Заведи ме в Скания България .

За повече информация посетете сайта на пазара на Скания.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

1. Правила на “СКАНИЯ ФАЙНАНС БЪЛГАРИЯ” ЕООД (SCANIA FINANCE BULGARIA EOOD) относно обработването на лични данни

 

При извършване на дейността си „Скания Файнанс България“ ЕООД, ЕИК 175108126 (наричано по-долу още „администратора на лични данни“ или само „администратора“), обработва личните данни на физически лица („субекти на данни“). В тази връзка дружеството  е установило правила за защита на личните данни, които се прилагат за всички дейности по обработване на лични данни, извършвани от „Скания Файнанс България“ ЕООД.

Информацията относно обработването на лични данни и правилата на „Скания Файнанс България“ ЕООД за защита на личните данни са достъпни в интернет, на уеб страницата на администратора (https://www.scania.com/bg/bg/home/products-and-services/finance-and-insurance.html ), но може да бъдат предоставени и на хартиен носител.

Ако имате някакви въпроси, свързани с Вашите права и законни интереси във връзка с обработването на личните Ви данни от нас, включително въпроси, свързани с настоящата Политика, можете да се свържете с нас на:

пощенски адрес: с. Герман 1186, Столична община, район „Панчарево“, ул. “Манастирска воденица“ № 5

електронна поща и лице за контакт: sfbg.dataprotection@scania.com

телефон: 0887933790

Категориите лица, за които „Скания Файнанс България“ ЕООД обработва лични данни, са: клиенти и доставчици, техните представители и действителни собственици, както и лицата, които пряко или косвено притежават или контролират клиент/доставчик на администратора; служители и кандидати за работа при администратора; управители на администратора и членове на управителни и контролни органи на дружествата от групата „Скания“ и „Фолксваген“.

 

В настоящата политика терминът „субект на данни“ се отнася за лице от всяка от изброените по-горе категории.

Личните данни, които администраторът обработва, могат да включват: имена, постоянни адреси, адреси на пребиваване, адреси за кореспонденция, адреси на електронна поща, телефонни номера, длъжности, дата на раждане, ЕГН, ЛНЧ или други идентификатори, гражданство/а, данни от документи за самоличност, банкови сметки, а по отношение на служителите на администратора – и данни относно семейния, икономическия и здравния статус.

 

Ако обработването не се извършва в изпълнение на законова задължение, което се прилага спрямо администратора, или за целите на легитимните интереси на администратора или на трето лице, правното основание за обработването, извършвано от „Скания Файнанс България“ ЕООД, е необходимостта на обработването за сключването и изпълнението на договор със субекта на данните или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор в съответствие с регулаторните изисквания, или, ако няма друго правно основание, обработването ще се основава на доброволното, изрично и информирано съгласие, дадено от субекта на данните.

 

Съгласно законодателството, всеки субект на данни има право да поиска информация относно личните му данни, които се обработват от „Скания Файнанс България“ ЕООД (право на достъп). Искането се изготвя в писмена форма, подписано и адресирано до лицето за контакт на „Скания Файнанс България“ ЕООД.

Субектът на данни може да получи от администратора потвърждение дали се обработват лични данни, отнасящи се до него, и ако се извършва такова обработване, да получи достъп до тези данни и до следната информация:

а) целите на обработването;

б) категориите лични данни, които се обработват;

в) получателите или категориите получатели, пред които са били или ще бъдат разкрити личните данни, по-специално получателите от трети държави или международни организации, като в тези случаи се предоставя и информация относно подходящите гаранции във връзка с предаването на личните данни;

г) срокът, за който се очаква, че ще бъдат съхранявани личните данни, или, ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок;

д) наличието на право да се изиска от администратора да коригира или да изтрие лични данни или да ограничи обработването на лични данни, или съответно правото на възражение срещу обработването;

е) правото на жалба до Комисията за защита на личните данни;

ж) всякаква налична информация за източника на личните данни, когато същите не се събират от субекта на данните;

з) съществуването на автоматизирано вземане на решения, вкл. профилирането.

 

„Скания Файнанс България“ ЕООД предоставя исканите данни на субекта на данните, ако самоличността на лицето, отправило искането за информация, може да бъде установена със сигурност. Ако този факт не може да бъде установен със сигурност, можем да поискаме допълнителна информация, за да установим самоличността на лицето, направило искането.

 

Ние ще отговорим на Вашето искане, като използваме адреса Ви, който сте ни предоставили и който сме регистрирали в нашите системи (електронна поща или пощенски адрес), или, по Ваша преценка, можете да получите документа с нашия отговор от офиса ни, където трябва да се идентифицирате преди да Ви бъдат предоставени данните Ви.

