Zdá se, že se nacházíte v .

Přejděte na stránky společnosti Scania pro více informací.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PŘEDPLACENÍ DATOVĚ ŘÍZENÝCH SLUŽEB SPOLEČNOSTI SCANIA

Následující všeobecné podmínky se vztahují na předplacení datově řízených služeb společnosti Scania prostřednictvím rozhraní Scania.

 

1.           Definice

 

1.1         „Smlouvou” se rozumí příslušná smlouva pro předplacení Služeb (Scania DARIS – datově řízené služby), kterou uzavřou Scania a Zákazník, včetně těchto Všeobecných podmínek a všech jejich příloh.

1.2         „Poplatky“ jsou poplatky, které společnost Scania účtuje (je-li to relevantní) za Služby a za správu v souvislosti s nimi.

1.3         „Správcem“ a „Společnými správci“ se rozumí osoba nebo osoby, které určují účel a prostředky zpracování osobních údajů, jak je dále stanoveno v čl. 4 (7) a čl. 26 GDPR.

1.4         „Zákazníkem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem předplatného Služeb.

1.5         „Údaje o zákaznících“ znamenají jakákoli a veškerá data týkající se samotného Zákazníka jako příjemce Služeb a rovněž Osobní údaje a Provozní údaje, s výjimkou dat, která Scania sama vytvořila nebo vygenerovala pro účely formalizování smlouvy se Zákazníkem.

1.6         „Subjektem údajů“ se rozumí samotný Zákazník, pokud a za předpokladu, že je fyzická osoba a rovněž další identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, za které je Zákazník odpovědný nebo které jsou zapojeny na straně Zákazníka v souvislosti se Službami (jako například jeho právní zástupci, řidiči, dodavatelé a další zaměstnanci).

1.7         „Zařízení” znamená hardware a software.

1.8         „GDPR“ znamená Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a volném pohybu těchto údajů, kterým se ruší Směrnice 95/46 / ES.

1.9          „Všeobecnými podmínkami“ se rozumí tyto všeobecné obchodní podmínky pro předplacení datově řízených Služeb společnosti Scania.

1.10       „Hardware“ znamená potřebné počítače a další zařízení, které splňují systémové požadavky stanovené v těchto Všeobecných podmínkách, jakoukoli jinou část Smlouvy nebo popis(y) služby anebo to, co je jinak schválené společností Scania podle jejích obvyklých podmínek pro použití ve spojení s Rozhraními a / nebo Službami.

1.11       „Rozhraní“ jsou všechna relevantní rozhraní pro připojení k systému správy vozového parku Scania nebo k jiným systémům, jejichž prostřednictvím jsou služby poskytovány, jako je portál Scania Fleet Management, portál Scania Tachograph, mobilní aplikace, komunikátory Scania nebo jiná bezdrátová komunikace anebo podobné rozhraní.

1.12       „Operátorem“ se rozumí každý poskytovatel komunikačních služeb, se kterým může Scania spolupracovat při nabízení předplacení Služeb Zákazníkům.

Provozní údaje“ znamenají data, která jsou generována v Produktech, prostřednictvím Produktů a z Produktů během nebo v souvislosti s poskytováním Služeb Zákazníkovi. Provozní data např. z Vozidel mohou být 1.1 pro účely Smlouvy také považována za Osobní údaje, a to díky dostupnosti (prostřednictvím tachografů Vozidel) k informacím o totožnosti jednotlivců, kteří je vytvořili při provozu Vozidel.

1.2         „Sítí Operátora“ se rozumí komunikační síť Operátora, kterou Scania a Zákazník používají pro komunikaci mezi Produkty a Scania servery prostřednictvím Rozhraní.

1.3         „Strana“ znamená společnost Scania a Zákazníka (jednotlivě).

1.4         „Osobní údaje“ jsou jakákoli data, která se přímo týkají Subjektu údajů (jako jsou mimo jiné jména, osobní identifikační čísla, čísla karet řidiče a kontaktní údaje) nebo která mohou být nepřímo přiřazena Subjektu údajů. Z důvodu srozumitelnosti mohou Provozní údaje i další údaje Zákazníka představovat rovněž osobní údaje za předpokladu, že nebyly anonymizovány (což znamená, že nepřímé spojení s jednotlivcem bylo trvale vymazáno a jednotlivec přestal být identifikovatelným).

1.5          „Ceník“ znamená seznam příslušných Poplatků stanovených společností Scania v souvislosti s předplatným a Službami, čas od času uplatnitelný.

1.6         „Zásadami ochrany osobních údajů“ se rozumí prohlášení o ochraně osobních údajů skupiny Scania zveřejněné na stránkách www.scania.com a jejích národních podstránkách, které zahrnují kontaktní formulář pro dotazy a připomínky týkající se zpracování osobních údajů v rámci skupiny Scania.

1.7         „Produkt“ znamená Vozidlo, motor, nástavbu, konstrukční část nebo jiný produkt, na který se vztahuje jedno nebo více předplacení Služeb podle hlavního smluvního formuláře (čas od času aktualizovaného podle těchto Všeobecných podmínek).

1.8         „Scania“ znamená společnost skupiny Scania nebo člen sítě Scania, se kterou Zákazník podepsal Smlouvu.

