Atrodo, kad Jūs esate .

Daugiau informacijos rasite savo „Scania“ rinkos svetainėje.

Žaliasis finansavimas

Elektrinėms transporto priemonėms ir įkrovimo stotelėms

Daugiau

DAŽNAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

Siekdami tiekti geriausius produktus ir paslaugas, mes naudojamės mūsų pasaulinės organizacijos ištekliais ir patikimų partnerių tinklu visame pasaulyje. Tai reiškia, kad mums gali prireikti atskleisti Jūsų asmens duomenis (visus ar dalį, išvardintus privatumo pareiškime) „TRATON” grupės (kuriai priklauso „Scania”) ribose ar mūsų verslo partneriams tam, kad jie galėtų mums padėti.

 

Tipiniai atvejai:

 • Kai ką nors įsigyjate „Scania” internetinėje parduotuvėje, mes kai kuriuos asmens duomenis atskleidžiame partneriams, kurie apdoroja Jūsų atliktą mokėjimą arba pristato Jums pirkinį.
 • Galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis IT sistemose, kurios sukurtos, pateiktos ir valdomos mūsų išorinių IT partnerių.
 • Galime naudotis trečiųjų šalių paslaugomis tam, kad šios padėtų mums suorganizuoti renginius, kuriuose Jūs dalyvausite, apgyvendinimą viešbutyje, transportą ir pan.
 • Kai jūs skambinate į Skubios pagalbos tarnybą, mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis trečiosioms šalims, pavyzdžiui, vilkimo paslaugas teikiančiai įmonei.
 • Kai mūsų klientas (Jūs ar Jūsų darbdavys) nusprendžia rinktis paslaugas iš trečiosios šalies ir jų įgyvendinimui reikalingi su vairuotoju ar transporto priemone susiję duomenys.
 • Kai mūsų klientas (Jūs ar Jūsų darbdavys) suteikia teisę dalytis duomenimis su antstato, komponentų ar kitos produkcijos tiekėjais.
 • Vykdydami mokslinius tyrimus ir vystydami patobulinimus, mes galime dalytis asmens duomenimis su universitetais, tyrimų įstaigomis ar kitais patikimais partneriais.

 

Tais atvejais, kai turime atskleisti Jūsų asmens duomenis savo verslo partneriams, mes užtikriname, kad jie tvarkys Jūsų asmens duomenis taip pat pagarbiai ir atsakingai kaip ir mes. Atskleidžiame Jūsų asmens duomenis valstybinėms institucijomis, jei to reikalauja įstatymai arba toks prašymas yra gautas iš teisėsaugos institucijos.

 

KUR „SCANIA” TVARKO MANO asmens DUOMENIS?

 

„Scania” yra pasaulinė įmonė, vykdanti veiklą daugiau nei 100 šalių. Tai reiškia, kad mums kartais reikia tvarkyti Jūsų asmens duomenis (visus arba jų dalį) Europos Sąjungoje ar už jos ribų. Tai atlikdami, visada laikomės galiojančių įstatymų, nuostatų bei teismų nuosprendžių ir užtikriname, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi saugiai. Jeigu jūsų asmens duomenys perduodami už Europos Sąjungos ribų, tai užtikrinama, pasitelkiant išankstinį vertinimą bei atitinkamus saugiklius. Dažniausiai naudojama vidinės ar išorinės duomenų apsaugos sutartis, įskaitant standartines Europos Komisijos parengtas sutartines sąlygas (SCC). Jūs turite teisę gauti minėtų sutartinių sąlygų kopiją, jei Jūsų asmens duomenys perduodami minėtu būdu. Prašome kreiptis el. paštu gdpr@scania.lt arba į „Scania" atstovą.

 

Šiame kontekste „tvarkymas“ reiškia bet kokią su asmens duomenimis susijusią operaciją ar operacijų rinkinį, pvz., rinkimą, įrašymą, rūšiavimą, struktūrizavimą, saugojimą, pritaikymą ar keitimą, atgaminimą, konsultavimąsi, naudojimą, atskleidimą perduodant, platinant ar kitaip padarant prieinamus, suderinimą arba sujungimą, apribojimą, ištrynimą ar sunaikinimą.

