Zdá se, že se nacházíte v .

Přejděte na stránky společnosti Scania pro více informací.

Ochrana údajů oznamovatelů

Aby podpořila kulturu oznamování a odhalování potenciálního nesprávného chování, provozuje společnost Scania globální systém pro oznamování. Informace týkající se potenciálních porušení předpisů mohou být hlášeny prostřednictvím několika kanálů pro hlášení ve společnosti Scania.

Když odešlete tip, při jeho obdržení, posouzení a prošetření zpracujeme vaše osobní údaje v souladu s těmito informacemi o ochraně údajů. 

 

Příchozí tipy zpracovává malá skupina výslovně oprávněných a speciálně vyškolených zaměstnanců korporátního vyšetřovacího oddělení Scania nebo vyšetřovacího oddělení TRATON (TIO). Korporátní vyšetřovací oddělení Scania a/nebo vyšetřovací oddělení TRATON prověří fakta ohledně tipu a v případě potřeby provedou další vyšetřování související s případem společně s dalšími vyšetřovacími jednotkami dotčené společnosti. S tipy se vždy zachází důvěrně.

 

Důvěrnost nelze zaručit, pokud úmyslně uvedete nepravdivé informace s cílem zdiskreditovat určitou osobu.

 

Před odesláním tipu si prosím pečlivě přečtěte tyto informace o ochraně údajů. Můžete se rozhodnout, zda chcete odeslat anonymní nebo neanonymní tip.

 

Ochrana údajů

Během zpracování osobních údajů je pro společnost Scania důležitá ochrana vašich práv na soukromí. Osobní údaje zpracováváme v souladu s ustanoveními obecného nařízení EU o ochraně údajů (GDPR) a v souladu s vnitrostátními právními předpisy.

 


Správce údajů a kontaktní místo

Správcem údajů, jak je definován zákonem o ochraně údajů pro zpracování údajů souvisejících s přijetím, posouzením a prošetřením tipu, je:

 

Scania CV AB

SE-151 87 Södertälje, Švédsko

 

V případě možného závažného porušení předpisů jedná společnost Scania jako společný správce s:

 

TRATON SE
Hanauer Str. 26
80992 Mnichov, Německo

 

 

Chcete-li kontaktovat tým na ochranu údajů společnosti Scania nebo uplatnit svá práva subjektu údajů, použijte kontaktní formulář.

 

 

 

Účel
Společnost Scania zpracovává vaše údaje pro následující účely:
Posouzení a zpracování vašeho tipu a provedení nezbytného vyšetřování proti dotčeným osobám s ním spojeným a případně pro komunikaci s úřady a soudy v souvislosti s vaším tipem a komunikaci s mezinárodními právníky a auditory nebo jinými vyšetřujícími osobami najatými společnostmi Scania nebo TRATON SE.

 

Žádná povinnost poskytovat vaše osobní údaje
Tip můžete odeslat, aniž byste sdíleli své osobní údaje (anonymní tip). Nejste tedy povinni své osobní údaje poskytnout.

 


Typ shromažďovaných osobních údajů
Když odešlete tip, shromažďujeme následující osobní údaje a informace:

  • vaše jméno nebo soukromý kontakt a identifikační údaje, pokud prozradíte svou identitu (neanonymní tip),
  • váš profesní kontakt a (profesní) organizační údaje, pokud je uvedete (neanonymní tip), a případně
  • jména osob a další osobní údaje osob zmíněných ve vašem tipu.

 

 

Právní základ


Zpracování vašich osobních údajů je odůvodněno následujícím právním základem:

  • Shromažďování, zpracování a zveřejňování osobních údajů osob zahrnutých ve vašem tipu a v případě, že se oznamovatel rozhodne nebýt anonymní: pro účely ochrany oprávněných zájmů sledovaných správcem nebo třetí stranou (písm. (f) čl. 6 odst. 1 nařízení GDPR). Oprávněným zájmem společnosti Scania je identifikovat, zpracovávat, napravovat a postihovat porušení zákona a závažná porušení povinností zaměstnanců v celé společnosti účinným způsobem s vysokou mírou důvěrnosti, aby se předešlo škodám a rizikům odpovědnosti pro společnost Scania.
  • Zveřejnění osobních údajů v případě neanonymního tipu dalším příjemcům: zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti (písm. c) čl. 6 odst. 1 nařízení GDPR).

 

 

 

V určitých případech mohou být vaše osobní údaje předány dalším příjemcům: v odůvodněných jednotlivých případech, při zpracování tipu nebo v rámci interního vyšetřování může být nutné sdílet informace s ostatními zaměstnanci společnosti Scania nebo vyšetřovacím oddělením TRATON. Pokud to vyšetřování vyžaduje, mohou být informace sdíleny s dceřinými společnostmi TRATON GROUP v zemi mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor na základě příslušných záruk ochrany údajů navržených tak, aby chránily dotčené osoby (např. standardní doložky o ochraně údajů EU nebo jiné výjimečné odchylky podle článku 49 nařízení GDPR).