1.9         „Scania CV AB“ znamená mateřskou společnost skupiny Scania se sídlem ve Švédsku.

1.10       „Scania Group“/„Skupina Scania” znamená všechny společnosti společně, které jsou součástí globální korporátní skupiny Scania CV AB.

1.11       „Společnost v rámci skupiny Scania“ znamená společnost v rámci Scania Group.

1.12       „Členem sítě Scania“ se rozumí společnost v autorizovaném distribučním systému Scania CV AB.

1.13       „Služba“ znamená různou správu vozového parku, tachograf, výcvik řidičů, koučování řidičů a další datově řízené služby řízené skupinou Scania prostřednictvím některého z Rozhraní, ať už byly objednány samostatně nebo zahrnuty do Produktů, protože takové služby pro Zákazníka jsou dále definovány v příslušných Popisech služeb nebo v samostatných ujednáních mezi Stranami.

1.14       „Popisem(y) Služby“ se rozumí popis(y) (tak jak čas od času platí) rozsahu a obsahu i přístupnosti příslušné Služby (Služeb).

 „Software“ znamená nezbytné počítačové programy, zabudovaný kód Produktu nebo jiné programové 1.1 vybavení, které splňuje systémové požadavky stanovené v těchto Všeobecných podmínkách, jakoukoli jinou část Smlouvy nebo Popis(y) Služby anebo to, co je jinak schválené společností Scania podle jejích běžných postupů pro použití ve spojení s hardware, Rozhraními a / nebo Službami.

1.2         „Standardní smluvní doložky“ jsou ta ustanovení, která jsou použitelná podle rozhodnutí Komise EU 2004/915 /ES pro přenos Osobních údajů do třetích zemí, jak je zveřejněno na adrese https://eur-lex.europa.eu.

1.3         „Předplacení“/Předplatné“ znamená předplacení jedné nebo více Služeb.

1.4         „Dozorovým úřadem“ se rozumí nezávislý veřejný orgán, který je zřízen členským státem EU podle článku 51 GDPR.

1.5         „Uživatel“ znamená fyzickou osobu nebo jednotlivce, která je buď stejná jako Zákazník nebo je specifikována jako „Uživatel“ ve Smlouvě anebo je Zákazníkem zvlášť pověřena používat Produkt(y), připojit se přímo nebo prostřednictvím Rozhraní anebo využívat jakoukoli ze Služeb.

1.6         „Vozidlo“ znamená vozidlo, na které se vztahuje jedno nebo více Předplacení Služeb podle hlavního smluvního formuláře (čas od času aktualizovaného podle těchto Všeobecných podmínek).

1.7         „Občanský zákoník” znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

1.8         „Zákon o DPH“ znamená zákon č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů.

 

2.            Smlouva

 

2.1         Smlouva a Popisy služeb, včetně jakýchkoli specifických nastavení nebo pokynů Zákazníka potvrzených v souladu s běžnými postupy společnosti Scania, se řídí výhradně právem používat Rozhraní, Předplacení Služeb a jejich poskytováním společností Scania.

2.2         Tyto Všeobecné podmínky, včetně jakýchkoli zvláštních podmínek dohodnutých Stranami pro účely poskytování Služeb, tvoří nedílnou součást Smlouvy.

2.3         V případě rozporného obsahu mají přednost hlavní formuláře předplacení Služeb před jakýmikoli zvláštními podmínkami, které ale zase mají přednost před těmito Všeobecnými podmínkami.

2.4         Zákazník podepíše Smlouvu, včetně odkazu na specifikaci Předplatného, Popis(y) služby, tyto Všeobecné podmínky a veškeré doplňkové služby, které budou zahrnuty do Smlouvy.

2.5         Zákazník je povinen zajistit, že každý Uživatel bude dodržovat a jednat v souladu se Smlouvou a veškerými jejími dodatky a přílohami nebo dokumenty, na které Smlouva odkazuje a se kterými Zákazník Uživatele seznámil.

2.6         Zákazník se zavazuje společnost Scania neprodleně informovat o jakékoli změně údajů Zákazníka předaných společnosti Scania.

 

3.            Odkládací podmínky

 

3.1          Platnost Smlouvy je podmíněna:

a)            tím, že bude následně podepsána také Zákazníkem, pokud byla původně podepsána pouze Uživatelem;

b)            tím, že Zákazník byl schválen jako způsobilý v rámci kontroly způsobilosti společnosti Scania v souladu

a)            se Smlouvou, to za předpokladu, že se zákazník zaregistroval k zaplacení Služeb a že se společnost Scania výslovně nevzdala této podmínky; a

b)            tím, že nenastal žádný jiný důvod (během relevantních kontrol známého Zákazníka nebo způsobilosti anebo jinak v souvislosti s uzavřením Smlouvy), aby společnost Scania měla podezření, že schopnost Zákazníka plnit závazky podle Smlouvy může být narušena nebo aby se domnívala, že je jí bráněno v pokračování obchodních vztahů se Zákazníkem.

3.2         Dokud nebudou zcela splněny všechny výše uvedené podmínky, má společnost Scania právo buď odložit zahájení poskytování Služeb nebo omezit používání Služeb na určité území nebo na určitý objem dat. Zahájení poskytování Služeb pro Zákazníka se ovšem v žádném případě nebude vykládat jako skutečnost, že se společnost Scania zřekla jakékoli odkládací podmínky.