 

KAIP „SCANIA” APSAUGO MANO asmens DUOMENIS?

 

Mes esame įsipareigoję apsaugoti Jūsų asmens duomenis ir imamės visų pagrįstų, teisėtų, techninių ir organizacinių priemonių, siekdami tinkamai apsaugoti mūsų tvarkomus asmeninius duomenis.

Mūsų apsaugos priemonės nuolat tobulinamos, kuriant saugumo produktus ir paslaugas. 

 

KIEK LAIKO „SCANIA” SAUGOS MANO asmens DUOMENIS?

 

Konkrečiai duomenų tvarkymo veiklai taikomi individualūs duomenų saugojimo laikotarpiai, atsižvelgiant į tvarkymo teisinį pagrindą ir (arba) tikslą. Jūsų asmens duomenis saugome tik būtina apimtimi ir laikotarpiu:

 • siekiant įvykdyti prisiimtus sutartinius įsipareigojimus Jūsų atžvilgiu,
 • siekiant tikslų, kuriais asmens duomenys buvo surinkti,
 • siekiant įvykdyti mūsų teisėtus įsipareigojimus.

 

KOKIOS MANO TEISĖS?

 

 

teisė būti informuotam

 

Jūs turite teisę būti informuotas apie Jūsų asmens duomenis, kuriuos mes tvarkome. Be to, Jūs turite teisę būti informuotas apie duomenų tvarkymo specifiką, įskaitant tai, kodėl Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi, kiek laiko jie bus saugomi, apie asmens duomenų gavėjus ar gavėjų kategorijas, teisėtą interesą, kurio siekiame (jei taikoma) ir bet kokius duomenų perdavimus „trečiosioms šalims“ (ES / EEB nepriklausančioms šalims).

 

Šią informaciją pateikiame šiame Privatumo pareiškime, tačiau, kaip minėta aukščiau, konkretesnės informacijos apie tai, kaip tvarkomi jūsų asmens duomenys, tam tikrais atvejais galima rasti išsamesniuose privatumo pranešimuose, įskaitant sutarčių priedus ir paslaugų aprašymus. Tokiais atvejais informaciją rasite prisijungę prie atitinkamos programos / sistemos / paslaugos. Jei turite klausimų, visada maloniai kviečiame susisiekti su mumis  el. paštu gdpr@scania.lt arba kreiptis į „Scania" atstovą.

 

 

prieigos teisė

 

Turite teisę reikalauti išrašo iš registro, kuriame būtų nurodyta ar tvarkome Jūsų asmens duomenis. Tokiu atveju turite teisę gauti kopiją, kurioje būtų nurodyti mūsų tvarkomi Jūsų asmens duomenys ir papildoma informacija, įskaitant tvarkymo tikslus, duomenų gavėją, numatomą saugojimo laiką ir automatizuotų duomenų buvimą (įskaitant profiliavimą). Kai patvirtinsime Jūsų asmens tapatybę, Išrašas iš registro bus išsiųstas Jūsų adresu, kurį įvedėte mūsų sistemoje arba, jeigu jūs taip nuspręsite, galite jį pasiimti mūsų biure.

 

Teisė į taisymus

 

Turite teisę atnaujinti savo informaciją, siekdami užtikrinti, kad visada turėtume teisingus duomenis.

 

teisė į ištrynimą

 

Jūsų asmens duomenys gali būti nedelsiant ištrinami, esant bet kuriai iš šių sąlygų:

 • jeigu asmens duomenys nebereikalingi tais tikslais, kuriais jie buvo renkami ar tvarkomi,
 • jei Jūs nesutikote su jų naudojimu ir nėra tam prieštaraujančio teisėto pagrindo mums juos naudoti,
 • jeigu duomenys tvarkomi išskirtinai tik su Jūsų sutikimu, o Jūs jį atšaukiate,
 • jeigu duomenys turi būti ištrinti, vykdant teisėtą įsipareigojimą,
 • jei duomenys buvo tvakomi neteisėtu būdu.