 

„Скания Файнанс България ЕООД“ ще предостави на субекта на данните 1 (едно) копие от личните данни, които се обработват, на хартиен или електронен носител. За всички други поискани допълнитени копия администраторът може да начислява такса за покриване на административните разходи.

 

„Скания Файнанс България ЕООД“ ще отговори на исканията на субектите на данни за предоставяне на данни и информация, свързани с обработването на лични данни, в максимален срок от 1 (един) месец от датата на получаване на искането в съответствие с правните разпоредби.

 

Ако исканията от субект на данни са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост, „Скания Файнанс България“ ЕООД може да наложи разумна такса с оглед на административните разходи за предаване или съобщаване на информацията или за предприемане на исканите мерки, или може да откаже да изпълни искането.

За целите на горепосоченото, преценката дали дадено искане е неоснователно или прекомерно се прави според следните критерии:

а) предмета на искането;

б) повтарящия се характер на искането;

в) наличие на допълнително обработване на лични данни чрез позоваване на извършваните към момента на изготвяне на предходното искане.

 

2. Цел на обработването

 

Целта на обработването на лични данни от „Скания Файнанс България“ ЕООД е преди всичко управление на информацията относно клиентите/ доставчиците и на сключените с тях договори, така че „Скания Файнанс България“ ЕООД да може да изпълнява сключените договори с доставчици/клиенти в съответствие с регулаторните изисквания и договореното.

Освен това „Скания Файнанс България“ ЕООД ще обработва лични данни само до степента, позволена от закона, или ако клиентът/доставчикът се съгласи с това обработване.

В допълнение към горепосоченото, личните данни се обработват за следните цели:

• за кредитна оценка на кандидатите за финансиране и гарантите;

• пазарни анализи и анализ на клиентите;

• дейности по маркетинг и продажби;

• бизнес развитие и методи на работа, включително изготвяне на формуляри за кредитна оценка;

• статистика и управление на риска, например във формулярите за оценка на риска, използвани за спазване на правилата за капиталова адекватност;

•            финансова отчетност;

•            прилагане на мерки за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма;

•            защита на правата и законните интереси на администратора.

„Скания Файнанс България“ ЕООД обработва личните данни на своите служители, за да сключва и подписва трудови договори с тях и да изпълнява правните си задължения в качеството си на работодател и осигурител.

Ние също така обработваме личните данни на лицата, които се явяват на интервюта/ конкурси с цел постъпване на работа в „Скания Файнанс България“ ЕООД, като целта на обработването е да се оценят и подберат подходящите кандидати за заемане на свободните позиции с оглед сключване на трудов договор.

Ние също така обработваме личните данни на  акционерите и техните представители, членовете на управителни и контролни органи и други лица, работещи в групата „Скания“ и „Фолксваген“, за да изпълняваме правните си задължения съгласно законовите разпоредби, приложими по отношение на дейността на търговските дружества.

Личните данни не се използват за несъвместими цели. Обработването им се свежда до целите, за които данните се събират, както и за целите на архивирането в обществен интерес, научни и исторически изследвания и статистически цели.

 

3. Лични данни, събирани от „Скания Файнанс България“ ЕООД от лица, различни от субекта на данните

 

В общия случай личните данни, които се обработват от „Скания Файнанс България“ ЕООД, са получени директно от субекта на данните.

Когато „Скания Файнанс България“ ЕООД събира лични данни от трети страни (например от агенции за подбор на персонал, други дружества от групата „Скания“, дружества за кредитна отчетност и др.), субектът на данните ще бъде информиран за следното:

а) идентификационните данни и данните за контакт с администратора и, когато е приложимо, на неговия представител;

б) данните за контакт на длъжностното лице по защита на данните, ако е приложимо;

в) категориите лични данни и целите, за които се обработват, както и правното основание за обработването;

г) когато обработването се извършва за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна, законните интереси, преследвани от администратора или от трета страна;

д) получателите или категориите получатели на лични данни, ако има такива;

е) когато е приложимо, намерението на администратора да предаде лични данни до трета държава или на международна организация;

ж) срока, за който ще се съхраняват личните данни, или, ако това е невъзможно, критериите, използвани за определяне на този срок;

з) наличието     на право да се изиска от администратора във връзка с личните данни, отнасящи се до субекта на данни, достъп до тях, тяхното коригиране или изтриване, ограничаване на обработването, правото на възражение срещу обработването, както и правото на преносимост на данните;

и) когато обработването се основава на съгласието на субекта на данните, наличието на право на оттегляне на съгласието по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването, извършено на основание на съгласието преди оттеглянето му;

к) правото на жалба до надзорен орган;

л) съществуването на процес за автоматизирано вземане на решения, включително профилиране;

м) източника на личните данни и, ако е приложимо, дали данните са от публично достъпен източник.

