Viige mind Scania Eesti .

Lisateabe saamiseks minge oma Scania turule.

Jätkusuutlikud finantseerimislahendused

Scania Finansi jätkusuutlikke rohelisi finantseerimislahendusi saab kasutada siis, kui investeerite Scania elektrisõidukisse või laadimisjaama

VAATA

Küsimused-vastused

KAS SCANIA JAGAB MINU ANDMEID KOLMANDATE ISIKUTEGA?

Parimate toodete ja teenuste pakkumiseks kasutame me oma globaalset organisatsiooni ja ülemaailmset usaldusväärsete partnerite võrgustikku. See tähendab, et me võime teie andmeid (kõiki või valitud osi neist) aeg-ajalt jagada Scania Grupi siseselt ja meid abistavate usaldusväärsete partneritega.

Tüüpilised näited sellest hõlmavad järgmist:

 • Kui kasutate Scania veebipoodi, jagame andmeid oma partneritega, kes tegelevad veebipoega.
 • Võime töödelda teie andmeid IT-süsteemides, mille töötavad välja, tarnivad ja mida hostivad meie ettevõttevälised IT-partnerid.
 • Võime kasutada kolmandaid isikuid, et aidata meil korraldada üritusi, milles te osalete, et pakkuda teile hotelli, transporti jne.
 • Kui helistate meie hädaabiteenusesse (Emergency Assistance), võime jagada teie andmeid kolmandate isikutega nagu näiteks pukseerimisfirmad.

Kui meil on vaja teie andmeid oma äripartneritega jagada, siis tagame, et nad käsitsevad teie andmeid sama hoole ja ausameelsusega nagu meie.

Kui seadus seda nõuab, võime jagada teie andmeid ametivõimudega.

KUS SCANIA MINU ANDMEID TÖÖTLEB?

Scania on globaalne ettevõte, mis tegutseb enamas kui 100 riigis.  See tähendab, et võime mõnikord töödelda teie andmeid (kõiki või valitud osi neist) kas Euroopa Liidus või väljaspool seda. Seda tehes täidame me alati olemasolevaid määrusi ja tagame, et teie andmeid käsitsetakse alati turvaliselt. Kui teie andmed saadetakse Euroopa Liidust välja, tehakse seda kooskõlas ülekandemehhanismidega.

KUIDAS TE MINU ANDMEID KAITSETE?

Me oleme pühendunud teie andmete pidevale kaitsmisele ja võtame tarvitusele kõik mõistlikud seaduslikud, tehnilised ja organisatsioonilised turvameetmed, et kaitsta nõuetekohaselt meie poolt töödeldavaid isikuandmeid manipuleerimise, kadumise, hävimise ja ebaseadusliku ligipääsu eest.

Meie turvameetmeid täiustatakse järjepidevalt kooskõlas olemasolevate turvatoodete ja -teenuste arenguga.

KUI KAUA TE MU ANDMEID SÄILITATE?

Me säilitame teie andmeid ainult nii kaua, kui see on vajalik:

 • teie suhtes meie lepinguliste kohustuste täitmiseks,
 • andmete kogumise eesmärgi täitmiseks,
 • meie juriidiliste kohustuste täitmiseks.

Tavaliselt säilitame me teie andmeid vähemalt kuni nõude aegumiseni (pluss üks lisa-aasta), kui seadus ei nõua pikemat perioodi. Konkreetse turu privaatsusavaldusi saate näha Scania.com viidatud lehtede vahendusel.

MILLISED ON MINU ÕIGUSED?

Õigus tutvuda anmetega

Te saate taotleda väljavõtet registrist, mis näitab, milliseid isikuandmeid me teiega seoses töötleme. 

 

Õigus andmete parandamisele

Teil on õigus oma andmeid uuendada tagamaks, et meil on alati õiged andmed. Tuvastatud isikute andmete töötlus toimub turvaliselt.

Õigus andmete kustutamisele

Te võite taotleda oma isikuandmete ilma põhjendamatu viivituseta kustutamist, kui kohaldub mistahes järgmistest tingimustest:

 • Andmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, millega seoses need on kogutud.
 • Kui teiega tegelemine põhineb täielikult teie nõusolekul ja te võtate oma nõusoleku tagasi.
 • Kui kustutamine on vajalik juriidilise kohustuse täitmiseks.

Õigus esitada vastuväiteid

Teil on igal ajal õigus esitada vastuväiteid teie isikuandmete töötlemise osas otseturunduse eesmärgil. See on absoluutne õigus, mis tähendab, et me lõpetame teie vastuväite korral teie andmete igasuguse edaspidise otseturunduse eesmärgil kasutamise.

Teil on samuti õigus esitada vastuväiteid mistahes õigustatud huvil põhineva töötlemise osas. Kui te esitate vastuväite, peate üksikasjalikult täpsustama, millele ja miks te vastuväite esitate.

Seejärel peame me näitama töötlemiseks kaalukaid õigustatud põhjusi, mis on üksikisiku huvide, õiguste ja vabaduste suhtes ülimuslikud, või näitama, et meie töötlemise eesmärgiks on õiguslike nõuete kehtestamine, täitmine või kaitsmine.

Õigus töötlemise piiramisele

Teil on õigus taotleda oma andmete töötlemise ajutist piiramist. Töötlemist võib piirata järgmistes situatsioonides:

 • Kui te leiate, et teie andmed on valed ja olete seega taotlenud meilt andmete parandamist. Siis võite taotleda oma andmete töötlemise piiramist ajal, mil me teie andmete õigsust kontrollime.
 • Kui andmete töötlemine on ebaseaduslik, kuid te ei taha oma andmete kustutamist ja taotlete pigem nende andmete töötlemise piiramist.
 • Kui teil on vaja oma andmeid selleks, et kehtestada, jõustada või kaitsta oma õiguslikke nõudeid, isegi kui meil ei ole teie andmeid enam vaja eesmärgil, millega seoses neid töötlesime.

Andmete ülekandmise õigus

Teil on õigus saada meile esitatud andmeid, et neid mujal kasutada. See õigus kehtib ainult siis, kui teie andmete töötlemine põhineb seadusjärgsel alusel, et te olete andnud meile nõusoleku andmete töötlemiseks või te olete sõlminud meiega lepingu.

Rikkumisest teatamine (kaebus)

Kui te leiate, et teie andmeid töödeldakse kehtivaid määrusi rikkudes, andke sellest esimesel võimalusel teada. Teil on õigus esitada kaebus ka oma riigis tegutsevale andmekaitseametile.

KUIDAS MA KÜSIMUSTE KORRAL ÜHENDUST VÕTAN?

Küsimuste korral võtke ühendust Scania Eestiga, kirjutades: gdpr@scania.ee