Du verkar vara belägen i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
FINLAND

välj din försäljningsregion

välj produktionsenheter visit our global site

försäljningsregion
Production units

Scania Suomi, fö­re­gång­a­re inom den finska trans­port­bran­schen, fyller 70 år

Scania Suomi Oy – vars tidigare namn var Oy Scan-Auto Ab – fyller 70 år i dag den 18 februari. Högklassiga produkter, långvariga och framgångsrika kundrelationer samt gedigen specialkompetens har alltid varit hörnstenar för bolagets verksamhet. 

"Bolaget har anpassat sig till den omgivande världen genom att göra de rätta valen, som att fokusera på försäljning av tunga fordon och bygga upp ett starkt och omfattande servicenätverk i egen ägo", konstaterar Scania Suomis VD Henna Wickström på bolagets 70-årsdag. 

Så här fick allt sin början
Harald Zetterström, Sven Fazer och Soini Holopainen grundade 1949 ett bilimportbolag som fick namnet Oy Scan-Auto Ab. Zetterström tog med sig representationen för Scania-Vabis till bolaget och Holopainen valdes till verkställande direktör. Under de första åren levererade bolaget reservdelar till användare av Scania-Vabis – till exempel kommunala trafikverk och brandverk. Vid sidan av lastbilar och bussar satsade man på separata motorer. Dieselmotorerna från Scania-Vabis fick en stark position som kraftkälla för bland annat specialfordon, lok, fartyg och reservkraftverk.

Saab på landsvägarna och i luften
Personbilar har spelat en mycket viktig roll i Scan-Autos historia. Under årens lopp har märkena varit många, men ett står klart över alla andra – Saab. Scan-Auto började importera Saab redan år 1963, då bolaget köpte aktiestocken i den dåvarande Saab-importören Importer Oy. När man 1968 beslutade att en bilfabrik skulle grundas i Nystad, blev Scan-Auto huvudmarknadsföringskanal för Saab.

Ägandet i Scan-Auto förändrades när fabrikens ägare Valmet Ab och AB Saab-Scania tillsammans köpte hela aktiestocken i bolaget i förhållandet 50/50. Till följd av fusionen av Valmet och Rauma-Repola övergick bolagets aktiestock till Scania AB. 

När Scan-Auto avstod från sin personbilsverksamhet var det ett lämpligt tillfälle att fundera på ett nytt namn åt bolaget. Eftersom huvudprodukterna nu kom från Scania, fick bolagets namn i början av år 2012 formen Scania Suomi Oy.

Då Saab kom med i bilden var det inte bara personbilshandeln som tog fart. I konglomeratets produktpalett ingick även bland annat Saab Fairchild-flygplan och Hughes-helikoptrar. 

Materiel till försvarsmakten
Fordon av märket Scania-Vabis och Scania har ingått i finska försvarsmaktens materiel i nästan hundra år. De första Scania-Vabis-lastbilarna erhölls som en donation från Sverige år 1918.

Sedermera har man även i Finland monterat militärlastbilar av märket Scania. I slutet av 1970-talet monterade man i Sockenbacka i Helsingfors 33 stycken Scania SBAT 6x6-terränglastbilar av så kallade CKD-serier (Complete Knocked Down).

Även marinkraft och reservkraft
Scania har en lång tradition av att leverera motorer till marinens farkoster, och den senaste stora leveransen bestod av V8-motorer till tolv landstigningsbåtar i Jehu-klassen. Scanias motorer har även levererats till bland annat Gränsbevakningsväsendet och lotsbåtar. 

Scanias motorer tryggar eltillförseln i många offentliga byggnader i fall av störningar i det vanliga elnätet. Bland annat tryggas elförsörjningen i presidentslottet och statsrådsborgen med Scania-aggregat i fall av problem i nätet.

Under de senaste tio åren har tunga brand- och räddningsfordon med fabriksfärdiga manskapshyttar varit den suveräna marknadsledaren då finska räddningsverk gjort anskaffningar. Också vår inhemska försvarsutrustningsindustri använder sig av Scanias motorer. Bland annat Patria, en tillverkare AMV-manskapstransportvagnar, har valt Scanias motorer som kraftkälla för dessa fordon.

I kollektivtrafikens frontlinje
Scania-Vabis- och Scania-bussar har varit en väsentlig del av den finska kollektivtrafiken under bolagets hela verksamhetstid. Scanias roll inom den finska bussvärlden är fortfarande betydande eftersom Scania efter Lahden Autokoris konkurs beslutade att fortsätta med karosstillverkningen på fabriken i Jokimaa i Lahtis. I dag är finskt karosskunnande så uppskattat i världen att bussfabriken i Lahtis i praktiken har allt konstruktions- och produktutvecklingsansvar för Scanias hela sortiment av busskarosser.