 

4.            Plná moc

 

4.1          Uživatel má právo jednat a přijímat opatření jménem Zákazníka v souvislosti s Předplacením a Službami, pokud Scania nepožádá o výslovné schválení Zákazníka.

 

5.            Platba

 

5.1           Po dobu trvání Smlouvy je Zákazník povinen uhradit (pokud je to relevantní) veškeré Poplatky za Předplacení a Služby podle Ceníku anebo takové ceny, které byly Stranami dohodnuty samostatně. K Poplatkům bude připočtena DPH dle aktuálně platných a účinných právních předpisů. Platba se provádí proti vystavení faktury, na bankovní účet Scania uvedený na faktuře, měsíčně předem a v českých korunách, není-li dohodnuto Stranami ve Smlouvě jinak. Scania má právo účtovat fakturační poplatek. Zákazník je povinen neprodleně informovat společnost Scania, pokud nebude faktura obsahovat náležitosti daňového dokladu dle příslušných platných a účinných právních předpisů, zejména Občanského zákoníku a Zákona o DPH.

5.2          Není-li písemně dohodnuto jinak, bude lhůta splatnosti faktur dvacet (20) dnů. Bude-li datum splatnosti faktury spadat na jiný než pracovní den, posouvá se datum splatnosti na následující pracovní den. Dluh Zákazníka bude považován za splacený až poté, co bude příslušná částka připsána v plné výši na účet Scania.

5.3          Fakturace Poplatků za Služby může být společností Scania koordinována tak, aby byly vyváženy účinky při zahájení a po uplynutí platnosti, např. nevyfakturováním žádných Poplatků za celý měsíc, v němž dojde k zahájení poskytování některých Služeb a naopak vyúčtováním za celý měsíc, v němž skončí platnost poskytování stejných Služeb.

5.4          Zákazník potvrzuje, že elektronická fakturace (mimo jiné faktury ve formátu PDF a elektronické faktury) bude v každém ohledu považována za vyhovující formát platný pro platby v souvislosti se Službami nebo jinak podle Smlouvy.

5.5          Pokud během některého kalendářního měsíce nebyla Služba k dispozici déle než čtyřicet osm (48) hodin (z toho alespoň 24 hodin musí být po sobě jdoucích) z důvodů na straně společnosti Scania, potom je splatná 1/30 měsíčních Poplatků za dny, kdy byla taková Služba přístupná.

5.6          V případě opožděné platby Poplatků a po oznámení této skutečnosti společností Scania jsou Poplatky, úroky z prodlení, smluvní pokuty a další poplatky za všechna Předplacení registrovaná u Zákazníka splatné a okamžitě uhraditelné.

5.7          Používání Služeb jiným způsobem, než je stanoveno ve Smlouvě, bude Zákazníkovi účtováno v souladu s platným Ceníkem anebo – v případě, že neexistuje použitelný Ceník – za převládajících tržních podmínek.

5.8          Scania je oprávněna jednostranně změnit příslušnou výši Poplatků. Jednostranná změna Poplatků nabývá účinnosti do dvaceti (20) dnů ode dne písemného oznámení této skutečnosti Zákazníkovi. Toto oznámení se zasílá Zákazníkovi elektronickou nebo doporučenou poštou, není-li předáno Zákazníkovi osobně.

5.9.         Pokud zvýšení Poplatků přesáhne sedm celých, pět desetin (7,5) procenta původní výše Poplatků, je Zákazník oprávněn Smlouvu písemně vypovědět ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od okamžiku oznámení o jednostranné změně Poplatků dle článku 5.8 těchto Všeobecných podmínek. Smlouva je v takovém případě ukončena s účinností ke dni doručení výpovědi společnosti Scania. Pokud společnost Scania neobdrží včas oznámení Zákazníka o výpovědi Smlouvy dle tohoto článku, má se za to, že Zákazník zvýšení Poplatků schválil.

5.10        V případě opožděné nebo neúspěšné platby Poplatků má společnost Scania nárok na náhradu za upomínání plateb, vymáhání pohledávek, a na zákonný úrok z prodlení podle platných a účinných právních předpisů České republiky. Scania bude poté rovněž oprávněna okamžitě pozastavit poskytování Služeb, dokud neobdrží platbu dlužných Poplatků v plné výši nebo dokud nebude Smlouva ukončena. Zákazník nemá nárok na snížení jakýchkoli Poplatků během období pozastavení poskytování Služeb.

5.11         V případě prodlení Zákazníka s platbou Poplatků překračující deset (10) pracovních dnů je společnost Scania oprávněna s okamžitou účinností zastavit příslušné Služby a ukončit Smlouvu v souladu s ustanoveními těchto Všeobecných podmínek. V takovém případě povinnost Zákazníka uhradit veškeré dlužné Poplatky podle Smlouvy a těchto Všeobecných podmínek trvá i nadále.

