Čini se da ste u .

Za više informacija idite na Scania market...

Koji zvuk te uzbuđuje?

SAZNAJ VIŠE

Sistem uzbunjivanja kompanije Scania

Integritet i poštovanje zakona i propisa, kao i principa iz Kodeksa ponašanja kompanije Scania, Kodeksa ponašanja dobavljača kompanije Scania, Kodeksa prakse kompanije Scania i Kodeksa ponašanja nezavisnih distributera kompanije Scania jesu glavni prioriteti i kamen temeljac naše korporativne kulture. 

Da bi se te vrednosti ispunile i da bi se izbegli ili umanjili potencijalni rizici usled kršenja propisa, ključno je da se potencijalna kršenja propisa od strane zaposlenih ili spoljnih partnera identifikuju u ranoj fazi, razjasne i zaustave, kao i da se disciplinske mere primenjuju kada je to neophodno.

 

Da bi podstakla atmosfera otvorene komunikacije i otkrila potencijalna protivpravna ponašanja, TRATON GROUP upravlja globalnim nezavisnim, nepristrasnim i poverljivim sistemom uzbunjivanja koji se vodi u saradnji između Kancelarije za korporativne istrage kompanije Scania i Istražne kancelarije grupe TRATON.  Pored Kancelarije za korporativne istrage kompanije Scania kao prve kontakt tačke za uzbunjivanje u kompaniji Scania, moguće je i obraćanje Istražnoj kancelariji grupe TRATON kao centralnoj kontakt tački za sve brendove u okviru grupe TRATON Group.

 

Sistem uzbunjivanja i postupci za sprovođenje internih istraga kompanije Scania regulisani su Politikom 20 grupe Scania Group. Naš sistem uzbunjivanja zasnovan je na osnovnim principima, kao što je zaštita uzbunjivača i lica koji podržavaju istragu. Poštujemo pravo uzbunjivača na poverljivost i pretpostavku nevinosti i pravičnost istraga prema svim licima. Informacije dobijene putem sistema uzbunjivanja razmatraće se pravedno, brzo i na osetljiv način i čuvaće se u najvećoj mogućoj tajnosti.  Ne preduzimaju se nikakve radnje za identifikaciju anonimnih uzbunjivača. Imamo nultu toleranciju za odmazdu protiv uzbunjivača. Međutim, svako prijavljivanje s lošom namerom tretiraće se kao ozbiljno kršenje propisa.

 

Nadležne funkcije u kompaniji Scania u okviru upravljanja, rizika i usaglašenosti, bezbednosti, revizije, prava i ljudi i kulture podržavaju istrage. Istraga se pokreće tek nakon pažljivog ispitivanja činjenica i osnovane sumnje na kršenje propisa. Odeljenja u kompaniji Scania uključena u uzbunjivanje i interne istrage blisko sarađuju sa kolegama u Istražnoj kancelariji grupe TRATON, posebno u vezi sa potencijalnim ozbiljnim kršenjima propisa.

 

 

Naši kanali uzbunjivanja

Naš sistem uzbunjivanja obezbeđuje sledeće kanale za prijavljivanje potencijalnih kršenja od strane zaposlenih ili spoljnih partnera kako bi se omogućila brza istraga i odgovarajuća reakcija naše Kompanije. Međutim, time se ne ograničava zakonom zaštićena prava na obraćanje relevantnim vlastima. 

 

U svakom trenutku i na svim jezicima, unutrašnji i spoljašnji uzbunjivači mogu da prijave potencijalna kršenja propisa ili rizike u vezi sa ljudskim pravima ili ekološkim obavezama direktno i poverljivo kolegama u Kancelariji za korporativne istrage kompanije Scania ili Istražnoj kancelariji grupe TRATON:

 

Scania CV AB

Centrala Kancelarije za korporativne istrage kompanije Scania

Vagnmakarvägen 1

151 32 Södertälje, Sweden

Adresa e-pošte: whistleblower@scania.com

 

 

TRATON SE

Istražna kancelarija

Dachauer Strasse 641

80995 Minhen, Nemačka

Adresa e-pošte: investigation-office@traton.com

 

 

Relevantni timovi su vam na raspolaganju za razgovor uživo, telefonom ili putem e-pošte.