 

V případě odpovídající zákonné povinnosti nebo pokud má Scania nebo třetí strana oprávněný zájem na prošetření daných informací, jsou dalšími možnými kategoriemi příjemců orgány činné v trestním řízení, antimonopolní úřady, jiné správní úřady, soudy a také mezinárodní advokáti a auditoři najatí společnostmi Scania nebo TRATON SE.

 

V určitých případech je společnost Scania podle legislativy o ochraně údajů nebo příslušné vnitrostátní legislativy povinna informovat podezřelé o obviněních, která proti nim byla vznesena. Toto je zákonný požadavek v případech, kdy lze objektivně stanovit, že sdělení informací podezřelému již nemůže mít nepříznivý vliv na příslušné vyšetřování. Pokud jste uvedli své jméno nebo jiné osobní údaje (neanonymní tip), vaše identita oznamovatele nebude zveřejněna, pokud to bude právně možné, a budou také podniknuty kroky k zajištění toho, aby nebylo možné činit žádné závěry ohledně vaší identity jako oznamovatele.

 

 

 

Osobní údaje budou uloženy tak dlouho, jak to bude nutné pro účely vyšetřování a následného posouzení, a také tak dlouho, jak dlouho jsme povinni je uchovávat podle vnitrostátních právních, smluvních nebo zákonných lhůt pro uchovávání. Pro společnost Scania jsou přijata následující období uchování:

 

  1. U případů uzavřených jako nepodložené budou spisy případů smazány jeden rok od dokončení případu.
  2. U případů vyšetřovaných jako „jiná porušení předpisů“ budou spisy případů smazány tři roky od dokončení případu.
  3. U případů vyšetřovaných jako „vážná porušení předpisů“ budou spisy případů smazány sedm let od dokončení případu.
  4. U případů, které obsahují dokumenty týkající se soudního řízení, budou spisy případů smazány po jedenácti letech po skončení soudního řízení.

 

Pokud existuje zákonná povinnost, mohou být výše uvedené lhůty přiměřeně prodlouženy.

 

Po zpracování hlášení budou údaje smazány nebo anonymizovány v souladu s národními právními požadavky. V případě anonymizace je odkaz na vaši identitu oznamovatele trvale a nevratně odstraněn.

 

 

 

Kromě práva být informován/a o údajích, které se vás týkají, a práva na opravu vašich údajů máte také právo požadovat vymazání a omezení zpracování (blokování) vašich údajů, pokud neexistují žádná zákonná ustanovení, která tomu brání. Dále máte právo na přenositelnost údajů. Pokud vaše osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Vaše odvolání nemá vliv na zákonnost shromažďování a zpracovávání vašeho jména na základě vašeho souhlasu do té doby, ani nemá vliv na zpracování vašeho jména na jiném právním základě (např. zákon nebo oprávněné zájmy). Pokud jsme vaše údaje již sdělili úřadům nebo soudům, musíte tyto úřady kontaktovat, abyste mohli svá práva uplatnit. V případě potřeby budeme muset ověřit vaši identitu, než vaši příslušnou žádost zpracujeme.

 

Pokud se domníváte, že vaše osobní údaje jsou zpracovávány způsobem, který není v souladu s aktuálními předpisy, nahlaste nám to prosím co nejdříve. Máte také právo podat stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Chcete-li odvolat svůj souhlas (v případě tipu, který není anonymní) nebo uplatnit svá práva týkající se vašich osobních údajů, použijte kontaktní formulář společnosti Scania.

 

Informace o právu vznést kdykoli námitku proti zpracování vašich osobních údajů podle článku 21(4) ve spojení s (1) nařízení GDPR.

 

Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které zakládáme na oprávněném zájmu nebo úkolu prováděném ve veřejném zájmu. Ke vznesení námitky a uvedení jejích důvodů použijte kontaktní formulář poskytnutý v části „Správce údajů a kontaktní místo“.

Posoudíme, zda jsme kvůli vaší námitce na základě důvodů, které jste uvedli, povinni vaše údaje vymazat. Vezměte prosím na vědomí, že i přes vaši námitku může být nutné další zpracování vašich osobních údajů. Je tomu tak v případě, že přesvědčivé legitimní důvody převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami nebo pokud musíme stanovit, vykonat nebo hájit právní nároky. O výsledku našeho posouzení vás budeme informovat.

 

 

Obecné otázky týkající se oznamování

Máte-li jakékoli obecné otázky týkající se oznamování, kontaktujte korporátní vyšetřovací oddělení Scania na adrese whistleblower@scania.com