Privacy Verklaring - FAQ

Deelt Scania mijn gegevens met derden?

 

Om de beste producten en diensten te leveren, maken we gebruik van onze internationale organisatie en een wereldwijd netwerk van vertrouwde partners. Dit betekent dat wij - van tijd tot tijd - uw gegevens (alle of geselecteerde delen) kunnen delen binnen de TRATON Group, waar Scania deel van uitmaakt, en ook met vertrouwde zakenpartners die ons helpen. Typische voorbeelden zijn:

 

 • wanneer u de Scania Webshop gebruikt delen wij gegevens met onze partners die de Webshop realiseren
 • wij kunnen uw gegevens verwerken in IT-systemen die zijn ontwikkeld, geleverd of worden gehost door onze externe IT-partners
 • wij kunnen gebruikmaken van derden om ons te helpen bij de organisatie van evenementen waaraan u deelneemt, om voor u een hotel of vervoer te regelen, etc.
 • wanneer u onze Noodhulp belt kunnen wij uw gegevens delen met derden, bijvoorbeeld met sleepbedrijven
 • wanneer onze klant (u of uw werkgever) besluit een beroep te doen op een externe dienstverlener en dus toegang verleent aan zo'n dienstverlener, deelt Scania persoonlijke gegevens met betrekking tot de chauffeur, het voertuig, de motor, de aanhanger, de opbouw of andere producten
 • wanneer u een contract sluit met Scania voor de levering van een financieel/verzekeringsproduct of -dienst, kunnen wij informatie delen met vertrouwde partijen voor kredietwaardigheidsdoeleinden
 • wanneer we onderzoek en ontwikkeling doen kunnen we gegevens delen met universiteiten, onderzoeksfaciliteiten of andere vertrouwde partners.
 • als u ervoor kiest cookies van derden te accepteren, kunnen uw persoonsgegevens met deze derden gedeeld worden (zie ons Cookiebeleid voor meer informatie over cookies). 

 

In die gevallen waarin we uw gegevens met onze zakenpartners moeten delen, zorgen wij ervoor dat zij uw gegevens met hetzelfde respect en integriteit behandelen als wij dat doen. Wij kunnen uw gegevens ook delen met overheidsinstanties als dit wettelijk vereist is of als er een wettig wettelijk verzoek ontvangen wordt van een rechtshandhavingsinstantie, of een andere instantie/instelling.

 

Als uw gegevens buiten de EU worden doorgegeven aan een "derde land", gebeurt dat met gebruikmaking van passende doorgiftemechanismen, inclusief de nodige voorafgaande beoordelingen en passende waarborgen. 

 

Waar verwerkt Scania mijn gegevens?

 

Scania is een internationale onderneming die in meer dan 100 landen actief is. Dit betekent dat wij er van tijd tot tijd voor kunnen kiezen om al uw gegevens (allemaal of een gedeelte ervan) zowel binnen als buiten de Europese Unie te verwerken. Daarbij voldoen we altijd aan de bestaande regelgeving en zorgen we ervoor dat er op een veilige manier met uw gegevens wordt omgegaan. Als uw gegevens buiten de Europese Unie worden doorgegeven gebeurt dat met gebruikmaking van passende doorgiftemechanismen, inclusief de nodige voorafgaande beoordelingen en passende waarborgen.

 

In deze context betekent 'verwerking' iedere handeling of reeks handelingen verricht met betrekking tot persoonsgegevens, zoals: verzamelen, vastleggen, organiseren, structureren, opslaan, aanpassen of wijzigen, intrekken, raadplegen, gebruiken, openbaren door overdracht, verspreiden of anderszins beschikbaar maken, groeperen of combineren, beperken, wissen of vernietigen.

 

Hoe worden mijn gegevens beschermd?

 

Wij verbinden ons ertoe om uw gegevens te allen tijde te beschermen. We zullen alle passende wettelijke, technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen treffen om de persoonlijke gegevens die we verwerken, adequaat te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging of onrechtmatige toegang. Afhankelijk van de ontwikkeling van beschikbare beveiligingsproducten en -diensten verbeteren we onze beveiligingsmaatregelen voortdurend.