 

6.            Telematika a další zařízení

 

6.1          Předplacení a Služby budou využívány výhradně s odpovídajícím potřebným Zařízením, jak je definováno výše. Zákazník musí na vlastní náklady získat a udržovat taková Zařízení (jako součást buď produktu Scania nebo jiného vybavení/zařízení, které Zákazník získal od společnosti Scania anebo jako nezávisle nabyté Zákazníkem anebo na základě licence poskytnuté Zákazníkovi).

6.2          U Služeb zahrnujících Produkt, který není vyroben společností Scania a není vybaven komunikátorem Scania jak je nezbytné pro účely Služeb, takový komunikátor může být připojen k Produktu prostřednictvím připravené FMS brány, dodané výrobcem Produktu. Jinak může být narušena nebo dokonce ohrožena funkčnost a kvalita Služeb. Zda se toto vztahuje na konkrétní Službu, je uvedeno v příslušném Popisu Služby.

6.3          SIM karty (pokud existují) se používají pouze pro připojení k síti Operátora.

6.4          V případě zásahu do Zařízení nebo Produktu(ů) nebo porušení práv duševního vlastnictví kterékoli společnosti ze skupiny Scania, Zákazník na základě předání žádosti okamžitě odpojí takové další zařízení.

6.5          Scania má právo upgradovat nebo provádět změny ve Službách nebo Zařízení dodávaných společností Scania. Zákazník musí být předem informován o blížících se upgradech nebo změnách.

6.6          Společnost Scania nebo její dodavatel musí mít v době instalace Zařízení nebo v případě jiných opatření, která Scania považuje za nezbytná, přístup k Produktům nebo příslušnému Zařízení za účelem přípravy na Předplacení a Služby, které budou zavedeny/instalovány, využívány nebo ukončeny.

6.7          Scania přiděluje účastnická čísla nebo jiné formy identifikace pro připojení k síti Operátora. Scania může kdykoli změnit takovou identifikaci, pokud je to požadováno z technických, údržbářských nebo provozních důvodů.

6.8          Odstranění nebo manipulace (anebo pokusy o ně) s komunikátorem Produktu, jiným telematickým zařízením nebo případně SIM kartami, které jsou k němu připojeny, je přísně zakázána.

 

7.            Dostupnost Služeb a údržba zařízení

 

7.1          Podrobnosti týkající se dostupnosti Služeb, údržby systému a uživatelské podpory pro Služby, Rozhraní a Zařízení jsou stanoveny v příslušných Popisech Služby.

7.2          Dojde-li v rámci poskytování Služeb k vadě, Scania ji napraví v přiměřené lhůtě od oznámení ze strany Zákazníka. Vzhledem k tomu, že Služby jsou založeny na připojení k internetu a na komunikaci přes síť Operátora, přerušení nebo zpoždění připojení nejsou považovány za vadu podle Smlouvy, a nepovedou tedy k odpovědnosti společnosti Scania.

7.3          V případě překážky, zneužití nebo porušení závazků Zákazníka vyplývajících ze Smlouvy na straně Uživatele, může společnost Scania takovému Uživateli (po povolení příslušných orgánů, pokud je to požadováno) zablokovat přístup k Rozhraním, systémům Scania a Službám, aby se zabránilo dalším nesrovnalostem.

 

8.            Problémy technické, Zařízení nebo sítě

 

8.1         Scania nepřebírá žádnou odpovědnost za provozní problémy, jako jsou přerušení v síti Operátora, i když jsou tyto problémy způsobeny opatřeními prováděnými společností Scania nebo Operátorem.

8.2        Scania je oprávněna Zařízení zkontrolovat, existuje-li důvod se domnívat, že Zařízení způsobilo přerušení v síti Operátora nebo bylo připojeno v rozporu se Smlouvou.

 

9.           Záruka

 

9.1         Zařízení namontované jako nedílná součást Produktů Scania podléhá záručním podmínkám smlouvy Zákazníka o nákupu těchto Produktů od společnosti Scania (jak je uvedeno ve Všeobecných podmínkách dodávek a záruk Scania nebo jinak), kdežto záruční podmínky pro Zařízení získané od společnosti Scania jako náhradní díl nebo pro dodatečnou montáž (retrofit) jsou zahrnuty v samostatné smlouvě o náhradních dílech. 

 

10.         Používání Předplacení a Služeb

 

10.1        Není-li zde písemně dohodnuto nebo jinak stanoveno jinak, může Zákazník užívat Předplatné a Služby pouze pro účely uvedené ve Smlouvě a nesmí uzavírat ve vztahu k Předplatnému a Službám dílčí smlouvy, nesmí Předplatné a Služby pronajímat ani jakkoliv jinak převádět svá práva plynoucí ze Smlouvy a z těchto Všeobecných podmínek.

10.2        Zákazník je oprávněn na základě své vlastní žádosti změnit formu Předplatného za předpokladu, že jsou k dispozici jiné formy Předplatného. Taková změna nabude účinnost, když ji společnost Scania na žádost Zákazníka potvrdí. Změny jsou formalizovány podle běžných postupů uplatňovaných čas od času společností Scania a podléhají Poplatkům podle ceníku anebo pokud není uplatněn ceník, tak za převládajících tržních podmínek.

10.3        Zákazník bude udržovat kontakt s Rozhraními a pravidelně se bude informovat o všech změnách v nich nebo ve Službách. Oznámení společnosti Scania o Předplacení nebo Službách jsou zasílána buď elektronickou nebo doporučenou poštou přímo Zákazníkovi anebo jsou zpřístupňována prostřednictvím Rozhraní.