По изключение, горните разпоредби не се прилагат, ако получаването или разкриването на лични данни е изрично разрешено от приложимото национално законодателство или от правото на Европейския съюз, съответно когато уведомяването не е възможно или изисква несъразмерно големи усилия, или ако самият субект на данните вече знае за събирането и  обработването на личните му данни от администратора, както и когато личните данни трябва да останат поверителни при спазване на законово задължение за опазване на професионалната тайна, вкл. законово задължение за поверителност.

Ако „Скания Файнанс България“ ЕООД желае да получи информация от субекта на данни, която не е необходима за изпълнението на трудовия договор/споразумението за наемане на работа, „Скания Файнанс България ЕООД“ трябва първо да информира субекта на данните, че предоставянето на информация е доброволно, както и какви данни ще използва (например, целта на обработването).

 

4. Лични данни, събирани от „Скания Файнанс България“ ЕООД от субекта на данните

 

 „Скания Файнанс България“ ЕООД събира и записва данни за клиента/доставчика и за други лица основно  във връзка с възникването и изпълнението на договорни отношения.

„Скания Файнанс България“ ЕООД записва и обработва и информация за лицата, с които „Скания Файнанс България“ ЕООД не е сключило договор/ споразумение. Това се прави напр. с цел информиране на клиента за отхвърлянето на заявлението за финансиране и за документиране на отношението на по-късен етап, включително с цел обосноваване на отказа.

„Скания Файнанс България“ ЕООД обработва данни на лицата, които кандидатстват за работа в процеса по подбор на персонал и които предоставят или чиито лични данни се предоставят от трети лица на „Скания Файнанс България“ ЕООД за посочената по-горе цел.

 

5. Предаване на лични данни

 

Регистрираните лични данни могат да бъдат предавани на публични органи и на други трети лица, когато такова предаване има законово основание в националното законодателство или в правото на Европейския съюз.

Когато това е необходимо, „Скания Файнанс България“ ЕООД може да предоставя лични данни на: държавни органи в съответствие с техните правомощия, пощенски оператори, нотариуси, частни съдебни изпълнители, адвокати, одитори, длъжностни лица и консултанти по сигурността и защитата на информацията, доставчици на услуги, обслужващи дейността на администратора. Ако законът позволява и задължението на „Скания Файнанс България“ ЕООД за защита на личните данни не възпрепятства това, личните данни могат да бъдат разкрити на банки и други финансови институции, на други дружества от групата „Скания“ и „Фолксваген“,  както и на партньори, които да ги използват за посочените цели за обработване.

При извършването на операции в чужбина и от чужбина, свързаните лични данни могат да бъдат предоставяни на чуждестранни банки.

Законодателството на държавата на получателя на личните данни урежда степента, в която личните данни могат да бъдат предадени на публични или контролни органи за данъчни цели и с цел изпълнение на задълженията на получателя на данните, както и за да се предотврати изпиране на пари и финансиране на тероризъм. След предаването в съответствие с приложимото право „Скания Файнанс България“ ЕООД изисква от получателя на лични данни от „Скания Файнанс България“ ЕООД, да спазва същата степен на защита на личните данни, която трябва да спазва „Скания Файнанс България“ ЕООД съгласно приложимото право.

 

6. Лични данни, обработвани за мониторинг на клиентите и маркетинг

 

Продуктите на „Скания Файнанс България“ ЕООД се разпределят в следните категории:

·       финансов и оперативен лизинг и отпускане на заеми;

·       застрахователно посредничество.

„Скания Файнанс България“ ЕООД може да използва следната информация за изпълнение на своите законови и договорни задължения, съответно за мониторинг на клиента: име на клиента, данни за контакт, дата на раждане и индивидуализиращи данни за услугите или продуктите, за които клиентът е сключил договор/споразумение с администратора.

„Скания Файнанс България ЕООД“ ще използва събираните от клиентите лични данни за целите на маркетинга и на директния маркетинг само с тяхно съгласие.

Клиентът може да оттегли съгласието си за използване на личните му данни за маркетингови цели по всяко време, като по този начин се осуетява получаването на рекламни материали за в бъдеще. 