 

Kai kuriais atvejais išvardintos sąlygos pagal bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR) gali negalioti, siekiant atitikti ES ar valstybės narės teisę, taip pat siekiant pareikšti, įgyvendinti ar apginti teisinį ieškinį.

 

teisė į prieštaravimą

 

Visada turite teisę pareikšti prieštaravimą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais. Tai yra absoliuti teisė, o tai reiškia, kad jeigu Jūs pateiksite prieštaravimą arba atsisakysite informacijos prenumeratos, mes nebetvarkysime Jūsų asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais.

 

Taip pat turite teisę pateikti prieštaravimą dėl asmens duomenų tvarkymo, pagrįsto teisėtais ar viešaisiais interesais pvz. siekiant atlikti užduotis remiantis profiliavimu. Jeigu pateikiate prieštaravimą, turite tiksliai nurodyti, dėl ko prieštaraujate ir kodėl.

 

Tokiu atveju mes turėsime pateikti įtikinamas teisėtas duomenų tvarkymo priežastis, kurios yra viršesnės už asmens interesus, teises ir laisves, arba įrodyti, kad duomenys tvarkomi teisėtų reikalavimų pateikimo, vykdymo ar gynybos tikslais.

 

teisė į apribojimus

 

Jūs turite teisę reikalauti apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Tai gali būti atlikta šiose situacijose:

 • jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenys yra neteisingi ir todėl prašėte mūsų juos pataisyti. Tokiu atveju galite reikalauti, kad Jūsų asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas, kol patikrinsime, ar Jūsų duomenys neteisingi;
 • jeigu asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Jūs nesutinkate, kad Jūsų duomenys būtų ištrinti ir reikalaujate, kad duomenys būtų naudojami ribotai;
 • jeigu Jums reikalingi Jūsų asmens duomenys, kad galėtume teikti, vykdyti teisėtus reikalavimus ar vykdyti gynybą, netgi jeigu mums Jūsų asmens duomenys nebereikalingi tvarkymo tikslais.
 • kol bus patikrinta, ar mūsų teisėti pagrindai viršija asmens teises ir laisves, kai prieštaravote duomenų tvarkymui, o tvarkymas yra pagrįstas teisėtu arba viešuoju interesu vykdoma užduotimi.

 

 

Teisės, susijusios su automatizuotu individualių sprendimų priėmimu, įskaitant profiliavimą

 

Jūs turite teisę, kad jums nebūtų taikomas sprendimas, pagrįstas tik automatizuotu tvarkymu,

įskaitant profiliavimą, kuris gali turėti teisinių pasekmių ar panašių padarinių, turinčių jums didelį poveikį. Jūs turite teisę nesutikti, kad toks tvarkymas būtų vykdomas.

 

Tai netaikoma, jei sprendimas yra būtinas, kad galėtume sudaryti ar įvykdyti sutartį su Jumis, arba jei sprendimas yra leidžiamas pagal ES ar valstybės narės teisę, kuri mums taikoma, arba jei sprendimas yra pagrįstas Jūsų aiškiu sutikimu.

 

 

teisė į duomenų perkeliamumą

 

Jūs turite teisę gauti asmens duomenis, kuriuos mums pateikėte, kad galėtumėte juos naudoti kur nors kitur. Ši teisė galioja, tik jeigu mūsų vykdomas asmens duomenų tvarkymas atliekamas teisėtais pagrindais ir Jūs pateikėte savo sutikimą dėl duomenų tvarkymo arba jeigu Jūs su mumis sudarėte sutartį ir tvarkymas vykdomas automatizuotu būdu.

 

Pranešimas apie pažeidimą (skundas)

 

Jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant galiojančias nuostatas, prašome apie tai mums kuo skubiau pranešti. Jūs taip pat turite teisę teikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

 

KAIP SUSISIEKTI SU „SCANIA”, JEIGU IŠKILS KLAUSIMŲ?

 

Visada maloniai kviečiame susisiekti su mumis el. paštu gdpr@scania.lt arba kreiptis į „Scania" atstovą.