10.4.       Zákazník je plně odpovědný za veškerá data a informace, které Zákazník přenáší nebo stahuje prostřednictvím Rozhraní, Předplacení nebo Služeb anebo je zde ukládá, případně které jsou sdělovány prostřednictvím hardware nebo software.

10.5        Zákazník omezí neoprávněný přístup k připojeným sítím nebo počítačovým zdrojům prostřednictvím Rozhraní, ať už patří společnosti Scania nebo jiným stranám, a nesmí zpřístupňovat, používat, ničit, zkreslovat, šířit nebo předávat informace z jakéhokoli  výše uvedeného zdroje bez předchozího souhlasu. Zákazník je povinen zajistit, že identifikace Uživatelů, hesla a další přístupové údaje nebudou zpřístupněny neoprávněným osobám a že nedojde porušení zabezpečení ochrany těchto údajů.

10.6       Zákazník je povinen při používání Předplacení nebo Služeb dodržovat platné a účinné právní předpisy České republiky a rovněž pokyny společnosti Scania, které společnost Scania čas od času oznámí, a obecně akceptovat etické a morální hodnoty. Zákazník nesmí užívat Předplatné ani Služby způsobem, který způsobuje potíže nebo poškozuje společnost Scania nebo jakoukoli jinou třetí stranu.

10.7       Zákazník odpovídá za jakékoli jednání nebo porušení této Smlouvy způsobené osobami, které byly Zákazníkem oprávněny používat Předplatné nebo Služby. O takových událostech je Zákazník povinen společnost Scania okamžitě informovat.

10.8       Zákazník je povinen nahradit společnosti Scania veškerou majetkovou a nemajetkovou újmu a nároky společnosti Scania vzniklé z důvodu nesprávného použití Předplatného a Služeb, a to v plném rozsahu. Zákazník se dále zavazuje nahradit společnosti Scania nebo jakékoli třetí osobě újmu způsobenou použitím Služeb v rozporu se Smlouvou.

10.9       Scania je oprávněna bez předchozího upozornění Zákazníka změnit Předplatné nebo Služby, pokud tato změna významně neovlivní přístup k Předplacení nebo k rozsahu Služeb.

 

11.            Převedení, postoupení, subdodavatelé atd.

 

11.1         Zákazník nesmí bez předchozího písemného souhlasu společnosti Scania převést ani postoupit jakákoli práva, pohledávky nebo závazky vyplývající ze Smlouvy nebo Předplatné žádné třetí osobě, a to ani v plném rozsahu ani částečně.

11.2        Společnost Scania má právo převést Předplatné nebo svá práva vyplývající ze Smlouvy na jakoukoli jinou osobu bez souhlasu Zákazníka. Společnost Scania může také využívat subdodavatele, zástupce a jiné obchodní partnery podle vlastního výběru pro účely poskytování Služeb, v tomto případě bude společnost Scania odpovědná za dodržování jakéhokoli závazku plynoucího ze Smlouvy.

 

12.          Doba platnosti a ukončení

 

12.1         Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma Stranami a zůstává v platnosti po dobu určitou definovanou ve Smlouvě. Pokud Scania neobdrží oznámení Zákazníka o jeho vůli neprodloužit platnost Smlouvy nejméně tři (3) měsíce před datem jejího ukončení, platnost Smlouvy se prodlužuje o dobu, na kterou byla původně Stranami sjednána.

12.2         Služby budou poskytovány ode dne, kdy byly zaregistrovány v příslušném Rozhraní, není-li dohodnuto jinak.

12.3         Pokud společnost Scania provede upgrade nebo změny v Zařízení, a tím způsobí značné obtíže pro Zákazníka, může Zákazník bez jakýchkoli nákladů pro společnost Scania vypovědět Smlouvu písemně s třicetidenní (30) výpovědní lhůtou, ale nejdříve k datu platnosti změny.

12.4         Bez ohledu na to, co je v těchto Všeobecných podmínkách uvedeno jinak, může Zákazník kdykoliv ukončit Smlouvu předčasně (v plném rozsahu nebo částečně pouze pro určitý Produkt), přičemž zaplatí přiměřenou částku Poplatku za ukončení daného Produktu (podle Ceníku, je-li použit). Tyto Poplatky nejsou splatné, pokud byly Služby zahrnuty do Produktů společnosti Scania anebo pokud bylo předčasné ukončení způsobeno obsahem těchto Všeobecných podmínek, které společnost Scania změnila s důsledkem zásadní nevýhody pro Zákazníka (jak je stanoveno v jednotlivých ustanoveních této Smlouvy). I když Zákazník ukončí Předplatné před tím, než společnost Scania vyfakturuje poplatky za připojení a první měsíční Poplatek (je-li uplatnitelný), Zákazník vždy zaplatí takové Poplatky.

12.5         Technologický vývoj v oblasti telekomunikací může vyžadovat nahrazení Služeb za jiné služby, které mají rovnocenný technický výkon a funkčnost. Společnost Scania je v takových případech oprávněna nahradit Služby za předpokladu, že je o nich Zákazník předem informován. Smlouva bude považována za ukončenou, když Scania skutečně přestane poskytovat Služby. Zákazník je oprávněn získat zpět jakékoli Poplatky zaplacené předem za dobu, po kterou Zákazník nebude schopen Služby využívat.