 

7. Лични данни, обработвани за класификация на рисковете, свързани с клиентите, и кредитни портфейли 

 

„Скания Файнанс България“ ЕООД обработва кредитна и икономическа информация и други лични данни, използвани в системите за изчисляване на капиталовите изисквания, кредитните рискове и други рискове. Вътрешните методи за оценка включват моделите, работните процеси и процесите за вземане на решения във връзка с управлението на кредити, механизмите за контрол, информационните системи, вътрешните правила и процедурите на „Скания Файнанс България“ ЕООД, свързани с класификацията и количественото определяне на кредитния риск и на други рискове за „Скания Файнанс България“ ЕООД.

За тези цели личните данни ще бъдат предоставяни на и ще бъдат извличани и обработвани от дружества за отчитане на кредитен рейтинг и от други дружества от групата „Скания“.

 

8. Лични данни, обработвани във връзка с ползването на ИТ система

 

ИТ системата и системните операции на „Скания Файнанс България“ ЕООД се администрират от дружеството „Scania IT AB“. Поради това личните данни ще бъдат предавани на „Scania IT AB“ и обработвани от него за посочената цел. В контекста на ИТ системата и системните операции „Scania IT AB“ е личен информационен асистент.

Всяка дейност за мониторинг или надзор се основава на следните принципи: пропорционалност на мярката спрямо целите, които се стремим да постигнем, прозрачност на дейността по мониторинг, необходимост от дейността и нейната справедливост.

 

9. Лични данни от GPS и информация за превозни средства

 

„Скания Файнанс България“ ЕООД може да обработва информация за GPS координати и информация за превозни средства, предоставени или собствени на клиенти, например за проследяване на превозни средства във връзка с тяхното връщане на администратора. Това действие е следствие от договора или споразумението, сключено между „Скания Файнанс България“ ЕООД и клиента.

 Освен това „Скания Файнанс България“ ЕООД може да обработва информация относно GPS координатите и информация за превозни средства, използвани от служители, директори и членове на съвета на директорите на администратора.

 

10. Лични данни, обработвани във връзка с остатъчна стойност и връщане на превозното средство

 

„Скания Файнанс България“ ЕООД обработва и предоставя лични данни на външни лица, които предоставят гаранции за остатъчна стойност или други видове ангажименти, както и с други външни лица, за да се даде възможност за връщане на предоставени на лизинг превозни средства и оборудване. Тези партньори могат да бъдат дружества от групата „Скания“ или външни гаранти за остатъчната стойност.

 

11. Лични данни, обработвани във връзка с предотвратяване и разкриване на престъпления – изпиране на пари, финансиране на тероризъм и др.

 

„Скания Файнанс България“ ЕООД обработва лични данни, за да може да изпълнява задълженията си като задължено лице в съответствие със законодателството за предотвратяване и борба с изпирането на пари и финансирането на тероризъм. Събраните данни могат да бъдат предавани на надзорните и контролните органи, предвидени в закона, както и на други публични органи със законови правомощия в тази връзка.

„Скания Файнанс България“ ЕООД има задължението да докладва подозрителни лица, операции и сделки на Дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“.

 

12. Коригиране, изтриване и ограничаване на обработването   

 

„Скания Файнанс България“ ЕООД ще изтрие или анонимизира записаните лични данни, когато целта на индивидуалното обработване е изпълнена, освен ако данните са или могат да бъдат съхранявани за по-дълъг срок в съответствие със закона. В рамките на ограниченията, посочени в приложимото законодателство, субектът на данни може да поиска коригиране на неточни лични данни, отнасящи се до него, и допълване на непълни лични данни, включително чрез допълнително изявление.

В случаите, когато е взето автоматично решение, като например вземане на решения за отпускане на заем, субектът на данните има право да получи описание на обстоятелствата, уреждащи автоматизираното решение, както и възможност за преоценка на решението от физическо лице, освен когато автоматизираното решение е необходимо за сключването или изпълнението на договор между субекта на данни и „Скания Файнанс България“ ЕООД, а именно в случай че субектът на данните изрично е дал съгласието си за такова решение, или ако обработването е разрешено от националното право или правото на Европейския съюз.

 

13. Какви са правата на субектите на данни?

 

Право на достъп

Вие можете да поискате безплатно да Ви предоставим информация, свързана с личните данни, които обработваме за Вас, съгласно посоченото в Раздел I от тази Политика.

 

Право на коригиране

Вие имате право да поискате актуализиране и допълване на личните Ви данни, за да осигурите, че винаги разполагаме с вярна информация.

 

Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“)

Вие можете без забавяне да получите изтриване на Вашите лични данни, ако е изпълнено някое от следните условия:

·       данните вече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

·       обработването на данни се основава единствено на Вашето съгласие и Вие оттеглите това съгласие;

·       необходимо е изтриване, за да се изпълни правно задължение, наложено на „Скания Файнанс България“ ЕООД съгласно националното право или правото на Европейския съюз;

·       данните Ви са били обработени незаконосъобразно;

·       упражнявате правото си на възражение срещу обработването на данни и „Скания Файнанс България“ ЕООД няма законни основания за обработването, които да имат преимущество.

