Det ser ud som om, at du er placeret i .

Gå til dit Scania-marked for mere information.

Salgs- og leveringsbetingelser

Ethvert salg fra Scania Danmark A/S, herefter benævnt “Sælger”, sker på nedenstående betingelser, uanset købers afvigende ordre eller accept, medmindre disse betingelser fraviges ved skriftlig aftale mellem parterne. I mangel af sådan fravigelse udgør disse betingelser uden ændringer en integreret del af købsaftalen.

 

1. Ejendomsret m.v.

1.01 Ejendomsretten til det solgte forbliver hos Sælger, indtil fakturaen er overleveret til køber samt hele købesummen inklusive eventuelle renter og omkostninger er betalt.


1.02 Medmindre andet fremgår af ordrebekræftelse eller tilbud anses levering for sket, når Sælger til køber har afsendt meddelelse om, at det solgte er klar til afhentning.

 

2. Udlån af chassis m.v. før levering til opbygning hos ekstern leverandør

2.01 Købers eventuelle rådighed over et chassis og eventuelt udstyr forud for leveringen er at betragte som udlån til bearbejdning, og Sælger har vedblivende den fulde ejendomsret til det udlånte. Chassiset samt udstyr skal være dækket af den eksterne leverandørs løsøreforsikring. Hvis den eksterne leverandør ikke har en sådan forsikring, skal køber sørge for selv at have en forsikring, som dækker.

 

2.02 Køber er alene berettiget til at anvende et udlånt chassis til opbygning af færdigt køretøj og må således ikke disponere over chassiset på nogen anden måde. Sælger er berettiget til på et hvilket som helst tidspunkt at kræve at få et udlånt chassis og øvrige udlånte genstande tilbage.

 

2.03 Ejendomsretten til materialer, der indføres i et udlånt chassis, tilhører Sælger, hvorfor køber, købers underentreprenører, opbyggere eller andre er uberettigede til uden tilladelse fra Sælger at udtage eller ombytte materialer, som allerede er indføjet i chassiset.

 

2.04 Et udlånt chassis eller udstyr må ikke udleveres til andre end køber og de af køber valgte opbyggere og underentreprenører uden Sælgers skriftlige tilladelse. Såfremt køber overlader chassiser til opbyggere eller underentreprenører i forbindelse med opbygning til færdigt køretøj, er køber ansvarlig for, at disse personer accepterer, at de i pkt. 2.01-2.03 nævnte bestemmelser om udlån af chassis også er bindende for disse personer i forhold til Sælger.

 

2.05 Køber er forpligtet til at holde det udlånte i god stand og bærer risikoen for enhver bortkomst, beskadigelse eller forringelse af det udlånte uanset årsag. Køber er forpligtet til at sikre, at det udlånte er forsikret i hele den periode, hvor udlånet foregår.

 

3. Købesummen

3.01 Forsikringspræmie og vejbenyttelsesafgift: Forsikringspræmier og uforfalden vejbenyttelsesafgift er ikke indregnet i købesummen, og køber hæfter således fuldt ud herfor. Det samme gælder for et eventuelt ibyttetaget køretøj.

 

3.02 Stempel: Køber har ansvaret for, at eventuelle stempelpligtige dokumenter stemples, og køber afholder omkostningerne forbundet hermed.

 

3.03 Regulering af købesummen: Dokumenterer Sælger over for køber, at der skal betales en højere pris til Sælgers leverandør end den pris, der var gældende ved fremsendelse af tilbud til køber, skal købesummen forhøjes forholdsmæssigt. Køber kan hæve købet, såfremt prisstigningen overstiger 10%.

 

3.04 Renter: Foregår betaling gennem købers bank ved transport af kontrakt, kan Sælger beregne renter efter Sælgers gældende bankrente ved udlån for den periode, banken benytter som ekspeditionstid.