12.6         Společnost Scania je oprávněna ukončit Smlouvu s jednoměsíční výpovědní lhůtou, pokud bylo připojení Zákazníka na Služby ukončeno podle těchto Všeobecných podmínek.

12.7         Společnost Scania bude mít podle vlastního uvážení právo pozastavit (aniž by tím byla dotčena odpovědnost Zákazníka platit příslušné Poplatky) nebo ukončit Služby zcela nebo zčásti anebo dokonce odstoupit od Smlouvy s okamžitou účinností:

a)     bude-li Zákazník v prodlení s platbou jakýchkoli splatných Poplatků dle Smlouvy a těchto Všeobecných podmínek;

b)    pokud Zákazník odmítne společnosti Scania přístup k Zařízení podle Smlouvy;

c)    pokud Zákazník, kterýkoli Uživatel nebo někdo jiný, za kterého je Zákazník odpovědný, použil v jakémkoli materiálu Předplatné, Rozhraní nebo Služby nesprávně nebo v rozporu se Smlouvou;

d)    pokud Zákazník poruší jakékoli jiné povinnosti Zákazníka stanovené Smlouvou, pokud je toto porušení zásadní pro společnost Scania nebo pro společnost ze skupiny Scania

a)     pokud má společnost Scania důvodné podezření, že Zákazník chystá nebo se hodlá dopustit podstatného porušení Smlouvy, jak bylo uvedeno výše a Zákazník v takovém případě nenabídne zabezpečení, které je podle názoru společnosti Scania dostačující jako ochrana před takovým nebezpečným jednáním;

b)    pokud bylo Zařízení připojeno k Rozhraním nebo k jakémukoli Produktu v rozporu se Smlouvou anebo pokud Zařízení nebylo okamžitě odpojeno, když mělo být odpojeno podle Smlouvy;

c)     pokud jsou Služby, Rozhraní a síť Operátora používány způsobem, který vede ke vzniku nákladů nebo újmy na straně společnosti Scania anebo způsobuje společnosti Scania, Operátorovi nebo jakékoli jiné relevantní straně značné potíže; a / nebo

d)    z důvodu úpadku Zákazníka, tj. v situaci, kdy (i) soud rozhodne o úpadku Zákazníka; nebo (ii) Zákazník podá na sebe samotnou insolvenční návrh; (iii) insolvenční návrh bude zamítnut pro nedostatek majetku ve smyslu zákona č.. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů; (iv) dojde ke jmenování insolvenčního správce Zákazníka; nebo (v) dojde k přijetí usnesení o likvidaci Zákazníka; nebo (vi) nastane jiná obdobná situace.

12.8         Pozastavení nebo ukončení Služeb nebo Smlouvy ze strany společnosti Scania bude vůči Zákazníkovi oznámeno vždy písemně.

12.9         V případě předčasného ukončení Služeb nebo Smlouvy společností Scania, jak je uvedeno výše:

a)     všechny splatné Poplatky a jiné dluhy spojené s Předplatným se okamžitě stávají splatnými;

b)    Zákazník není povinen platit žádné budoucí poplatky za připojení a měsíční Poplatky za příslušná Předplatná (jsou-li uplatnitelné);

c)     předplacené Poplatky, objem dat a doplňkové služby uložené na telematických zařízeních nebo prostřednictvím telematických zařízení v Produktu (Produktech) nebo na jakémkoli Rozhraní, propadají bez jakékoli další odpovědnosti ze strany společnosti Scania; 

d)    Zákazník zaplatí přiměřený správní poplatek za ukončení Služeb (podle Ceníku, je-li to uplatnitelné).

 

13.         Převod vlastnického práva na Produkt(y), atd.

 

13.1       Zákazník se zavazuje neprodleně informovat společnost Scania o tom, že již Produkt není provozován Zákazníkem (například v důsledku prodeje nebo jiného převodu vlastnictví k němu, ukončení leasingové smlouvy vztahující se k Produktu anebo pokud ho Zákazník přenechá nějaké třetí straně). Na toto oznámení se vztahují ustanovení této Smlouvy týkající se ukončení ze strany Zákazníka.

 

14.         Zpracování osobních údajů pro poskytování Služeb

 

14.1         Scania a Scania CV AB, společně s (případně) dalšími společnostmi skupiny Scania a členy sítě Scania, kteří uzavírají smlouvu se Zákazníkem na poskytování služeb podle Smlouvy, jsou všichni (s výjimkou níže uvedených) společnými správci se Zákazníkem ve vztahu ke zpracování osobních údajů v rámci Služeb. Tento oddíl stanoví ujednání mezi všemi společnými správci pro rozdělení jejich povinností podle čl. 26 GDPR. Při definování tohoto uspořádání představuje/zastupuje společnost Scania také společnost Scania CV AB a další smluvní společnosti skupiny Scania a členy sítě Scania (pokud existují). Odkazy níže na Scania proto zahrnují také všechny uvedené zastoupené subjekty.