Ако упражните това право, ние ще предприемем всички разумни действия, включително технически мерки, за да изпълним искането Ви, и в случай че сме оповестили тези данни, ще информираме администраторите, на които сме предали данните, че сте упражнили правото „да бъдеш забравен“.

 

Право на възражение

Вие винаги имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг. Това право е абсолютно, така че ако направите възражение, ние повече няма да използваме данните Ви за директен маркетинг.        

Вие също така имате право да възразите срещу всяко обработване, което извършваме, за целите на наш легитимен интерес. Ако направите възражение, е необходимо да посочите подробно срещу какво възразявате и защо.

В такъв случай, за да продължим да обработваме Вашите лични данни, ние трябва да сме в състояние да докажем, че легитимният ни интерес от обработването има предимство пред личните Ви интереси, права и свободи; или че обработването от наша страна има за цел установяване, упражняване или защита на наши правни претенции.

Вие също така имате право да възразите срещу обработването, ако смятате, че обработването на лични данни или тяхната защита са били нарушени от „Скания Файнанс България“ ЕООД.

 

Право на ограничаване на обработването

Вие имате право да поискате ограничаване (временно преустановяване) на обработването на Вашите данни. Обработването може да бъде ограничено в следните случаи:

·       когато смятате, че данните Ви са неточни, и сте поискали от нас да ги коригираме. Поради това можете да поискате обработването на Вашите данни да бъде ограничено, ако потвърдим, че данните Ви са неточни. В такъв случай обработването ще бъде ограничено за срок, който ще ни позволи да проверим точността на данните;

·       когато обработването на данни е неправомерно, но Вие не желаете изтриването на Вашите данни, като вместо това искате използването на тези данни да бъде ограничено;

·       когато вече не се нуждаем от Вашите данни, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

·       когато сте възразили срещу обработването, упражнявайки правото си на възражение, за срока, необходим за проверка на обстоятелствата дали нашите законни основания имат преимущество пред Вашите интереси.

 

Право на преносимост на данните

Вие имате право да получите данните, които сте ни предоставили, за да бъдат използвани на друго място.

Това право се прилага само в случаите, когато обработването на Вашите данни от наша страна се извършва по автоматизиран начин и се основава на Ваше съгласие за обработване на данни или ако сте сключили договор с нас.

Въз основа на това право Вие можете да поискате личните данни, които сте ни предоставили, да бъдат предадени директно на друг администратор, ако това е технически осъществимо.

Това право може да бъде упражнено само ако не се засягат правата и свободите на други лица.

 

Право субектът на данни да не бъде обект на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране, което поражда правни последствия за него или го засяга в значителна степен.

 

Право на жалба

Ако смятате, че Вашите данни се обработват в нарушение на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 679/2016 (Общ регламент относно защитата на данните) или националното законодателство, моля уведомете ни незабавно. Освен това Вие имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.

Комисия за защита на личните данни 

Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Ел. поща: kzld@cpdp.bg

Вие също така имате право да бъдете информирани в съответствие със закона в случай на нарушение на сигурността, свързано с обработването на Вашите лични данни от страна на „Скания Файнанс България“ ЕООД.

 

14.  Как защитавате моите данни?

 

Ние сме поели ангажимент винаги да защитаваме Вашите данни и ще предприемем всички разумни правни, технически и организационни мерки за сигурност, за да защитим по подходящ начин личните данни, които обработваме, от всяка манипулация, загуба, унищожаване или незаконен достъп.

Нашите мерки за сигурност непрекъснато се подобряват в съответствие с развитието на наличните продукти и услуги в областта на сигурността.

Чрез договорни разпоредби ние изискваме от външни доставчици на услуги да въведат и прилагат гаранции за сигурност, за да се гарантират поверителността и сигурността на личните Ви данни и за да може обработването да се извършва в съответствие с европейското законодателство за защита на данните.

 

15.  За какъв срок съхранявате данните ми?

 

Ще съхраняваме данните Ви само за необходимия срок.

В общия случай данните Ви ще бъдат съхранени за срок от 5 години от преустановяването на отношенията ни с Вас. Възможно е обаче да има случаи, в които ще съхраним данните Ви за по-дълъг срок:

·       за изпълнение на наши законови задължения; или

·       случай на съдебно производство във връзка с договорните отношения, за сключването или изпълнението на които сме събрали и обработили Вашите данни.