 

3.05 Bytte: Berigtiges købesummen helt eller delvis ved senere levering af et brugt køretøj, skal dette leveres i samme stand, hvori det forefandtes ved købets indgåelse, samt i henhold til den af køber underskrevne brugtbilsrapport. Køber bærer risikoen for forringelse, indtil køretøjet overgives i Sælgers besiddelse. Forsikringssummer m.v. vedrørende det ibyttetagne køretøj, som ikke er udbetalt ved købsaftalens indgåelse, tilfalder Sælger. Køber er om nødvendigt forpligtet til at udfylde skadesanmeldelse m.v. samt til at meddele forsikringsselskabet, at udbetaling af forsikringssummen skal ske til Sælger.

 

4. Betalingsvilkår

4.01 Ved køb af et køretøj sendes der altid et betalingsadvis til køber, hvor betalingsvilkårene enten vil være påført eller der vil være en henvisning til betalingsvilkårene angivet i den underskrevne ordrebekræftelse eller tilbuddet. Når betalingen af det fulde beløb er modtaget, vil Sælger herefter fremsende faktura på køretøjet.

 

4.02 Ved andre køb skal betaling i mangel af anden skriftlig aftale ske netto kontant eller senest på den på fakturaen anførte forfaldsdag. Såfremt noget herom ikke fremgår af fakturaen er forfaldsdagen 30 dage efter fakturadato.

 

4.03 Såfremt køber ikke betaler rettidigt, har Sælger fra forfaldsdagen krav på morarente på 1,82% pr. påbegyndt måned.

 

4.04 Såfremt købers forsinkelse med betaling af købesummen forsinkes med mere end 30 dage, er Sælger berettiget til at hæve handlen samt kræve erstatning for det tab, som købers misligholdelse har påført Sælger.

 

5. Reservedele og værkstedsarbejder

5.01 Eventuelle reklamationer skal fremsættes inden 8 dage efter fakturaens/betalingsadvisets dato.

 

5.02 Varer tages kun retur efter forudgående aftale, og i så fald kun mod 10% returgebyr.

 

5.03 På originale Scania reservedele, der er anvendt til reparationer, er reklamationsfristen 12 måneder. Normal slitage og justering er ikke omfattet af denne bestemmelse.

 

5.04 På andre reservedelsmærker end Scania originalreservedele, der er anvendt til reparationer, er Sælgers ansvar og forpligtelser begrænset til og underkastet de samme begrænsninger, som gælder hos den enkelte leverandørfabrikant. Disse reklamationsregler kan rekvireres hos Sælger. Med mindre andet skriftligt er aftalt, yder Sælger ingen garanti eller reklamationsret på brugte reservedele og har intet ansvar eller serviceforpligtelse herfor.

 

5.05 Sælger har intet ansvar for løse effekter efterladt i køretøjet.

 

5.06 Ved salg og levering af ombytningsdele er køber berettiget til – senest 14 dage fra levering – at returnere renoverbar, rengjort og olieaftappet returenhed til Sælger. Såfremt den pågældende returenhed – efter Sælgers renoveringsværksteds bedømmelse – er renoverbar, vil køber blive krediteret herfor.

 

6. Afhentningsfrist

6.01 Køber er forpligtet til at afhente det solgte senest 6 dage efter, at det er meldt klar til overtagelse. Overskrides fristen, er Sælger berettiget til at hæve handlen og kræve erstatning for sit tab.

 

6.02 Såfremt køber ikke afhenter salgsgenstanden rettidigt, sker opbevaring af salgsgenstanden - indtil Sælgers eventuelle ophævelse - på købers regning og risiko.

 

7. Ansvar for mangler

7.01 Køber er forpligtet til at foretage en sædvanlig undersøgelse af salgsgenstanden, så snart den er modtaget af køber.

 

7.02 Køber må straks efter, at han har konstateret eller burde have konstateret, at det solgte ikke svarer til det aftalte, skriftligt reklamere over for Sælger med tydelig angivelse af reklamationsårsagen.

