Du verkar vara belägen i .

Gå till din Scania marknadsplats för mer information.

Miljöpolicy

Scania är världsledande leverantör av transportlösningar med bland annat lastbilar och bussar för tunga transporter i kombination med ett produktrelaterat utbud av tjänster. Scania är också ledande leverantör av industri- och marinmotorer.

 

Scanias syfte är att driva utvecklingen mot ett mer hållbart transportsystem och skapa en ny värld av mobilitet som är bättre för ekonomin, samhället och miljön. På Scania ser vi FN:s Agenda 2030 som en gemensam agenda som kräver att makthavare, näringsliv och det vidare civila samhället samverkar tillsammans. Vi stöder starkt de 17 målen och tror de har potential att ge en transformativ förändring för både samhällen och företag.

Som undertecknare av FN:s Global Compact har Scania åtagit sig att stödja de 10 principerna på områdena miljö, mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter och korruptionsbekämpning.

 

Ett helhetsgrepp om hållbara transporter

Våra hållbara transportlösningar utvecklas i nära samarbete med våra kunder och andra intressenter och vilar på tre pelare:

– Energieffektivitet: den effektivaste tekniken för våra produkter i kombination med tjänster med fokus på drivlineprestanda, fordonsoptimering och bränsleförbrukning.

– Förnybara bränslen och elektrifiering: det bredaste utbudet av motorer vad gäller förnybara bränslen och elektrifieringsteknik för fordon och infrastruktur.

– Smart och säker transport: genom anslutbarhet skapar vi effektivare logistiska flöden och högre fyllnadsgrad.

Partnersamarbeten är avgörande för att transportens och logistikens ekosystem ska kunna omformas. Scania samarbetar därför med samhällsaktörer, beslutsfattare, operatörer och kunder. 

 

Miljöansvar

Miljöinitiativ för Scanias produkter, processer och tjänster är proaktiva och bygger på försiktighetsprincipen och livscykelperspektivet. I hela organisationen har vi ett starkt fokus på kontinuerlig förbättring och säkerställer därmed hög kvalitet från miljöhanteringen inom alla områden. Avvikelser från fastställda mål och standarder hjälper oss att identifiera och eliminera slöseri.

 

I allt vi gör – både internt och externt – strävar vi efter att optimera flödena och tar initiativ till resurseffektivitet. Vi har ett starkt fokus på energieffektivitet och växthusgasutsläpp från våra verksamheter. Vi stöder övergången till ett samhälle med låga koldioxidutsläpp genom ansvarsfulla inköp av energi och utfasningar av fossila bränslen. Vi vill bidra till en kretsloppsekonomi och minska mängden avfall vi producerar och därigenom minimera vår påverkan på miljön.

 

Scania åtar sig att följa lagkrav och andra tillämpliga krav och egna uppsatta miljömål. Vi har lovat våra intressenter att rapportera öppet om vårt arbete. De får därför regelbundet relevant och aktuell information.

 

Scania ska erbjuda sina medarbetare uppdaterad utbildning. Våra mycket skickliga medarbetares medvetenhet och engagemang gör det möjligt för oss att ta vårt ansvar och driva denna övergång.