Det ser ud som om, at du er placeret i .

Gå til dit Scania-marked for mere information.

Scanias science-based targets

Scanias formål er at drive udviklingen mod et bæredygtigt transportsystem. Vi er overbeviste om, at vi som virksomhed samt hele transportbranchen kan være fossilfri inden 2050 som aftalt i Klimaaftalen i Paris.

For at manifestere vores forpligtelse og være gennemsigtige om vores fremskridt har vi sat flere science-based targets, der forpligter os til at reducere emissionerne i det omfang og det tempo, som videnskaben dikterer er nødvendigt for at begrænse den globale opvarmning.

 

Denne forpligtelse repræsenterer et radikalt spring i vores mål for CO2-reduktion, da målene ikke kun omfatter emissioner fra vores egen direkte produktion og aktiviteter men også fra vores kunders køretøjer, efter de er sat i drift.

 

De er fuldt ud tilpasset med vores virksomhedsmål – og vil påvirke investeringsbeslutninger på tværs af alle vores forretningsområder - lige fra produktion og logistik til produktudvikling og salg. Men det stopper ikke der. For at kunne nå målene bliver Scanias kunder nødt til at udføre deres aktiviteter med mindre klimapåvirkning end deres konkurrenter og branchen generelt.

Scania: Green House Gas Inventory

Ved beregning af klimapåvirkningen fra Scania bruges Green House Gas Protocol. GHG-protokollen er den mest almindeligt anvendte globale standard til måling og styring af udledning af drivhusgasser fra forretningsdrift, værdikæder og kompensationsordninger.

 

GHG-protokollen tager flere drivhusgasser i betragtning, ikke kun kuldioxid (CO2), men også metan (CH4), lattergas (N2O), hydrofluorcarboner (HFC), perfluorcarboner (PFC) og svovlhexafluorid (SF6).

 

Protokollen opdeler en virksomheds emissioner i omfang, hvor direkte kulstofemissioner fra vores egen drift som f.eks. forbrænding af fossile brændstoffer til opvarmning, motortest og firmakøretøjer er Scope 1, og indirekte emissioner genereret ved købt elektricitet, varme og damp er Scope 2.

 

Scope 3 er vores indirekte emissioner i vores værdikæde. Disse inkluderer alle emissioner genereret fra produktionen af dele og komponenter i forsyningskæden til brug i vores produkter og hele vejen til slutningen af køretøjernes levetid.

 

Vores videnskabelige mål dækker alle vores Scope 1- og Scope 2-emissioner samt emissionerne fra vores produkter i drift (Scope 3). Sidstnævnte kategori alene udgør mere end 96 procent af vores samlede emissioner.

 

Hos Scania har vi også sat reduktionsmål for kulstof, der dækker vores globale landtransporter (Scope 3, Transport & Distribution). Vi vil reducere udledningen af CO2 pr. transporteret ton med 50 % mellem 2015 og 2025. 

Scanias science-based targets

Omfang 1 & 2

Scania vil reducere sine Scope 1- og 2-emissioner med 50 % indtil 2025 med 2015 som basisår i absolutte tal. Således bliver CO2-emissionerne på disse områder halveret, uanset hvor meget vi vokser. Aktiviteterne omfatter foranstaltninger til energieffektivitet, overgang fra fossile brændstoffer til biobrændstoffer og kontrakter om fossilfri energi.

 

Vores mål for fossilfri elektricitet til 2020 (2010) og energieffektivitetsmål på 33 procent pr. køretøj 2020 (2010) er byggesten til dette mål.

 

Ifølge Science Based Target-initiativet er en reduktion på 50 procent i Scope 1 & 2 i denne tiårsperiode meget ambitiøs og i tråd med et 1,5-graders scenarie – det strengeste CO2-reduktions-scenarie i SBT.