 

 

 

Uzbunjivači uvek imaju mogućnost da izraze zabrinutost sledećim internim funkcijama:

  • direktnom menadžeru
  • funkciji Ljudi i kultura/Ljudski resursi (lokalnoj ili centralnoj)
  • Internoj reviziji Grupe
  • Korporativnoj bezbednosti
  • Usaglašenosti Grupe
  • lokalno ili regionalno imenovanom licu za kontakt za većinu naših pravnih lica sa sedištem u EU. 

 

Funkcija kojoj se obratite će potom proslediti informacije funkcijama nadležnim za uzbunjivanje, kao što je određeno našim internim procedurama.

 

 

 

Uzbunjivači širom sveta mogu da koriste alatku „Speak up!” grupe TRATON, koja je non-stop dostupna na nekoliko jezika za prijavljivanje potencijalnih kršenja u vezi sa privrednim kriminalom, kao što su korupcija i antimonopolski zakon, problemi sa zaštitom podataka, kao i rizici i kršenja u vezi sa ljudskim pravima i ekološkim obavezama ili drugi interni i zakonski propisi.

 

Uzbunjivači mogu da koriste svoje ime pri registraciji na alatku „Speak up!” ili da ostanu anonimni. Sve prijave se čuvaju u tajnosti. Čak i ako željeni jezik nije ponuđen u kanalu za prijavljivanje, uzbunjivači mogu da koriste bilo koji jezik za podnošenje prijave. Našim portalom za uzbunjivanje upravlja treća strana, koja hostuje portal na spoljnim, sertifikovanim serverima (koji se nalaze u Nemačkoj), što omogućava da nam uzbunjivači podnose anonimne i nesledljive prijave.

 

„Speak up!” je dostupan sa svakog računara sa Internetom. Kliknite ovde.

 

 

 

Kršenja propisa mogu da se prijave i putem službene linije za uzbunjivanje, koja je dostupna non-stop i koju je obezbedila kompanija Volkswagen AG. Službena linija je dostupna non-stop i otvorena je za prijave iz svih brendova grupe Volkswagen Group i za anonimne, po želji. Sve prijave koje se tiču naše Kompanije primljene putem službene linije prosleđuju se direktno Istražnoj kancelariji grupe TRATON.


Službena linija je dostupna na sledećem broju:

 

+ 800 444 46300 besplatna međunarodna linija. U zavisnosti od zemlje iz koje zovete, moguće je da međunarodna besplatna službena linija ne bude dostupna s obzirom da neki operateri ne podržavaju uslugu. Ako se to desi, koristite ponuđeni broj koji se naplaćuje ili broj određene zemlje. 

 

+ 49 5361 946300 linija koja se naplaćuje, ako vaš lokalni operater ne podržava besplatnu uslugu. 

 

 

 

Zemlja

 

Besplatna linija

 

Lokalni telefonski broj

 

Brazil 0800-5912743 021-23911381
Meksiko 001-800-4610242 0155-71000355
Slovačka Republika 0800-002576 02-33325602
SAD 833-6571574 908-2198092
Južnoafrička Republika 0800-994983 021-1003533
Malezija 1-800-819523 0154-6000099
Argentina 0800-6662992 011-52528632
Nemačka 80 044 446 300 05361-946300

 

 

 

 

Kompanija Volkswagen AG je ovlastila dva spoljna pravnika (Ombudsmana) koji mogu da pomognu ili osiguraju da se prijave proslede Istražnoj kancelariji grupe TRATON, na zahtev, i anonimno.

 

Ovde možete da pronađete informacije o Ombudsmanima kompanije Volkswagen AG.

 

 


Savetujemo da se prijave povreda dužnosti podnose putem internih kanala za prijavljivanje na prethodno opisan način. Međutim, imajući u obzir Direktivu EU o uzbunjivanju, države članice EU su definisale (ili će uskoro definisati) nadležne organe koji takođe prihvataju prijave povreda dužnosti, kao spoljni kanali za prijavljivanje. Pronađite zemlje iz kojih prijavljujete na sledećem linku.  

 

 

Kako obrađujemo vaše prijave?