 

7.03 For mangler og defekter ved selve salgsgenstanden gælder Sælgers reklamations- og servicebestemmelser, der er udleveret til køber samtidig med nærværende salgs- og leveringsbetingelser.

 

8. Ansvarsfraskrivelse

8.01 Indirekte tab og følgeskader: Sælger fraskriver sig ethvert ansvar for indirekte tab og følgeskader af enhver art, herunder købers eller dennes kundes driftstab, tabt arbejdsfortjeneste m.v.

 

8.02 Specifikationer: Sælger fraskriver sig ethvert ansvar for uoverensstemmelser mellem det leverede og specifikationer vedrørende det leverede i kataloger, brochurer eller registreringsattester, samt for ændringer i produktprogram og for nye lovkrav, der kan medføre specifikationsændringer.

 

8.03 Brugte genstande: Ved salg af brugte genstande fraskriver Sælger sig ethvert ansvar for fejl og mangler, herunder for genstandens lovlige stand og tidligere brug, med mindre andet er skriftligt aftalt.

 

8.04 Force majeure m.v.: Foreligger force majeure, kan køber ikke kræve erstatning for forsinkelse, hæve købet eller gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende over for Sælger. Ved force majeure forstås enhver hindring, som Sælger ikke kunne eller burde tage i betragtning ved købets indgåelse, og som forhindrer købsaftalens opfyldelse eller gør opfyldelse urimelig byrdefuld, herunder krig, brand, jordskælv, strejke, lockout, mangel på transportmidler, forsinket transport, almindelig vareknaphed eller manglende eller mangelfuld levering fra Sælgers leverandør samt enhver anden begivenhed, som Sælger ikke er herre over. Medfører en force majeure-begivenhed en forsinkelse på mere end 6 måneder, er enhver af parterne berettiget til at hæve købet ansvarsfrit.

 

8.05 Produktansvar: Sælger fraskriver sig - i det omfang, det er foreneligt med den til enhver tid gældende lovgivning om produktansvar - ansvaret for tingsskade samt skade på fast ejendom, som salgsgenstanden måtte forvolde.

 

9. Købers økonomiske forhold

9.01 I perioden fra indgåelsen af ordrebekræftelsen og indtil ordren er færdigleveret skal køber på anmodning fra Sælger udlevere oplysninger om købers økonomiske forhold. Sælger er berettiget til at hæve ordren helt eller delvist, såfremt købers økonomiske forhold forringes, og Sælger vurderer, at dette indebærer en væsentlig risiko for, at køber ikke vil være i stand til at opfylde sine betalingsforpligtelser.

 

9.02 Såfremt køber ønsker at hæve ordren helt eller delvist, er køber forpligtet til at betale Sælger 10 % af købesummen eller, hvis beløbet er højere, de økonomiske omkostninger, som Sælger har haft i forbindelse med ordren.

 

10. Pligt til brug i egen virksomhed

10.01 Præsenterer køber ikke ved handlens indgåelse en købsfuldmagt fra en endelig bruger, der er forskellig fra køber, skal køber anvende det købte som driftsmiddel i egen virksomhed. Konstateres det, at køber driver virksomhed som uautoriseret mellemhandler af Sælgers produkter, kan Sælger ansvarsfrit hæve købet for ikke-leverede genstande.

 

11. Værneting og lovvalg

11.01 Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med købsaftalen, herunder tvister vedrørende købsaftalens eksistens eller gyldighed, skal afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indledningen af voldgiftssagen. Sælger kan dog også vælge, at en tvist skal behandles ved de almindelige domstole på Sælgers hjemsted, eller at sagen skal anlægges ved Sø- og Handelsretten i København.

 

11.02 Alle retsspørgsmål, der måtte opstå i anledning af købsaftalen m.v., skal bedømmes efter dansk ret, dog således at den internationale købelov (CISG) ikke finder anvendelse på købsaftalen.