Hållbarhet

Scania har beslutat sig att vara en ledare gällande hållbara transporter – Driving the shift!

Företaget har som mål att visa hänsyn och vidta de åtgärder som krävs för att förebygga, hindra eller motverka skador på människors hälsa eller miljön. 

Scania kommer att följa  Agenda 2030, 17 globala mål inom FN för en hållbar och rättvisvärld.

Scania Luleås förväntningar

•Bidra till Scanias övergripande mål att minska ej återvunnet avfall och energi med minst 25% under perioden 2015-2025. Därigenom även bidra till kostnadsbesparingar.

 

•Ökad kunskap och medvetenhet bland alla anställda kring avfallshantering och energifrågor lokalt. 

 

•Aktivt arbete med att minska kemikalier i vår verksamhet, både för hälsan och miljö. 

 

•Fortsätta bygga på mindset från klimatdagen.

Hållbarhet inom Scania

Det finns ingen enkel lösning på hur morgondagens transporter ska bli mer hållbara, men för att nå dit behövs en helhetssyn.

 

I arbetet med att ta fram hållbara transportlösningar fokuserar Scania på nyckelområdena energieffektivitet, alternativa bränslen och elektrifiering samt smarta och säkra transporter.