14.2       Výchozí situace společného správcovství, jak je popsána výše, se nevztahuje na určité omezené Služby, pokud je v příslušných Popisech Služeb stanoveno, že je Zákazník jediným samostatným správcem. Za takových výjimečných okolností se role a povinnosti společnosti Scania jako zpracovatele vůči Zákazníkovi řídí smlouvou o zpracování osobních údajů ve formě připojené k příslušnému Popisu Služby a tvořící jeho součást.

14.3      Aby se předešlo jakýmkoli pochybnostem, ujednání o společném správcovství se v této části nevztahují na zpracování osobních údajů mimo rozsah Služeb poskytovaných Zákazníkovi.

14.4       Scania a Zákazník jsou povinni zajistit, že je zpracování osobních údajů v rámci plnění Smlouvy v souladu se platnými a účinnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

14.5       Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že společnost Scania může zpracovat a na základě vlastního uvážení rozhodnout, jak zpracovat osobní údaje pro účely poskytování Služeb Zákazníkovi a v souvislosti s nimi, to za předpokladu, že takové použití musí být vždy v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Scania. Pokud jde o takové zpracování společností Scania, Zákazník bude odkazovat Subjekty údajů na zásady ochrany osobních údajů společnosti Scania.

14.6       Společnost Scania nese hlavní odpovědnost za dodržování povinností vyplývajících z ustanovení čl. 12-22 a čl. 32-34 GDPR v souvislosti se zpracováváním osobních údajů společností Scania.

14.7       Strany si vzájemně pomáhají tak, jak je to důležité a nezbytné pro splnění povinností vůči Subjektům údajů. To zahrnuje mimo jiné následující.

a)     Scania si vyžádá od Zákazníka a Zákazník na základě takové žádosti bez zbytečného odkladu poskytne společnosti Scania veškeré informace potřebné pro to, aby společnost Scania splnila výše uvedené povinnosti.

b)    Jedna Strana neprodleně uvědomí druhou Stranu o jakémkoli zjištěném riziku porušení povinností vůči Subjektům údajů.

c)    Veškeré žádosti, které některá ze Stran obdrží od Subjektů údajů nebo Dozorového úřadu v souvislosti se zpracováním osobních údajů druhou stranou, budou neprodleně zaslány této druhé Straně. 

14.8      Každá Strana je oprávněna najmout zpracovatele osobních údajů za účelem poskytnutí nebo využití Služeb; v tomto případě musí být se zpracovatelem sjednána smlouva o zpracování osobních údajů obsahující veškeré náležitosti stanovené čl. 28 GDPR.

14.9       Pokud dojde k předávání osobních údajů do zahraničí mimo území EHP, řídí se takové předávání Standardními smluvními doložkami. Strany potvrzují, že přezkoumaly tyto Standardní smluvní doložky a souhlasí s tím, že tvoří nedílnou součást Smlouvy podepsané oběma Stranami, s výhradou následujících ustanovení.

a)     Definice v těchto Všeobecných podmínkách doplňují definice ve Standardních smluvních doložkách.

b)    Scania je vývozce dat a Zákazník je dovozce dat.

c)    Zákazník bude zpracovávat osobní údaje přijaté od společnosti Scania v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů stanovenými v příloze A ke Standardním smluvním doložkám.

d)    Podrobnosti o převodu a zvláštní kategorie osobních údajů jsou popsány v Zásadách ochrany osobních údajů a Popisech Služeb.

 

15.         Jiné zpracování dat

 

15.1       Zákazník bere na vědomí, že společnost Scania bude zpracovávat provozní údaje (včetně osobních údajů), jak je stanoveno v Zásadách ochrany osobních údajů, a že je Zákazník povinen se s těmito Zásadami ochrany osobních údajů společnosti Scania opakovaně seznamovat, protože informace v nich se mohou časem měnit. Bez ohledu na výše uvedené společnost Scania oznámí Zákazníkovi veškeré změny Zásad ochrany osobních údajů společnosti Scania s dostatečným předstihem.

15.2       Zákazník je povinen vyzvat Subjekty údajů, aby pravidelně kontrolovali Zásady ochrany osobních údajů, pokud jde o zpracování osobních údajů společností Scania, a to i mimo rámec poskytování Služeb Zákazníkovi.

 

16.         Odpovědnost

 

16.1       Společnost Scania nenese žádnou odpovědnost podle Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou nad rámec toho, co je výslovně uvedeno v těchto Všeobecných podmínkách nebo jakékoli jiné části Smlouvy.

