és tárolás) alkalmazási köre és időtartama nem lépi túl a meghatározott célok Ügyfél, illetve Scania általi megvalósításához szükséges mértéket.

 

3.6 A Scania által nyújtott Szolgáltatások Ügyfél részére történő, jelen Megállapodás szerinti elérhetővé tétele olyan ügyféladatok feldolgozásával jár együtt, melyek számos esetben egyben személyes adatoknak is minősülnek. Az ilyen esetekre a következők alkalmazandók.

 

a) Az Ügyfél és a Scania egyaránt adatkezelőnek minősül, és mint ilyenek, közösen felelnek a személyes adatok jogszerű feldolgozásáért. Ennélfogva az Ügyfél vállalja, hogy – akárcsak a Scania – az adatfeldolgozásra vonatkozó valamennyi hatályos törvényt, jogszabályt és előírást megfelelő módon betartja.

 

b) A Scania által nyújtott Szolgáltatások, illetve azok tartalmi elemei vonatkozásában nem szükséges az adatalanyok hozzájárulása, mivel az adatalanyok érdekeit, valamint alapvető jogait és szabadságjogait tiszteletben tartó, a személyi adatok megfelelő védelme alapján folytatott adatfeldolgozás elvégzéséhez az Ügyfélnek jogos érdeke fűződik. Ha ennek ellenére szükségessé válik a hozzájárulás Ügyfél általi beszerzése, az Ügyfél felelőssége, hogy valamennyi érintett adatalany hozzájárulását beszerezze, és hogy a Szolgáltatásokkal összefüggő adatfeldolgozásra vonatkozó esetleges korlátozásokról – illetve arról a tényről, ha esetleg nem minden adatalany hozzájárulása önkéntes és egyértelmű – haladéktalanul tájékoztassa a Scania vállalatot.

 

c) Az Ügyfél felelőssége, hogy mind a saját, mind pedig a Scania nevében minden szükséges tájékoztatást megadjon az érintett adatalanyok számára.

 

d) A Scania saját választása alapján a Scania CV AB és/vagy a Scania Csoporthoz tartozó egyéb vállalatok és/vagy a Scaniához kapcsolódó egyéb érdekelt felek támogatásával és segítségével, valamint az említett szervezetek által alkalmazott rendszerek hasznosításával biztosítja az Ügyfelek részére a különböző Szolgáltatásokat. Az említett jogalanyok a Scania által megbízott adatfeldolgozókként járnak el. Az adatfeldolgozásra vonatkozó jelen dokumentummal, valamint a Megállapodás egyéb részeivel teljes mértékben összhangban lévő, írásbeli megbízásokat és utasításokat a Scania állítja össze.

 

3.7 Ha és amennyiben a Scania és/vagy a Scaniához kapcsolódó érdekelt felek bármilyen más célból dolgozzák fel a működési adatokat, mint a Szolgáltatások fent említett elérhetővé tétele, a következők szerint kell eljárni.

 

a) Az adatfeldolgozást végző (Ügyfélnek nem minősülő) jogalanyok adatkezelőknek tekintendők, az adatfeldolgozással összefüggő valamennyi felelősség pedig őket terheli.

 

b) Az adatfeldolgozáshoz nem szükséges az adatalanyok hozzájárulása, mivel az adatalanyok érdekeit, valamint alapvető jogait és szabadságjogait tiszteletben tartó, a személyi adatok megfelelő védelme alapján folytatott adatfeldolgozás elvégzéséhez az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik. Pontosabban kifejezve az adatkezelés nem teszi lehetővé az adatalanyok azonosítását, illetve egyéni teljesítményeik közvetlen kielemzését.

 

c) Az adatkezelők a hozzájárulást nem igénylő esetekben is kötelesek minden szükséges tájékoztatást megadni az érintett adatalanyok számára. Az Ügyfél ezennel elismeri és megerősíti, hogy a Megállapodás teljes időtartama során ő felel az adatalanyok számára nyújtandó fenti – mind a Scania, mind pedig az adatkezelők nevében történő – tájékoztatás megadásáért.

 

d) Az adatalanyok sértetlenségének megőrzése, valamint az adatalanyokkal, mint személyekkel közvetlen módon összefüggő személyes adatok feldolgozásának megelőzése érdekében az adatkezelő minden elvárható erőfeszítést megtesz a működési adatok személyazonosításra alkalmatlan jellegének biztosításáért, feltéve, hogy az adatfeldolgozáshoz fűződő jogos érdek továbbra is elérhető.

 

3.8 A személyes adatoknak a Scania, illetve a Scaniához kapcsolódó érdekelt (akár adatkezelőnek, akár segéd adatfeldolgozónak minősülő) felek által végzett feldolgozása során mindvégig a következők szerint kell eljárni: a megalapozott indokok alapján folytatott, tisztességes, jogszerű, megfelelő, naprakész és pontos adatfeldolgozás soha sem terjeszkedhet túl a meghatározott célokon, az adatalanyok személyazonosítására is alkalmas adatok pedig kizárólag a meghatározott célok eléréséhez szükséges ideig őrizhetők meg. Továbbá minden adatkezelőnek gondoskodnia kell az adatgyűjtés és/vagy a további feldolgozás tekintetében pontatlannak, illetve hiányosnak minősülő személyes adatok törléséről, illetve helyesbítéséről.

