Zdá se, že se nacházíte v .

Přejděte na stránky společnosti Scania pro více informací.

Systém Scania pro oznamování

Integrita a dodržování zákonů a předpisů a zásady stanovené v kodexu chování Scania, kodexu chování dodavatelů Scania, kodexu praxe Scania a kodexu chování nezávislých distributorů Scania jsou hlavními prioritami a základními kameny naší firemní kultury. 

Abychom dostáli těmto hodnotám a eliminovali nebo minimalizovali potenciální rizika vyplývající z porušení předpisů, je zásadní, aby potenciální porušení předpisů ze strany zaměstnanců nebo externích partnerů byla včas identifikována, objasněna a zastavena a aby byla v případě potřeby uplatněna disciplinární opatření.

 

Za účelem podpory kultury, ve které se lidé nebojí ozvat, a odhalování potenciálních prohřešků provozuje skupina TRATON GROUP globální nezávislý, nestranný a důvěrný systém pro oznamování, který je spravován ve spolupráci mezi korporátním vyšetřovacím oddělením Scania a vyšetřovacím oddělením TRATON.  Kromě korporátního vyšetřovacího oddělení Scania jako prvního kontaktního místa pro oznamovatele ve společnosti Scania lze také oslovit vyšetřovací oddělení TRATON jako centrální kontaktní místo pro všechny značky v rámci TRATON Group.

 

Systém Scania pro oznamování a postupy pro provádění interních vyšetřování se řídí zásadami skupiny Scania 20. Náš systém pro oznamování je založen na základních principech, jako je ochrana oznamovatelů a osob podporujících vyšetřování. Respektujeme právo oznamovatelů na utajení, presumpci neviny a spravedlivé vyšetřování vůči všem dotčeným osobám. Informace obdržené prostřednictvím systému pro oznamování budou přezkoumány spravedlivě, rychle a citlivě a bude s nimi nakládáno s nejvyšší mírou důvěrnosti.  Nejsou přijímána žádná opatření k identifikaci anonymních oznamovatelů. Máme nulovou toleranci k odvetným opatřením vůči oznamovatelům. Jakékoli oznámení ve zlé víře však bude považováno za závažné porušení předpisů.

 

Vyšetřování podporují specializované funkce ve společnosti Scania v rámci oddělení řízení, rizika a souladu, bezpečnosti, auditu, práva a lidí a kultury. Vyšetřování je zahájeno až po pečlivém prozkoumání faktů a důvodném podezření na porušení předpisů. Oddělení Scania zabývající se oznamováním a interním vyšetřováním úzce spolupracují s kolegy z vyšetřovacího oddělení TRATON, zejména pokud jde o potenciální závažná porušení předpisů.

 

 

Naše kanály pro oznamování

Náš systém pro oznamování poskytuje následující kanály pro hlášení potenciálních porušení spáchaných zaměstnanci nebo externími partnery, aby je naše společnost mohla rychle prošetřit a náležitě reagovat. To však neomezuje zákonem chráněná práva kontaktovat příslušné úřady. 

 

Interní a externí oznamovatelé mohou potenciální porušení předpisů nebo rizika související s lidskými právy nebo závazky v oblasti životního prostředí nahlásit kdykoli a ve všech jazycích přímo a důvěrně kolegům z korporátního vyšetřovacího oddělení Scania nebo vyšetřovacího oddělení TRATON:

 

Scania CV AB

Centrum korporátního vyšetřovacího oddělení Scania

Vagnmakarvägen 1

151 32 Södertälje, Švédsko

E-mail: whistleblower@scania.com

 

 

TRATON SE

Investigation Office

Dachauer Strasse 641

80995 Mnichov, Německo

E-mail: investigation-office@traton.com

 

 

Příslušné týmy s vámi mohou mluvit osobně, po telefonu nebo prostřednictvím e-mailu.