Scope 3

Mere end 96 procent af kulstofemissionerne fra vores forretning genereres, når produkterne er i brug. Scania måler altid den faktiske klimapåvirkning ved anvendelse af sine produkter, well-to-wheel (WtW), herunder også med hensyn til emissionerne genereret i produktionen af brændstof eller elektricitet.

 

Ifølge Science Based Target-initiativet er dette mål vidtrækkende og tilpasset det mest ambitiøse dekarboniseringsscenarie, der er udviklet af dem.

 

Dette er et intensitetsmål målt i CO2-ækvivalenter pr. kilometer. Scania måler klimapåvirkningen fra sine produkter ved at bruge driftsdata fra alle de globalt opkoblede lastbiler og busser. Målet betyder, at de køretøjer, der produceres i 2025, skal have 20 % lavere CO2-emissioner pr. kilometer sammenlignet med de køretøjer, der blev produceret i 2015. Vi samler data fra individuelle lastbiler og busser i løbet af et år og anvender dem for at analysere det faktiske energiforbrug og antal tilbagelagte kilometer. Vi tilføjer derefter oplysninger om den type energi, der er brugt til at beregne klimapåvirkningen.

Sådan vil Scania nå klimamålene

50 % CO2-reduktion fra vores aktiviteter i 2025

For at reducere emissionerne fra vores aktiviteter med 50 procent mellem 2015 og 2025 er vi nødt til at arbejde med flere aktiviteter. En af Scanias kerneværdier er at eliminere spild og det er her, det starter.

 

En anden vigtig del er energieffektivitetsforanstaltninger ved løbende at investere i maskiner og udstyr, der bruger mindre energi end dem, de erstatter.

 

Sidst, men ikke mindst, efter at have elimineret spildet undersøger vi løbende mulighederne for at erstatte vores brug af fossil energi med vedvarende energi i vores produktion og i vores forsknings- og udviklingsaktiviteter. Den elektricitet, der leveres til vores globale produktion, er allerede i dag fossilfri (siden 2020), og dette udvides kontinuerligt i vores kommercielle netværk af værksteder globalt.

20 % CO2-reduktion fra vores produkter

Der er fire hovedblokke af aktiviteter, der hjælper os med at nå det science-based for Scope 3 – Anvendelse af produkter

 

I de kommende år vil vi introducere yderligere effektivitetsgevinster i vores traditionelle produkter. En stor bidragyder vil være de nye drivliner og tilhørende komponenter.

 

Sammen med vores kunder er vi også nødt til at finde effektiviteter gennem optimerede specifikationer (bedre dimensionerede drivliner, bedre dæk osv.) Og ved at sikre, at køretøjerne køres mere effektivt (chaufførtjenester som uddannelse, træning og coaching).

 

Denne blok inkluderer også skiftet til vedvarende brændstof eller gas i forbrændingsmotorerne. Et køretøj, der kører på biogas, kan reducere well-to-wheel (WtW)-emissionerne med op til 80 % her og nu sammenlignet med et tilsvarende dieselkøretøj. Vi vil fremskynde dette gennem øget partnerskab i transportøkosystemet og ved at arbejde tæt sammen med kunder, transportkøbere, infrastrukturudbydere, brændstofudbydere og andre beslutningstagere.

 

En hurtig overgang til elektrificering er nøglen til skiftet mod et mere bæredygtigt transportsystem. Allerede i dag tilbyder vi plug-in hybridbusser og -lastbiler samt fuldelektriske bybusser og lastbiler til distributionskørsel i byerne. Elektrificerede køretøjer, der kører på elektricitet iht. den europæiske elmix-norm, halverer CO2 -emissionerne pr. km.

 

Endelig er vi nødt til at sikre, at den elektricitet, der bruges i vores elektrificerede produkter, kommer fra vedvarende energikilder. Elektrificerede køretøjer, der kører på grøn elektricitet, reducerer CO2 -emissionerne med op til 98 % sammenlignet med et konventionelt dieselkøretøj, der kører på fossil diesel.

Klik på billederne nedenfor for større billeder