Úgy tűnik, hogy Ön itt tartózkodik: .

További információkért látogasson el a Scania-piacra.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ – GY.I.K.

TOVÁBBÍTJA A SCANIA A SZEMÉLYES ADATAIMAT HARMADIK FELEK RÉSZÉRE?

Személyes adatait semmilyen esetben sem adjuk el harmadik felek részére.

Annak érdekében, hogy mind a termékek, mind a szolgáltatások tekintetében a legjobbat nyújthassuk, megbízható partnerekből álló globális szervezetünket és hálózatunkat hasznosítjuk. Ennek keretében bizonyos esetekben – időről-időre – a Scania Csoporton belül, valamint az általunk igénybe vett megbízható partnereink számára továbbíthatjuk személyes adatait.

Tipikusan az alábbi esetek merülhetnek fel:

 • amennyiben Ön a Scania Webshop-ban vásárol, személyes adatait továbbítjuk a fizetést vagy a szállítást lebonyolító partnerünk részére;
 • személyes adatait külsős informatikai cégek által lefejlesztett, illetve szolgáltatott informatikai rendszerekben is kezelhetjük;
 • az egyes rendezvények szervezéséhez, amelyen Ön is részt vesz, harmadik feleket vehetünk igénybe a szállás, személyszállítás vagy egyéb tevékenységek végett;
 • amennyiben Ön az Emergency Assistance szolgáltatásunkat igénybe veszi, személyes adatait továbbíthatjuk többek között a vontatást lebonyolító cég számára.

Amennyiben személyes adatait üzleti partnereinknek továbbítjuk, gondoskodunk arról, hogy az általunk biztosított védelmi szint a továbbiakban is fennmaradjon.

Jogszabály által előírt kötelezettség esetén személyes adatait különböző hatóságok részére is továbbíthatjuk.

 

HOL KEZELI SZEMÉLYES ADATAIMAT A SCANIA?

A Scania egy, több, mint 100 országban működő globális vállalat. Annak érdekében, hogy mind a termékek, mind a szolgáltatások tekintetében a legjobbat nyújthassuk, megbízható partnerekből álló globális szervezetünket és hálózatunkat hasznosítjuk. Így mind az Európai Unión belül, s mind azon kívül sor kerülhet a személyes adatok (azok egésze vagy egy része) kezelésére. Minden esetben gondoskodunk arról, hogy a személyes adatok kezelése az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban történjen.  A személyes adatokat az Európai Unión kívülre megfelelő garanciák alapján továbbítjuk.

Adatkezelésen, a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége értendő, mint például a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás,lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés illetve megsemmisítés.

 

MILYEN MÓDON VALÓSUL MEG A SZEMÉLYES ADATAIM VÉDELME?

Elkötelezettek vagyunk személyes adatait megillető védelem folyamatos biztosítása iránt. Az adatbiztonság garantálása érdekében megfelelő jogi, technikai, szervezési és biztonsági intézkedéseket végzünk az adatok manipulációja, elvesztése, megsemmisítése vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozása ellen.

Adatbiztonsági intézkedéseinket folyamatosan fejlesztjük az elérhető biztonsági termékekkel és szolgáltatásokkal összhangban.

 

MEDDIG ŐRZIK MEG SZEMÉLYES ADATAIMAT?

Személyes adatait addig őrizzük meg, amíg az szükséges:

 • az Önnel szemben fennálló szerződéses kötelezettségeink teljesítéséhez
 • azon cél teljesítéséhez, amely érdekében az adatot gyűjtöttük
 • a jogi kötelezettségeink teljesítéséhez

 

MILYEN JOGOK ILLETIK MEG ÖNT?

Hozzáférési jog

Ön jogosult egy olyan nyilvántartás kivonatát kérni, amely megmutatja, hogy mely személyes adatait kezeljük. Mindezt ellenérték nélkül teljesítjük.

A nyilvántartás kivonatát a rendszerünkben kezelt címre küldjük, illetve amennyiben Ön kéri, személyesen is átveheti azt irodánkban, személyazonossága igazolását követően.

A helyesbítéshez való jog

Ön jogosult személyes adatait frissíteni, annak érdekében, hogy mindenkor a helyes adatokat kezeljük Önről.

Törléshez való jog

Ön jogosult személyes adatai törlését kérni, amennyiben az alábbi feltételek valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték.
 • az adatkezelés kizárólag az Ön hozzájárulásán alapul, és hozzájárulását visszavonja.
 • az adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

A tiltakozáshoz való jog

Ön minden esetben jogosult a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen tiltakozni. Ez egy abszolút jog, amely azt jelenti, hogy amennyiben Ön tiltakozik, személyes adatait közvetlen üzletszerzés céljából többé nem kezeljük.

Ön jogosult továbbá azon adatkezelések ellen tiltakozni, amelyeket jogos érdekünk alapján végzünk. Amennyiben Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, meg kell jelölni, hogy mely adatkezelés ellen és miért tiltakozik. Ez esetben csak akkor vagyunk jogosultak a személyes adatokat tovább kezelni, ha bizonyítjuk, hogy azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy azok jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult az adatok kezelésének ideiglenes korlátozását kérni. Az adatkezelés az alábbi esetekben korlátozható:

 • amennyiben Ön úgy gondolja, hogy személyes adatai pontatlanok és azok helyesbítését kérte. Ez esetben az adatkezelés korlátozása arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát.
 • amennyiben az adatkezelés jogellenes, azonban Ön ellenzi azok törlését, és ehelyett azok korlátozását igényelni.
 • amennyiben nekünk már nincs szükségünk az adatokra, azonban Ön igényli azokat jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében.

Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait megkapja annak érdekében, hogy azokat más adatkezelő részére továbbítsa. E jog csak abban az esetben illeti meg, ha az adatkezelés hozzájáruláson, vagy a közöttünk fennálló szerződésen alapul.

A hozzájárulás visszavonásának lehetősége

Amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, úgy jogosult hozzájárulását bármikor visszavonni a következő e-mail címen: dpo@scania.hu

A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

JOGSÉRTÉS KÖZLÉSE (PANASZ)

Amennyiben úgy véli, hogy személyes adatai kezelése jogszabályba ütközik, kérjük, késedelem nélkül jelentse felénk. Ön jogosult továbbá egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye, vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban – panaszt tenni.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: www.naih.hu

 

KÉRDÉS ESETÉN HOGYAN VEHETEM FEL A SCANIA-VAL A KAPCSOLATOT?

Ön bármikor jogosult Adatvédelmi Tisztviselőnkkel, vagy a helyi Scania kapcsolattartójával felvenni a kapcsolatot.