 

 

 

Oznamovatelé mají vždy možnost se se svými obavami obrátit na následující interní funkce:

  • přímý nadřízený
  • lidé a kultura / lidské zdroje (místní nebo centrální)
  • interní audit skupiny
  • bezpečnost korporace
  • soulad s předpisy na úrovni skupiny
  • Místně nebo regionálně určená kontaktní osoba pro většinu našich právnických osob se sídlem v EU. 

 

Přijímající funkce pak informace předá funkcím vyhrazeným pro oznamování, jak uvádějí naše interní postupy.

 

 

 

Oznamovatelé z celého světa mohou použít nástroj TRATON Speak up!, který je nepřetržitě k dispozici v několika jazycích a umožňuje hlásit tipy na možná porušení ohledně hospodářských trestných činů, jako je korupce nebo porušení antimonopolního zákona, problémy s ochranou údajů a také rizika a porušení ohledně lidských práv a závazků v oblasti životního prostředí nebo jiných interních a zákonných předpisů.

 

Oznamovatelé se v systému Speak up! mohou zaregistrovat svým jménem nebo zůstat v anonymitě. Všechny tipy jsou považovány za důvěrné. Oznamovatelé mohou své hlášení odeslat v jakémkoli jazyce, i když jejich preferovaný jazyk není v kanálu pro oznamování nabízen. Náš portál pro oznamování provozuje třetí strana, která ho hostuje na externích certifikovaných serverech (umístěných v Německu), což oznamovatelům umožňuje adresovat nám tipy anonymně a bez možnosti sledování.

 

Systém Speak up! je přístupný z každého počítače s připojením k internetu. Klikněte sem.

 

 

 

Porušování právních předpisů lze také nahlásit prostřednictvím nepřetržité horké linky pro oznamovatele poskytované společností Volkswagen AG. Horká linka je k dispozici 24 hodin denně a přijímá tipy od všech značek koncernu Volkswagen – v případě potřeby i anonymně. Všechny rady týkající se naší společnosti, které obdržíme prostřednictvím horké linky, jsou přeposílány přímo vyšetřovacímu oddělení TRATON.


Horkou linku pro oznamovatele kontaktujete takto:

 

+ 800 444 46300  mezinárodní bezplatné číslo. V závislosti na zemi, ze které voláte, je možné, že mezinárodní bezplatná horká linka nebude k dispozici, protože někteří telefonní operátoři tuto službu nepodporují. Pokud tomu tak je, použijte prosím nabízené zpoplatněné číslo nebo číslo pro vaši zemi. 

 

+ 49 5361 946300  zpoplatněné číslo, pokud váš místní telefonní operátor nepodporuje bezplatnou službu. 

 

 

 

Země

 

Bezplatné číslo

 

Místní telefonní číslo

 

Brazílie 0800-5912743 021-23911381
Mexiko 001-800-4610242 0155-71000355
Slovenská republika 0800-002576 02-33325602
USA 833-6571574 908-2198092
Jižní Afrika 0800-994983 021-1003533
Malajsie 1-800-819523 0154-6000099
Argentina 0800-6662992 011-52528632
Německo 80 044 446 300 05361-946300

 

 

 

 

Společnost Volkswagen AG pověřila dva externí právníky (ombudsmany), kteří mohou pomáhat nebo zajišťují, aby byly tipy přeposlány vyšetřovacímu oddělení TRATON – i anonymně, je-li to požadováno.

 

Informace o ombudsmanech společnosti Volkswagen AG naleznete zde.

 

 


Doporučujeme hlásit nesprávné chování prostřednictvím výše uvedených interních oznamovacích kanálů. S ohledem na směrnici EU o oznamování však členské státy EU definovaly (nebo brzy definují) určené orgány, které rovněž přijímají hlášení o pochybeních jako externí kanály pro oznamování. Zkontrolujte následující země, ze kterých podáváte zprávy, na tomto odkaze.  

 

 

Jak vaše hlášení zpracováváme?

V naší společnosti mohou zaměstnanci, zákazníci a další třetí strany prostřednictvím různých kanálů, kdykoli a v jakémkoli jazyce hlásit tipy týkající se potenciálních porušení předpisů. Tyto tipy pak obdrží korporátní vyšetřovací oddělení Scania nebo vyšetřovací oddělení TRATON, které zajistí, že bude důvěrně a včas provedeno důkladné a odpovídající prošetření.

 

Kvalifikovaní a zkušení kolegové na korporátním vyšetřovacím oddělení Scania nebo vyšetřovacím oddělení TRATON každou zprávu o potenciálním nevhodném chování důkladně přezkoumají na základě systematického procesu v souladu s platnými zásadami skupiny. Oznamovatelé nejprve obdrží potvrzení o přijetí od korporátního vyšetřovacího oddělení Scania nebo vyšetřovacího oddělení TRATON, které poté vaše hlášení vyhodnotí z hlediska možných právních rizik. To zahrnuje vyjasnění otázek o nahlášené záležitosti a shromáždění dostupných faktů, zejména od oznamovatelů. Pokud toto počáteční vyhodnocení prokáže důvodné podezření na závažné porušení zásad, bude zahájeno vyšetřování prováděné specializovanou vyšetřovací jednotkou v rámci společnosti Scania. Výsledky vyšetřování budou následně právně posouzeny vyšetřovacím oddělením TRATON a budou doporučena vhodná opatření. Pokud tip poukáže na méně závažné porušení předpisů, může být případ předán vhodnému orgánu v rámci společnosti Scania, aby jej prošetřil a posoudil samostatně, ale s možností dostat rady od korporátního vyšetřovacího oddělení Scania. Oznamovatelé nebo zúčastnění zaměstnanci mohou vždy kontaktovat korporátní vyšetřovací oddělení Scania nebo vyšetřovací oddělení TRATON a zeptat se na stav a výsledek procesu. Výsledek bude rovněž sdílen, pokud je to právně možné s ohledem na zásadu potřebných znalostí. Doba zpracování se však liší v závislosti na řešené záležitosti. 

 

Potenciální porušení kodexu chování dodavatelů Scania a kodexu chování nezávislých distributorů Scania ze strany dodavatelů a dalších třetích stran, včetně rizik a porušování lidských práv a závazků v oblasti životního prostředí, lze také nahlásit korporátnímu vyšetřovacímu oddělení Scania nebo vyšetřovacímu oddělení TRATON. Korporátní vyšetřovací oddělení Scania nebo vyšetřovací oddělení TRATON budou informovat odpovědná oddělení, která nahlášenou záležitost odpovídajícím způsobem zpracují. To zahrnuje zejména přijetí opatření nezbytných k minimalizaci nebo ukončení porušování zásad nebo rizik.

 

 

Více informací o procesních pravidlech pro proces stížnosti TRATON GROUP naleznete zde. Kromě toho společnost Scania publikovala zásady ohledně lidských práv, které popisují očekávání pro organizaci a dodavatele ohledně ochrany a dodržování lidských práv.

 

 

Ochrana údajů oznamovatelů

Společnost Scania shromažďuje a zpracovává osobní údaje, které jí poskytnete, za účelem posouzení a zpracování vašeho nahlášeného tipu. Další informace o ochraně údajů a vašich právech naleznete zde

Máte nějaké obavy nebo zpětnou vazbu týkající se našich produktů nebo služeb?

Máte-li jakékoli dotazy týkající se našich produktů nebo vašeho vozidla, zpětnou vazbu nebo stížnosti na služby poskytované námi nebo našimi obchodními partnery (jako jsou prodejny vozidel nebo servisní dílny), kontaktujte prosím naše centra péče o zákazníky. 

Máte další otázky?

V případě jakýchkoli dotazů nebo návrhů na zlepšení týkající se systému oznamování se prosím obraťte na korporátní vyšetřovací oddělení Scania. Kontaktujte nás na adrese whistleblower@scania.com