 

 

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

 

Voor specifieke verwerkingsactiviteiten zijn individuele bewaartermijnen van toepassing volgens de wettelijke basis en/of het doel van de verwerking. We zullen uw gegevens minimaliseren of verwijderen zodra deze niet meer nodig zijn om:

 

 • onze contractuele verplichtingen jegens u te vervullen
 • het doel te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld
 • onze wettelijke verplichtingen na te komen

 

Wat zijn mijn rechten?

 
Recht van toegang

U kunt een uittreksel aanvragen waarop u kunt zien welke persoonsgegevens we met betrekking tot u verwerken. Zodra we uw identiteit hebben bevestigd, wordt het uittreksel op een veilige manier aan u overhandigd en in een begrijpelijke en makkelijk toegankelijke vorm.

 

Recht van rectificatie

U hebt het recht om uw gegevens bij te werken om ervoor te zorgen dat we altijd over de juiste informatie beschikken.

 

Recht van verwijdering

U kunt uw persoonsgegevens in de volgende gevallen per direct laten verwijderen:

 • wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld.
 • als u bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik ervan en er voor ons geen andere legitieme gronden zijn om het te gebruiken.
 • wanneer de verwerking uitsluitend is gebaseerd op uw toestemming en u uw toestemming intrekt.
 • wanneer het wettelijk is vereist om de gegevens te verwijderen.

 

Recht van bezwaar

U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens voor rechtstreekse marketing. Dat is een absoluut recht, wat dus betekent dat als u bezwaar maakt, wij het verdere gebruik van uw gegevens voor rechtstreekse marketing staken.

 

U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen elke verwerking die wij baseren op een gerechtvaardigd belang. U moet dan nauwkeurig omschrijven waar u bezwaar tegen maakt en waarom. De verwerking zal dan stoppen tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking aantonen die de belangen, rechten en vrijheden van het individu overstijgen, of laten zien dat we de gegevens verwerken voor het vaststellen, doen gelden of weerleggen van wettelijke aanspraken.

 

Recht op beperking

U hebt het recht om een tijdelijke beperking op het verwerken van uw gegevens te verzoeken. Dat kan in de volgende gevallen:

 • wanneer u van mening bent dat uw gegevens onjuist zijn en u ons daarom hebt verzocht deze te corrigeren. Terwijl wij uw gegevens valideren, kunt u ons dan vragen om het verwerken van uw gegevens te beperken.
 • wanneer de gegevensverwerking onwettig is en u niet wilt dat uw gegevens worden verwijderd, maar in plaats daarvan verzoekt of het gebruik van uw gegevens kan worden beperkt.
 • wanneer u uw gegevens nodig hebt om wettelijke aanspraken vast te kunnen stellen, te kunnen doen gelden of te kunnen weerleggen, zelfs wanneer wij uw gegevens niet langer hoeven te verwerken.

 

Recht van gegevensportabiliteit

U hebt het recht om de gegevens die u aan ons hebt toevertrouwd op te vragen om elders te gebruiken. Dit recht is alleen van toepassing wanneer onze verwerking van uw gegevens is gebaseerd op de wettelijke grond dat u ons toestemming hebt verleend om deze gegevens te verwerken of wanneer u een overeenkomst met ons bent aangegaan.

 

Kennisgeving van schending (klacht)

 

Wanneer u denkt dat uw gegevens in strijd met huidige regelgeving worden verwerkt, verzoeken we u om dit zo snel mogelijk te melden. Daarnaast hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

Hoe kan ik met u contact opnemen als ik vragen heb?

 

U kunt altijd contact opnemen met de gegevensbeschermingsfunctionaris van onze groep of een afspraak maken met uw lokale Scania-vertegenwoordiger.

 

Telefoon: +46 8 553 810 00

Postadres: Scania CV AB, ATT: Data Protection Office, ZCD, S-151 87 Södertälje, Sweden.