16.2       Scania nepřebírá žádný závazek ani záruku, neposkytuje žádné ujištění, a proto nenese žádnou odpovědnost za:

a)     zákonnost používání Služeb v jakékoli situaci, týkající se mimo jiné počítačové bezpečnosti, telekomunikací a exportu dat;

b)    správnost nebo kvalitu dat přenášených prostřednictvím Služeb nebo jejich analýz, ať už za účelem plnění zákonných povinností Zákazníka nebo jinak;

c)     používání Služeb ze strany Zákazníka anebo - pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak - za kvalitu výsledků získaných Zákazníkem při využívání Služeb ani za to, že Služby neodpovídají jeho potřebám;

d)    vady způsobené nesprávným připojením, používáním nebo údržbou Zařízení, např. připojení komunikátorů k jiným výrobkům než Scania prostřednictvím jiných rozhraní, než je vlastní FMS brána připravená výrobcem;

e)     zkreslení nebo ztrátu dat během připojení Zákazníka k serverům Scania prostřednictvím Rozhraní nebo používání Služeb;

f)     výdaje, náklady nebo škody způsobené nedodržením Smlouvy ze strany Zákazníka;

g)    proniknutí do počítačových zdrojů Zákazníka nebo jiných osob, v důsledku čehož mohou mít třetí strany přístup, šířit, ničit nebo narušovat data Zákazníka;

h)     veškeré výdaje, náklady nebo škody způsobené tím, že Zákazník nemá přístup k informacím prostřednictvím Rozhraní po vypovězení nebo ukončení Předplatného nebo v důsledku vymazání informací společností Scania v souladu se Smlouvou.

16.3        Scania za žádných okolností neodpovídá za vady Služeb nebo přerušení Předplatného ani za přímé nebo nepřímé náklady a škody, které v důsledku toho vzniknou Zákazníkovi (jako je ztráta příjmů, výdaje, ztráta nebo poškození dat Zákazníka, odpovědnost Zákazníka vůči třetím stranám atd.), i když společnost Scania byla upozorněna na možnost takové ztráty.

16.4       Scania neodpovídá podle této Smlouvy za vady, náklady nebo škody vzniklé nebo způsobené Zařízením, pokud se na tyto vady, náklady nebo škody nevztahuje záruka na Produkty Scania nebo podobné závazky společnosti Scania za Zařízení nebo jiné zboží, jak je společnost Scania dodává (je-li to relevantní).

16.5       V každém případě společnost Scania v případě porušení svých závazků v souvislosti s Předplatným(i) nebo se Smlouvou anebo jinak bude odpovědná vůči Zákazníkovi za případné nebo nepřímé škody pouze v rozsahu, v jakém byly způsobeny úmyslným pochybením nebo hrubou nedbalostí ze strany společnosti Scania.

16.6       Scania neodpovídá za porušení Smlouvy způsobené událostmi, které se vymykají rozumné kontrole společnosti Scania (vyšší moc), jako jsou vady Zařízení, poruchy nebo jiné okolnosti související se Zákazníkem, nehody, požáry, ozbrojené nebo podobné konflikty, občanské nepokoje, pracovní spory, jednání nebo nečinnost orgánů veřejné moci, záplavy / úniky, výpadky proudu, přerušení nebo zpoždění, závady nebo poruchy v síti Operátora, v externích sítích, na internetu nebo v telefonním spojení či v komunikaci.

16.7       Pokud některá ze Stran způsobila porušení povinností stanovených právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů (ať už GDPR nebo jinými předpisy) v souvislosti se zpracováváním osobních údajů pro účely Služeb a druhé Straně tím vznikla újma, je tato Strana povinna nahradit způsobenou újmu druhé Straně, včetně náhrady uložených správních sankcí a újmy způsobené Subjektům údajů.

16.8       Maximální odpovědnost společnosti Scania za újmu, která Zákazníkovi vznikne z důvodu porušení Smlouvy nebo v souvislosti s ní nebo z důvodu porušení povinností stanovených právními předpisy ze strany společnosti Scania, je omezena na tisíc (1.000) EUR za období dvanácti (12) měsíců od data registrace prvního Předplacení, bez ohledu na to, kolik Předplacení nebo Produktů má Zákazník dle Smlouvy sjednaných. Aby se předešlo jakýmkoli pochybnostem, toto omezení odpovědnosti za způsobenou újmu se nevztahuje porušení právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů.

16.9       Nárok jedné Strany vůči Straně druhé musí být uplatněn do jednoho (1) roku ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

 

17.         Změny Všeobecných podmínek

 

17.1       Společnost Scania je oprávněna tyto Všeobecné podmínky kdykoli změnit nebo upravit. Změny Všeobecných podmínek nabývají účinnosti a vztahují se na Zákazníka a jeho Předplatné a Služby od čtrnáctého (14.) dne po jejich oznámení Zákazníkovi. Společnost Scania může takové změny oznámit Zákazníkovi prostřednictvím běžné nebo elektronické pošty anebo prostřednictvím jakéhokoli Rozhraní, které Zákazník používá. V případě změn Ceníku platí samostatná ustanovení těchto Všeobecných podmínek.

17.2       Pokud vede změna těchto Všeobecných podmínek k zásadní nevýhodě pro Zákazníka, je Zákazník oprávněn ukončit Smlouvu s účinností od uplynutí výše uvedené 14denní oznamovací lhůty. Pokud Zákazník po uplynutí této doby aktivně využívá Předplatné nebo Služby, má se za to, že Zákazník změnu schválil.

 

18.         Řešení sporů a rozhodné právo

 

18.1       Veškeré případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny smírnou cestou a vzájemnou dohodou Stran. Pokud Strany nevyřeší jakýkoliv spor smírnou cestou, bude takový spor s konečnou platností rozhodnut věcně a místně příslušným českým soudem dle sídla Scania.

18.2       Smlouva, Všeobecné podmínky a jejich výklad a otázky v nich neupravené se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem.