Det ser ud som om, at du er placeret i .

Gå til dit Scania-marked for mere information.

Transport og Agenda 2030

Verden er samlet omkring 17 mål for bæredygtig udvikling for alle mennesker og alle samfundssektorer. Scanias bidrag til at nå disse mål er at oversætte dem til bæredygtige forretningsmuligheder. 

FN's Agenda 2030 er en fælles målsætning, der kræver samarbejde mellem regeringer, erhvervslivet og de civile samfund i bred forstand. Vi er overbevist om, at de 17 mål har potentiale til at skabe afgørende forandringer for både civile samfund og for erhvervslivet. 

Et effektivt transportsystem er grundlaget for en konkurrencedygtig og bæredygtig økonomi. Den effektive udveksling af varer og mennesker er en kritisk faktor for udviklingsresultater, der bidrager til fødevaresikkerhed, uddannelse, reduktion af fattigdom, inkluderende vækst mm. Samtidig er transport i sin nuværende form forbundet med negative virkninger som CO2-emissioner, luftforurening, trafikbelastning og trafikulykker. Effektive og grønne transportløsninger er ikke tilgængelige for alle. I de kommende år har vi muligheden for at udvikle et bæredygtigt transportsystem, der imødekommer samfundenes, byernes og borgernes behov for at flytte mennesker og varer. Et transportsystem, der forbinder mennesker, bygger markeder og driver økonomisk og social udvikling tilgængelig for alle. Transportsystemer bør udvikles for at maksimere indvirkningen på menneskers livskvalitet ved at være sikre, overkommelige og tilgængelige, men også ved at minimere negativ indvirkning på mennesker og deres levebrød. Vi skal overveje indvirkningen af transportløsningerne på de bæredygtige udviklingsmål set i et livscyklus-perspektiv – fra udvinding af råmaterialer helt til slutningen af livet.

Bekæmpelse af klimaændringer og de dermed forbundne virkninger er i øjeblikket hovedprioriteten for transportsektoren. Scanias mål er at drive udviklingen mod et bæredygtigt transportsystem. I 2018 igangsatte Scania Pathways-undersøgelsen for at se, hvordan et fremtidigt fossilfrit, kommercielt transportsystem kan ser ud og opnås inden 2050. Vi er en del af problemet, men sammen med andre er vi også en del af løsningen.

SGD 1 - Ingen fattigdom

Pålidelige og effektive transportsystemer er en forudsætning for inkluderende udvikling og bekæmpelse af fattigdom.

SDG 2- Ingen sult

Effektive logistiske kæder i landbruget sikrer adgang til markeder og mad til en overkommelig pris.

SDG 3- Godt helbred og velvære

Transportindustrien bidrager væsentligt til luftforurening i vores byer og forårsager for tidlige dødsfald og sygdomme. Over en million mennesker dræbes årligt i vejtrafikulykker.

SDG 4 - Kvalitetsuddannelse

Et velfungerende, lokalt transportsystem til en overkommelig pris giver adgang til uddannelsesfaciliteter og fremmer lige læringsmuligheder.

SDG 5 - Ligestilling mellem kønnene

Sikre og overkommelige transportmuligheder er en nøgle til at øge kvinders deltagelse, uddannelse, produktivitet og sundhed. Transport kan også øge beskæftigelsen blandt kvinder. 

SDG 6- Rent vand og sanitet

Et effektivt og rent transportsystem sikrer adgang til vand og sanitet. På den anden side påvirker emissioner fra transport- og produktionsvirksomheder vandkvaliteten. 

SDG 7 - Overkommelig og ren energi

I dag er transportsektoren stort set drevet af fossile brændstoffer. En kombination af motor- og drivlineudvikling samt en indsats for forbedring af transporteffektiviteten og brug af bæredygtige brændstoffer kan sørge for moderne energi til alle.

SDG 8 - Anstændigt arbejde og økonomisk vækst

Transportbranchen er en aktivator for produktivitet, jobskabelse og global økonomisk vækst. Sikring af anstændige arbejdevilkår i værdikæderne er dog stadig en udfordring.

SDG 9 - Industri, innovation og infrastruktur

Innovation inden for ren og bæredygtig teknologi tegner sig i dag for størstedelen af transportbranchens forsknings- og udviklingsinvesteringer. Transport kan som en stor industri fremskynde udviklingen af innovationer som Intelligent Transport Systems (ITS) og clean tech.

SDG 10 - Reduceret ulighed

Veludviklet transportinfrastruktur binder by- og landdistrikter sammen og skaber mere lige adgang til muligheder som jobs, uddannelse og tjenester. 

SDG 11 - Bæredygtige byer og samfund

Velplanlagte og veldesignede transportsystemer binder regioner og mennesker sammen og sikrer adgang til tjenester og varer. Tilgængelig og overkommelig offentlig transport og logistik fremmer udvikling og muligheder.

SDG 12 - Ansvarligt forbrug og produktion

Smarte transportsystemer går hånd i hånd med bæredygtigt forbrug og produktion. Skift fra logistiksystemer fyldt med affald og spild til smart, opkoblet og bæredygtig logistik.

SDG 13 - Klimaindsats

I dag er transportsektoren ansvarlig for næsten en fjerdedel af den samlede energirelaterede CO2-udledning. Klimaændringer er en af de største trusler mod vores planet, og transportindustrien i sin nuværende form er forbundet med negative virkninger som CO2-emissioner, luftforurening, trafikbelastning og trafikulykker. Etablering af et mere bæredygtigt transportsystem vil være kritisk i bekæmpelsen af klimaforandringer og de dermed forbundne virkninger. 

SDG 14 - Livet under vandet

Udvidelse af transportsystemer til søs nedbryder hav- og kystmiljøer, og CO2-emissioner fra landtransport bidrager til forsuring af havene. 

SDG 15 - Livet på land

De nuværende transportsystemer er nedbrydende, landbaserede økosystemer. Fremtidig praksis skal integrere bæredygtige faktorer i tidlig planlægning af infrastrukturudvikling for at sikre et bæredygtigt liv på land. 

SDG 16 - Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Transport er en vigtig faktor til at genopbygge samfund efter konflikter.

SDG 17 - Partnerskaber for målene

Partnerskaber med flere interessenter til at dele viden, ekspertise, teknologi og ressourcer er nøglen til at levere på SDG'erne globalt.