 

3.9 A működési és egyéb személyes adatoknak a Scaniához kapcsolódó érdekelt felek részére történő, az adatfeldolgozásra vonatkozó jelen dokumentum rendelkezéseivel összhangban álló továbbítása során a Scaniának gondoskodnia kell róla, hogy a címzettek megfelelő, a Scaniával azonos kötelezettségeket vállaljanak az adatalanyok sértetlenségének megóvása érdekében, valamint, hogy az egyes megbízásokat az irányadó adatvédelmi törvények, jogszabályok és előírások szerint állítsák össze.

 

3.10 A személyes adatok feldolgozására vonatkozó jelen dokumentum alapján végzett egyetlen adatfeldolgozási folyamat sem foglalja magában az érintett személyes adatok Európai Unión/Európai Gazdasági Térségen kívüli országokba irányuló továbbítását, hacsak nem biztosítanak az adattovábbítással érintett fogadó országban a jelen dokumentumban leírtakkal azonos szintű védelmet az említett adatok számára (akár a címzettel megkötött olyan szerződés formájában, amely ugyanolyan szintű adatvédelmet biztosít, mint a személyes adatok harmadik országbeli adatfeldolgozók részére történő továbbítására vonatkozó, Európai Bizottság által elfogadott általános szerződési feltételek, akár egyéb, törvény által engedélyezett intézkedés formájában).

 

3.11 A Scania és a Scaniához kapcsolódó érdekelt felek a Termék(ek), az Ügyfél, az Ügyfél üzleti partnerei és ügyfelei, valamint az Ügyfél által működtetett belső kommunikációs eszközök között továbbított üzeneteket, illetve fuvarmegbízásokat kizárólag az Ügyfél részére nyújtandó Szolgáltatások elérhetővé tételéhez szükséges mértékben dolgozzák fel. Ugyanaz vonatkozik az ügyféladatok versenytársak részére történő továbbítására is.

 

4. Információs jogok és követelmények

 

4.1 Annak érdekében, hogy a személyes és ügyféladatok Scania és a Scaniához kapcsolódó érdekelt felek által végzett feldolgozása, valamint a kommunikációs folyamatok biztosítása mindenkor teljes mértékben megfeleljen a vonatkozó jogszabályi előírásoknak és a szerződéses kötelezettségeknek, az Ügyfél vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Scania vállalatot, amennyiben valamely Termék üzemeltetését a továbbiakban már nem az Ügyfél látja el (például értékesítés, illetve a tulajdonjog egyéb jellegű átruházása, a Termékre vonatkozó bérleti szerződés megszűnése, vagy a Termék használati jogának harmadik fél részére történő, Ügyfél általi átruházása következtében).

 

4.2 Amennyiben az Ügyfél a működési és egyéb személyes adatok feldolgozására vonatkozó szükséges tájékoztatási kötelezettségének az adatfeldolgozásra vonatkozó jelen dokumentum másolásához és továbbításához képest bármilyen eltérő módon tesz eleget, az adott tájékoztatásnak teljes mértékben meg kell felelnie jelen dokumentum rendelkezéseinek.

 

4.3 Az Ügyfél, valamint az egyes adatalanyok tájékoztatást igényelhetnek arra vonatkozólag, hogy a Scania és a Scaniához kapcsolódó érdekelt felek által végzett adatfeldolgozás és adatmegőrzés milyen ügyféladatokat és személyes adatokat érint. A tájékoztatás a Scania Csoport által alkalmazott, valamennyi vonatkozó adatvédelmi jogszabálynak megfelelő szabályzat alapján történik.

 

4.4 A Scania Termékek kezelési kézikönyvei a jelen dokumentum rendelkezéseivel összhangban álló információkat tartalmaznak, a Scania Csoport Globális Adatvédelmi Szabályzata pedig a következő címen érhető el: www.scania.com. Az ügyféladatok (valamint a működési és személyes adatok) Scania által végzett feldolgozására vonatkozó további részletek a Scania Csoport szabályzata szerint bármikor elérhetők.

 

5. Az Ügyfelek és az adatalanyok egyéb jogai

 

5.1 Az Ügyfél és az adatalanyok jogában áll, hogy bármikor (a Scania által alkalmazott és megfelelő módon közzétett kapcsolattartókon keresztül) az alábbiakat igényeljék:

 

a) a helytelen adatok helyesbítését;

 

b) a rájuk vonatozó adatok törlését;

 

c) a Scania által feldolgozott személyes adataik géppel olvasható másolatainak kiadását, és/vagy az említett adatok általuk kijelölt harmadik felek részére történő közvetlen továbbítását; valamint

 

d) a rájuk vonatkozó adatok feldolgozásának korlátozását.

 

5.2 A Scania az említett kérelmek indokolatlan késedelem nélküli megfontolására köteles, és azokat kizárólag akkor és olyan mértékben utasíthatja el, ha és amennyiben a Megállapodás szerinti Szolgáltatások elérhetővé tétele, illetve minősége, vagy az Ügyfél, a Scania, illetve a Scaniához kapcsolódó érdekelt felek jogos érdekei egyébként veszélybe kerülnének. A döntés meghozatala során a Scania az alkalmazandó jogszabályok és előírások szigorú betartására, a feltárt kockázatok okozta bizonytalanságok, illetve az esetleges összeférhetetlenségek esetén pedig a kérelmezővel, valamint a kérelem által érintett természetes, illetve jogi személyekkel történő egyeztetésre köteles.