Satsningar på servicenätverket 
Under Scan-Autos första tider låg verksamhetens tyngdpunkt i huvudstaden. Det visade sig dock snart att serviceutbudet måste utökas även till andra delar av landet. Det första distriktskontoret grundades i Jyväskylä 1965. Därefter öppnades mot slutet av årtusendet försäljnings- och serviceställen i praktiken överallt i Finland. Nu har bolaget 21 egna servicecenter.

År 2018 öppnades ett verksamhetsställe i Kuusamo och i Kemi flyttade verksamheten till nya lokaler i Keminmaa. Följande stora investering var att bygga ett helt nytt Scania-center i Tammerfors.

När det nya servicecentret i Jyväskylä öppnades, utökades även produktsortimentet. Därefter inleddes också påbyggnadskonstruktioner som till exempel installation av krokväxelflaksanordningar och timmerpåbyggnader. I dag omfattar sortimentet även olika hjälpstativ som passar ihop med påbyggnaderna.

En del av omgivningen och samhället
Moderbolaget Scania har under hela sin historia arbetat för att utveckla säkra, energieffektiva och miljömässigt rena fordon. Också Scan-Auto har för sin del aktivt arbetat för att minska miljöeffekterna från trafiken.

Finlands första etanoldrivna lastbil överlämnades i början av 2011 och under den senaste tiden har naturgasdrivna fordon tagits i bruk inom såväl kollektivtrafiken som exempelvis avfallsinsamlingen.

Bland lastbilstillverkarna var Scania den första att lansera modeller som uppfyller utsläppsnormen Euro 6. Finlands första Euro 6-fordon överlämnades redan sommaren 2012.

Scania Suomi har aktivt deltagit i utvecklingen av det finska transportlivet. Redan innan man i juni 2013 fattade beslut om att höja de maximala tillåtna kombinationsfordonens massor från 60 ton till 76 ton, introducerade Scania Suomi på sin transportmässavdelning tre nya chassin avsedda för de nya massorna. Två av dessa – timmerkombinationen och gruskassetten – överlämnades till Trafikverket för belastningstester av broar. 

Tjänster och utbildning
Lastbilshandeln har gått över från att endast sälja chassin till att leverera totallösningar. Under årens lopp har olika servicekoncept blivit en del av nyttofordonshandeln. Betydelsen av service- och reparationsavtal har ökat markant under de senaste åren. I det nuvarande serviceutbudet ingår som en viktig del olika utbildnings- och coachingprogram som eftersträvar minskad bränsleförbrukning och därmed lägre driftskostnader för fordonen.

Scan-Auto har även satsat kraftigt på att utbilda den egna personalen. Bland annat får mekanikerna de märkesspecifika kunskaper de behöver i serviceskolan som grundats för ändamålet. 

Scania och Finland
Scan-Auto och Scania Suomi har aktivt arbetat tillsammans med transportnäringen, förarorganisationer och trafiksäkerhetsorganisationer. Vi har samarbetat med bland annat Finlands Transport och Logistik rf SKAL, Rahtarit och Trafikskyddet med att arrangera en internationell tävling för unga förare redan sex gånger. I år ordnas tävlingen för sjunde gången.

Scania och Finland har även annat gemensamt än Scania Suomi. Scania CV:s årliga inköp från finska underleverantörer har beräknats vara större än Scania Suomis alla årliga inköp från Scania. Det betyder att Scania och Scania Suomi är betydande sysselsättare i Finland. 

"Utvecklingen accelererar, datamängden flerfaldigas och kommande teknik utmanar de nuvarande strukturerna. Framtidens trafik utnyttjar digitalisering, är energieffektiv och har små utsläpp. Det som är säkert är att ett företag som betjänar transport inte kommer att vara likadant om 70 år som det är nu. Framtiden är full av möjligheter, men kunden står alltid i fokus för all verksamhet – utan kunder finns det inget bolag. Scania Suomis framgång, också under de kommande 70 åren, garanteras av branschens nyaste teknik, högklassiga produkter och tjänster samt en yrkeskunnig personal. Scania Suomi är även i framtiden ett kompetent företag som lever i tiden", försäkrar Henna Wickström.

Över 50 000 Scania-fordon har överlämnats till finländska kunder. Den framgångsrika historien har fått en värdig fortsättning och Scania Suomi, mångfaldig marknadsledare inom lastbilar och bussar, fortsätter sin verksamhet som en del av utvecklingen av det finska samhället och näringslivet.

För mer information, kontakta:
Heidi Nurmi-Rekonen, kommunikationschef
tel: +358 50 412 1177, e-post: heidi.nurmi-rekonen@scania.fi