Integritetspolicy – Vanliga frågor

För att kunna tillhandahålla de bästa produkterna och tjänsterna använder vi oss av vår globala organisation och ett globalt nätverk av betrodda partner. Det innebär att vi ibland kan dela informationen om dig (all information eller delar av den) inom TRATON-koncernen där Scania ingår samt med betrodda affärspartner som hjälper oss.

 

Typiska exempel på detta är:

 • När du köper något i Scanias webbshop lämnar vi ut vissa uppgifter till partner som hanterar din betalning eller levererar varorna till dig.
 • Vi kan komma att behandla dina uppgifter i IT-system som har utvecklats eller levererats eller som administreras av våra externa IT-partner.
 • Vi kan anlita tredjepart för att anordna evenemang som du deltar i, exempelvis för hotell, transporter o.s.v.
 • När du ringer vårt nödnummer kan vi komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, till exempel bärgningsfirmor.
 • När vår kund (antingen du eller din arbetsgivare) beslutar sig för att anlita en fristående tjänstleverantör, och därmed beviljar en sådan leverantör tillgång till uppgifter, kommer Scania att dela personuppgifter som rör förare, fordon, motor, släpvagn, påbyggnad eller andra produkter.  
 • När du ingår ett avtal med Scania om en produkt eller tjänst avseende finansiering/försäkring kan vi dela information med betrodda parter i avsikt att analysera din kreditvärdighet
 • I samband med vår forskning och utveckling kan vi dela data med universitet, forskningsanläggningar eller andra pålitliga partner.  
 • Om du väljer att acceptera cookies från tredje part kan dina personuppgifter delas med dessa tredje parter (vår cookiepolicy innehåller mer information om cookies). 

 

I de fall där vi behöver lämna ut dina uppgifter till våra affärspartner, ser vi till att de behandlar dina uppgifter med samma respekt och diskretion som vi själva gör. Vi kan även lämna ut dina uppgifter till myndigheter om detta krävs enligt tillämplig lagstiftning eller om vi får en legitim juridisk begäran från rättsväsendet eller någon annan myndighet. 

 

Om din information överförs från EU till ett ”tredje land” görs detta via lämpliga och noggrant utvärderade överföringsfunktioner samt med hjälp av alla nödvändiga skyddsåtgärder.

 

Var bearbetar Scania mina uppgifter?

 

Scania är ett globalt företag med verksamhet i över 100 länder. Detta innebär att vi kan välja att behandla dina uppgifter (eller delar av dem) i eller utanför Europeiska unionen. Oavsett vilket alternativ vi väljer följer vi alltid det befintliga regelverket och ser till att dina uppgifter behandlas på ett säkert sätt. Om din information överförs från EU till ett ”tredje land” görs detta via lämpliga och noggrant utvärderade överföringsfunktioner samt med hjälp av alla nödvändiga skyddsåtgärder.

 

Med ”behandling” avser vi i det här fallet en process eller en uppsättning processer som handlar om personuppgifter, till exempel: insamling, registrering, organisation, strukturering, lagring, anpassning eller förändring, hämtning, konsultation, användning, avslöjande genom överföring, spridning eller annat tillgängliggörande, gruppering eller sammanslagning, begränsning, radering eller förstörande.

 

Hur skyddar ni mina uppgifter?

 

Vi tar skyddet av dina uppgifter på största allvar. Vi vidtar alla relevanta och rimliga rättsliga, tekniska och organisationsmässiga skyddsåtgärder för att skydda de personuppgifter vi behandlar. Våra säkerhetsåtgärder förbättras kontinuerligt i linje med utvecklingen av tillgängliga säkerhetsprodukter och -tjänster.

 

Hur länge sparar ni mina uppgifter?

 

Specifika behandlingsaktiviteter har individuella lagringsperioder som är tillämpliga enligt den rättsliga grunden för och/eller syftet med behandlingen. Vi minimerar eller raderar därför dina uppgifter så snart de inte längre behövs, i syfte att:

 • uppfylla våra avtalsförpliktelser gentemot dig
 • fullfölja det syfte för vilket uppgifterna samlades in
 • fullfölja våra rättsliga förpliktelser

 

Vilka rättigheter har jag?

 

Rätt till insyn

 

Du kan begära ett registerutdrag som visar vilka av dina personuppgifter vi behandlar. Så snart vi har fått din identitet bekräftad skickas utdraget till dig på ett säkert sätt. Innehållet i utdraget presenteras i en tydlig och lättförståelig form.

 

Rätt till rättelse

 

Du har rätt att uppdatera din information för att säkerställa att vi alltid har rätt information.

 

Rätt till radering

 

Du har rätt att, utan onödigt dröjsmål, få dina personuppgifter raderade om någon av följande omständigheter föreligger:

 • om uppgifterna inte längre behövs för de syften de samlades in
 • Om du har invänt mot användningen av dem och vi saknar andra legitima skäl att använda dem.
 • om behandlingen enbart baseras på ditt samtycke och du drar tillbaka ditt samtycke
 • om radering av dem krävs för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

 

Rätt att göra invändningar

 

Du har allt rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Det här är en absolut rättighet, vilket innebär att om du invänder eller avbryter din prenumeration kommer vi att stoppa all vidare användning av dina uppgifter för direktmarknadsföring.

Du har också rätt att invända mot databehandling som vi baserar på legitimt intresse. Då måste du ange i detalj vad du invänder mot och varför. Då avbryts behandlingen såvida vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen, vilka väger tyngre än individens intressen samt fri- och rättigheter, alternativt bevisar att vår behandling syftar till att upprätta, utöva eller försvara rättsanspråk.

 

Rätt till begränsning

 

Du har rätt att begära en tillfällig begränsning av behandlingen av dina uppgifter. Behandlingen kan begränsas i följande situationer:

 • Om du anser att dina uppgifter är felaktiga och därför har begärt en rättelse hos oss. Du kan då begära att behandlingen av dina data ska begränsas under tiden som vi undersöker om uppgifterna är felaktiga.
 • Om uppgiftsbehandlingen är otillåten men du invänder mot att dina data raderas och i stället begär att användandet av dessa uppgifter ska begränsas.
 • När du behöver dina data för att kunna fastställa, driva igenom eller försvara rättsanspråk även om vi inte längre behöver dina uppgifter i vår behandling.

 

Rätt till dataportabilitet

 

Du har rätt att få tillgång till de uppgifter du har tillhandahållit, i syfte att behandla dem någon annanstans. Denna rättighet gäller endast i fall där vår behandling av dina uppgifter baseras på den rättsliga grund att du har gett ditt samtycke till databehandlingen eller om du har ingått ett avtal med oss.

 

Meddelande om överträdelse (klagomål)

 

Om du anser att dina uppgifter behandlas på ett sätt som bryter mot befintliga bestämmelser ber vi dig rapportera detta till oss så snabbt som möjligt. Du kan också ha rätt att registrera ett klagomål hos dataskyddsmyndigheten.

 

Hur kontaktar jag er om jag har frågor?

 

Om du har frågor och funderingar är du alltid välkommen att kontakta din lokala Scaniarepresentant.