Odvedite me u Scaniu u Hrvatsku .

Za više informacija idite na Scania tržište.

Zaštita podataka za zviždače

Radi promicanja kulture upozoravanja na nepravilnosti i otkrivanja potencijalnih prijestupa, Scania se služi globalnim sustavom za prijavu nepravilnosti. Informacije o potencijalnom kršenju propisa mogu se prijaviti putem nekoliko kanala za prijavljivanje u tvrtki Scania.

Kada pošaljete dojavu, mi obrađujemo vaše podatke prilikom primitka, procjene i istrage vaše dojave u skladu s ovim informacijama o zaštiti podataka. 

 

Dobivene dojave obrađuje mala skupina izričito za to ovlaštenih i posebno obučenih zaposlenika korporacijskog istražnog ureda tvrtke Scania i/ili istražnog ureda tvrtke TRATON. Korporacijski istražni ured tvrtke Scania i/ili istražni ured tvrtke TRATON mogu provjeriti činjenice iz dojave i po potrebi provesti dodatnu istragu povezanu sa slučajem u suradnji s drugim istražnim jedinicama odgovarajuće tvrtke. Dojave se uvijek tretiraju kao povjerljive.

 

Povjerljivost se ne može zajamčiti ako namjerno pošaljete pogrešne informacije s ciljem diskreditiranja određene osobe (potkazivanje).

 

Prije slanja dojave pažljivo pročitajte ove informacije o zaštiti podataka. Možete poslati anonimnu ili neanonimnu dojavu.

 

Zaštita podataka

Tvrtki Scania važna je zaštita vaših prava na privatnost tijekom obrade osobnih podataka. Osobne podatke obrađujemo u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR-a) EU-a i u skladu s nacionalnim zakonskim odredbama.

 


Kontakt s voditeljem obrade podataka

Voditelj obrade podataka prema definiciji zakona o zaštiti podataka za obradu podataka povezanu s primitkom, procjenom i istragom dojave:

 

Scania CV AB

SE-151 87 Södertälje, Švedska

 

U slučaju mogućih teških povreda propisa Scania djeluje kao voditelj obrade podataka zajedno sa sljedećom tvrtkom:

 

TRATON SE
Hanauer Str. 26
80992 Munich, Njemačka

 

 

Da biste se obratili timu za zaštitu podataka tvrtke Scania ili ostvarili svoja prava kao ispitanika, upotrijebite obrazac za kontakt.

 

 

 

Svrha
Scania vaše podatke obrađuje u sljedeće svrhe:
radi procjene i obrade vaše dojave te provođenja potrebnih istraga osoba na koje se dojava odnosi i, kada je primjereno, radi komunikacije s nadležnim tijelima i sudovima u vezi s vašom dojavom te radi komunikacije s međunarodnim odvjetnicima i revizorima ili drugim istražiteljima koje je angažirala tvrtka Scania ili TRATON SE.

 

Nepostojanje obveze navođenja vlastitih osobnih podataka
Dojavu možete poslati bez dijeljenja svojih osobnih podataka (anonimna dojava). Zato nemate nikakvu obvezu navesti svoje osobne podatke.

 


Vrsta osobnih podataka koji se prikupljaju
Kada pošaljete dojavu, prikupljamo sljedeće vrste osobnih podataka i informacija:

  • vaše ime i prezime i/ili privatne podatke za kontakt i identifikaciju, ako otkrijete svoj identitet (neanonimna dojava)
  • vaše službene podatke za kontakt i (službene) podatke o tvrtki ili ustanovi, ako ih otkrijete (neanonimna dojava) i kada je to primjenjivo
  • imena i prezimena osoba navedenih u vašoj dojavi i druge osobne podatke o njima.

 

 

Pravna osnova


Obrada vaših osobnih podataka opravdava se na temelju sljedeće pravne osnove:

  • Prikupljanje, obrada i otkrivanje osobnih podataka osoba navedenih u dojavi i ako zviždač odluči ne biti anoniman: u svrhe zaštite legitimnih interesa voditelja obrade podataka ili treće strane (točka (f) članka 6(1) GDPR-a). U legitimnom je interesu tvrtke Scania utvrditi, obraditi i sankcionirati kršenja zakona i teške povrede dužnosti zaposlenika u cijeloj tvrtki na učinkovit način uz visoku razinu povjerljivosti da bi se spriječio rizik od štete i odgovornosti za tvrtku Scania.
  • Otkrivanje osobnih podataka u slučaju neanonimne dojave drugim primateljima: obrada je potrebna radi ispunjavanja zakonske obveze (točka (c) članka 6(1) GDPR-a).

 

 

 

U određenim slučajevima vaši se osobni podaci mogu prenijeti drugim primateljima: u obrazloženim pojedinačnim slučajevima, prilikom obrade dojave ili u sklopu interne istrage može biti potrebno podijeliti informacije s drugim zaposlenicima tvrtke Scania ili istražnim uredom tvrtke TRATON. Ako to zahtijeva istraga, informacije se mogu podijeliti s povezanim društvima GRUPACIJE TRATON u državi izvan Europske unije ili Europskog gospodarskog prostora na temelju odgovarajućih jamstava zaštite podataka namijenjenih zaštiti obuhvaćenih osoba (npr. standardnih klauzula o zaštiti podataka EU-a ili drugih iznimnih odstupanja u skladu s člankom 49 GDPR)-a.

