Vi kör mot framtiden

Scanias vision är att bli ledande inom hållbara transportlösningar. Vi vill vara med och leda omställningen till ett hållbart transportsystem.

 

Vi vill förändra världens transporter till att bli rena, säkra och effektiva där förflyttning av människor och gods möjliggörs och därmed bidrar till den ekonomiska och sociala utvecklingen, utan att riskera miljön eller människors hälsa.

Hållbarhet Scania Oskarshamn

Det finns ingen enkel lösning på hur morgondagens transporter ska bli mer hållbara, men för att nå dit behövs en helhetssyn. På Scania Oskarshamn pågår hållbarhetsarbetet kontinuerligt och det genomsyrar allt vi gör och alla våra processer.

Cirkulär produktion

Stora framsteg mot en mer cirkulär produktion har gjorts vid vår hyttfabrik på Scania Oskarshamn. Produktionen är fossilfri sedan 2020, mer material återvinns, och energiförbrukningen har minskat med flera tusen MWh.

Fokusområden Scania Oskarshamn

Vatten

Vi arbetar ständigt med att sänka vattenförbrukningen genom nya lösningar samt uppdaterar arbetssätt för att minska vårt vattenbehov. En aktivitet som genomförts och genererat goda resultat i flera led är återvinning av smutsigt processvatten i Måleriet. Stora volymer processvatten skickas inte längre för destruktion, samtidigt som transporter och förbrukning av renvatten minskar.

Avfall

Vi har förbättrat vår källsortering avsevärt och arbetar löpande för att minska vårt avfall. Genom att sortera ut mer avfall till materialåtervinning, samt optimera mängden plastemballage till de artiklar som kommer in till oss, så har vi minskat på vårt avfalls miljöpåverkan. Med ett löpande arbete för att öka medvetenheten och kunskapen om avfall och källsortering så fortsätter vi att minska mängden avfall.

Energi

Aktiviteter sker löpande i syfte att minska vår energianvändning. På bilden visas vår anläggning för värmeåtervinning som tar tillvara på överskottsvärme från pressarna i Presshallen och överför den till Grundmåleriet. Detta bidrar till ett minskat behov av fjärrvärme. Ett återkommande arbete är att vi konverterar all vår belysning till LED-belysning.

Koldioxid

Tillsammans med våra fokusområden arbetar vi kontinuerligt med att minska vårt koldioxidavtryck. Exempel på aktiviteter för att minska vårt CO2-avtryck är att vi har installerat en tank med HVO (hydrerad vegetabilisk olja) för att kunna tanka våra interna fordon med förnybart bränsle samt har samtliga ugnar i Målerierna konverterats till att drivas med RME (RapsMetylEster, förnybart bränsle). 

Samarbeten ökar farten

Scania är väl positionerat men inser vikten av strategiska samarbeten och partnerskap för att snabbare kunna ta fram morgondagens lösningar. Scania Oskarshamn samarbetar med akademin, kommun och näringsliv för att tillsammans driva skiftet mot en hållbar framtid.