U našoj Kompaniji, prijave u vezi sa potencijalnim kršenjima propisa mogu da podnesu zaposleni, kupci i ostala treća lica putem različitih kanala, u bilo kom trenutku i na bilo kom jeziku. Prijave zatim dobija Kancelarija za korporativne istrage kompanije Scania ili Istražna kancelarija grupe TRATON, koje obezbeđuju da se temeljne i odgovarajuće istrage sprovode poverljivo i blagovremeno.

 

Kvalifikovane i iskusne kolege u Kancelariji za korporativne istrage kompanije Scania ili Istražnoj kancelariji grupe TRATON detaljno ispituju svaku prijavu o potencijalnoj povredi dužnosti i sistematski prate proces u skladu sa važećom Politikom Grupe. Prvo će uzbunjivači dobiti potvrdu o prijemu od Kancelarije za korporativne istrage kompanije Scania ili Istražne kancelarije grupe TRATON, koja će zatim proceniti vašu prijavu u pogledu potencijalnih pravnih rizika. To podrazumeva postavljanje pitanja radi razjašnjenja prijavljenog problema i prikupljanje dostupnih činjenica, posebno od uzbunjivača. Ako ta prvobitna procena pokaže osnove za sumnju na ozbiljno kršenje, biće pokrenuta istraga od strane nadležne istražne jedinice u kompaniji Scania. Nakon toga, rezultate istrage će s pravne strane proceniti Istražna kancelarija grupe TRATON i preporučiće se odgovarajuće mere. Ako prijava ukazuje na manje ozbiljno kršenje propisa, slučaj može da se preda odgovarajućem telu u kompaniji Scania na samostalnu istragu i procenu, ali sa mogućim smernicama Kancelarije za korporativne istrage kompanije Scania. Uzbunjivači ili upućeni zaposleni uvek mogu da kontaktiraju Kancelariju za korporativne istrage kompanije Scania ili Istražnu kancelariju grupe TRATON u vezi sa statusom i ishodom postupka. Ishod se takođe deli u meri u kojoj to zakon dozvoljava u skladu sa načelom osnovane potrebe za dobijanjem informacija. Međutim, vreme obrade varira u zavisnosti od predmeta postupka. 

 

Potencijalna kršenja Kodeksa ponašanja dobavljača kompanije Scania i Kodeksa ponašanja nezavisnih distributera kompanije Scania od strane dobavljača i ostalih trećih lica, uključujući rizike i prekršaje u vezi sa ljudskim pravima i ekološkim obavezama, takođe mogu da se prijave Kancelariji za korporativne istrage kompanije Scania ili Istražnoj kancelariji grupe TRATON. Kancelarija za korporativne istrage kompanije Scania ili Istražna kancelarija grupe TRATON obavestiće odgovorna odeljenja, koja će u skladu sa tim obraditi prijavljeni problem. To naročito podrazumeva preduzimanje neophodnih mera za minimiziranje ili okončanje kršenja i/ili rizika.

 

 

Pogledajte više informacija o Poslovniku o postupku ulaganja prigovora grupe TRATON GROUP ovde. Pored toga, Scania je objavila Politiku o ljudskim pravima, u kojoj su opisana očekivanja od organizacije i dobavljača da štite i poštuju ljudska prava.

 

 

Zaštita podataka za uzbunjivače

Scania prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti koje navedete u svrhu procene i obrade vaše prijave. Dodatne informacije o zaštiti podataka i pravima koja imate možete pronaći ovde

Da li imate bilo kakvu zabrinutost ili povratnu informaciju u vezi sa našim proizvodima ili uslugama?

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili upita u vezi sa našim proizvodima ili vašim vozilom, povratne informacije ili žalbe na usluge koje pružamo mi ili naši poslovni partneri (kao što su prodajni saloni ili radionice), obratite se našim centrima za brigu o korisnicima.

Imate li još pitanja?

Obratite se Kancelariji za korporativne istrage kompanije Scania u slučaju bilo kakvih pitanja ili predloga za poboljšanje sistema uzbunjivanja u bilo kom trenutku. Možete da nas kontaktirate na adresu whistleblower@scania.com