 

U slučaju odgovarajuće zakonske obveze ili ako Scania ili neka treća strana imaju legitimni interes za istragu informacija, dodatne moguće kategorije primatelja tijela su kaznenog progona, druga administrativna tijela, sudovi te međunarodni odvjetnici i revizori koje je angažirala tvrtka Scania ili TRATON SE.

 

U određenim slučajevima Scania je prema zakonima o zaštiti podataka ili važećim nacionalnim zakonima obvezna obavijestiti osumnjičene o optužbama protiv njih. To je zakonski zahtjev u slučajevima kada se može objektivno utvrditi da otkrivanje informacija osumnjičenom ne može više negativno utjecati na predmetnu istragu. Ako ste otkrili svoje ime i prezime ili druge osobne podatke (neanonimna dojava), vaš identitet kao zviždača neće se otkriti ako je to zakonski moguće i bit će poduzeti odgovarajući koraci da se onemogući donošenje zaključaka u pogledu vašeg identiteta kao zviždača.

 

 

 

Osobni podaci bit će pohranjeni onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe istrage i naknadne procjene te onoliko dugo koliko smo ih obvezni čuvati u skladu s nacionalnim pravnim, ugovornim ili zakonskim zahtjevima u pogledu razdoblja zadržavanja. Za tvrtku Scania usvojena su sljedeća razdoblja zadržavanja:

 

  1. za slučajeve koji su zaključeni kao neosnovani dosjei slučaja bit će izbrisani nakon jedne godine po završetku slučaja;
  2. za slučajeve koji se istražuju kao „druga kršenja propisa” dosjei slučaja bit će izbrisani nakon tri godine po završetku slučaja;
  3. za slučajeve koji se istražuju kao „teška kršenja propisa” dosjei slučaja bit će izbrisani nakon sedam godina po završetku slučaja; i
  4. za slučajeve koji sadrže dokumente koji se odnose na sudske postupke dosjei slučaja bit će izbrisani nakon jedanaest godina po završetku sudskog postupka.

 

Ako postoji zakonska obveza, navedeni rokovi mogu se u razumnoj mjeri produljiti.

 

Kada se prijava obradi, podaci će biti izbrisani ili anonimizirani u skladu s nacionalnim pravnim zahtjevima. U slučaju anonimizacije referenca na vaš identitet kao zviždača trajno se i nepovratno uklanja.

 

 

 

Osim prava na informiranje o podacima koji se odnose na vas i prava na ispravak svojih podataka imate i pravo zatražiti brisanje svojih podataka te ograničavanje njihove obrade (blokiranje) ako zakonske odredbe ne propisuju drukčije. Nadalje, imate pravo na prenosivost podataka. Ako vaše osobne podatke obrađujemo na temelju vaše privole, imate pravo u bilo kojem trenutku povući privolu s učinkom u budućnosti. Vaše povlačenje privole ne utječe na zakonitost prikupljanja i obrade vašeg imena i prezimena na temelju vaše privole do tog trenutka ni na obradu vašeg imena i prezimena po bilo kojoj drugoj pravnoj osnovi (npr. na temelju zakona ili legitimnih interesa). Ako smo vaše podatke već otkrili nadležnim tijelima ili sudovima, da biste ostvarili svoja prava, morate se obratiti tim nadležnim tijelima. Možda ćemo morati provjeriti vaš identitet da bismo mogli obraditi vaš zahtjev.

 

Ako smatrate da se vaši osobni podaci obrađuju na način koji nije sukladan s postojećim propisima, prijavite nam to u najkraćem mogućem roku. Uz to, Imate pravo podnijeti pritužbu nadležnom tijelu za zaštitu podataka.

 

Da biste opozvali svoju privolu (u slučaju dojave koja nije anonimna) ili da biste ostvarili svoja prava koja se odnose na vaše osobne podatke, upotrijebite obrazac za kontakt tvrtke Scania.

 

Informacije o pravu na prigovor na obradu osobnih podataka u bilo kojem trenutku u skladu s člankom 21(4) zajedno s člankom (1) GDPR-a.

 

Imate pravo u bilo kojem trenutku podnijeti prigovor na obradu osobnih podataka koju temeljimo na legitimnom interesu ili zadatku koji se provodi u javnom interesu. Upotrijebite obrazac za kontakt dostupan u odjeljku „Kontakt s voditeljem obrade podataka” da biste podnijeli prigovor i naveli razloge za njega.

Procijenit ćemo jesmo li obvezni izbrisati vaše podatke zbog vašeg prigovora na temelju razloga koje ste naveli. Imajte na umu da će unatoč vašem prigovoru možda biti potrebna daljnja obrada vaših osobnih podataka. To se može dogoditi ako uvjerljivi legitimni razlozi nadvladavaju vaše interese, prava i slobode ili ako moramo utvrditi, ostvariti ili obraniti pravne zahtjeve. Obavijestit ćemo vas o rezultatu naše procjene.

 

 

Općenita pitanja o zviždačima

Ako imate općenitih pitanja o zviždačima, obratite se korporacijskom istražnom uredu tvrtke Scania putem adrese whistleblower@scania.com